Year 2016, Volume 6 , Issue 11, Pages 189 - 202 2016-04-15

SAĞLIK KURUMLARINDA YENİLİKÇİLİK: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ
Innovation in Medical Institutions: Bingöl Province Example

Yasin UZUNTARLA [1] , Sümeyra CEYHAN [2] , İbrahim FIRAT [3]


Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma ile Bingöl ilinde kamuya bağlı olarak faaliyet gösteren iki hastanede, yenilikçiliğin (inovasyonun) kurum çalışanları tarafından değerlendirilerek ortaya konulması amaçlanmıştır. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda 123 sağlık personeline ulaşılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistik programı kullanılmış ve frekans analizinden yararlanılmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun kadın, hemşire, ön lisans mezunu ve evli oldukları bulunmuştur. Yenilikçilik açısından yöneticilerin önemli bir bilgi kaynağı oldukları, yöneticilerin ve personelin kilit rol oynadığı, en önemli engelin finansal kaynak yetersizliğinin olduğu ve inovasyonun en çok sağlık hizmeti kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yapıldığı bulunmuştur. Sağlık kurumlarındaki yenilikçi çalışmalar birey ve toplum sağlığı açısından artarak devam etmeli ve bu doğrultuda uygun örgüt iklimi oluşturulmalı, çalışanlar motive edilmelidir.

With this descriptive study, it was aimed that innovation is evaluated and presented by the personnel in two public hospitals in Bingöl. Survey method was used as a data collection tool. In that respect, 123 healthcare professionals were contacted. The data was analysed using SPSS 22.0 software and frequency analysis was implemented. It was found that most of the participants are female, nurse, married and have associate’s degree. I n terms of innovation, it was found that managers are important information sources, managers and staff play a key role, the most significant obstacle is lack of financial sources and innovation is mostly implemented for improving the healthcare service quality. Innovative works in medical institutions should continue increasingly in terms of individual and community health and appropriate organization environment should be provided and employees should be motivated in that direction.

 • AK, Akın (2013). “OECD Perspektifinden: Kamu Hizmetlerinin İyileştirilmesinde İnovasyon”. İdarecinin Sesi, Eylül-Aralık Sayısı, 27-30.
 • AKALIN, Şükrü Haluk (2007). “Innovation, İnovasyon: Yenileşim”. TDK Türk Dili, Cilt:XCIII, Sayı: 666, Ankara.
 • AKSAY, Kadir ve Orhan, Fatih (2013). “Hastane Hizmetlerinde İnovasyon Sürecinin Risk Yönetimi”. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3):10-23.
 • AKYOS, Müfit (2007). Kamuda İnovasyon. www.inovasyon.org (Erişim Tarihi:03.01.2016).
 • AVERMAETE, Tessa; Viaene, Jacgues; Morgan, Eleanor; Crawford, Nick (2003). “Determinants of Innovaion in Small Food Firms”. European Journal of Innovation Management, 6(1):8-17.
 • BORINS, Sandford (2006). The Challenge of Innovating in Government, IBM Center for the Business of Government, Secon Edition.
 • BOUTROS, Akram (2007). “How to Make Innovation Happen”. Physician Exucatice, March-April.
 • BOZKURT, Öner (2015). “Sosyal Hizmet İşletmelerinde Yenilik Yönetimi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Sosyal Hizmet Özel Sayısı:89-106.
 • BRADSHAW, Martha J (2001). Fuszard’s Innovative Teaching Strategies In Nursing. In: Effective Learning: What Teachers Need to Know. USA, Aspen Publishers.
 • Deloitte (2012). Türkiye Sağlık Sektörü Raporu. www2.deloitte.com. (Erişim Tarihi: 10.06.2014).
 • DİL, Satı; Uzun, Müge; Aykanat, Burcu (2012). “Hemşirelik Eğitiminde Inovasyon”.
 • International Journal of Human Sciences, 9(2):1217-1228.
 • Dünya Sağlık Örgütü (1948). World Health Organization, Constitution.
 • ELÇİ, Şirin (2012). İnovasyon Rehberi: Karlılık ve Rekabetin Elkitabı. Yenilik-Yenileşim- İnovasyon Dünyasına Bir Yolculuk kitabının içinde, Editör: Selçuk Karaata. Ege Genç İşadamları Derneği Yayını.
 • International Council of Nurses (2008). “Delivering quality, serving communities: Nurses leading primary health care”. International Nurses Day Kit, Geneva.
 • International Council of Nurses (2009). Delivering quality, serving communities: Nurses leading care innovations. http://www.icn.ch/publications/2009-deliveringqualityserving- communities-nurses-leading-care-innovations. Erişim Tarihi: 15.12.2015.
 • IŞIK, Nihat (2013). Yeniliğin Teorik Alt Yapısı, Modern Anlayış ve Uygulamaları. Anadolu Üniversitesi Yayını, No:2602.
 • İRMİŞ, Ayşe ve Özdemir, Lütfiye (2011). “Girişimcilik ve Yenilik İlişkisi”. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(1): 139-161.
 • İstanbul Kalkınma Ajansı (2015). Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi. (www.istka.org.tr/content/pdf/Kamu-Kurumlarinda- Yenilik-Anketi.pdf. Erişim tarihi: 10.11.2015).
 • Kamu Hastaneleri Kurumu (2014). Kamu Hastaneleri Birlikleri 2014. Ankara, Açık Ceza İnfaz Kurumu Matbaa Atölyesi.
 • KASIMOĞLU, Murat ve Akkaya, Feridun (2012). Kamu Kurumlarında İnovasyon. Kültür Sanat Basımevi, İstanbul.
 • KAVRAKOĞLU, İbrahim (2006). Yönetimde Devrimin Rehberi: İnovasyon. Alteo Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
 • KOUFTEROS, A.Xenophon ; Vonderembse, Mark; Doll, William J (2002). “Examining the Competitive Capabilities of Manufacturing Firms”. Structural Equation Modeling, 9, 256–282.
 • OĞUZTÜRK, Bekir Sami (2003). “Yenilik Kavramı ve Teorik Temelleri”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2):253-273.
 • Oslo Kılavuzu (2005). Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması için İlkeler.
 • www.tubitak.gov.t/tr/kurumsal politikalar/icerik-bty-kilavuzlari (Erişim Tarihi:03.01.2016).
 • SARIOĞLU, Ayşegül (2014). “Bireysel Yenilikçilik Ölçeğinin Hemşirelikte Geçerlik ve Güvenirliği”. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • SZMYTKOWSKİ, Daniel (2005). “Innovation Definition Comparative Assessment (EU), Developed Under GNU, Brussels.
 • ŞENGÜL, Ramazan (2015). “Örgütsel Değişim Faktörü Olarak İnovasyon ve Kamu Yönetimi”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(2):141-151.
 • Türk Dil Kurumu (2015). www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi: 01.01.2016).
 • ULUSOY, Gündüz (2012). İmalat Sanayisinde İnovasyon Üzerine Bir Saha Çalışması ve Sonuçları. Yenilik-Yenileşim-İnovasyon Dünyasına Bir Yolculuk kitabının içinde, Editör: Selçuk Karaata. Ege Genç İşadamları Derneği Yayını.
 • YAVUZ, Çağla (2010). “İşletmelerde İnovasyon-Performans İlişkisinin İncelenmesineDönük Bir Çalışma”. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(2): 143-173.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Yasin UZUNTARLA (Primary Author)

