Yıl 2020, Cilt , Sayı 20, Sayfalar 467 - 488 2020-10-23

SINGLE TYPE INDIVIDUALS OCCURED FROM THE AXIS OF STANDARD CONTENTS OF MASS COMMUNICATION TOOLS
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ STANDART İÇERİKLERİ EKSENİNDE OLUŞAN TEK TİP BİREYLER

Hacer FİLİZ [1]


This study aims to explain the standardization existing in the contents of the mass media and the situation that this standardization transforms the individuals using the media organs into a uniform person and this situation is tried to be drawn attention. Although the effect of globalization, which has an increasing influence on world countries since 1950s, has been felt in many fields, globalization has shown itself mostly in the field of communication technologies and especially mass media. The contents of mass media, which emerged under the influence of globalization and which are the most important carriers of mass culture and popular culture in the world, have been made similar. Because with this similarity, it will be easier to keep the masses under control. As the individual exposed to similar contents every day, maybe at any moment with the proliferation of mobile devices, they become the same with everybody, that is, a uniform individual. Therefore, firstly, the factors that determine the content of mass media and the transformation of these contents in the process will be revealed. Finally, the issue of producing similar contents with the creation of a uniform perception will be discussed, and the phenomenon of uniform individuals resulting from these similar contents will be discussed. In the study in which the literature review method was used, the information existing in the literature was synthesized, and the relationship between the contents of the mass media in standard form and individuals was tried to be explained with a critical perspective.
Bu çalışmanın amacı kapsamında kitle iletişim araçlarının içeriklerinde mevcut olan standartlaşma ve bu standartlaşmanın medya organlarını kullanan bireyleri tek tip bir insan haline dönüştürmesi durumu açıklanmaya ve bu duruma dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Özellikle 1950’li yıllardan itibaren dünya ülkeleri üzerindeki tesir gücü her geçen gün artan küreselleşmenin etkisi birçok alanda hissedilse de küreselleşme en çok iletişim teknolojileri ve özellikle kitle iletişim araçları alanında kendisini göstermiştir. Küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkan ve dünya üzerinde kitle kültürü ve popüler kültürün en önemli taşıyıcısı konumunda bulunan kitle iletişim araçlarının içerikleri benzer hale getirilmiştir. Çünkü bu benzerlik sayesinde kitleleri kontrol altında tutmak daha kolay olacaktır. Benzer içeriklere her gün ve mobil cihazların yaygınlaşmasıyla beraber her an maruz kalan birey süreç içerisinde toplum içinde yaşamını sürdüren diğer bireylerle aynı içeriklere sürekli maruz kaldığı için birbirinin aynısı yani tek tip bir bireye dönüşmektedir. Dolayısıyla, oluşturulan bu çalışmada öncelikle kitle iletişim araçlarının içeriklerini belirleyen etmenler ve söz konusu bu içeriklerin süreç içerisinde dönüşümü ortaya konulacaktır. Son olarak ise, tek tip algısının oluşturulması ile benzer içeriklerin üretilmesi konusu irdelenecek ve bu benzer içeriklerin neticesinde oluşan tek tip bireyler olgusu tartışılacaktır. Literatür taraması yönteminin kullanıldığı çalışmada aynı zamanda literatürde var olan bilgiler sentezlenerek kitle iletişim araçlarının standart formdaki içeriklerinin bireyler ile olan ilişkisi eleştirel bir bakış açısıyla açıklanmaya çalışılmıştır.
 • Mattelart, Armand (2016), İletişimin Dünyasallaşması, Çev. Halime Yücel, 4. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Özerkan, Şengül A. (2001), Medya, Dil ve İletişim, İstanbul, Martı Yayınevi.
 • Anık, Cengiz (2015), Meşruiyetin Sosyal Psikolojisi, İstanbul, Kaknüs Yayınları.
 • Cüceloğlu, Doğan (2017), İnsan ve Davranışı, 35. Basım, İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Nar, Mehmet Şükrü (2015), “Küreselleşmenin Tüketim Kültürü Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Tüketimi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.8, Sy.37, ss. 941-954.
 • Kaplan, Neşe (2013), Global Kültür ve Kimlik, Kocaeli, Umuttepe Yayınları.
 • Fortunato, John A. (2008), Making Media Content: The Influence of Constituency Groups on Mass Media, New Jersey, Lawrence Publishers.
 • Sorlin, Pierre (1994), Mass Media, London, Routledge.
 • Ball-Rokeach, Sandra J., ve DeFleur, Melvin L. (1976), “A Dependency Model of Mass Media Effects”, Communication Research, vol. 3, no. 1, pp. 3-21.
 • McLeish, Robert (2005), Radio Production, 5th. Ed, UK, Focal Press.
 • Adorno, Theodor W. (2014), Kültür Endüstrisi- Kültür Yönetimi, Çev. Nihat Ülner, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Baudrillard, Jean (2019), Sessiz Yığınların Gölgesinde (Toplumsalın Sonu), Çev. Oğuz Adanır, Ankara, Doğu Batı Yayınları.
 • Postman, Neil (2014), Televizyon: Öldüren Eğlence, Çev. Osman Akınhay, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Anders, Günther (2018), İnsanın Eskimişliği, I. Cilt, Çev. Herdem Belen, Hüseyin Ertürk, İstanbul, İthaki Yayınları.
