Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTSEL YERLEŞTİRİLMESİ, KAYNAŞTIRILMASI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Year 2019, Volume 9, Issue 18, 685 - 728, 21.10.2019
https://doi.org/10.29029/busbed.586834

Abstract

Bu araştırmada otizmli çocukların eğitsel yerleştirilmesi, kaynaştırılması ve bütünleştirilmesine yönelik öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelindeki araştırma verileri Edirne il ve ilçelerindeki resmi ve özel ilkokullarda görev yapan toplam 674 sınıf öğretmeninden toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Segall ve Campbell (2007) tarafından Otizm Kaynaştırma Ölçeği (Autism Inclusion Questionnaire - AIQ) olarak geliştirilen Segall (2011) tarafından yeniden yapılandırılan, altı senaryo ve 10 bölümden oluşan, Yerleştirme ve Hizmet Anketi (YHA - PASS) kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde bağımsız t testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlara göre sınıf öğretmenlerinin tüm senaryolarda yer alan çocukların (Akman) durumlarına göre mevcut yerleştirme ortamlarına ne düzeyde uygun oldukları konusundaki görüşleri senaryolara, bilişsel seviyelerine, tanılarına göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca otizmi olan çocukların tanılarının olup olmaması ve bilişsel seviyelerinin sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüşlerini etkilediği tespit edilmiştir. 

References

 • ACOSTA TAYLOR, C. M. (2011). Evaluating the effectiveness of the social thinking intervention to increase social responsiveness of adolescents and young adults with Asperger Syndrome: A mixed methods approach (Unpublised Doctorate Thesis). University of Hawai at Manoa, USA.
 • AHMETOĞLU, E., BURAK, Y., ACAR, İ. H. (2019). Otizmli öğrencilerin katıldıkları başarılı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına ilişkin öğretmenlerin algıları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 501-514.
 • AHMETOĞLU, E., ÜNAL, A. M., & ERGİN, D. Y. (2016). Kaynaştırma uygulamalarının başarısını etkileyen etmenler ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2). 167-175.
 • AKALIN, S., DEMİR, Ş. SUCUOĞLU, B., BAKKALOĞLU, H., & İŞCEN-KARASU, F., (2014) Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin bilgi düzeyleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14(4) 1467-1485
 • ALGHAZO, E.M., & GAAD, E. N., (2004). General education teachers in the United Arab Emirates and their acceptance of the inclusion of students with disabilities. British Journal of Special Education 31 (2): 94–109.
 • ALİ, M. M., MUSTAPHA, R., & JELAS, Z. M. (2006). An empirical study on teachers' perceptions towards ınclusive education in Malaysia. International journal of special education, 21(3), 36-44
 • ALLER, E. E., (2017) Practices that support the ınclusion of autism spectrum disorder a systematic review Unpublished Master Dissertation, St. Catherine University
 • CDC - Centers for Disease Control and Prevention (Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi). (2016). Autism spectrum disorders: Data and statistics. http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html (Erişim Tarihi: 02.06.2018).
 • APB Amerikan Psikiyatri Birliği (2013). Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5), Tanı Ölçütleri Başvuru Kitabı, Çev. Köroğlu, E., Ankara: Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
 • ASHBURNER, J., ZİVİANİ, J., ve RODGER, S. (2010) Surviving in the mainstream: Capacity of children with autism spectrum disorders to perform academically and regulate their emotions and behavior at school Research in Autism Spectrum Disorders 4 (1) 18–27.
 • ASLAN, K. & ŞAHİN, S. (2015) Ülkemizde otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda sosyal becerileri geliştirmeye yönelik yapılan güncel çalışmalar H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (3) 2-18
 • AYAN-CEYHAN, M. (2016) Kapsayıcı eğitim: okul pratikleri, öğretmen ihtiyaçları Eğitimde Reform Grişimi. İmak Ofset Basım yayım. İstanbul.
 • BATU, E. S. & KIRCAALİ-İFTAR, G. (2011) Kaynaştırma Kök yayıncılık (6. Basım): Ankara.
 • BATU, E. S. (1998). Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırıldığı bir kız meslek lisesinde öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüş ve önerileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • BATU, S. & UYSAL, A. (2010) Günümüz sınıflarına engelli çocukların katılımını destekleme Gönül Akçamete (Edit); Özel Eğitim. Kök Yayıncılık 3. Baskı Ankara.
 • BATU, S. (2010). Factors for the success of early childhood inclusion & related studies. International Journal of Early Childhood Special Education, 2 (1), 57-71.
 • BHATNAGAR, N., & DAS, A. K. (2013). Nearly two decades after the ımplementation of persons with disabilities act: concerns of ındian teachers to ımplement ınclusive education. International Journal of Special Education, 28, (2)
 • BHATNAGAR, N., & Das, A., (2014) Regular school teachers’ concerns and perceived barriers to ımplement ınclusive education in New Delhi, India International Journal of Instruction 7 (2), 89-102
 • Bolte, S., & Poustka, F. (2002). The relation between general cognitive level and adaptive-behavior domains in individuals with autism with and without co-morbid mental retardation. Child Psychiatry and Human Development, 33, 165–172.
 • Boutot, E. A. & Bryant, D. P. (2005). Social ıntegration of students with autism in ınclusive settings Education and Training in Developmental Disabilities, 40 (1), 14–23
 • BOZARSLAN, B., & BATU, E. S. (2014). Özel anaokullarında çalışan eğiticilerin okulöncesi dönemde kaynaştırma ile ilgili görüş ve önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2)
 • BOZARSLAN-MALKOC, B. (2010). Examining the opinions of teachers and administrators working in private preschools in Eskişehir about inclusion. Unpublished master’s thesis, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Turkey.
 • BRERETON, A. V. & TONGE B. J. (2005) Pre-schoolers with autism an education and skills training programme for parents manual for clinicians Jessica Kingsley Publishers London and Philadelphia 400 Market Street, Suite 400 Philadelphia, PA 19106, USA
 • BROCK, M. E., & SCHAEFER, J. M. (2015). Location matters: Geographic location and educational placement of students with developmental disabilities. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities 40(2), 154–164. https://doi. org/10.1177/1540796915591988
 • BRUBAKER, R., BUNDY, M. B., WİNSLOW, M. P. & BELCHER, K. (2010) School psychologists’ beliefs about autism: Impact on classroom intervention acceptability Journal of the Trainer's of School Psychologists 29, 51-64.