Author: Sümeyra CEYHAN

Author: İbrahim FIRAT

Dates

Publication Date : April 15, 2016

Bibtex @research article { busbed404177, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {189 - 202}, doi = {}, title = {SAĞLIK KURUMLARINDA YENİLİKÇİLİK: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Uzuntarla, Yasin and Ceyhan, Sümeyra and Fırat, İbrahim} }
APA Uzuntarla, Y , Ceyhan, S , Fırat, İ . (2016). SAĞLIK KURUMLARINDA YENİLİKÇİLİK: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (11) , 189-202 . Retrieved from http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/29505/404177
MLA Uzuntarla, Y , Ceyhan, S , Fırat, İ . "SAĞLIK KURUMLARINDA YENİLİKÇİLİK: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2016 ): 189-202 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/29505/404177>
Chicago Uzuntarla, Y , Ceyhan, S , Fırat, İ . "SAĞLIK KURUMLARINDA YENİLİKÇİLİK: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2016 ): 189-202
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK KURUMLARINDA YENİLİKÇİLİK: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ AU - Yasin Uzuntarla , Sümeyra Ceyhan , İbrahim Fırat Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 202 VL - 6 IS - 11 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SAĞLIK KURUMLARINDA YENİLİKÇİLİK: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ %A Yasin Uzuntarla , Sümeyra Ceyhan , İbrahim Fırat %T SAĞLIK KURUMLARINDA YENİLİKÇİLİK: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ %D 2016 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD Uzuntarla, Yasin , Ceyhan, Sümeyra , Fırat, İbrahim . "SAĞLIK KURUMLARINDA YENİLİKÇİLİK: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 11 (April 2016): 189-202 .
AMA Uzuntarla Y , Ceyhan S , Fırat İ . SAĞLIK KURUMLARINDA YENİLİKÇİLİK: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(11): 189-202.
Vancouver Uzuntarla Y , Ceyhan S , Fırat İ . SAĞLIK KURUMLARINDA YENİLİKÇİLİK: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(11): 189-202.
IEEE Y. Uzuntarla , S. Ceyhan and İ. Fırat , "SAĞLIK KURUMLARINDA YENİLİKÇİLİK: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 6, no. 11, pp. 189-202, Apr. 2016