Year 2016, Volume 6 , Issue 12, Pages 279 - 300 2016-11-15

İbn Adî ve “El-Kâmil Fi’d-Duʻafâ” İsimli Eserindeki Cerh-Taʻdîl Metodu
Ibn Adi and His Validation and Invalidation Method in His “Al Kamil in Vulnerable Narrators”

Thamer HATAMLEH [1]


İbn Adî el-Cürcânî’nin (ö. 365/975)’nin el-Kâmil fi’d-Duʻafâi’r-Ricâl adlı eseri cerh-taʻdîl ilmi alanında – özellikle de cerh ile ilgili – önemli kitaplardan biridir. İbn Adî bu eserinde, zayıf râvîleri ve bazı âlimler tarafından zayıf addedilen sika râvîleri bir araya getirmiştir. İbn Adî eserinde yer verdiği râvîlerin rivayetlerini ve âlimlerin onlar – ki kendisi bunlara muallel râvîler demektedir – hakkındaki verdiği bilgileri zikretmek suretiyle bu raviler hakkında hüküm vermek şeklindeki uygulamasıyla diğer âlimler arasında temâyüz eder. İbn Adî kitabında yer verdiği her ravi hakkında kendisinden önce yaşamış âlimlerin görüşlerini toplamıştır. Kitabında yer verdiği ravi sayısı 2200’e yakındır. Ayrıca o cerh-ta’dîl konusunda mu’tedildir. İşbu makalede İbn Adî’nin el-Kâmil adlı eserindeki cerh-ta’dîl metodu incelenecektir. 

İbn Adi Al Jirjani,s book called as “Al Kamil in Vulnerable Narrators” is considered as one of the significant books in the Validation and Invalidation science, especially in the science of Invalidation. AL Jirjani embraced Vulnerable Narrators besides the trustworthy narrators indicated by some scholars as Vulnerable. He differentiates from other scholars with the applied method in his book bringing out narrator’s Hadiths Adjudging them through scrutinizing their narrations (Hadiths) and scholars’ opinions called as Accounted Biography. Ibn Adi gathered prior scholars’ opinions related to each narrator. The number of the narrators passed in his book is about 2200. Also, he was one of the clement scholars in the field of Validation and Invalidation. In this research, we will discuss his approach of Validation and Invalidation in his own book.

 • Selman, “İbn Adî”, DİA, XIX, 297-298.
 • EL-IRÂKÎ, Abdürrahim b. Hüseyin, Şerhu Elfiyeti’l-Hadîs, Thk: Abdullatif el-Hamim- Mahir Yasin Fahl, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1. Basım, 2002.
 • İBN EL-İMÂD, Abdulhay el-Hanbeli, Şezerâtu’z-Zeheb, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1. Basım, 1979.
 • İBN ADÎ, Ebu Ahmed Abdullah b. Adîy el-Cürcânî, El-Kâmil fi Du’afâi’r-Ricâl, Dâru’l- Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1. Basım, 1997/1418.
 • İBN EBİ Hâtim Abdurrahman er-Râzî, El-Cerh ve’t-Ta’dîl, Matbaatu Meclisi Daireti’l- Maarifi’l-Osmaniyye, Haydarabad/Dekkan, Hindistan. Dar İhya et-Turas el-Arabi, Beyrut, 1. Basım, 1271/1952.
 • İBN HACER, Ahmed b. Askalânî, Tehzîbu’t-Tehzîb, Matbaatu Meclisi Daireti’l-Maarifi’l- Osmaniyye, Haydarabad/Dekkan, Hindistan. 1. Basım, 1325.
 • İBN HACER, Takrîbu’t-Tehzîb, Thk: Muhammed Avvame, Dâru’r-Reşîd, Suriye, 1. Basım. 1986.
 • İBN HALLİKÂN, Ebu’l-Abbâs Şemsuddîn Ahmed b. Muhammed, Vefeyatu’l-A’yân, Thk: İhsan Abbas, 1. Basım, Dâru’s-Sadır, Beyrut, Tsz.
 • İBN KESÎR, Ebu’l-Fida İsmail b. Ömer, El-Bidâye ve’n-Nihâye, Dar el-Fikr, Beyrut, 1. Basım, 1996/1416.
 • İBN RECEB EL-HANBELÎ, Abdurrahman b. Ahmed, Şerhu İlel et-Tirmizî, Thk: Nûruddîn Itr, Dâru’l-Melâh, Dımaşk, 1. Basım, 1978.
 • İBN TAĞRÎ BURDÎ, En-Nucûmu’z-Zâhira fi Mulûki Mısr ve’l-Kâhira, Vizarâtu’s-Sakâfe, el- Kâhira, Tsz.
 • EL-HALİL B. ABDULLAH EL-HALÎLÎ EL-KAZVÎNÎ, El-İrşâd fi Ma’rifeti Ulemâi’l-Hadîs, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1993/1414.
 • EL-KÂSİMÎ, Muhammed Cemaluddîn b. Muhammed, Kavâidu’t-Tahdîs min Funûni Mustalahi’l-Hadîs, Müessesetü’r-Risâle, 1. Basım, 2004.
 • NUR, Züheyir Osman, İbn Adî ve Menhecuhu fi Kitabi’l-Kâmil, Mektebetü’r-Ruşd, Riyad. 1. Basım, 1997.
 • SEHÂVÎ, Muhammed b. Abdirrahman, Fethu’l-Muğîs Şerhu Elfiyeti’l-Hadîs, Dâru’l-Kutubi’lİlmiyye, Beyrut, 1996/1417.
 • SUYÛTÎ, Celaleddin Abu’l Fazl Abdurrahman b. Kemaleddin, Tabakatu’l-Huffâz, Dâru’l- Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1. Basım, 1983/1403.
 • SUYÛTÎ, Tedribu’r-Râvî, Thk, Abdulvehhab Latif, Daru’s-Saade, Mısır, Tsz.
 • UKAYLÎ, Ebu Cafer Muhammed b. Amr b. Musa b. Hammad, ed-Du’afâu’l-Kebîr, Dâru’l- Meketebeti’l-İlmiyye, Beyrut, 1. Basım, 1984/1404.
 • EZ-ZEHEBÎ, Siyeru A’lami’n-Nübelâ, Thk: Şuayb el-Arnavut ve diğerleri, Müessesetü’r- Risale, Beyrut, 6. Basım, 1989/1409.
 • EZ-ZEHEBÎ, Zikru Men Yu’temedu Kavlehu fi’l-Cerhi ve’t-Ta’dil, Thk: Abdulfettah EBU ĞUDDE, Mektebu’l-Matbuâti’l-İslamiyye, Halep, 5. Basım, 1984.
 • EZ-ZEHEBÎ, Mîzânu’l-İ’tidâl, Thk: Ali Muhammed El-Câvî, Dâru’l-Marife, Beyrut, Tsz.
 • EZ-ZİRİKLÎ, Hayruddîn b. Mahmud b. Muhammed, El-A’lâm, Dâru’l-İlm Lilmelayin/Beyrut, 9. Basım, 1990.
Subjects Religion
Journal Section Articles
Authors

