Year 2019, Volume 9 , Issue 17, Pages 357 - 380 2019-04-23

HASAN HİLMÎ DİVANI’NDA MUHABBET KAVRAMI
THE CONCEPT OF LOVING IN HASAN HILMI’S DIVAN

Hasan EKİCİ [1]


Tasavvuf terminolojisinde üzerinde durulan konulardan biri de muhabbet kavramıdır. İslam ârifleri sevginin en ileri derecesi olan aşk kelimesinin karşılığı olarak muhabbet kavramını tercih etmişlerdir. Sûfilere göre evrenin ve insanın yaratılışının kaynağında muhabbet vardır. Tasavvuf neşvesiyle eserler kaleme alan birçok âlim ve mutasavvıf, bu gerçeklikten hareketle muhabbet kavramı üzerine görüş bildirmişlerdir. XIX. yüzyıl dinî-tasavvufî Türk edebiyatı şairlerinden Hasan Hilmî de na’tlardan oluşan divanında muhabbet kavramını 320 defa kullanmıştır. Bu eserde tasavvufî terimler, tasavvufa ait mecâzlar sıkça kullanılmıştır. Şair, eserinde tasavvufun dört kapısı olan, şerîʽat, tarîkat, hakîkat ve maʽrifeti dile getirirken muhabbet kavramından istifâde etmiştir. Hasan Hilmî içinde yanan ilahî aşkı ve peygamber sevgisini muhabbet kavramı ile dile getirirken birtakım tasavvufî sembollerden ve çağrışımlardan yararlanmıştır. Tasavvufî düşüncenin merkezinde olan muhabbet kavramı Hasan Hilmî’de daha çok benzetme yoluyla anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Şair, muhabbet ile ilgili düşüncelerini beyitlerinde gerek tanımlamalar gerekse tamlamalarla dile getirmiştir. Bu bağlamda çalışmamızda beyitlerden hareketle Hasan Hilmî’nin muhabbet kavramına bakma biçimleri başlıklar hâlinde ele alınacaktır.

One of the topics discussed in sufism terminology is the concept of loving. Islamic gnostic people preferred the concept of lovingas the counterpart of the most advanced level of love, the love word. According to sufis, there is love in the source of the universe and man's creation. Many scholars and sufi scholars who written up works with the mien of sufism have expressed opinions on the concept of lovingfrom this reality. Hasan Hilmi, one of the religious-sufi Turkish literature poets in 19th century, has used the concept of lovingin 320 times in his divan, which consists of naat. In this work, sufistic terms and metaphors belonging to Sufism are frequently used. Both the poet, in his work, has mentioned the sharia, sect, truth and ingenuity which are the four doors of sufism, and he has benefited from the concept of conversation. Hasan Hilmi benefited from some sufistic symbols and associations while expressing the divine burning love inside himself and prophet love with the concept of conversation. The concept of conversation, which is at the center of the sufistic thought, has been tried to be given the meaning in Hasan Hilmi by analogy mostly. The poet expressed his thoughts about the loving in his couplets both descriptions as well as noun phrases. In our work, in this context, the ways in which Hasan Hilmi looks at the concept of loving with reference to the couplets will be discussed in titles.

