Year 2017, Volume 7 , Issue 13, Pages 237 - 258 2017-04-30

Serahsî’ye Göre İcmâ’nın Meşruiyeti
Legitimacy of Consensus (Ijma) According to Al-Sarakhsi

Fatih Orum [1]


İcmâ, Hz. Muhammed (s.a.v.)’ın vefatından sonraki bir zamanda, onun ümmetinin dini bir konuda fikir birliği etmeleri anlamına gelir. İcmâ, fıkıh usûlündeki klasik dörtlü tasnifte üçüncü sırada yer alır. İcmâ, sarîh ve sükûtî olarak ikiye ayrılır ve oluşması halinde sarîh icmâın katîlik taşıdığı kabul edilir. Bununla birlikte, özellikle fürû eserlerinde kendisine atıfta bulunulan icmâ ile neyin kastedildiği net değildir. Çalışmamızda icmâın meşruiyetine dair getirilen delilleri Kur’ân-ı Kerim açısından değerlendirmeye çalışacağız.

The word “Ijma” means the consensus of prophet Muhammad’s followers upon a religious matter after his death. Ijma is located on the third level out of four in classical methods of fiqh. Ijma is divided in two parts as “sareeh” and “suquti”. Sareeh Ijma is accepted as absolute. In addition to that inside the works of fürû, Ijma does not seem to be obvious. In this work, it will be tried to assess the proofs of Ijma within the perspective of Holy Quran.

 • Kur’ân-ı Kerîm ve mealleri.
 • Ahmed, B. Hanbel. (trs.). Müsned. y.y.. Daru’l-fikr.
 • Âmidî, Muhammed b. Sâlim. (1968). el-İhkâm. Kahire.
 • Aybakan, Bilal. (2003). Fıkıh İlminin Oluşum Sürecinde İcmâ. İstanbul. İz Yayıncılık.
 • Basrî, Ebu’l-Huseyn. (1964). el-Mu’temed. tahkik: Muhammed Hamidullah. Dımaşk.
 • Buhârî, Muhammed b. İsmail. (1400). el-Câmiu’s-Sahîh. Kahire.
 • Buhârî, Abdülaziz Ahmed. (1991). Keşfü’l-esrâr. Beyrut.
 • Cessâs, Ebû Bekr Ahmed b. Ali. (1985). el-Fusûl fi’l-usûl. Kuveyt.
 • Cessâs, Ebû Bekr Ahmed b. Ali. (1993) el-İcmâ’. thk. Züheyr Şefîk Kebbi. Beyrut.
 • Çetin, Mehmet. (2007). Fıkıh Usûlündeki Delillerin Dayandırıldığı Hadislerin Tahrîci ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri.
 • Debûsî, Kâdı Ebû Zeyd Ubeydullah b. Ömer. (2001). Takvîmü’l-edille fî usûli’l-fıkh. thk. Halil Muhyiddin el-Meys. Dâru’l-kütübi’l-ılmiyye. Beyrût.
 • Dönmez, İbrahim Kafi. (2000). İcmâ. DİA. XXI. İstanbul.
 • Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-Eş’as es-Sicistânî. (trs.). Sünen-ü Ebî Dâvûd. tahkik: Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd. y.y.. Dâru’l-fikr.
 • Fahreddin, Er-Râzî; Muhammed, b. Ömer. (1997). el-Mahsûl fî ilm-i usûli’l-fıkh. Beyrut.
 • Gazâlî, Muhammed b. Muhammed. (1993). el-Müstesfâ. tashih: Muhammed Abdüsselâm Abdüssâfî. Beyrut. (Ayrıca el-Mustesfa / İslâm Hukukunda Deliller ve Yorum Metodolojisi. (çev. Yunus Apaydın). Rey Yayıncılık. Kayseri. 1994.).
 • Gazâlî, Muhammed b. Muhammed. (trs.). el-Menhûl. tahkik: Muhammed Hasan Heyto. Dımaşk. Dâru’l-fikr.
 • İbn Hazm, Ebû Muhammed, b. Ali b. Ahmed b. Saîd ez-Zahiri. (1981). en-Nübez fî usûli’l-fıkh. Kahire.
 • İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezid el-Kazvînî. (trs.). Sünen-ü İbn Mâce. Kâhire.
 • İbnü’l Münzir, İbrahim en-Nisâbûrî. (1982). el-İcmâ. Riyad.
 • Kâsânî, Alâuddin Ebû Bekr b. Mesûd. (1982). Bedâi’u’s-sanâi’ fî tertîbi’ş-şerâi’. Dâru’l-kütübi’larabî. Beyrût.
 • Komisyon. Osmanlı Aile Hukuku Kararnamesi.
 • Malik, B. Enes, Ebû Abdillah. (trs.). el-Muvatta’. Kahire.
 • Sa’dî, ebû Ceyb. (1984). Mevsû’at’ül-icmâ fi’l-fıkhi’l-İslâmî. Dâr’ul-fikr. Dimaş.
 • Serahsî, Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ahmed b. Sehl. (1984) (ö.483/1090). Usûlü’s- Serahsî. İstanbul.
 • Şa’ban, Zekiyüddin. (1990). İslam Hukuk İlminin Esasları. (Trc. İbrahim Kafi Dönmez). Ankara.
 • Şâfiî, Muhammed b. İdris. (1980). Ahkâmü’l-Kur’ân. Beyrut.
 • Şâfiî, Muhammed b. İdris. (1405). Cimâ’u’l-‘ılm. Dâru’l-kütübi’l-ılmiyye. Beyrut.
 • Şâfiî, Muhammed b. İdris. (trs.). er-Risâle. thk. Ahmed Muhammed Şâkir. el-Mektebetü’l-ılmiyye. Beyrût.
 • Şevkânî, Ali b. Muhammed. (2006). İrşâdü’l-fühûl. tahkik: Şaban Muhammed İsmail. Kahire.
 • Taftâzânî, Ömer b. Abdullah. (trs.). et-Telvîh. Beyrut.
 • Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed b. İsa b. Sevre (trs.). el-Câmi’u’s-sahîh Sünenü’t-Tirmizî. Beyrût.
 • Yavuz, Y. Vehbi. (2004). İcma’ın Hakikati ve İslâm Teşri’indeki Önemi. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 3. Konya.
 • Zerkeşi, Bedreddin Muhammed b. Bahadır. (1992). Bahrü’l-muhît fî usûli’l-fıkh. Kuveyt.
 • Zeyda, Abdülkerim. (1994). el-Vecîz fî usûli’l-fıkh. Ürdün.
Subjects Religion
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatih Orum