Author: Thamer HATAMLEH

Dates

Publication Date : November 15, 2016

Bibtex @research article { busbed328665, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {279 - 300}, doi = {10.29029/busbed.328665}, title = {İbn Adî ve “El-Kâmil Fi’d-Duʻafâ” İsimli Eserindeki Cerh-Taʻdîl Metodu}, key = {cite}, author = {Hatamleh, Thamer} }
APA Hatamleh, T . (2016). İbn Adî ve “El-Kâmil Fi’d-Duʻafâ” İsimli Eserindeki Cerh-Taʻdîl Metodu . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (12) , 279-300 . DOI: 10.29029/busbed.328665
MLA Hatamleh, T . "İbn Adî ve “El-Kâmil Fi’d-Duʻafâ” İsimli Eserindeki Cerh-Taʻdîl Metodu" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2016 ): 279-300 <https://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/29504/328665>
Chicago Hatamleh, T . "İbn Adî ve “El-Kâmil Fi’d-Duʻafâ” İsimli Eserindeki Cerh-Taʻdîl Metodu". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2016 ): 279-300
RIS TY - JOUR T1 - İbn Adî ve “El-Kâmil Fi’d-Duʻafâ” İsimli Eserindeki Cerh-Taʻdîl Metodu AU - Thamer Hatamleh Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.29029/busbed.328665 DO - 10.29029/busbed.328665 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 279 EP - 300 VL - 6 IS - 12 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.328665 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.328665 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İbn Adî ve “El-Kâmil Fi’d-Duʻafâ” İsimli Eserindeki Cerh-Taʻdîl Metodu %A Thamer Hatamleh %T İbn Adî ve “El-Kâmil Fi’d-Duʻafâ” İsimli Eserindeki Cerh-Taʻdîl Metodu %D 2016 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 6 %N 12 %R doi: 10.29029/busbed.328665 %U 10.29029/busbed.328665
ISNAD Hatamleh, Thamer . "İbn Adî ve “El-Kâmil Fi’d-Duʻafâ” İsimli Eserindeki Cerh-Taʻdîl Metodu". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 12 (November 2016): 279-300 . https://doi.org/10.29029/busbed.328665
AMA Hatamleh T . İbn Adî ve “El-Kâmil Fi’d-Duʻafâ” İsimli Eserindeki Cerh-Taʻdîl Metodu. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(12): 279-300.
Vancouver Hatamleh T . İbn Adî ve “El-Kâmil Fi’d-Duʻafâ” İsimli Eserindeki Cerh-Taʻdîl Metodu. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(12): 279-300.
IEEE T. Hatamleh , "İbn Adî ve “El-Kâmil Fi’d-Duʻafâ” İsimli Eserindeki Cerh-Taʻdîl Metodu", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 6, no. 12, pp. 279-300, Nov. 2016, doi:10.29029/busbed.328665