 • BUELL, M., HALLAM, R., GAMEL-MCCORMİCK, M., & SCHEER, S. (1999). A survey of general and special education teachers’ perceptions and in-service needs concerning inclusion. International Journal of Disability, Development, and Education, 46, 143-156.
 • BURAK, Y. (2019) Otizmli çocukların eğitsel yerleştirilmesi, kaynaştırılması ve bütünleştirilmesinde öğretmenlerle ilgili değişkenlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalişmaları Anabilimdalı. Edirne
 • BURKE, K & SHUTLERLAND, (2004). Attitudes toward inclusion knowledge versus experience. Education, 125 (2) 163-173.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ-ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş. & DEMİREL, F. (2013) Bilimsel araştırma yöntemleri Nobel Yayın Dağıtım 13. Baskı Ankara
 • CAMPBELL, J. M, FERGUSON, J. E., HERZİNGER, C. V., JACKSON, J. N., & MARİNO, C. (2004). Combined descriptive and explanatory information improves peers’ perceptions of autism. Research in Developmental Disabilities, 25, 321-339.
 • CAUSTON, J., & THEOHARİS, G. (2014). How do schools become effective and inclusive? In J. McLeskey, N. L. Waldron, F. Spooner, & B. Algozzine (Eds.), Handbook of effective inclusive schools: Research and practice (pp. 30–42). New York, NY: Routledge.
 • CHAAYA, R. (2012). Inclusion of students with autism in general education classrooms. Education of the University of Toronto
 • CURRAN, P. J., WEST, S. G., & FİNCH, J. F. (1996). The robustness of test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analysis. Psychological Methods, 1(1), 16-29.
 • DAHLE, K. B. (2003). Services to include young children with autism in the general classroom. Early Childhood Education Journal, 31(1), 65-70.
 • DASH, N. (2000). Integrated education for children with special needs. New Delhi, Dominant Publishers and Distributors.
 • DASH, N. (2005). Inclusive education: for children with special needs. New Delhi, Atlantic Publishers and Distributors (P) Ltd.
 • DENNİNG, C. B., & MOODY, A. K. (2013). Supporting students with autism spectrum disorders in inclusive settings: Rethinking instruction and design. Electronic Journal for Inclusive Education, 3 (1), 6.
 • DİKEN, İ. H., (2016) Okul öncesi kaynaştırma ortamında doğal öğretim. Bülbin Sucuoğlu & Hatice Bakkaloğlu (Editörler) Okul öncesinde kaynaştırma: ne nezaman nerede neden nasıl kim (2. basım) Kök yayıncılık: Ankara
 • DÜŞKÜN, Y. (2016) Türkıye’de ortaöğretımde kapsayıcı eğıtım durum analızı Eğitimde Reform Grişimi. İmak Ofset Basım yayım. İstanbul.
 • DYMOND, K. S. (2001). A participatory action resear ch approach to evaluating inclusive school programs. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 6(1), 54 – 63.
 • EAVES, L. C., & HO, H. H. (1997). School placement and academic achievement in children with autistic spectrum disorders. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 9, 277–291.
 • EMMONS, C. L., & ZAGER, D. (2018). Increasing collaboration self-efficacy to ımprove educational programming for students with autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 33 (2), 120-128.
 • FORLİN, C., LOREMAN, T., SHARMA, U. & EARLE, C. (2009). Demographic differences in changing preservice teachers’ attitudes, sentiments and concerns about inclusivee ducation. International Journal of Inclusive Education, 13 (2), 195-209.
 • GİRLİ, A, & ATASOY, S. (2010) Examining the effectiveness of social skills training program based on cognitive process approach among ınclusion students with autism. Elementary Education Online, 9(3), 990-1006.
 • GOTTFREDSON, D., & MARCİNİAK, E. (1995). Increasing teacher expectations for student achievement. Journal of Educational Research, 88(3), 155.
 • GÖK, G. & ERBAŞ, D. (2011). Okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve önerileri. International Journal of Early Childhood Special Education, 3 (1), 66-87.
 • GÖKDERE, M. (2012) Sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik tutum, endişe ve etkileşim düzeylerinin karşılaştırmalı incelemesi Educational Sciences: Theory & Practice - 12 (4) 2789-2806
 • GÖZÜN, Ö., & YIKMIŞ, A. (2004). Öğretmen adaylarının kaynaştırma konusunda bilgilendirilmelerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının değişimindeki etkililiğ. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(02). 65-82
 • GREENWAY, C. (2000) Autism and Asperger Syndrome: strategies to promote prosocial behaviours Educational Psychology in Practice, 16, (3).
 • GÜLEÇ-ASLAN, Y. (2016) Otizm spektrum bozukluğu eğitim öğretim, öğretim süreci. İ. H. Diken & H. Bakkaloğlu (Editörler), Zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu (1. basım) Pegem Akademi Yayınları Ankara.
 • GÜLEÇ-ASLAN, Y. (2017) Otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler. Atilla Cavkaytar (Editör), Özel eğitim. (2. Basım) Vize Yayıncılık Ankara.
 • GÜNGÖR, H. (2005) Kaynaştırma uygulamasının yapıldığı ilköğretim sınıfında işbirliği ile öğretim yaklaşımının incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı. Ankara.
 • HAİR, J. F., BLACK, W. C., BABIN, B. J., & ANDERSON, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th ed.). Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • HANNU, S., PETRA, E., MİRNA, N., & OLLİ-PEKKA, M. (2012). Understanding teachers’ attitudes and self-efficacy in inclusive education: Implications for pre-service and in-service teacher education. European Journal of Special Needs Education, 27 (1), 51-68.
 • HARRİS, S. L., & HANDLEMAN, J. S. (2000). Age and IQ at intake as predictors of placement for young children with autism: A four- to six-year follow-up. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30, 137-141.
 • HARROWER, J.K. (1999). Educational inclusion of children with severe disabilities. Journal of Positive Behavior Interventions 1: 215–30.
 • HİNTON, S., SOFRONOFF, K., & SHEFFİELD, J. (2008). Training teachers to manage students with Asperger’s syndrome in an inclusive classroom setting. The Australian Educational and Developmental Psychologist, 25(2), 34-48.