Dates

Publication Date : April 30, 2017

Bibtex @research article { busbed310598, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {237 - 258}, doi = {10.29029/busbed.310598}, title = {Serahsî’ye Göre İcmâ’nın Meşruiyeti}, key = {cite}, author = {Orum, Fatih} }
APA Orum, F . (2017). Serahsî’ye Göre İcmâ’nın Meşruiyeti . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (13) , 237-258 . DOI: 10.29029/busbed.310598
MLA Orum, F . "Serahsî’ye Göre İcmâ’nın Meşruiyeti" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 237-258 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/29047/310598>
Chicago Orum, F . "Serahsî’ye Göre İcmâ’nın Meşruiyeti". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 237-258
RIS TY - JOUR T1 - Serahsî’ye Göre İcmâ’nın Meşruiyeti AU - Fatih Orum Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29029/busbed.310598 DO - 10.29029/busbed.310598 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 258 VL - 7 IS - 13 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.310598 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.310598 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Serahsî’ye Göre İcmâ’nın Meşruiyeti %A Fatih Orum %T Serahsî’ye Göre İcmâ’nın Meşruiyeti %D 2017 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 7 %N 13 %R doi: 10.29029/busbed.310598 %U 10.29029/busbed.310598
ISNAD Orum, Fatih . "Serahsî’ye Göre İcmâ’nın Meşruiyeti". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 13 (April 2017): 237-258 . https://doi.org/10.29029/busbed.310598
AMA Orum F . Serahsî’ye Göre İcmâ’nın Meşruiyeti. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(13): 237-258.
Vancouver Orum F . Serahsî’ye Göre İcmâ’nın Meşruiyeti. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(13): 237-258.
IEEE F. Orum , "Serahsî’ye Göre İcmâ’nın Meşruiyeti", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 7, no. 13, pp. 237-258, Apr. 2017, doi:10.29029/busbed.310598