Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

EXPLORING ESL STUDENTS' PERFORMANCES IN COMPETENCE-BASED LANGUAGE TEACHING CLASSES: A CASE STUDY OF ADULT TURKISH SPEAKERS

Year 2019, Volume: 9 Issue: 18, 1345 - 1369, 21.10.2019
https://doi.org/10.29029/busbed.579514

Abstract

The purpose of this study is to explore and evaluate
ESL students’ performances in COBALT classes where
a minimalist approach, model and
method is applied. Accordingly, COBALT was applied to 21 Turkish speaking
learners in English classes of 40 hours during a ten-week period. The data were
collected through a post-test from 21 beginner level students in Bitlis Eren
University. The data collected were analysed quantitatively. The overall findings
of the research were interpreted particularly in terms of two implications:
linguistic and methodological implications. As to the linguistic implications,
the participants were found having no direct access to UG principles and
parameters through the L2 input since they transferred L1 not only where
principles worked but also where parametric variations and grammatical features
occurred. As for the methodological implications, it was found out that, as a
first-time ever experienced method in a classroom setting, the COBALT was found
promising in terms of cost–benefit analysis although the overall success of the
participants tutored through COBALT in the post-test instrument was 51%.
Moreover, it was also found out that almost all of the L1 transfer cases
observed are of nativization tendency proposing that learners make the input
conform to their L1 competence.

References

 • Andersen, R. W. (1979). Expanding Schumann’s Pidginization Hypothesis. Language Learning, 29(1), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1979.tb01054.x
 • Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. In The Philosophical Quarterly. https://doi.org/10.2307/2218520
 • Chomsky, N. (1976). On the Nature of Language. Annals of the New York Academy of Sciences, 280(1), 46–57. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1976.tb25470.x
 • Chomsky, N. (1981). Principles and parameters in syntactic theory. In Explanation in Linguistics: The Logical Problem of Language Acquisition (pp. 32–75).
 • Chomsky, N. (1989). Knowledge of language: Its nature, origin, and use. Language Sciences. https://doi.org/10.1016/0388-0001(89)90029-6
 • Chomsky, N. (1995). The minimalist program. In Journal of Linguistics. https://doi.org/10.1017/S0022226797006889
 • Chomsky, N., & Chomsky, N. (2015a). Some Notes on Economy of Derivation and Representation. In The Minimalist Program (pp. 117–152). https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262527347.003.0002
 • Chomsky, N., & Chomsky, N. (2015b). A Minimalist Program for Linguistic Theory. In The Minimalist Program. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262527347.003.0003
 • Cook, V., & Newson, M. (1996). Chomsky’s universal grammar : an introduction. In Blackwell Publishing.
 • Hovardaoğlu, S. (2006). Davranış Bilimleri İçin Araştırma Teknikleri. Ankara: VE-GA.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar-İlkeler-Teknikler (15th ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Birkök, M. C. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Retrieved from Http://Www.Dicle.Edu.Tr/a/Skaradogan/3/Cbirkok.Pdf website: http://www.iejeegreen.com/proje/sunular/gokhan%0A_ozsoy.pdf%0A
 • Radford, A. (2004). Minimalist syntax: Exploring the structure of english. In Minimalist Syntax: Exploring the Structure of English. https://doi.org/10.1017/CBO9780511811319
 • Schachter, J. (1988). Second language acquisition and its relationship to universal grammar. Applied Linguistics, 9(3), 219–235. https://doi.org/10.1093/applin/9.3.219
 • Seliger, H. W., & Shohamy, E. (1989). Second language research methods. In Studies in Second Language Acquisition.
 • Şeker, E. (2015). A Minimalist Approach to Analyzing Phrase Structures through Universal Principles and Parameters to Identify Parametric Variations Between English and Turkish Languages. Unpublished PhD Thesis,Yüzüncü Yıl University.
 • Şeker, E. (2016). Designing a Competence-Based Syllabus for Turkish Speaking Learners of English in terms of Accessibility to Universal Grammar. Journal of Language and Linguistic Studies, 12(1), ISSN: 1305-578X, 79-109.
 • Yılmaz, S. (2013). Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi (2. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. İlköğretim Online, 12(2). https://doi.
 • White, L. (1990). Second Language Acquisition and Universal Grammar. Studies in Second Language Acquisition, 12(2), 121–133. https://doi.org/10.1017/S0272263100009049

İKİNCİ DİL OLARAK İNGİLİZCE (İDİ) ÖĞRENENLERİN EDİNÇ TEMELLİ DİL ÖĞRETİMİ DERSLERİNDEKİ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANADİLİ TÜRKÇE OLAN ÖĞRENCİLER ÖRNEĞİ

Year 2019, Volume: 9 Issue: 18, 1345 - 1369, 21.10.2019
https://doi.org/10.29029/busbed.579514