 • HORNBY, G. (2012) Inclusıve educatıon for chıldren wıth specıal educatıonal needs: a crıtıque of polıcy and practıce In New Zealand Journal of International and Comparative Education, 1 (1)
 • HORNBY, G. (2014). Inclusive special education, evidence based practices for children with special needs and disabilities. USA, New York: Springer Science Business Media
 • HUMPHREY, N., & LEWİS, S. (2008). ‘Make me normal’: The views and experiences of pupils on the autistic spectrum in mainstream secondary schools. Autism, 12, 23–46.
 • JONES, C. A. (2004) Supporting inclusion in the early years Open University Press Maidenhead. New York
 • KARAMANLI, D. (1998). Okul öncesi dönemde entegrasyon sınıflarında bulunan 5–6 yaş grubundaki normal çocukların ve sınıf öğretmenlerinin zihinsel engelli çocukların sosyal uyum davranışları hakkındaki algılamalarının incelenmesi. Yayınlanmış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • KARGIN, T. (2014) Özel gereksinimli çocukların özellikleri Tevhide Kargın (Editor:) İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları yaklaşımlar yöntemler, teknikler. Kök Yayıncılık: (3. Basım). Ankara.
 • KATSİYANNİS, A., ZHANG, D., & ARCHWMETY, T. (2002). Placement and exit patterns for students with mental retardation: An analysis of national trends. Education & Training in Mental Retardation & Developmental Disabilities, 37(2), 134-145.
 • Kaynaştırma/ Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Genelgesi (2017). Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017/28 Genelge 10096465-10.06.01-E. 14218379 19.09.2017.
 • KLUTH, P., STRAUT, D. M., & BİKLEN, D. P. (2003). Access to academics for all students: Critical approaches to inclusive curriculum, instruction, and policy. Routledge.
 • KOEGEL, L. K., HARROWER, J. K., & KOEGEL, R. L. (1999). Support for children with developmental disabilities in full inclusion classrooms through self-management. Journal of Positive Behavior Interventions, 1(1), 26-34.
 • KOEGEL, L., MATOS-FREEDEN, R., LANG, R., & KOEGEL, R. (2011). Interventions for children with autism spectrum disorders in inclusive school settings. Cognitive and Behavioral Practice, 18, 421-588.
 • KOFİDOU, C., MANTZİKOS, C., CHATZİTHEODOROU, G., KYPARİSSOS, N., & KARALİ, A. (2017) Teachers’ perceptions and attitudes on the inclusive education of students with autism spectrum disorders (ASD): A literature review. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης 3: 35-68)
 • KUGELMASS, J., (2004) What is a culture of ınclusion? school of education and human development Binghamton University, USA.
 • KURTH, J. (2008). Academic outcomes in inclusive and non-inclusive special education programs for adolescents with autism spectrum disorders. University of California, Davis.
 • KURTH, J. A. (2015). Educational placement of students with autism: The impact of state of residence. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 30 (4), 249–256. https://doi. org/10.1177/1088357614547891
 • KURTH, J. A., LYON, K. J., & SHOGREN, K. A. (2015). Supporting students with severe disabilities in inclusive schools: A descriptive account from schools implementing inclusive practices. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 40(4), 261-274.
 • KURTH, J. A., ve MASTERGEORGE, A. M, (2010) Academıc and cognıtıve profıles of students wıth autısm: ımplıcatıons for classroom practıce and placement Internatıonal Journal Of Specıal Educatıon. 25 (2) 8-14
 • LAUDERDALE-LİTTİN, S., HOWELL, E., & BLACHER, J. (2013). Educational placement for children with autism spectrum disorders in public and non-public school settings: The impact of social skills and behavior problems. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 469-478.
 • LAWRENCE, J. (2004). The right to education for persons with disabilities: Towards inclusion. conceptual paper prepared for the World Bank.
 • LEACH, D., & DUFFY, M. L. (2009). Supporting students with autism spectrum disorders in inclusive settings. Intervention in School and Clinic, 45(1), 31-37.
 • LİFSHİTZ, H., GLAUBMAN, R., & ISSAWİ, R. (2004). Attitudes towards inclusion: The case of Israeli and Palestinian regular and special education teachers. European Journal of Spcial Educational Needs Education, 19, 171-190.
 • LİNDSAY, S. PROULX, M., THOMSON, N., & SCOTT, H. (2013) Educators’ challenges of ıncluding children with autism spectrum disorder in mainstream classrooms International Journal of Disability, Development and Education, 60, (4), 347–362, http://dx.doi.org/10.1080/1034912X.2013.846470
 • LLEWELLYN, G., DUNN, P., FANTE, M., TURNBULL, L., & GRACE, R. (1999). Family factors influencing out of home placement decisions. Journal of Intellectual Disabilities Research, 43 (3), 219—233.
 • LOMBARDİ, T. P., & HUNKA, N. J. (2001). Preparing general education teachers for inclusive classrooms: Assessing the process. Teacher Education and Special Education, 24 (3), 183-197.
 • LOVE, A., & KRUGER, A. (2005). Teacher beliefs and student achievement in urban schools serving African American students. Journal of Educational Research, 99(2), 87-98.
 • LUİSELLİ, J. K. (Ed.). (2014). Children and youth with autism spectrum disorder (ASD): recent advances and innovations in assessment, education, and intervention. OUP Us.
 • LYONS, J., CAPPADOCİA, M. C., & WEİSS, J. A. (2011). Social characteristics of students with autism spectrum disorders across classroom settings. Journal on Developmental Disorders, 17, 77– 82.
 • MACİVER, D., HUNTER, C., ADAMSON, A., GRAYSON, Z., FORSYTH, K., & MCLEOD, I. (2018). Supporting successful inclusive practices for learners with disabilities in high schools: a multisite, mixed method collective case study. Disability and rehabilitation, 40 (14), 1708-1717.
 • MARTİNEZ, R. S. (2003) İmpact of a graduate class on attitudes toward inclusion, perceived teaching efficacy and knowledge about adapting instruction for children with disability in inclusive setting. Teacher Development, 7 , 473-494
 • MCGEE, M. R. (2004). Teacher and school variables associated with the academic and social outcomes of students with special needs in general education classrooms. (Unpublished Doctoral Dissertation), OISE University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
 • MCLESKEY, J., LANDERS, E., WİLLİAMSON, P., & HOPPEY, D. (2012). Are we moving toward educating students with disabilities in less restrictive settings? Journal of Special Education, 46 (3), 131–140.
