Year 2018, Volume 8 , Issue 15, Pages 451 - 468 2018-04-22

Investigation of Social Services Associate Degree Students’s Future Expectations And Attitude Toward Their Department
SOSYAL HİZMETLER ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE GELECEK BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ

Hıdır APAK [1] , Muhammet Cevat ACAR [2]


The aim of this study is to research attitudes toward department and future expectations levels of students at the social services department; and to determine whether attitude toward department and future expectations levels show significant difference in terms of socio-demographic variables. The sampling population of the research is composed of 299 students at the social services department of Mardin Artuklu University Midyat, Artvin University Borçka Acarlar, Siirt University Sosyal Bilimler and Eruh vocational schools. In this study, socio-demographic data form prepared by the researchers, Future Expectations Scale developed by Tuncer (2011) and The Scale of Attitude towards Social Work Department developed by Karaca & Gökçek Karaca (2017) have been used as data collection tools. The most important finding of the research is that attitudes toward department and future expectations among students positive significant relationship has been identified. According to the results of the research, while attitude toward department and future expectation levels of students have not been found significant  discrepancy depending on their gender, marital status, age, university and class levels. It has been observed that the future expectation and attitude toward department scores of students who choose this department willingly and approve to personality are significantly higher than other students.

Bu araştırmanın amacı, sosyal hizmetler önlisans programı öğrencilerinin bölümlerine yönelik tutumları ile gelecek beklentilerini belirlemek ve bölüme yönelik tutum ile gelecek beklentisi düzeylerinin sosyo-demografik değişkenler açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmanın örneklemini Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat, Artvin Üniversitesi Borçka Acarlar, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Eruh meslek yüksekokullarında sosyal hizmetler bölümünde okuyan 299 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyo-demografik veri formu, Tuncer (2011) tarafından geliştirilen Gelecek Beklentileri Ölçeği ve Karaca ve Gökçek Karaca (2017) tarafından geliştirilen Sosyal Hizmet Bölümüne Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın en önemli sonucu sosyal hizmetler bölümü öğrencilerinin bölüme yönelik tutumları ile gelecek beklentilerinin olumlu olduğu ve iki değişken arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğudur. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin cinsiyet, medeni durum, yaş, okul ve sınıf düzeylerine göre bölüme yönelik tutum ve gelecek beklentisi arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sosyal hizmetler bölümüne isteyerek gelen ve bölümü kişiliğine uygun gören öğrencilerin bölüme yönelik tutumları ile gelecek beklentilerinin anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. 