 • McLuhan, Marshall (2019), Yaradanımız Medya: Medyanın Etkileri Üzerine Bir Keşif Yolculuğu, Çev. Ünsal Oskay, İstanbul, Nora Kitap.
 • Ritzer, George (2017), Toplumun McDonaldlaştırılması, Çev. Ekın Emre Pilgir, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Althusser, Louis (2019), İdeoloji Ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev. Alp Tümertekin, İstanbul, İthaki Yayınları.
 • Aziz, Aysel (1982), Toplumsallaşma Ve Kitlesel İletişim, Ankara, Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Yayınları.
 • Işık, Metin (2012), Kitle İletişim Teorilerine Giriş, Konya, Eğitim Yayınevi.
 • Oskay, Ünsal (1971), Toplumsal Gelişmede Radyo Ve Televizyon, Ankara, Sevinç Matbaası.
 • Aydoğan, Filiz (2004), Düşlerimizi Artık Televizyon Kuruyor: Medya Ve Popüler Kültür Üzerine Yazılar, İstanbul, MediaCat Akademi yayınları.
 • Oskay, Ünsal (2018), İletişimin ABC’si, İstanbul, İnkılap Kitapevi.
 • https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/televizyonizlemeegilimleriarastirmasi2018.pdf Erişim tarihi: 03.03.2020.
 • Fiske, John, Hartley, John (2003), Reading Television, London, Routledge.
 • Baudrillard, Jean (2019), Tüketim Toplumu: Söylenceleri/Yapıları, N. Tutal ve F. Keskin (çev.) 12. Basım. İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Kaypakoğlu, Serdar (2004), Küresel Medya ve Kültürel Değişim, İstanbul, Naos Yayınları.
 • Kartarı, Asker (2014), Kültür, Farklılık ve İletişim, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Fiske, John (2012), Popüler Kültürü Anlamak, S. İrvan (çev.) İstanbul, Parşömen Yayınları.
 • Türkoğlu, Nurçay (2004), İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul, Babil Yayınları.
 • Storey, John (2018), Culturel Theory and Popular Culture: An Introduction, Eight Edition, Newyork, Routledge.
 • Şentürk, Rıdvan (2017), İletişim ve Televizyon Teorileri, İstanbul, Küre Yayınları.
 • Arslantepe, Mehmet (2018), “Kültür Endüstrisi Ürünü Olarak Popüler Sinemanın Gerçeklik Üretimi”, Medya ve Yalanlar. S. Çoban (drl.), İstanbul, Siyah Beyaz Yayıncılık.
 • Said, Edward W. (2016), Kültür ve Emperyalizm, N. Alpay (çev.) 4. Baskı. İstanbul, Hil Yayınları.
 • Baudrillard, Jean (2019), Neden Her Şey Hala Yok Olup Gitmedi?, O. Adanır (çev.) 2. Basım. Ankara, Doğu Batı Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5591-7092
Yazar: Hacer FİLİZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { busbed733445, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {467 - 488}, doi = {10.29029/busbed.733445}, title = {KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ STANDART İÇERİKLERİ EKSENİNDE OLUŞAN TEK TİP BİREYLER}, key = {cite}, author = {Filiz, Hacer} }
APA Filiz, H . (2020). KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ STANDART İÇERİKLERİ EKSENİNDE OLUŞAN TEK TİP BİREYLER . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (20) , 467-488 . DOI: 10.29029/busbed.733445
MLA Filiz, H . "KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ STANDART İÇERİKLERİ EKSENİNDE OLUŞAN TEK TİP BİREYLER" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 467-488 <https://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/57327/733445>
Chicago Filiz, H . "KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ STANDART İÇERİKLERİ EKSENİNDE OLUŞAN TEK TİP BİREYLER". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 467-488
RIS TY - JOUR T1 - KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ STANDART İÇERİKLERİ EKSENİNDE OLUŞAN TEK TİP BİREYLER AU - Hacer Filiz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29029/busbed.733445 DO - 10.29029/busbed.733445 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 467 EP - 488 VL - IS - 20 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.733445 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.733445 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ STANDART İÇERİKLERİ EKSENİNDE OLUŞAN TEK TİP BİREYLER %A Hacer Filiz %T KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ STANDART İÇERİKLERİ EKSENİNDE OLUŞAN TEK TİP BİREYLER %D 2020 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V %N 20 %R doi: 10.29029/busbed.733445 %U 10.29029/busbed.733445
ISNAD Filiz, Hacer . "KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ STANDART İÇERİKLERİ EKSENİNDE OLUŞAN TEK TİP BİREYLER". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 20 (Ekim 2020): 467-488 . https://doi.org/10.29029/busbed.733445
AMA Filiz H . KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ STANDART İÇERİKLERİ EKSENİNDE OLUŞAN TEK TİP BİREYLER. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (20): 467-488.
Vancouver Filiz H . KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ STANDART İÇERİKLERİ EKSENİNDE OLUŞAN TEK TİP BİREYLER. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (20): 467-488.
IEEE H. Filiz , "KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ STANDART İÇERİKLERİ EKSENİNDE OLUŞAN TEK TİP BİREYLER", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 20, ss. 467-488, Eki. 2020, doi:10.29029/busbed.733445