 • MEB (2017a) Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme BaşkanlığıErişim Tarihi: 06.06.2018 https://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64
 • MEB, (2017b) Çocuk gelişimi ve eğitimi otizm spektrum bozukluğu ve kaynaştırma Milli Eğitim Bakanlığı Raporu. Ankara,
 • MEB. (2018). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. Resmi Gazete, 30471 7 Temmuz 2018
 • MESİBOV, G., & SHEA, P. (1996). Full inclusion and students with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 26, 337-346.
 • METİN, N., GÜLEÇ, H. ve ŞAHİN, Ç. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin zihinsel engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik almış oldukları hizmet içi eğitim sonrasında yeterliliklerinin belirlenmesi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan bildiri, Çanakkale.
 • MİTCHELL, D. (2008). What really works in special and ınclusive education: using evidence-based teaching strategies 270 Madison Ave, New York.
 • MORNİNGSTAR, M. E., KURTH, J. A., & JOHNSON, P. E. (2017). Examining national trends in educational placements for students with significant disabilities. Remedial and Special Education, 38(1), 3-12.
 • MOYES, R. (2001). Incorporating social goals in the classroom: A guide for teachers and parents of children with high-functioning autism and Asperger syndrome. London: Jessica Kingsley
 • MRSNİK, K. O. (2003). A case study of the effects of the ınteractive change model for ınclusion on the development of teacher efficcay and teachers’ willingness to ımplement ınclusive practices. (Unpublished Doctoral Dissertation), Cleveland State University.
 • MUSOLFF, J. (2016) Variables considered by educators when determining educational placement for children with autism Unpublished Doctoral Dissertation Educational Leadership Program Youngstown State Unıversıty
 • MUTLU-GÖÇMEN, N. BOZKURT, M. & AYDIN, Ç., (2017) Sınıf öğretmeni adayları ile özel eğitim öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarının karşılaştırılması Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (1),
 • MYLES, B. S., & SİMPSON, R. L. (1989). Regular educators’ modification preferences for mainstreaming mildly handicapped children. Journal of Special Education, 22, 479-491.
 • MYLES, B. S., & SİMPSON, R. L. (1998). Inclusion of students with autismin general education classroom: The autism inclusion collaboration model. R.Simpson, L. Myres (Editörler), Education children and youth with autism: Strategies with effective practices. Austin, Texas: Pro-Ed.
 • MYLES, B. S., & SİMPSON, R. L. (1998a). Asperger syndrome: A guide for educators and parents. Pro-Ed, 8700 Shoal Creek Boulevard, Austin,
 • O’DAY, B. (1999) Policy barriers for people with disabilities who want to work, American Rehabilitation. 25, 1, 8-17,
 • OCHS, E., KREMER-SADLİK, T., SOLOMON, O., & SİROTA, K. G. (2001). Inclusion as social practice: Views of children with autism. Social Development, 10, 399–419.
 • ODOM, S., (2000) Preschool inclusion: what we know and where w ego from here. Topic in Early Childhood Special Education 20 (1) 20-27
 • OPERTTİ, R. & BELALCÁZAR, C. (2008). Trends in inclusive education at regional and ınterregional levels: ıssues and challenges. Geneva, IBE.
 • OTİ, R., LORD, C., RİSİ, S., & CARLSON, C. (2004). Educational placement of children with autism: Results from a longitudinal study. Poster presented at the International meeting for autism research, Sacramento, CA.
 • OZONOFF, S., GOODLİN-JONES, B.L., & SOLOMON, M. (2005). Evidenced based assessment of autism spectrum disorders in children and adolescents. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 523-540.
 • ÖZAK, H., VURAL, M., & AVCIOĞLU, H. (2008). Rehberlik araştırma merkezi müdürlerinin gönderme tanılama yerleştirme izleme ve değerlendirmeye ilişkin görüş ve önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • ÖZAYDIN, L., & ÇOLAK, A. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ve okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi hizmetiçi eğitim programına ilişkin görüşleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1 (1), 189-226.
 • ÖZDEMİR, N. K., & VURAL, L. (2016). Aspergerli ergenlere yönelik okul rehberlik hizmetleri: iki olgu sunumu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(45).
 • PETERS, S.J. (2003). Inclusive Education: Achieving Education for All by Including those with Disabilities and Special Needs. Washington DC, World Bank
 • RAKAP, S., BİRKAN, B. & KALKAN, S. (2017) Türkiye’de otizm spektrum bozukluğu ve özel eğitim Tohum Otizm Vakfı Raporu
 • RİPLEY, S. (1997). Collaboration between general and special education teachers. Retrieved from http://www.ericdigests.org/1998-1/general.htm
 • SADİOGLU, O., BİLGİN, A., BATU, S., & OKSAL, A. (2013). Problems, expectations, and suggestions of elementary teachers regarding ınclusion. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(3), 1760-1765.
 • Sadioğlu, Ö., & Oksal, A. (2008). Sınıf öğretmenliğinden mezun olan öğretmenlerle başka alanlardan mezun olan sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretiminde yaşadıkları güçlüklerin karşılaştırılması. İlköğretim Online, 7 (1).
 • SADLER, J. (2005) Knowledge, attitudes, and beliefs of the meanstream teachers of children with a preschool diagnosis of speech language impairment. Child Language Teaching and Therapy, 21 (2) 147-163.
 • SALEND, S J. (1998). Effective Mainstreaming. Columbus: Ohıo, Merrill Publıshıng Co.
 • SANSOSTİ, J. M., & SANSOSTİ, F. J. (2012). Inclusion for students with high‐functioning autism spectrum disorders: Definitions and decision making. Psychology in the Schools, 49 (10), 917-931.
 • SATR (2009) Children with special educational needs in Kyrkyzstan, Kazakhstan and Tajikistan, OSI , Education Support Program, Budapest, 2009.
 • SCOTT, J., CLARK, C., & BRADY, M. P. (1999). Students with autism: Characteristics and instruction programming: Wadsworth Publishing Company.
 • SEGALL, M. J. (2007). Inclusion of students with autism spectrum disorder: Educator experience, knowledge, and attitudes. Unpublished master thesis, University of Georgia, Athens, Georgia.
 • SEGALL, M. J., & Campbell, J. M. (2007). Autism ınclusion questionnaire. Unpublished Doctorate Disertation, University of Georgia, Athens, Georgia.
 • SEGALL, M. J., & Campbell, J. M. (2012). Factors relating to education professionals’ classroom practices for the inclusion of students with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 6(3), 1156-1167.
