Year 2018, Volume 8 , Issue 16, Pages 371 - 394 2018-10-01

TRANSNATIONAL IMMIGRANT COMMUNITIES AND ETHNIC SOLIDARITY: THE CASE OF SAMSUN AND SYRIAN CIRCASSIANS
ULUSÖTESİ TOPLULUKLAR VE ETNİK DAYANIŞMA: SAMSUN VE SURIYE ÇERKESLERİ

Hüdayi SAYIN [1] , Emir Fatih AKBULAT [2]


This study will focus on the ethnic ties of the Circassian communities living in Turkey, as well as the problems faced by the Circassian communities in the mass migration movements caused by the Syrian crisis. The Syrian Circassians, who during the civil war in Syria took refuge in Turkey, tried to solve their housing and other problems that arose during the Great Circassian migration, with the help of ethnic predecessors who had settled in Turkey. This process contributed to the development of ethnic solidarity and social cohesion. During the Great Circassian migration, the Circassians who came to Turkey after the Syrian crisis of 2011 met with the Circassians, who by that time were already living in Turkey. This meeting showed results that should be examined from the point of view of the formation of migration links and solidarity of ethnic identity. This study will analyse the results obtained from the Circassian Association of Samsun, reflecting the process of the formation of ethnic solidarity in nine settlements in Samsun.

Bu araştırmada Suriye Krizi sonrası yaşanan kitlesel göç hareketleri içinde yer alan Çerkes toplulukların Türkiye’de yaşadıkları sorunların aşılmasında Türkiye’de yaşayan Çerkes toplulukların gösterdiği etnik dayanışmanın etkileri tartışılacaktır. Suriyeli Çerkesler, yaşanan iç savaş ortamında Türkiye’ye sığınmışlar, bu esnada Büyük Çerkes Göçü ve sonrasında Türkiye’ye yerleşmiş etnik öncülerinin yardımları ile barınma ve diğer sorunlarını çözmeye çalışmışlardır. Bu etnik dayanışma ile toplumsal uyum süreçlerini kolaylaştırmışlardır. Büyük Çerkes Göçü esnasında Türkiye’ye gelen Türkiye Cumhiriyeti vatandaşı göçmen Çerkesler ile 2011 Suriye krizi sonrası gelen Suriye Çerkeslerinin bu buluşması göçmen ağlarının oluşumu ve etnik kimlik dayanışmasının göç süreçlerine etkileri açısından araştırmaya değer bulgular ortaya koymuştur. Bu araştırmada, 2011 sonrası Suriye’den zorunlu göçe mecbur bırakılan Çerkeslerin, Samsun’da Türkiye uyruklu Çerkeslerin yaşadığı dokuz yerleşim birimine etnik dayanışma içinde yerleştirilmeleri sürecinde Samsun Kafkas Derneği’nden elde edilen bulguların değerlendirilmesi tartışılacaktır.