Abstract

İkinci Dil (D2) Edinimi
çalışmalarındaki yeni eğilimler bilişsel dilbilim alanında gelişmeye devam
ederken, dilbilimciler ve öğretmenler dil öğretimi derslerinde yenilikçi
uygulamaları keşfetme ve denemeye çalışmaktadırlar. Bunlardan arasında
minimalist uygulamalar uygulanabilir öğrenme stratejileri içerisinde dil
öğretiminin yeni boyutlarının geliştirilmesinde en faydalı ve ekonomik
yaklaşımlar olarak öne çıkmaktadır. Bu çerçevede, on haftalık bir sürede toplam
40 saatlik dil sınıflarındaki anadili Türkçe ola 21 yetişkin öğrenciye
minimalist bir dil öğretim yöntemi olarak Edinç Temelli Dil Öğretimi (EDİT-DİL)
yöntemi uygulanmıştır. Bu uzun dönemli kontrollü çalışmanın amacı İDİ
öğrencilerinin EDİT-DİL derslerindeki performanslarını bir Türk devlet üniversitesi
örnekleminde incelemektir. Bu çalışmanın verileri Bitlis Eren Üniversitesi'nde
farklı sınıflarda ve farklı bölümlerde okuyan toplam 21 başlangıç (A1)
düzeyindeki öğrencilere uygulana bir başarı testi ile toplanmıştır. Bu uygulama
2018 öğretim yılının Ekim-Aralık ayları arasında gerçekleştirildi ve veriler
nicel olarak analiz edildi. Araştırmanın genel bulguları özellikle iki sonuç
olarak yorumlanmıştır: dilsel sonuçlar ve metodolojik sonuçlar. Dilsel sonuçlar
açısından, katılımcıların ED ilkeleri ve değiştirgenler için D2 girdisi yoluyla
doğrudan erişime sahip olmadıkları, çünkü D1 bilgilerinin D2 türetimlerine
yalnızca ilkelerin ortak özellik gösterdiği yerlerde değil aynı zamanda
değiştirgen farklılıklarının ve dile özgü özelliklerin olduğu yerlerde de
aktardıkları görüldü. Metodolojik sonuçlara bakımından ise,  EDİT-DİL ile öğretim verilen katılımcıların %
51 başarı testinde başarılı olurken bu oranın maliyet fayda analizi açısından
ümit verici olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca bu yöntemle öğretim verilen
öğrencilerin evrensel ilkelerin işlediği yapılarda İngilizce dilbilgisine özel
hiçbir öğretim verilmemesine rağmen yüksek oranda başarılı oldukları
gözlemlendi. Buna ek olarak öğretmenlerin ve öğretmen eğitmenlerinin EDİT-DİL’i
daha etkin bir şekilde uygulamalarına sağlamak için araştırma bulgularına
dayanarak bazı dikkate değer çıkarımlarda da bulunulmuştur.

References

 • Andersen, R. W. (1979). Expanding Schumann’s Pidginization Hypothesis. Language Learning, 29(1), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1979.tb01054.x
 • Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. In The Philosophical Quarterly. https://doi.org/10.2307/2218520
 • Chomsky, N. (1976). On the Nature of Language. Annals of the New York Academy of Sciences, 280(1), 46–57. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1976.tb25470.x
 • Chomsky, N. (1981). Principles and parameters in syntactic theory. In Explanation in Linguistics: The Logical Problem of Language Acquisition (pp. 32–75).
 • Chomsky, N. (1989). Knowledge of language: Its nature, origin, and use. Language Sciences. https://doi.org/10.1016/0388-0001(89)90029-6
 • Chomsky, N. (1995). The minimalist program. In Journal of Linguistics. https://doi.org/10.1017/S0022226797006889
 • Chomsky, N., & Chomsky, N. (2015a). Some Notes on Economy of Derivation and Representation. In The Minimalist Program (pp. 117–152). https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262527347.003.0002
 • Chomsky, N., & Chomsky, N. (2015b). A Minimalist Program for Linguistic Theory. In The Minimalist Program. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262527347.003.0003
 • Cook, V., & Newson, M. (1996). Chomsky’s universal grammar : an introduction. In Blackwell Publishing.
 • Hovardaoğlu, S. (2006). Davranış Bilimleri İçin Araştırma Teknikleri. Ankara: VE-GA.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar-İlkeler-Teknikler (15th ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Birkök, M. C. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Retrieved from Http://Www.Dicle.Edu.Tr/a/Skaradogan/3/Cbirkok.Pdf website: http://www.iejeegreen.com/proje/sunular/gokhan%0A_ozsoy.pdf%0A
 • Radford, A. (2004). Minimalist syntax: Exploring the structure of english. In Minimalist Syntax: Exploring the Structure of English. https://doi.org/10.1017/CBO9780511811319
 • Schachter, J. (1988). Second language acquisition and its relationship to universal grammar. Applied Linguistics, 9(3), 219–235. https://doi.org/10.1093/applin/9.3.219
 • Seliger, H. W., & Shohamy, E. (1989). Second language research methods. In Studies in Second Language Acquisition.
 • Şeker, E. (2015). A Minimalist Approach to Analyzing Phrase Structures through Universal Principles and Parameters to Identify Parametric Variations Between English and Turkish Languages. Unpublished PhD Thesis,Yüzüncü Yıl University.
 • Şeker, E. (2016). Designing a Competence-Based Syllabus for Turkish Speaking Learners of English in terms of Accessibility to Universal Grammar. Journal of Language and Linguistic Studies, 12(1), ISSN: 1305-578X, 79-109.
 • Yılmaz, S. (2013). Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi (2. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. İlköğretim Online, 12(2). https://doi.
 • White, L. (1990). Second Language Acquisition and Universal Grammar. Studies in Second Language Acquisition, 12(2), 121–133. https://doi.org/10.1017/S0272263100009049

Details

Primary Language English
Subjects Linguistics
Journal Section Articles
Authors

Emrullah ŞEKER
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7834-1214
Türkiye

Supporting Institution TÜBİTAK
Project Number 116K759
Publication Date October 21, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 9 Issue: 18

Cite

APA Şeker, E. (2019). EXPLORING ESL STUDENTS' PERFORMANCES IN COMPETENCE-BASED LANGUAGE TEACHING CLASSES: A CASE STUDY OF ADULT TURKISH SPEAKERS . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (18) , 1345-1369 . DOI: 10.29029/busbed.579514