 • SEGALL, M. J., & Campbell, J. M. (2014). Factors influencing the educational placement of students with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 8 (1), 31-43.
 • SEYMOUR, K. (2017) Inclusion of students with autism: teacher perceptions regarding evidence-based strategies and staff supports in Pennsylvania. Unpublised Doctorate of Dissertations Lehigh University
 • SHOWALTER-BARNES, K. (2008). The attitudes of regular education teachers regarding inclusion for students with autism. Unpublised Master's Dissertation.
 • SHULMAN, C. & BUSTAN, N. (2012) The degree of inclusion in educational models and parental decisions regarding out-of-home placement for low functioningchildren with autism Children and Youth in Out-of-Home Placement in Israel Journal of Social-Educational Work Special, 36. 91-110
 • SİMPSON, R. L., de BOER-OTT, S. R., & SMİTH-MYLES, B. (2003). Inclusion of learners with autism spectrum disorders in general education settings. Topics in Language Disorders, 23 (2), 116-133.
 • SİNZ, C. T. (2004). Viewpoints and attitudes of teachers (K-5) who have students with Asperger’s disorder. Unpublished Master Dissertation, Menomonie: University of Wisconsin Stout.
 • SNYDER, R.F. (1999). Inclusion: A qualitative study of in-service general education teachers’ attitudes and concerns. Education, 120 (1),173-182.
 • SOODAK, L.C., PODELL, D.M., & LEHMAN, L.R. (1998). Teacher, student and school attributes as predictors of teachers’ responses to inclusion. Journal of Special Education, 31, 480-497.
 • STARR, E. M., FOY, J. B., & CRAMER, K. M. (2001).Parental perceptions of the education of childrenwith pervasive developmental disorders. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 36, 55– 68.
 • STEPHENS, T. M., BLACKHURST, A. E. & MAGLİOCCA, L. A. (1982). Teaching mainstreamed students. New York: John Wiley and Sons, Inc..
 • SUCUOĞLU, B., & AKALIN, S. (2010). Kaynaştırma sınıflarına alternatif bir bakış: Çevresel davranışsal değerlendirme ile öğretimsel özelliklerin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 11(01), 019-037.
 • SWAİM, K. F., & MORGAN, S. B. (2001). Children’s attitudes and behavioral intentions toward a peer with autistic behaviors: Does a brief educational intervention have an effect? Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 195–205.
 • SYRİOPOULOU-DELLİ, C. K., CASSİMOS, D. C., TRİPSİANİS, G. I., & POLYCHRONOPOULOU, S. A. (2012). Teachers’ perspectives regarding the management of children with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Delay, 42, 755-768. doi: 10.1007/s10803-011-1309-7
 • TABACHNİCK, B. G., & FİDELL, L. S. (2001). Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • UNESCO (2009) Policy guidelines on inclusion in education. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Paris, France.
 • UNESCO, (2004) EFA Global Monitoring Report 2005. The Quality Imperative. Paris, UNESCO.
 • UNİCEF. (2012). The right of children with disabilities to education: A rights-based approach to inclusive education. Geneva: UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States (CEECIS).
 • VAKIL, S., WELTON, E., O’CONNOR, B., & KLINE, L. S. (2009). Inclusion means everyone! The role of the early childhood educator when including young children with autism in the classroom. Early Childhood Education Journal, 36 (4), 321.
 • VARLIER, G. & VURAN, S. (2006). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Sciences: Theory ve Practice, 6, 553-585.
 • WATKİNS, A. (2007). Assessment in ınclusive settings: key ıssues for polic and practice. Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Needs Education.
 • WHALON, K. J., & HANLİNE, M. F. (2013). The state of inclusion of children with Autism Spectrum Disorder in United States public schools. Revista Educação Especial, 26 (47).
 • WHITE, S. W., SCAHILL, L., KLIN, A., KOENIG, K., & VOLKMAR, F. R. (2007). Educational placements and service use patterns of individuals with autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders, 37 (8), 1403-1412.
 • YAZICI, D. N., & AKMAN, B. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin otizmli çocukların kaynaştırılması hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(1), 105-128. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.284253
 • YILMAZ, E., & BATU, E. S. (2016). Farklı branştan ilkokul öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programi, yasal düzenlemeler ve kaynaştirma uygulamalari hakkindaki görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17 (03), 247-268.

EXPLORING TEACHERS' VIEWS ABOUT EDUCATIONAL PLACEMENT, INCLUSION AND INTEGRATION OF CHILDREN WITH AUTISM

Year 2019, Volume 9, Issue 18, 685 - 728, 21.10.2019
https://doi.org/10.29029/busbed.586834

Abstract

In this study, it was aimed to explore the teachers’ views about educational placement, inclusion and integration of children with autism. In the current research, which is in the relational survey model, the data were collected from 674 classroom teachers working in public and private primary schools in Edirne city and districts. Placement and Services Survey (YHA - PASS) consisting of six vignettes and 10 sections, which was developed as Autism Inclusion Questionnaire (AIQ) by Segall and Campbell (2007) and restructured by Segall (2011), was used as the data collection tool. Independent T-test, ANOVA, Pearson Correlation statistical tests were used to analyze the data. According to the results obtained from the analyses, the opinions of the classroom teachers on the level of appropriateness to the existing placement environments of the children in all vignettes varied according to their scenarios, cognitive levels and diagnoses. In addition, it has been determined that whether children with autism have a diagnosis and their cognitive levels influence the opinions of the classroom teachers about inclusion.

References

 • ACOSTA TAYLOR, C. M. (2011). Evaluating the effectiveness of the social thinking intervention to increase social responsiveness of adolescents and young adults with Asperger Syndrome: A mixed methods approach (Unpublised Doctorate Thesis). University of Hawai at Manoa, USA.
 • AHMETOĞLU, E., BURAK, Y., ACAR, İ. H. (2019). Otizmli öğrencilerin katıldıkları başarılı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına ilişkin öğretmenlerin algıları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 501-514.
 • AHMETOĞLU, E., ÜNAL, A. M., & ERGİN, D. Y. (2016). Kaynaştırma uygulamalarının başarısını etkileyen etmenler ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2). 167-175.
 • AKALIN, S., DEMİR, Ş. SUCUOĞLU, B., BAKKALOĞLU, H., & İŞCEN-KARASU, F., (2014) Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin bilgi düzeyleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14(4) 1467-1485
 • ALGHAZO, E.M., & GAAD, E. N., (2004). General education teachers in the United Arab Emirates and their acceptance of the inclusion of students with disabilities. British Journal of Special Education 31 (2): 94–109.