 • Abadan Unat, Nermin.2006 Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, 2. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Ajans Kafkas,2015, “Çerkesler Zor Durumda”. http://ajanskafkas.com/manset/suriye-cerkesleri-zor-durumda/
 • Akbulat, Emir Fatih & Sayın, Hüdayi.18 Mayıs 2017 “Göçmen Etnik Kimlik Dayanışması Balıkesir Orhanlı ve Atköy Yerleşim Birimleri Örneği”, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Kriz, Kimlik ve Ötesi: Kimlik Siyaseti ve Siyasetin Kimliksizleşmesi Ulusal Akademik Konferans.
 • Akbulat, Emir Fatih.2017 “International Migration Networks And Solidarity Meeting of The Circassians of Turkey And Syria: Istanbul And Balikesir Orhanlı And Atköy Settlement Examples, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Non Published Master Thesis.
 • İHA İhlas Haber Ajansı.2013 “Suriye’de Çerkes Operasyonu”. http://www.iha.com.tr/haber-suriyede-cerkes-operasyonu-269985/
 • Avcı, Uğur, Sayın Hüdayi.2017 Sosyal Profil, Uyum ve Beklentiler Üzerine Bir Alan Araştırması: İstanbul Kartal İlçesi Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ Ankara.
 • Bitkal, Seher.2014 “Ulusötesi Göçler ve Mülteci Sorunu: Suriye Örneği. Akademik Perspektif”. http://akademikperspektif.com/2014/09/12/ulusotesi-gocler-ve-multeci- sorunu-suriye-ornegi/
 • Castles, Stephen, Miller Mark J.2008 Göçler Çağı Modern Dünyada Uluslararası GöçHareketleri, Çev.: Bülent Uğur Bal ve İbrahim Akbulut, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Dinçer, Osman Bahadır vd. (Rapor Yazarları).Kasım 2013 Suriyeli Mülteciler Krizi ve Türkiye Sonu Gelmeyen Misafirlik, Brooking Enstitüsü& Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK), Ankara.
 • Doğan, Büşra, Karakuyu, Mehmet.Ocak 2016 “Suriyeli Göçmenlerin Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Özelliklerinin Analizi: İstanbul Beyoğlu Örneği, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 33, ss.302-333.
 • Dunyabulteni.2013 “Suriyeli Çerkesler Nihayet Türkiye’de”. http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=253595
 • Erdoğan, Murat (Yay. Haz.).2015 Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi- HUGO Yayınları, Ankara.
 • Eskisite.Pa.Edu.Tr.2016 Uluslararası Kitlesel Göçler ve Türkiye’deki Suriyeliler, I. Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı Sonuç Raporu, Polis Akademisi Yayınları, 11-13 Kasım 2016, Ankara.Polis Akademisi.2016 Uluslararası Kitlesel Göçler ve Türkiye’deki Suriyeliler, I. Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı Sonuç Raporu, Polis Akademisi Yayınları, 11-13 Kasım 2016, Ankara.
 • Faist, Thomas2003a. “Sınırları Aşmak, Devlet Aşırı Alan Konsepti”, içinde Yay. Haz.: Thomas Faist, Devletaşırı Alan Almanya ve Türkiye Arasında Siyaset, Ticaret ve Kültür, Çev.: Selin Dingiloğlu, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Faist, Thomas.2003b Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar, Çev.: Azat Zana Gündoğan vd., Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Harunoğulları M., Cengiz D.2014 “Suriyeli Göçmenlerin Mekânsal Analizi; Hatay (Antakya) Örneği”, TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu 23-24 Ekim 2014, Ankara
 • İhlas Haber Ajansı2013 http://www.iha.com.tr/haber-suriyede-cerkes-operasyonu-269985/
 • Jinepsgazetesi2013 “Suriye Çerkesleri ve Biz Türkiye Çerkesleri” https://www.jinepsgazetesi.com/suriye-cerkesleri-ve-biz-turkiye-cerkesleri-12588.html
 • Kaypak, Şafak, Bimay, Muzaffer2016 Suriye Savaşı Nedeniyle Yaşanan Göçün Ekonomik ve Sosyo- Kültürel Etkileri: Batman Örneği, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi; Cilt: 6, Sayı: 1, ss. 84-110.
 • Lukacs, John.1993 Yirminci Yüzyılın ve Modern Çağın Sonu, Çev.: Mehmet Harmancı Sabah Kitapları, İstanbul.
 • Mülteciler Derneği2017 Suriyeli Sığınmacılar http://multeciler.org.tr/multecilik-ve-siginmacilik/suriyeli-siginmacilar/
 • ORSAM.2014 Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler, www.orsam.org.tr/eski/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201452_189tur.pdf
 • ORSAM.2012 Suriye Çerkesleri http://orsam.org.tr/orsam/DPAnaliz/13178?dil=tr
 • Özgürcerkes2016 Suriye Çerkesleri’nden 189 Kişi Daha Dünya Çerkesleri Dayanışma Komitesi Tarafından Türkiyeye Getirilerek Nizipte Kampa Yerleştirildi. http://ozgurcerkes.com/?Syf=18&Hbr=536682&/Suriye-Çerkesleri’nden-189-kişi-daha-Dünya-Çerkesleri-Dayanışma-Komitesi-tarafından-Türkiyeye-getirilerek-Nizipte-kampa-yerleştirildi.
 • Özkarslı, Fatih.2015 Mardin’de Enformel İstihdamda Çalışan Suriyeli Göçmenler, Birey ve Toplum, 5 (9), ss.175-191
 • Reçber, Serdar.2014 Hayatın Yok Yerindekiler: Mülteciler ve Sığınmacılar, VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, ss. 247-268 http://www.sosyalhaklar.net/2014/bildiriler/recber.pdf
 • Sayın, Hüdayi2017 “O Salutaris Hostia! Siyasal Düşman Olarak Göçmen Kimliğinin İnşası”, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Kriz, Kimlik ve Ötesi: Kimlik Siyaseti ve Siyasetin Kimliksizleşmesi Ulusal Akademik Konferans.
 • Sayın, Hüdayi.2010 “Uluslararası Hukuk ve Türk Ceza Hukuku Açısından Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti ve Cinsel Sömürü Suçları ve Bunlarla Mücadelede Uluslararası İşbirliği”, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı basılmamış doktora tezi.
 • Sayın, Hüdayi.‘’Buluşma: Yeni göçmenler ve eski göçmenler ve onların uyum sürecini kolaylaştırmasına odaklanan bir yeni tanımlama’’, Kişisel Görüşme, 20.04.2017
 • Sayın, Yusuf, Usanmaz, Ahmet, Aslangiri, Fırat.2016 Uluslararası Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye Göçü Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 18 (31), ss.1-13.
 • Tekeli, İlhan.2008 Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. Toksöz, Gülay, (2006), Uluslararası Emek Göçü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Türk Tabipler Birliği.2016 Savaş, Göç ve Sağlık, https://www.ttb.org.tr/kutuphane/siginmacilar_rpr.pdf
 • Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.2015 “2015 Türkiye Göç Raporu” http://www.goc.gov.tr/files/files/2015_yillik_goc_raporu.pdf
 • Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.2016 “2016 Türkiye Göç Raporu” http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_yiik_goc_raporu_haziran.pdf
 • Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.2017 “Göç İstatistikleri Geçici Koruma” http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
 • Yalçın, Cemal.2004 “Göç Sosyolojisi” Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Yaman, Ahmet.2016 “Suriyeli Sosyal Sermayenin İnşası ve Yeniden Üretim Sürecinin Sivil Toplum ve Ekonomik Hayat Alanlarında İncelenmesi” Göç Araştırmaları Dergisi, 2 (3), ss. 94-127
Primary Language en
Subjects Political Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8994-4088
Author: Hüdayi SAYIN (Primary Author)
Institution: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9069-5613
Author: Emir Fatih AKBULAT
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 1, 2018

