Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

ÖRGÜTSEL LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİLERİ BİNGÖL ÖZEL VE KAMU KURUMLARI ÖRNEĞİ

Year 2018, Volume 8, Issue 15, 261 - 280, 22.04.2018
https://doi.org/10.29029/busbed.397389

Abstract

Bu çalışmada, örgütsel liderlik davranışının örgütsel performans üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Araştırma kapsamında liderlik tarzları ve performans değerleme yöntemlerine değinilmiş, örgütsel liderlik ve örgütsel performans konuları detaylı ele alınmıştır. Bingöl ilinde kamu ve özel sektörden toplam 307 katılımcı ile yapılan anket çalışması veri seti olarak ele alınmıştır. Yapısal eşitlik modeli kullanılarak analiz edilen bulgular örgütsel liderlik ile örgütsel performans arasında pozitif korelasyon olduğunu göstermiştir. Örgütsel liderlik davranışının, örgütsel performansı %51 oranında etkilediği, örgütsel liderlik davranışındaki bir birimlik artışın ise örgütsel performansta 0,70 oranında bir artışa sebep olduğu elde edilen önemli sonuçlardandır.

References

  • Akın, Ö., ve Erdost Çolak, H. E. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarıyla Örgütsel Performans Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 85-114.Akman, V., Hanoğlu, M., ve Kızıl, C. (2015). Liderlik ile personel performansı arasındaki ilişki üzerine bir şirket incelemesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 130-145.Barutçugil, İ. (2002). Performans Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.Barutçugil, İ. (2004). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.Bolat, T., Aytemiz Seymen, O., İnci Bolat, O., ve Erdem, B. (2008). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Detay Yayıncılık.Çakınberk, A., ve Demirel, E. T. (2010). Örgütsel Bağlılığın Belirleyicisi Olarak Liderlik: Sağlık Çalışanları Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(24), 103-119.Çetin, N., ve Beceren, E. (2007). Lider Kişilik: Gandhi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 110-132.Ege, İ., ve Şener, Z. (2013, Ocak). Performans Ölçümünde Kullanılan Yöntemler: Performans Karnesi ve Kumanda Paneli Karşılaştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 107-120.Erdoğan, i. (1991). İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri. İstanbul İşletme Fakültesi Yayınları.Eren, E. (1998). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (5. Baskı b.). İstanbul: Beta Yayınları.Eren, M. Ş., ve Kaplan, M. (2014). Kurumsal Yetkinliklerin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkileri:Üretim Firmaları Üzerine Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(40), 175-192.French, J., ve Raven, B. (1956). Studies of Social Power. MI: Institute for Social Research., 150-167.Guinn, S. (1997). Change before you have to: for CEOs who recognize the need, the tools exist now for organizational change. Career Development International, 5(2), 225-228.Gül, H., ve Şahin, K. (2001). Bilgi Toplumunda Yeni Bir Liderlik Yaklaşımı Olarak Transformasyonel Liderlik ve Kamu Çalışanlarının Transformasyonel Liderlik Algısı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 237-249.Harrington, H. J., ve Harrington, J. S. (1995). Total improvement management: the next generation in performance improvement. New York: McGraw-hill.Helvacı, M. A. (2002). Performans yönetimi sürecinde performans değerlendirmenin önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 155-169.Koçel, T. (1999). İşletme Yöneticiliği (7. Baskı b.). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ.Lawson, R. B., ve Ventriss, C. L. (1992). Organizational change: The role of organizational culture and organizational learning. The Psychological Record, 42(2), 205.Leblebici, D. N. (2008). 21.Yüzyılın Liderlik Anlayışına Bakış. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 61-72.MEB. (2006). Okulda Performans Yönetimi Modeli. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.Merih, K. (2016, Nisan 18). http://www.merih.net/. Nisan 18, 2016 tarihinde Liderlik Bir Sosyal Kalitedir: http://www.merih.net/m2/lid/liderlik.htm adresinden alındıOkakın, N. (2009). Çalışma Yaşamında İnsan Kaynakları Yönetimi (2. Baskı b.). İstanbul: Beta Yayınları.Oktay, E., ve Gül, H. (2003). Çalışanların Duygusal Bağlılıklarının Sağlanmasında Conger Ve Kanungo’nun Karizmatik Lider Özelliklerinin Etkileri Üzerine Karaman Ve Aksaray Emniyet Müdürlüklerinde Yapılan Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(10), 403-428.Örücü, E. (2003). Modern İşletmecilik (3. Baskı b.). Ankara: Gazi Yayınları.Özdemir, L., ve Dulkadir, B. (2017). Bilişim Teknolojisi İşlevlerinin Örgütsel Performans Üzerine Etkisi. Yönetim Bilimleri Dergisi/Journal of Administrative Sciences, 15(29), 25-41.Özgen, H., Öztürk, A., ve Yalçın, A. (2005). İnsan Kaynakları Yönetimi. Adana: Nobel Yayınları.Sabuncuoğlu, Z. (2005). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalı. Bursa: Alfa Aktuel Basım Yayım.Sabuncuoğlu, Z., ve Tüz, M. (2001). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Ezgi Kitapevi.Starratt, R. J. (1995). Leaders With Vision. Corwin Press Inc.Tınar, M. Y. (2013). Performans ve Kariyer Yönetimi. (H. Z. Tonus, ve D. Kağıncıoğlu, Dü) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Tunçer, P. (2011). Örgütsel Değişim ve Liderlik. Sayıştay Dergisi(80), 57-83.Tunçer, P. (2013, Ocak-Mart). Örgütlerde Performans Değerlendirme ve Motivasyon. Sayıştay Dergisi(88), 87-108.Ülgen, H., ve Mirze, K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Yayıncılık.Yelboğa, A. (2012). Değerlendirme Merkezi Uygulamalarının Türkiye'deki Organizasyonlarda Kullanımına İlişkin Bir Araştırma. YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 8-24.Yenice, E. (2006, Ocak-Haziran). Kamu Kesiminde Performans Değerlendirmes. Maliye Dergisi(150), 122-132.Yıldız, M. (2002). Liderlik Yaklaşımları ve Türk Kamu Yönetiminde Liderlik Araştırmaları. Türk İdare Dergisi, 74(435), 221-246.Yörük, S., ve Sağban, Ş. (2012). Okul Müdürlerinin Kültürel Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi (The Effects of School Administrators’ Cultural Leadership Roles on Organizational Commitment Level of Teachers). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2795-2813.Zel, U. (2006). Kişilik ve Liderlik. Ankara: Nobel Yayınları.

