Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

EXPLORING ESL STUDENTS' PERFORMANCES IN COMPETENCE-BASED LANGUAGE TEACHING CLASSES: A CASE STUDY OF ADULT TURKISH SPEAKERS

Year 2019, Volume 9, Issue 18, 1345 - 1369, 21.10.2019
https://doi.org/10.29029/busbed.579514

Abstract

The purpose of this study is to explore and evaluate ESL students’ performances in COBALT classes where a minimalist approach, model and method is applied. Accordingly, COBALT was applied to 21 Turkish speaking learners in English classes of 40 hours during a ten-week period. The data were collected through a post-test from 21 beginner level students in Bitlis Eren University. The data collected were analysed quantitatively. The overall findings of the research were interpreted particularly in terms of two implications: linguistic and methodological implications. As to the linguistic implications, the participants were found having no direct access to UG principles and parameters through the L2 input since they transferred L1 not only where principles worked but also where parametric variations and grammatical features occurred. As for the methodological implications, it was found out that, as a first-time ever experienced method in a classroom setting, the COBALT was found promising in terms of cost–benefit analysis although the overall success of the participants tutored through COBALT in the post-test instrument was 51%. Moreover, it was also found out that almost all of the L1 transfer cases observed are of nativization tendency proposing that learners make the input conform to their L1 competence.

References

 • Andersen, R. W. (1979). Expanding Schumann’s Pidginization Hypothesis. Language Learning, 29(1), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1979.tb01054.x
 • Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. In The Philosophical Quarterly. https://doi.org/10.2307/2218520
 • Chomsky, N. (1976). On the Nature of Language. Annals of the New York Academy of Sciences, 280(1), 46–57. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1976.tb25470.x
 • Chomsky, N. (1981). Principles and parameters in syntactic theory. In Explanation in Linguistics: The Logical Problem of Language Acquisition (pp. 32–75).
 • Chomsky, N. (1989). Knowledge of language: Its nature, origin, and use. Language Sciences. https://doi.org/10.1016/0388-0001(89)90029-6
 • Chomsky, N. (1995). The minimalist program. In Journal of Linguistics. https://doi.org/10.1017/S0022226797006889
 • Chomsky, N., & Chomsky, N. (2015a). Some Notes on Economy of Derivation and Representation. In The Minimalist Program (pp. 117–152). https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262527347.003.0002
 • Chomsky, N., & Chomsky, N. (2015b). A Minimalist Program for Linguistic Theory. In The Minimalist Program. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262527347.003.0003
 • Cook, V., & Newson, M. (1996). Chomsky’s universal grammar : an introduction. In Blackwell Publishing.
 • Hovardaoğlu, S. (2006). Davranış Bilimleri İçin Araştırma Teknikleri. Ankara: VE-GA.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar-İlkeler-Teknikler (15th ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Birkök, M. C. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Retrieved from Http://Www.Dicle.Edu.Tr/a/Skaradogan/3/Cbirkok.Pdf website: http://www.iejeegreen.com/proje/sunular/gokhan%0A_ozsoy.pdf%0A
 • Radford, A. (2004). Minimalist syntax: Exploring the structure of english. In Minimalist Syntax: Exploring the Structure of English. https://doi.org/10.1017/CBO9780511811319
 • Schachter, J. (1988). Second language acquisition and its relationship to universal grammar. Applied Linguistics, 9(3), 219–235. https://doi.org/10.1093/applin/9.3.219
 • Seliger, H. W., & Shohamy, E. (1989). Second language research methods. In Studies in Second Language Acquisition.
 • Şeker, E. (2015). A Minimalist Approach to Analyzing Phrase Structures through Universal Principles and Parameters to Identify Parametric Variations Between English and Turkish Languages. Unpublished PhD Thesis,Yüzüncü Yıl University.
 • Şeker, E. (2016). Designing a Competence-Based Syllabus for Turkish Speaking Learners of English in terms of Accessibility to Universal Grammar. Journal of Language and Linguistic Studies, 12(1), ISSN: 1305-578X, 79-109.
 • Yılmaz, S. (2013). Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi (2. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. İlköğretim Online, 12(2). https://doi.
 • White, L. (1990). Second Language Acquisition and Universal Grammar. Studies in Second Language Acquisition, 12(2), 121–133. https://doi.org/10.1017/S0272263100009049

İKİNCİ DİL OLARAK İNGİLİZCE (İDİ) ÖĞRENENLERİN EDİNÇ TEMELLİ DİL ÖĞRETİMİ DERSLERİNDEKİ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANADİLİ TÜRKÇE OLAN ÖĞRENCİLER ÖRNEĞİ

Year 2019, Volume 9, Issue 18, 1345 - 1369, 21.10.2019
https://doi.org/10.29029/busbed.579514