Bibtex @research article { busbed395566, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {371 - 394}, doi = {10.29029/busbed.395566}, title = {TRANSNATIONAL IMMIGRANT COMMUNITIES AND ETHNIC SOLIDARITY: THE CASE OF SAMSUN AND SYRIAN CIRCASSIANS}, key = {cite}, author = {Sayın, Hüdayi and Akbulat, Emir Fatih} }
APA Sayın, H , Akbulat, E . (2018). TRANSNATIONAL IMMIGRANT COMMUNITIES AND ETHNIC SOLIDARITY: THE CASE OF SAMSUN AND SYRIAN CIRCASSIANS . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (16) , 371-394 . DOI: 10.29029/busbed.395566
MLA Sayın, H , Akbulat, E . "TRANSNATIONAL IMMIGRANT COMMUNITIES AND ETHNIC SOLIDARITY: THE CASE OF SAMSUN AND SYRIAN CIRCASSIANS" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 371-394 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/39173/395566>
Chicago Sayın, H , Akbulat, E . "TRANSNATIONAL IMMIGRANT COMMUNITIES AND ETHNIC SOLIDARITY: THE CASE OF SAMSUN AND SYRIAN CIRCASSIANS". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 371-394
RIS TY - JOUR T1 - TRANSNATIONAL IMMIGRANT COMMUNITIES AND ETHNIC SOLIDARITY: THE CASE OF SAMSUN AND SYRIAN CIRCASSIANS AU - Hüdayi Sayın , Emir Fatih Akbulat Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.395566 DO - 10.29029/busbed.395566 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 371 EP - 394 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.395566 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.395566 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TRANSNATIONAL IMMIGRANT COMMUNITIES AND ETHNIC SOLIDARITY: THE CASE OF SAMSUN AND SYRIAN CIRCASSIANS %A Hüdayi Sayın , Emir Fatih Akbulat %T TRANSNATIONAL IMMIGRANT COMMUNITIES AND ETHNIC SOLIDARITY: THE CASE OF SAMSUN AND SYRIAN CIRCASSIANS %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 16 %R doi: 10.29029/busbed.395566 %U 10.29029/busbed.395566
ISNAD Sayın, Hüdayi , Akbulat, Emir Fatih . "TRANSNATIONAL IMMIGRANT COMMUNITIES AND ETHNIC SOLIDARITY: THE CASE OF SAMSUN AND SYRIAN CIRCASSIANS". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (October 2018): 371-394 . https://doi.org/10.29029/busbed.395566
AMA Sayın H , Akbulat E . TRANSNATIONAL IMMIGRANT COMMUNITIES AND ETHNIC SOLIDARITY: THE CASE OF SAMSUN AND SYRIAN CIRCASSIANS. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(16): 371-394.
Vancouver Sayın H , Akbulat E . TRANSNATIONAL IMMIGRANT COMMUNITIES AND ETHNIC SOLIDARITY: THE CASE OF SAMSUN AND SYRIAN CIRCASSIANS. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(16): 371-394.
IEEE H. Sayın and E. Akbulat , "TRANSNATIONAL IMMIGRANT COMMUNITIES AND ETHNIC SOLIDARITY: THE CASE OF SAMSUN AND SYRIAN CIRCASSIANS", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 16, pp. 371-394, Oct. 2018, doi:10.29029/busbed.395566