The Effect of Organizational Leadership Behaviour Into Organizational Performance: Sample of Public And Private Sector Institutions In Bingöl Province

Year 2018, Volume 8, Issue 15, 261 - 280, 22.04.2018
https://doi.org/10.29029/busbed.397389

Abstract

In this study, the effect of organizational leadership behaviour into organizational performance was measured. Within the context of the research, it was referred to leadership styles and performance evaluation methods; besides, the issues such as organizational leadership and organizational performance were discussed in detail. The survey study that consists of totally 307 participants chosen from both public and private sectors in Bingöl province was utilised as data set. The results analysed using structural equation modelling showed that there is a positive correlation between organizational leadership and organizational performance. It was referred from the study that organizational leadership affects organizational performance at the rate of %51 as well an increase of a unity in organizational leadership causes an increase in the ratio of 0,70 in organizational performance. 

References

  • Akın, Ö., ve Erdost Çolak, H. E. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarıyla Örgütsel Performans Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 85-114.Akman, V., Hanoğlu, M., ve Kızıl, C. (2015). Liderlik ile personel performansı arasındaki ilişki üzerine bir şirket incelemesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 130-145.Barutçugil, İ. (2002). Performans Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.Barutçugil, İ. (2004). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.Bolat, T., Aytemiz Seymen, O., İnci Bolat, O., ve Erdem, B. (2008). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Detay Yayıncılık.Çakınberk, A., ve Demirel, E. T. (2010). Örgütsel Bağlılığın Belirleyicisi Olarak Liderlik: Sağlık Çalışanları Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(24), 103-119.Çetin, N., ve Beceren, E. (2007). Lider Kişilik: Gandhi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 110-132.Ege, İ., ve Şener, Z. (2013, Ocak). Performans Ölçümünde Kullanılan Yöntemler: Performans Karnesi ve Kumanda Paneli Karşılaştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 107-120.Erdoğan, i. (1991). İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri. İstanbul İşletme Fakültesi Yayınları.Eren, E. (1998). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (5. Baskı b.). İstanbul: Beta Yayınları.Eren, M. Ş., ve Kaplan, M. (2014). Kurumsal Yetkinliklerin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkileri:Üretim Firmaları Üzerine Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(40), 175-192.French, J., ve Raven, B. (1956). Studies of Social Power. MI: Institute for Social Research., 150-167.Guinn, S. (1997). Change before you have to: for CEOs who recognize the need, the tools exist now for organizational change. Career Development International, 5(2), 225-228.Gül, H., ve Şahin, K. (2001). Bilgi Toplumunda Yeni Bir Liderlik Yaklaşımı Olarak Transformasyonel Liderlik ve Kamu Çalışanlarının Transformasyonel Liderlik Algısı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 237-249.Harrington, H. J., ve Harrington, J. S. (1995). Total improvement management: the next generation in performance improvement. New York: McGraw-hill.Helvacı, M. A. (2002). Performans yönetimi sürecinde performans değerlendirmenin önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 155-169.Koçel, T. (1999). İşletme Yöneticiliği (7. Baskı b.). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ.Lawson, R. B., ve Ventriss, C. L. (1992). Organizational change: The role of organizational culture and organizational learning. The Psychological Record, 42(2), 205.Leblebici, D. N. (2008). 21.Yüzyılın Liderlik Anlayışına Bakış. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 61-72.MEB. (2006). Okulda Performans Yönetimi Modeli. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.Merih, K. (2016, Nisan 18). http://www.merih.net/. Nisan 18, 2016 tarihinde Liderlik Bir Sosyal Kalitedir: http://www.merih.net/m2/lid/liderlik.htm adresinden alındıOkakın, N. (2009). Çalışma Yaşamında İnsan Kaynakları Yönetimi (2. Baskı b.). İstanbul: Beta Yayınları.Oktay, E., ve Gül, H. (2003). Çalışanların Duygusal Bağlılıklarının Sağlanmasında Conger Ve Kanungo’nun Karizmatik Lider Özelliklerinin Etkileri Üzerine Karaman Ve Aksaray Emniyet Müdürlüklerinde Yapılan Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(10), 403-428.Örücü, E. (2003). Modern İşletmecilik (3. Baskı b.). Ankara: Gazi Yayınları.Özdemir, L., ve Dulkadir, B. (2017). Bilişim Teknolojisi İşlevlerinin Örgütsel Performans Üzerine Etkisi. Yönetim Bilimleri Dergisi/Journal of Administrative Sciences, 15(29), 25-41.Özgen, H., Öztürk, A., ve Yalçın, A. (2005). İnsan Kaynakları Yönetimi. Adana: Nobel Yayınları.Sabuncuoğlu, Z. (2005). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalı. Bursa: Alfa Aktuel Basım Yayım.Sabuncuoğlu, Z., ve Tüz, M. (2001). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Ezgi Kitapevi.Starratt, R. J. (1995). Leaders With Vision. Corwin Press Inc.Tınar, M. Y. (2013). Performans ve Kariyer Yönetimi. (H. Z. Tonus, ve D. Kağıncıoğlu, Dü) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Tunçer, P. (2011). Örgütsel Değişim ve Liderlik. Sayıştay Dergisi(80), 57-83.Tunçer, P. (2013, Ocak-Mart). Örgütlerde Performans Değerlendirme ve Motivasyon. Sayıştay Dergisi(88), 87-108.Ülgen, H., ve Mirze, K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Yayıncılık.Yelboğa, A. (2012). Değerlendirme Merkezi Uygulamalarının Türkiye'deki Organizasyonlarda Kullanımına İlişkin Bir Araştırma. YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 8-24.Yenice, E. (2006, Ocak-Haziran). Kamu Kesiminde Performans Değerlendirmes. Maliye Dergisi(150), 122-132.Yıldız, M. (2002). Liderlik Yaklaşımları ve Türk Kamu Yönetiminde Liderlik Araştırmaları. Türk İdare Dergisi, 74(435), 221-246.Yörük, S., ve Sağban, Ş. (2012). Okul Müdürlerinin Kültürel Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi (The Effects of School Administrators’ Cultural Leadership Roles on Organizational Commitment Level of Teachers). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2795-2813.Zel, U. (2006). Kişilik ve Liderlik. Ankara: Nobel Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Mehmet GÜVEN (Primary Author)
0000-0001-5768-9847
Türkiye

Publication Date April 22, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 8, Issue 15

Cite

APA Güven, M. (2018). ÖRGÜTSEL LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİLERİ BİNGÖL ÖZEL VE KAMU KURUMLARI ÖRNEĞİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 261-280 . DOI: 10.29029/busbed.397389