  • ACLUNÎ (1985), İsmail b. Muhammed, Keşfu’l-hafâ ve muzîlu’l-elbâs, Müessesetu’r-risâle, Beyrut.ARSLAN, Sevim (2015), Muhabbet Râbıtası. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III, 49-70.BALTACI, Cahid (2011), Tasavvuf Lügatı. İstanbul, Gelenek Yayıncılık.BİRGÜL, Mehmet Fatih (2000), Aşkın Halleri. İstanbul, Sufi Kitap.CEBECİOĞLU Ethem (2014), Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. Ankara, Otto Yayınları. CEYLAN, Ömür (2015), Böyle Buyurdu Sufi Tasavvuf ve Şerh Edebiyatı Araştırmaları. 3. Baskı, İstanbul, Kapı Yayınları.CHİTTİCK, William (2011), Tasavvuf, Kısa Bir Giriş. İstanbul, İz Yayıncılık.CÜRCANİ, Seyyid Şerif (1997), Tarifât. Çev. Arif Erkan, İstanbul, Bahar Yayınları.ÇUBUKCU, Hatice (2011), Sûfîlerde Muhabbet Yolu. Ebû Tâlib el-Mekkî ve Gazzâlide Muhabbet Anlayışı. İstanbul, İnsan Yayınları.DEVELLİOĞLU, Ferit (1997), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat. Ankara, Aydın Kitabevi. EKİCİ, Hasan (2010), Hasan Hilmî Edirnevî Divanı (İnceleme-Metin). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya. el-KAYSERİ, Davud (2011), Aşk Şarabı ve Hayat Kasîde-i Hamriyye Şerhi. Çev. Turan Koç, Mehmet Çetinkaya, İstanbul, İnsan Yayınları.GAZALİ (2017), Muhabbet Kitabı. Çev. Mehmet Çetin, İstanbul: İlke Yayıncılık.IŞIK, Caner (2011), Alevî-Bektaşi Geleneğinde Muhabbet: Ruhsal Bir Bilgi Ortamı. Millî Folklor, (89), ss.147-158.İBN Acibe (2015), Sufilerin El Kitabı Tasavvufta Yol Nedir, Yolcu Kimdir? trc. Ahmet Murat Özel, İstanbul, Hayykitap.İBN Arabî (1998), İlahî Aşk. Çev. Mahmut Kanık, 13. Baskı, İstanbul: İnsan Yayınları.KAPLAN, Mahmut (2016), Divan Şiirinde Aşk, Şairin Gönül Miracı Adı Aşk. Ankara, Gece Kitaplığı Yayınları.KÂŞÂNÎ, Abdürrezzak (2015), Tasavvuf Sözlüğü. Çev. Ekrem Demirli.İstanbul, İz Yayıncılık.KILIÇ, Mahmut Erol (2011), Sufi ve Şiir Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası. 9. Baskı, İstanbul, İnsan Yayınları.KÜÇÜK, Osman Nuri (2015), Davud El-Kayserî’ye Göre Gerçek Sevgi. Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, (3), ss. 61-77.ÖĞMÜŞ, Harun (2015), Resm-İ Mushaf Bağlamında Kur’an Ve Kıraat Ayrımı (Harekenin Tekâmülüne Kadarki Süreç Çerçevesinde Bir Değerlendirme). Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 39, ss. 9-28.PALA, İskender (1989), Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. Ankara, Akçağ Yayınları.PÜRCEVADİ, Nasrullah (1998), Can Esintisi. Çev. Hicabi Kırlangıç, İstanbul, İnsan Yayınları.SAZLIK, Fatma (2010), Hasan Hilmî Hayatı, Edebî Kişiliği Divânı ve Dîvânı’nın İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar. TOPBAŞ, Osman Nuri (2015), Gönüller Sultanı Efendimiz'e Muhabbet. İstanbul, Erkam Yayınları. [e-kitap]TOSUN, Necdet (2004), Tasavvuf Kültüründe Meyve. İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. (5), S. 13, ss. 289-300.ULUDAĞ, Süleyman (2005), Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. İstanbul, Kabalcı Yayınevi.ULUDAĞ, Süleyman (2010) "Şürb", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, C. (39), 269.YILMAZ, Hasan Kâmil (2015), Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar. 19. Baskı, İstanbul, Ensar Neşriyat.
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2004-1371
Author: Hasan EKİCİ (Primary Author)
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 23, 2019

Bibtex @research article { busbed447396, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {357 - 380}, doi = {10.29029/busbed.447396}, title = {HASAN HİLMÎ DİVANI’NDA MUHABBET KAVRAMI}, key = {cite}, author = {Ekici, Hasan} }
APA Ekici, H . (2019). HASAN HİLMÎ DİVANI’NDA MUHABBET KAVRAMI . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (17) , 357-380 . DOI: 10.29029/busbed.447396
MLA Ekici, H . "HASAN HİLMÎ DİVANI’NDA MUHABBET KAVRAMI" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 357-380 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/44814/447396>
Chicago Ekici, H . "HASAN HİLMÎ DİVANI’NDA MUHABBET KAVRAMI". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 357-380
RIS TY - JOUR T1 - HASAN HİLMÎ DİVANI’NDA MUHABBET KAVRAMI AU - Hasan Ekici Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29029/busbed.447396 DO - 10.29029/busbed.447396 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 357 EP - 380 VL - 9 IS - 17 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.447396 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.447396 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi HASAN HİLMÎ DİVANI’NDA MUHABBET KAVRAMI %A Hasan Ekici %T HASAN HİLMÎ DİVANI’NDA MUHABBET KAVRAMI %D 2019 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 9 %N 17 %R doi: 10.29029/busbed.447396 %U 10.29029/busbed.447396
ISNAD Ekici, Hasan . "HASAN HİLMÎ DİVANI’NDA MUHABBET KAVRAMI". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 17 (April 2019): 357-380 . https://doi.org/10.29029/busbed.447396
AMA Ekici H . HASAN HİLMÎ DİVANI’NDA MUHABBET KAVRAMI. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(17): 357-380.
Vancouver Ekici H . HASAN HİLMÎ DİVANI’NDA MUHABBET KAVRAMI. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(17): 357-380.
IEEE H. Ekici , "HASAN HİLMÎ DİVANI’NDA MUHABBET KAVRAMI", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 9, no. 17, pp. 357-380, Apr. 2019, doi:10.29029/busbed.447396