1. Serahsî’ye Göre İcmâ’nın Meşruiyeti (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310598)
 2. Yusuf B. Muhammed El-Eyyûb ’nin Sarayında Şâirler ve Saltanat Hakkındaki Örnek Şiirler (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310634)
 3. İbn Sa‘d’ın Hadisçiliği (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310595)
 4. Ali et-Tantâvî’nin Ta‘rifun Âmm bi Dini’l-İslâm Adlı Eserinde Bazı Kur’ân Konularına Yaklaşımı (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310644)
 5. Arap Edebiyatında Tufeylîler (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328653)
 6. İbn Adî ve “El-Kâmil Fi’d-Duʻafâ” İsimli Eserindeki Cerh-Taʻdîl Metodu (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328665)
 7. Endülüs Emevi Emirlerin Şiirlerinde Yönetici Profili (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328640)
 8. Ortaçağda Kafkasya Türk Şehirlerinde Esnaf Teşkilatları (Tebriz Örneği) (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310603)
 9. Tehânevî’nin Keşşâfü Istılâhati’l-Funûn ve’l-‘Ulûm Adlı Ansiklopedisinde Aruz İlmine İlişkin Maddeler (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328672)
 10. X. ve XI. Asırda Musul, Halep ve Bunlara Mücâvir Yerlerde Ukaylî Hakimiyeti (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328662)
 11. Sünbül Sinan ve Atvâr-ı Seb’a Risalesi Bağlamında Nefis Mertebeleri (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310642)
 12. Yeni İslam Yasası Ve Toplumsal Katılımcılık Perspektifinden Avusturya İslam Toplumu (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310596)
 13. Tavşantepe Höyükten Bir Grup Asur Seramiği (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328673)
 14. Aristoteles Mantığının İslam Düşüncesinin Klasik Dönemine Etkileri (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310641)
 15. İbn Sînâ’nın Hocaları (İbn Sînâ’nın Orta Asyalı Hekim Çağdaşlarıyla Bilimsel Bağları Üzerine) (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310591)
 16. Bingöl İli’nde Nüfus ve Yerleşmelerin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310604)
 17. Bingöl İli’nde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Faaliyetleri (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310639)
 18. Okullarda Şiddet ve Zorbalık: Risk Faktörleri, Koruma, Önleme ve Müdahale Hizmetleri: Konya Örneği (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328657)
 19. Fıkha Adanmış Bir Ömür: Abdulaziz Beki Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328654)
 20. Türkiye’de Çevre Bilinci Kapsamında Tıbbi Atık Üretim Süreçleri Ve Yönetimi (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310594)