 • ALİ, M. M., MUSTAPHA, R., & JELAS, Z. M. (2006). An empirical study on teachers' perceptions towards ınclusive education in Malaysia. International journal of special education, 21(3), 36-44
 • ALLER, E. E., (2017) Practices that support the ınclusion of autism spectrum disorder a systematic review Unpublished Master Dissertation, St. Catherine University
 • CDC - Centers for Disease Control and Prevention (Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi). (2016). Autism spectrum disorders: Data and statistics. http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html (Erişim Tarihi: 02.06.2018).
 • APB Amerikan Psikiyatri Birliği (2013). Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5), Tanı Ölçütleri Başvuru Kitabı, Çev. Köroğlu, E., Ankara: Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
 • ASHBURNER, J., ZİVİANİ, J., ve RODGER, S. (2010) Surviving in the mainstream: Capacity of children with autism spectrum disorders to perform academically and regulate their emotions and behavior at school Research in Autism Spectrum Disorders 4 (1) 18–27.
 • ASLAN, K. & ŞAHİN, S. (2015) Ülkemizde otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda sosyal becerileri geliştirmeye yönelik yapılan güncel çalışmalar H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2 (3) 2-18
 • AYAN-CEYHAN, M. (2016) Kapsayıcı eğitim: okul pratikleri, öğretmen ihtiyaçları Eğitimde Reform Grişimi. İmak Ofset Basım yayım. İstanbul.
 • BATU, E. S. & KIRCAALİ-İFTAR, G. (2011) Kaynaştırma Kök yayıncılık (6. Basım): Ankara.
 • BATU, E. S. (1998). Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırıldığı bir kız meslek lisesinde öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüş ve önerileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • BATU, S. & UYSAL, A. (2010) Günümüz sınıflarına engelli çocukların katılımını destekleme Gönül Akçamete (Edit); Özel Eğitim. Kök Yayıncılık 3. Baskı Ankara.
 • BATU, S. (2010). Factors for the success of early childhood inclusion & related studies. International Journal of Early Childhood Special Education, 2 (1), 57-71.
 • BHATNAGAR, N., & DAS, A. K. (2013). Nearly two decades after the ımplementation of persons with disabilities act: concerns of ındian teachers to ımplement ınclusive education. International Journal of Special Education, 28, (2)
 • BHATNAGAR, N., & Das, A., (2014) Regular school teachers’ concerns and perceived barriers to ımplement ınclusive education in New Delhi, India International Journal of Instruction 7 (2), 89-102
 • Bolte, S., & Poustka, F. (2002). The relation between general cognitive level and adaptive-behavior domains in individuals with autism with and without co-morbid mental retardation. Child Psychiatry and Human Development, 33, 165–172.
 • Boutot, E. A. & Bryant, D. P. (2005). Social ıntegration of students with autism in ınclusive settings Education and Training in Developmental Disabilities, 40 (1), 14–23
 • BOZARSLAN, B., & BATU, E. S. (2014). Özel anaokullarında çalışan eğiticilerin okulöncesi dönemde kaynaştırma ile ilgili görüş ve önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2)
 • BOZARSLAN-MALKOC, B. (2010). Examining the opinions of teachers and administrators working in private preschools in Eskişehir about inclusion. Unpublished master’s thesis, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Turkey.
 • BRERETON, A. V. & TONGE B. J. (2005) Pre-schoolers with autism an education and skills training programme for parents manual for clinicians Jessica Kingsley Publishers London and Philadelphia 400 Market Street, Suite 400 Philadelphia, PA 19106, USA
 • BROCK, M. E., & SCHAEFER, J. M. (2015). Location matters: Geographic location and educational placement of students with developmental disabilities. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities 40(2), 154–164. https://doi. org/10.1177/1540796915591988
 • BRUBAKER, R., BUNDY, M. B., WİNSLOW, M. P. & BELCHER, K. (2010) School psychologists’ beliefs about autism: Impact on classroom intervention acceptability Journal of the Trainer's of School Psychologists 29, 51-64.
 • BUELL, M., HALLAM, R., GAMEL-MCCORMİCK, M., & SCHEER, S. (1999). A survey of general and special education teachers’ perceptions and in-service needs concerning inclusion. International Journal of Disability, Development, and Education, 46, 143-156.
 • BURAK, Y. (2019) Otizmli çocukların eğitsel yerleştirilmesi, kaynaştırılması ve bütünleştirilmesinde öğretmenlerle ilgili değişkenlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Çalişmaları Anabilimdalı. Edirne
 • BURKE, K & SHUTLERLAND, (2004). Attitudes toward inclusion knowledge versus experience. Education, 125 (2) 163-173.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ-ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş. & DEMİREL, F. (2013) Bilimsel araştırma yöntemleri Nobel Yayın Dağıtım 13. Baskı Ankara
 • CAMPBELL, J. M, FERGUSON, J. E., HERZİNGER, C. V., JACKSON, J. N., & MARİNO, C. (2004). Combined descriptive and explanatory information improves peers’ perceptions of autism. Research in Developmental Disabilities, 25, 321-339.
 • CAUSTON, J., & THEOHARİS, G. (2014). How do schools become effective and inclusive? In J. McLeskey, N. L. Waldron, F. Spooner, & B. Algozzine (Eds.), Handbook of effective inclusive schools: Research and practice (pp. 30–42). New York, NY: Routledge.
 • CHAAYA, R. (2012). Inclusion of students with autism in general education classrooms. Education of the University of Toronto
 • CURRAN, P. J., WEST, S. G., & FİNCH, J. F. (1996). The robustness of test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analysis. Psychological Methods, 1(1), 16-29.
 • DAHLE, K. B. (2003). Services to include young children with autism in the general classroom. Early Childhood Education Journal, 31(1), 65-70.
 • DASH, N. (2000). Integrated education for children with special needs. New Delhi, Dominant Publishers and Distributors.
 • DASH, N. (2005). Inclusive education: for children with special needs. New Delhi, Atlantic Publishers and Distributors (P) Ltd.
 • DENNİNG, C. B., & MOODY, A. K. (2013). Supporting students with autism spectrum disorders in inclusive settings: Rethinking instruction and design. Electronic Journal for Inclusive Education, 3 (1), 6.