 • ACAR, Hakan ve Çamur Duyan, Gülsüm (2003), “Dünyada Sosyal Hizmet Mesleğinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, Toplum ve Sosyal Hizmet, C. 14, Sy. 1, ss. 1-19.
 • ACAR, Muhammet Cevat ve Apak, Hıdır (2017), “Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Empatik Eğilimleri ile Özgecilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Toplum ve Sosyal Hizmet, C. 28, Sy. 1, ss. 93-112.
 • AKBAŞLI, Sait, Kubilay, Sevda ve Durnalı, Mehmet (2017), “Önlisans Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri İle Akademik Motivasyonlarının İncelenmesi”, Journal of Human Sciences, C. 14, Sy. 4, ss. 4678-4693.
 • AKBOLAT, Mahmut ve Karakaya, Fatma (2016), “Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Geleceğe Yönelik Tutumlarına Etkisi Sakarya Üniversitesi Üniversitesi İşletme Fakültesi Örneği”, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi III. Uluslararası İşletme Öğrencileri Kongresi, Editörler: Adem Akbıyık, Kamil Taşkın, Kürşat Çapraz, Kongre Kitabı II. Cilt, ss.181-197.
 • AKTU, Yahya ve Varol, Bedrettin (2017), "Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Kavramına Yönelik Algıları", Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sy. 8, ss.133-154.
 • ALKAN, Reha Metin, Suiçmez Menderes, Aydınkal Mehmet, Şahin Menekşe (2014), “Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, C. 4, Sy. 3, ss. 133- 140.
 • CRESWELL, John. W. (2014), Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları Araştırma Deseni, Çev. Ed. Selçuk Beşir Demir, Ankara, Eğiten Kitap Yayıncılık.
 • ÇAY, Murat (2011), “Açık Öğretim Fakültesi (2Yıllık) Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Genel Bilgiler ve Sık Sorulan Sorular”, http://goo.gl/MV2wXU, Erişim Tarihi: 15 Kasım 2017).
 • ERBAY, Ercüment ve Sevin, Çağrı (2013), “Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 4. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Süreçlerine ve Gelecekteki Meslek Yaşamlarına İlişkin Görüşleri”, Toplum ve Sosyal Hizmet, C. 24, Sy. 1, ss. 25-39.
 • ERBAY, Ercüment, Adıgüzel, İlkay Başak ve Akçay, Sinan (2013), “Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Uygulaması Dersleri Kapsamında Uygulama Yürütecekleri Kurumları Tercih Etme Süreçleri”, Toplum ve Sosyal Hizmet, C. 24, Sy. 2, ss. 95-107.
 • GÜLER-EDWARDS, Ayça ve İmamoğlu, E. Olcay (2007), "Geleceğe İlişkin Yönelimlerde Benlik Tipine Bağlı Farklılıklar", Türk Psikoloji Dergisi, C. 22, Sy. 60, ss. 115-132.
 • GÜLERİ, Müzeyyen (1999), “Üniversiteli ve İşçi Gençliğin Gelecek Beklentileri ve Kötümserlik-İyimserlik Düzeyleri”, Kriz Dergisi, C. 6, Sy. 1, ss. 55-65.
 • IFSW (2012), “Definition of Social Work”, http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/, Erişim Tarihi: 30 Eylül 2017.
 • İKİZOĞLU, Musa, Önal-Dölek, Bilge ve Gökçearslan-Çifci, Elif (2007), “Çalışan Çocukların Sorunları ve Geleceğe İlişkin Beklentileri”, Toplum ve Sosyal Hizmet, C. 18, Sy. 2, ss. 21-36.
 • KARACA, Erol ve Gökçek Karaca, Nuray (2017), “Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Bölümlerine Yönelik Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Çalışması”, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, C. 2, Sy. 1, ss.16-22.
 • KARASAR, Niyazi (2009), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • KAYA, Murat ve Göktolga, Ziya Gökalp (2014), “Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentisinin Yapısal Eşitlik Modeli ve Chaid Analizi İle Belirlenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, I, ss. 127-139.
 • KOÇYİĞİT, Melike (2014), Cinsiyete ve Ait Olma Düzeylerine Göre Üniversite Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Tutumları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
 • KÖKTAŞ, Mahmut Sami (2017), “Program Tanıtımı”, http://www.yalova.edu.tr/tr/icerik/5194/3051/program-tanitimi.aspx, Erişim Tarihi: 21 Aralık 2017.
 • MAVİLİ AKTAŞ, Aliye (2011), “Profesyonelliğin Gelişimi Kimi Etik Tartışmalar”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011: 50.Yılında Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitimi: Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler, Ankara, Sosyal Hizmet Araştırma ve Geliştirme Derneği Yayını.
 • ÖSYM. (2017), “ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/LYS/KONTENJANKILAVUZ18072017.pdf, Erişim Tarihi: 21 Aralık 2017.
 • ÖZTÜRK, Zekai ve Ilıman, Ebrar Z. (2015), “Sağlık Yönetimi ve İşletmeciliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bölümü Tercih Nedenleri ile Beklenti ve Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 8, Sy. 1, ss. 71-93.
 • SOSYAL HİZMETLER ÖN LİSANS PROGRAMLARI ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI VE GÜNCEL KONULAR ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU (2017), 7-8 Nisan 2017, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Isparta, http://www.sosyalhizmetokullari.org/OnLisansSHProgCalistaySonucRaporu.pdf, Erişim Tarihi: 17 Kasım 2017.
 • ŞANLI, Tuba ve Saraçlı, Sinan (2015), “Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi", KAÜ İİBF Dergisi, C.6 Sy. 11, ss. 25-36.
 • ŞEKER, Aziz (2012), Sosyal Hizmete Giriş, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2533, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1504.
 • ŞİMŞEK, Hüseyin (2012), “Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler”, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, C. 5, Sy. 1, Sy. 90-109.
 • TEZEL, Ayfer ve Arslan, Sevban (2002), “Erzurum Sağlık Yüksekokulu 1. Sınıf Öğrencilerinin Mesleklerini Seçmeye ve Mesleğe İlişkin Görüşleri”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C. 5, Sy. 2.
 • TOMANBAY, İlhan (2011), Sosyal Hizmetlerde Açık Öğretim ve Ara Elemanlar: Sosyal Çalışma ve Sosyal Teknikerlik, Ankara, Sabev Yayınları.
 • TUNCER, Murat (2011), “Yükseköğretim Gençliğinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”, Turkish Studies, C. 6, Sy. 2, ss. 935–948.
 • UYGUR, Mutlu ve Yanpar Yelken, Tuğba (2017), “Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Memnuniyet Düzeyleri ve Gelecek Beklentisi Algılarının İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği”, Yükseköğretim Dergisi, C. 7, Sy. 1, ss. 1–9.
 • UZUNBACAK, Hasan Hüseyin, Mesci, Hatice ve Uzunbacak, Selcen Deniz (2017), “Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Eğitimden Sonuç Beklentileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C. 8, Sy. 18, ss. 41-55.
 • ÜZÜM, Burcu ve Uçkun, Seher (2015), “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Kariyer Geleceği Beklentilerinin Ölçülmesi: Kocaeli MYO Örneği”, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, C. 3, Sy. 1, ss. 71-80.
 • YARCI, Selman ve Alpman, Polat S. (2015), “Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin İstihdam Sorunları”, Electronic Journal of Vocational Colleges- 4. UMYOS Özel Sayısı, ss. 123-129.
 • YÖK (1981), “Yükseköğretim Kanunu”, Resmi Gazete, Sayı: 17506, http://goo.gl/Ht26ps, Erişim Tarihi: 03 Kasım 2017.
 • YÖK (2017), “2016-2017 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri”, https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2017/2017_T1.pdf, Erişim Tarihi: 21 Ekim 2017
Primary Language tr
Subjects Social, Psychology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2330-3093
Author: Hıdır APAK (Primary Author)
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4222-3101
Author: Muhammet Cevat ACAR
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 22, 2018