Abstract

İkinci Dil (D2) Edinimi çalışmalarındaki yeni eğilimler bilişsel dilbilim alanında gelişmeye devam ederken, dilbilimciler ve öğretmenler dil öğretimi derslerinde yenilikçi uygulamaları keşfetme ve denemeye çalışmaktadırlar. Bunlardan arasında minimalist uygulamalar uygulanabilir öğrenme stratejileri içerisinde dil öğretiminin yeni boyutlarının geliştirilmesinde en faydalı ve ekonomik yaklaşımlar olarak öne çıkmaktadır. Bu çerçevede, on haftalık bir sürede toplam 40 saatlik dil sınıflarındaki anadili Türkçe ola 21 yetişkin öğrenciye minimalist bir dil öğretim yöntemi olarak Edinç Temelli Dil Öğretimi (EDİT-DİL) yöntemi uygulanmıştır. Bu uzun dönemli kontrollü çalışmanın amacı İDİ öğrencilerinin EDİT-DİL derslerindeki performanslarını bir Türk devlet üniversitesi örnekleminde incelemektir. Bu çalışmanın verileri Bitlis Eren Üniversitesi'nde farklı sınıflarda ve farklı bölümlerde okuyan toplam 21 başlangıç (A1) düzeyindeki öğrencilere uygulana bir başarı testi ile toplanmıştır. Bu uygulama 2018 öğretim yılının Ekim-Aralık ayları arasında gerçekleştirildi ve veriler nicel olarak analiz edildi. Araştırmanın genel bulguları özellikle iki sonuç olarak yorumlanmıştır: dilsel sonuçlar ve metodolojik sonuçlar. Dilsel sonuçlar açısından, katılımcıların ED ilkeleri ve değiştirgenler için D2 girdisi yoluyla doğrudan erişime sahip olmadıkları, çünkü D1 bilgilerinin D2 türetimlerine yalnızca ilkelerin ortak özellik gösterdiği yerlerde değil aynı zamanda değiştirgen farklılıklarının ve dile özgü özelliklerin olduğu yerlerde de aktardıkları görüldü. Metodolojik sonuçlara bakımından ise,  EDİT-DİL ile öğretim verilen katılımcıların % 51 başarı testinde başarılı olurken bu oranın maliyet fayda analizi açısından ümit verici olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca bu yöntemle öğretim verilen öğrencilerin evrensel ilkelerin işlediği yapılarda İngilizce dilbilgisine özel hiçbir öğretim verilmemesine rağmen yüksek oranda başarılı oldukları gözlemlendi. Buna ek olarak öğretmenlerin ve öğretmen eğitmenlerinin EDİT-DİL’i daha etkin bir şekilde uygulamalarına sağlamak için araştırma bulgularına dayanarak bazı dikkate değer çıkarımlarda da bulunulmuştur.

References

 • Andersen, R. W. (1979). Expanding Schumann’s Pidginization Hypothesis. Language Learning, 29(1), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1979.tb01054.x
 • Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. In The Philosophical Quarterly. https://doi.org/10.2307/2218520
 • Chomsky, N. (1976). On the Nature of Language. Annals of the New York Academy of Sciences, 280(1), 46–57. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1976.tb25470.x
 • Chomsky, N. (1981). Principles and parameters in syntactic theory. In Explanation in Linguistics: The Logical Problem of Language Acquisition (pp. 32–75).
 • Chomsky, N. (1989). Knowledge of language: Its nature, origin, and use. Language Sciences. https://doi.org/10.1016/0388-0001(89)90029-6
 • Chomsky, N. (1995). The minimalist program. In Journal of Linguistics. https://doi.org/10.1017/S0022226797006889
 • Chomsky, N., & Chomsky, N. (2015a). Some Notes on Economy of Derivation and Representation. In The Minimalist Program (pp. 117–152). https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262527347.003.0002
 • Chomsky, N., & Chomsky, N. (2015b). A Minimalist Program for Linguistic Theory. In The Minimalist Program. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262527347.003.0003
 • Cook, V., & Newson, M. (1996). Chomsky’s universal grammar : an introduction. In Blackwell Publishing.
 • Hovardaoğlu, S. (2006). Davranış Bilimleri İçin Araştırma Teknikleri. Ankara: VE-GA.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar-İlkeler-Teknikler (15th ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Birkök, M. C. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Retrieved from Http://Www.Dicle.Edu.Tr/a/Skaradogan/3/Cbirkok.Pdf website: http://www.iejeegreen.com/proje/sunular/gokhan%0A_ozsoy.pdf%0A
 • Radford, A. (2004). Minimalist syntax: Exploring the structure of english. In Minimalist Syntax: Exploring the Structure of English. https://doi.org/10.1017/CBO9780511811319
 • Schachter, J. (1988). Second language acquisition and its relationship to universal grammar. Applied Linguistics, 9(3), 219–235. https://doi.org/10.1093/applin/9.3.219
 • Seliger, H. W., & Shohamy, E. (1989). Second language research methods. In Studies in Second Language Acquisition.
 • Şeker, E. (2015). A Minimalist Approach to Analyzing Phrase Structures through Universal Principles and Parameters to Identify Parametric Variations Between English and Turkish Languages. Unpublished PhD Thesis,Yüzüncü Yıl University.
 • Şeker, E. (2016). Designing a Competence-Based Syllabus for Turkish Speaking Learners of English in terms of Accessibility to Universal Grammar. Journal of Language and Linguistic Studies, 12(1), ISSN: 1305-578X, 79-109.
 • Yılmaz, S. (2013). Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi (2. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. İlköğretim Online, 12(2). https://doi.
 • White, L. (1990). Second Language Acquisition and Universal Grammar. Studies in Second Language Acquisition, 12(2), 121–133. https://doi.org/10.1017/S0272263100009049

Details

Primary Language English
Subjects Linguistics
Journal Section Articles
Authors

Emrullah ŞEKER (Primary Author)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7834-1214
Türkiye

Supporting Institution TÜBİTAK
Project Number 116K759
Publication Date October 21, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 9, Issue 18

Cite

APA Şeker, E. (2019). EXPLORING ESL STUDENTS' PERFORMANCES IN COMPETENCE-BASED LANGUAGE TEACHING CLASSES: A CASE STUDY OF ADULT TURKISH SPEAKERS . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (18) , 1345-1369 . DOI: 10.29029/busbed.579514