 • DİKEN, İ. H., (2016) Okul öncesi kaynaştırma ortamında doğal öğretim. Bülbin Sucuoğlu & Hatice Bakkaloğlu (Editörler) Okul öncesinde kaynaştırma: ne nezaman nerede neden nasıl kim (2. basım) Kök yayıncılık: Ankara
 • DÜŞKÜN, Y. (2016) Türkıye’de ortaöğretımde kapsayıcı eğıtım durum analızı Eğitimde Reform Grişimi. İmak Ofset Basım yayım. İstanbul.
 • DYMOND, K. S. (2001). A participatory action resear ch approach to evaluating inclusive school programs. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 6(1), 54 – 63.
 • EAVES, L. C., & HO, H. H. (1997). School placement and academic achievement in children with autistic spectrum disorders. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 9, 277–291.
 • EMMONS, C. L., & ZAGER, D. (2018). Increasing collaboration self-efficacy to ımprove educational programming for students with autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 33 (2), 120-128.
 • FORLİN, C., LOREMAN, T., SHARMA, U. & EARLE, C. (2009). Demographic differences in changing preservice teachers’ attitudes, sentiments and concerns about inclusivee ducation. International Journal of Inclusive Education, 13 (2), 195-209.
 • GİRLİ, A, & ATASOY, S. (2010) Examining the effectiveness of social skills training program based on cognitive process approach among ınclusion students with autism. Elementary Education Online, 9(3), 990-1006.
 • GOTTFREDSON, D., & MARCİNİAK, E. (1995). Increasing teacher expectations for student achievement. Journal of Educational Research, 88(3), 155.
 • GÖK, G. & ERBAŞ, D. (2011). Okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve önerileri. International Journal of Early Childhood Special Education, 3 (1), 66-87.
 • GÖKDERE, M. (2012) Sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik tutum, endişe ve etkileşim düzeylerinin karşılaştırmalı incelemesi Educational Sciences: Theory & Practice - 12 (4) 2789-2806
 • GÖZÜN, Ö., & YIKMIŞ, A. (2004). Öğretmen adaylarının kaynaştırma konusunda bilgilendirilmelerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının değişimindeki etkililiğ. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(02). 65-82
 • GREENWAY, C. (2000) Autism and Asperger Syndrome: strategies to promote prosocial behaviours Educational Psychology in Practice, 16, (3).
 • GÜLEÇ-ASLAN, Y. (2016) Otizm spektrum bozukluğu eğitim öğretim, öğretim süreci. İ. H. Diken & H. Bakkaloğlu (Editörler), Zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu (1. basım) Pegem Akademi Yayınları Ankara.
 • GÜLEÇ-ASLAN, Y. (2017) Otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler. Atilla Cavkaytar (Editör), Özel eğitim. (2. Basım) Vize Yayıncılık Ankara.
 • GÜNGÖR, H. (2005) Kaynaştırma uygulamasının yapıldığı ilköğretim sınıfında işbirliği ile öğretim yaklaşımının incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı. Ankara.
 • HAİR, J. F., BLACK, W. C., BABIN, B. J., & ANDERSON, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th ed.). Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • HANNU, S., PETRA, E., MİRNA, N., & OLLİ-PEKKA, M. (2012). Understanding teachers’ attitudes and self-efficacy in inclusive education: Implications for pre-service and in-service teacher education. European Journal of Special Needs Education, 27 (1), 51-68.
 • HARRİS, S. L., & HANDLEMAN, J. S. (2000). Age and IQ at intake as predictors of placement for young children with autism: A four- to six-year follow-up. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30, 137-141.
 • HARROWER, J.K. (1999). Educational inclusion of children with severe disabilities. Journal of Positive Behavior Interventions 1: 215–30.
 • HİNTON, S., SOFRONOFF, K., & SHEFFİELD, J. (2008). Training teachers to manage students with Asperger’s syndrome in an inclusive classroom setting. The Australian Educational and Developmental Psychologist, 25(2), 34-48.
 • HORNBY, G. (2012) Inclusıve educatıon for chıldren wıth specıal educatıonal needs: a crıtıque of polıcy and practıce In New Zealand Journal of International and Comparative Education, 1 (1)
 • HORNBY, G. (2014). Inclusive special education, evidence based practices for children with special needs and disabilities. USA, New York: Springer Science Business Media
 • HUMPHREY, N., & LEWİS, S. (2008). ‘Make me normal’: The views and experiences of pupils on the autistic spectrum in mainstream secondary schools. Autism, 12, 23–46.
 • JONES, C. A. (2004) Supporting inclusion in the early years Open University Press Maidenhead. New York
 • KARAMANLI, D. (1998). Okul öncesi dönemde entegrasyon sınıflarında bulunan 5–6 yaş grubundaki normal çocukların ve sınıf öğretmenlerinin zihinsel engelli çocukların sosyal uyum davranışları hakkındaki algılamalarının incelenmesi. Yayınlanmış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • KARGIN, T. (2014) Özel gereksinimli çocukların özellikleri Tevhide Kargın (Editor:) İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları yaklaşımlar yöntemler, teknikler. Kök Yayıncılık: (3. Basım). Ankara.
 • KATSİYANNİS, A., ZHANG, D., & ARCHWMETY, T. (2002). Placement and exit patterns for students with mental retardation: An analysis of national trends. Education & Training in Mental Retardation & Developmental Disabilities, 37(2), 134-145.
 • Kaynaştırma/ Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Genelgesi (2017). Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017/28 Genelge 10096465-10.06.01-E. 14218379 19.09.2017.
 • KLUTH, P., STRAUT, D. M., & BİKLEN, D. P. (2003). Access to academics for all students: Critical approaches to inclusive curriculum, instruction, and policy. Routledge.
 • KOEGEL, L. K., HARROWER, J. K., & KOEGEL, R. L. (1999). Support for children with developmental disabilities in full inclusion classrooms through self-management. Journal of Positive Behavior Interventions, 1(1), 26-34.
 • KOEGEL, L., MATOS-FREEDEN, R., LANG, R., & KOEGEL, R. (2011). Interventions for children with autism spectrum disorders in inclusive school settings. Cognitive and Behavioral Practice, 18, 421-588.
 • KOFİDOU, C., MANTZİKOS, C., CHATZİTHEODOROU, G., KYPARİSSOS, N., & KARALİ, A. (2017) Teachers’ perceptions and attitudes on the inclusive education of students with autism spectrum disorders (ASD): A literature review. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης 3: 35-68)
 • KUGELMASS, J., (2004) What is a culture of ınclusion? school of education and human development Binghamton University, USA.