Bibtex @research article { busbed383610, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {451 - 468}, doi = {10.29029/busbed.383610}, title = {SOSYAL HİZMETLER ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE GELECEK BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Apak, Hıdır and Acar, Muhammet Cevat} }
APA Apak, H , Acar, M . (2018). SOSYAL HİZMETLER ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE GELECEK BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 451-468 . DOI: 10.29029/busbed.383610
MLA Apak, H , Acar, M . "SOSYAL HİZMETLER ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE GELECEK BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 451-468 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/36623/383610>
Chicago Apak, H , Acar, M . "SOSYAL HİZMETLER ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE GELECEK BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 451-468
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL HİZMETLER ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE GELECEK BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ AU - Hıdır Apak , Muhammet Cevat Acar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.383610 DO - 10.29029/busbed.383610 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 451 EP - 468 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.383610 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.383610 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SOSYAL HİZMETLER ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE GELECEK BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ %A Hıdır Apak , Muhammet Cevat Acar %T SOSYAL HİZMETLER ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE GELECEK BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 15 %R doi: 10.29029/busbed.383610 %U 10.29029/busbed.383610
ISNAD Apak, Hıdır , Acar, Muhammet Cevat . "SOSYAL HİZMETLER ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE GELECEK BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (April 2018): 451-468 . https://doi.org/10.29029/busbed.383610
AMA Apak H , Acar M . SOSYAL HİZMETLER ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE GELECEK BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 451-468.
Vancouver Apak H , Acar M . SOSYAL HİZMETLER ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE GELECEK BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 451-468.
IEEE H. Apak and M. Acar , "SOSYAL HİZMETLER ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE GELECEK BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 15, pp. 451-468, Apr. 2018, doi:10.29029/busbed.383610