Year 2019, Volume 9 , Issue 18, Pages 837 - 856 2019-10-21

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİL EĞİTİMİNDE ORTAM TASARIMI VE MATERYAL KULLANIMI YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE PROFICIENCY OF TURKISH TEACHERS' EDUCATIONAL ENVIRONMENT DESIGN AND MATERIAL USE IN LANGUAGE EDUCATION

Ali GÖÇER [1] , Okan AKGÜL [2]


Bu araştırmanın amacı, Türkçe dersi öğretmenlerinin dil eğitiminde ortam tasarımı ve materyal kullanımına ilişkin görüşlerinin alınmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde görüşme ve gözlem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde 2017-2018 öğretim yılı içerisinde görev yapan 15 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun oluşturulması sırasında öğretmenlere araştırma amacı belirtilmiş; gönüllü olanlar çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Çalışma grubundaki tüm öğretmenlerle görüşmeler yapılmış, aynı zamanda çalışma grubundaki üç öğretmen de bir ders saati (40dk) gözlemlenmiştir. Görüşme ve gözlem esnasında araştırmacılar tarafından notlar alınmıştır. Çalışmada kullanılan görüşme ve gözlem formu, araştırma ekibi tarafından hazırlanmıştır. Görüşme formu beş sorudan oluşurken gözlem formunda ise görüşme formundan hareketle oluşturulmuş beş gözlem boyutu yer almaktadır. Görüşme ve gözlem sonucu elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre Türkçe öğretmenlerinin etkili bir görsel uyaran olan karikatürden yeterince faydalanmadıkları görülmüştür ve dil eğitiminde karikatürün aktif olarak kullanılması önerilmiştir.

The aim of this research is to get the opinions of Turkish language teachers about the educational environment design and material usage in language education. In this study interview and observation method within the framework of qualitative research was used. The study group consists of 15 Turkish teachers working in the town of Zonguldak’s Çaycuma in 2017-2018 academic year. During sample gathering process, the aim of the research was given to the teachers and only the volunteer teachers attended to the study. All teachers in this study group were interviewed and three teachers in the study were observed in one course (40min). During the interview and observation, notes were taken by the researchers. The interview and observation form used in this study was prepared by the research team. While the interview form consists of five questions, in the observation form, there are five observation dimensions formed from the interview form. The data gained from the interview and observation were analyzed by content analysis. According to the results, it was observed that Turkish teachers frequently used interactive board and educational games, visual materials such as posters and banner, stories, novels, types of poetry and improvisation and debating techniques. However, it was concluded that the materials and the educational environment design used by the teachers were insufficient to create a very stimulating learning environment as a whole.

Eğitim ortamı, ortam tasarımı, karikatür, materyal
  • AKYILDIZ, S. (2016) Sınıf öğretmenlerinin sanat ve estetik alanla ilgili yeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, ss. 71-82.ALKAN, C. (1997) Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. ASLAN, C. (2017) Örnek eğitim durumlarıyla Türkçe - Türk dili ve edebiyatı öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. BAĞCI, H. ve Şahbaz, N. K. (2012) Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme becerileri üzerine bir değerlendirme, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), ss. 1-12.BARDAK, Ş. ve Karamustafaoğlu, O. (2016) Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Strateji, Yöntem ve Tekniklerin Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), ss. 567-605.ÇER, E. (2017a) Karikatürlerle Türkçe öğretimi. Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.ÇER, E. (2017b) Türkçe öğretmenlerinin “Türkçe öğretimine” yönelik yeterlilikleri, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, ss. 68-89. GÖÇER, A. (2016) Türkçe eğitiminde öğrenen özerkliği ve etkileşimli sınıf ortamı tasarımın önemi, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), ss. 188-201.GÖÇER, A. (2017) Türkçe özel öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. GÖÇER, A. ve Akgül, O. (2018) Türkçe eğitiminde karikatür kullanımı ve eğitsel değeri, Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 4 (2), ss. 86-100.HASIRCI, S. (2015) Türkçe öğretiminde çok uyaranlı eğitim ortamlarının yapılandırılmasına dönük bir model önerisi (5-8. Sınıf örneği), Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.KANTARCI, M. ve Uygun, M. (2013) Sınıf öğretmenlerin Türkçe derslerinde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), ss. 773-797.MEB (2018) Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1 - 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim.SEVER, S. (2006) Türkçe öğretiminin çözülemeyen sorunları, Varlık, 1189, ss. 8-16.SEVER, S. (2007) Öğretim ortamının estetik uyaranı: karikatür. H. Efe (Hazırlayan). Görsel Metinden Yazınsal Metne Metinler Arası İlişki: Karikatür ve Edebiyat. (ss.61-71). İzmir: İlya Yayınevi.TURHAN Ağrelim, H. (2016) Çok uyaranlı eğitim ortamlarının öğrencilerin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerine etkisi, Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), ss. 16-50.USLU, H. (2007) Eğitimde karikatür, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 84, ss. 15-18.YILDIRIM, A. ve Şimşek, H. (2016) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6880-2611
Author: Ali GÖÇER
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5539-4885
Author: Okan AKGÜL (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 21, 2019

Bibtex @research article { busbed482891, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {837 - 856}, doi = {10.29029/busbed.482891}, title = {TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİL EĞİTİMİNDE ORTAM TASARIMI VE MATERYAL KULLANIMI YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Göçer, Ali and Akgül, Okan} }
APA Göçer, A , Akgül, O . (2019). TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİL EĞİTİMİNDE ORTAM TASARIMI VE MATERYAL KULLANIMI YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (18) , 837-856 . DOI: 10.29029/busbed.482891
MLA Göçer, A , Akgül, O . "TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİL EĞİTİMİNDE ORTAM TASARIMI VE MATERYAL KULLANIMI YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 837-856 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/49585/482891>
Chicago Göçer, A , Akgül, O . "TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİL EĞİTİMİNDE ORTAM TASARIMI VE MATERYAL KULLANIMI YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 837-856
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİL EĞİTİMİNDE ORTAM TASARIMI VE MATERYAL KULLANIMI YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ali Göçer , Okan Akgül Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29029/busbed.482891 DO - 10.29029/busbed.482891 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 837 EP - 856 VL - 9 IS - 18 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.482891 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.482891 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİL EĞİTİMİNDE ORTAM TASARIMI VE MATERYAL KULLANIMI YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ali Göçer , Okan Akgül %T TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİL EĞİTİMİNDE ORTAM TASARIMI VE MATERYAL KULLANIMI YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 9 %N 18 %R doi: 10.29029/busbed.482891 %U 10.29029/busbed.482891
ISNAD Göçer, Ali , Akgül, Okan . "TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİL EĞİTİMİNDE ORTAM TASARIMI VE MATERYAL KULLANIMI YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 18 (October 2019): 837-856 . https://doi.org/10.29029/busbed.482891
AMA Göçer A , Akgül O . TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİL EĞİTİMİNDE ORTAM TASARIMI VE MATERYAL KULLANIMI YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(18): 837-856.
Vancouver Göçer A , Akgül O . TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİL EĞİTİMİNDE ORTAM TASARIMI VE MATERYAL KULLANIMI YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(18): 837-856.
IEEE A. Göçer and O. Akgül , "TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİL EĞİTİMİNDE ORTAM TASARIMI VE MATERYAL KULLANIMI YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 9, no. 18, pp. 837-856, Oct. 2019, doi:10.29029/busbed.482891