 • KURTH, J. (2008). Academic outcomes in inclusive and non-inclusive special education programs for adolescents with autism spectrum disorders. University of California, Davis.
 • KURTH, J. A. (2015). Educational placement of students with autism: The impact of state of residence. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 30 (4), 249–256. https://doi. org/10.1177/1088357614547891
 • KURTH, J. A., LYON, K. J., & SHOGREN, K. A. (2015). Supporting students with severe disabilities in inclusive schools: A descriptive account from schools implementing inclusive practices. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 40(4), 261-274.
 • KURTH, J. A., ve MASTERGEORGE, A. M, (2010) Academıc and cognıtıve profıles of students wıth autısm: ımplıcatıons for classroom practıce and placement Internatıonal Journal Of Specıal Educatıon. 25 (2) 8-14
 • LAUDERDALE-LİTTİN, S., HOWELL, E., & BLACHER, J. (2013). Educational placement for children with autism spectrum disorders in public and non-public school settings: The impact of social skills and behavior problems. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 469-478.
 • LAWRENCE, J. (2004). The right to education for persons with disabilities: Towards inclusion. conceptual paper prepared for the World Bank.
 • LEACH, D., & DUFFY, M. L. (2009). Supporting students with autism spectrum disorders in inclusive settings. Intervention in School and Clinic, 45(1), 31-37.
 • LİFSHİTZ, H., GLAUBMAN, R., & ISSAWİ, R. (2004). Attitudes towards inclusion: The case of Israeli and Palestinian regular and special education teachers. European Journal of Spcial Educational Needs Education, 19, 171-190.
 • LİNDSAY, S. PROULX, M., THOMSON, N., & SCOTT, H. (2013) Educators’ challenges of ıncluding children with autism spectrum disorder in mainstream classrooms International Journal of Disability, Development and Education, 60, (4), 347–362, http://dx.doi.org/10.1080/1034912X.2013.846470
 • LLEWELLYN, G., DUNN, P., FANTE, M., TURNBULL, L., & GRACE, R. (1999). Family factors influencing out of home placement decisions. Journal of Intellectual Disabilities Research, 43 (3), 219—233.
 • LOMBARDİ, T. P., & HUNKA, N. J. (2001). Preparing general education teachers for inclusive classrooms: Assessing the process. Teacher Education and Special Education, 24 (3), 183-197.
 • LOVE, A., & KRUGER, A. (2005). Teacher beliefs and student achievement in urban schools serving African American students. Journal of Educational Research, 99(2), 87-98.
 • LUİSELLİ, J. K. (Ed.). (2014). Children and youth with autism spectrum disorder (ASD): recent advances and innovations in assessment, education, and intervention. OUP Us.
 • LYONS, J., CAPPADOCİA, M. C., & WEİSS, J. A. (2011). Social characteristics of students with autism spectrum disorders across classroom settings. Journal on Developmental Disorders, 17, 77– 82.
 • MACİVER, D., HUNTER, C., ADAMSON, A., GRAYSON, Z., FORSYTH, K., & MCLEOD, I. (2018). Supporting successful inclusive practices for learners with disabilities in high schools: a multisite, mixed method collective case study. Disability and rehabilitation, 40 (14), 1708-1717.
 • MARTİNEZ, R. S. (2003) İmpact of a graduate class on attitudes toward inclusion, perceived teaching efficacy and knowledge about adapting instruction for children with disability in inclusive setting. Teacher Development, 7 , 473-494
 • MCGEE, M. R. (2004). Teacher and school variables associated with the academic and social outcomes of students with special needs in general education classrooms. (Unpublished Doctoral Dissertation), OISE University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
 • MCLESKEY, J., LANDERS, E., WİLLİAMSON, P., & HOPPEY, D. (2012). Are we moving toward educating students with disabilities in less restrictive settings? Journal of Special Education, 46 (3), 131–140.
 • MEB (2017a) Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme BaşkanlığıErişim Tarihi: 06.06.2018 https://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64
 • MEB, (2017b) Çocuk gelişimi ve eğitimi otizm spektrum bozukluğu ve kaynaştırma Milli Eğitim Bakanlığı Raporu. Ankara,
 • MEB. (2018). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. Resmi Gazete, 30471 7 Temmuz 2018
 • MESİBOV, G., & SHEA, P. (1996). Full inclusion and students with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 26, 337-346.
 • METİN, N., GÜLEÇ, H. ve ŞAHİN, Ç. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin zihinsel engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik almış oldukları hizmet içi eğitim sonrasında yeterliliklerinin belirlenmesi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan bildiri, Çanakkale.
 • MİTCHELL, D. (2008). What really works in special and ınclusive education: using evidence-based teaching strategies 270 Madison Ave, New York.
 • MORNİNGSTAR, M. E., KURTH, J. A., & JOHNSON, P. E. (2017). Examining national trends in educational placements for students with significant disabilities. Remedial and Special Education, 38(1), 3-12.
 • MOYES, R. (2001). Incorporating social goals in the classroom: A guide for teachers and parents of children with high-functioning autism and Asperger syndrome. London: Jessica Kingsley
 • MRSNİK, K. O. (2003). A case study of the effects of the ınteractive change model for ınclusion on the development of teacher efficcay and teachers’ willingness to ımplement ınclusive practices. (Unpublished Doctoral Dissertation), Cleveland State University.
 • MUSOLFF, J. (2016) Variables considered by educators when determining educational placement for children with autism Unpublished Doctoral Dissertation Educational Leadership Program Youngstown State Unıversıty
 • MUTLU-GÖÇMEN, N. BOZKURT, M. & AYDIN, Ç., (2017) Sınıf öğretmeni adayları ile özel eğitim öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarının karşılaştırılması Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (1),
 • MYLES, B. S., & SİMPSON, R. L. (1989). Regular educators’ modification preferences for mainstreaming mildly handicapped children. Journal of Special Education, 22, 479-491.
 • MYLES, B. S., & SİMPSON, R. L. (1998). Inclusion of students with autismin general education classroom: The autism inclusion collaboration model. R.Simpson, L. Myres (Editörler), Education children and youth with autism: Strategies with effective practices. Austin, Texas: Pro-Ed.
 • MYLES, B. S., & SİMPSON, R. L. (1998a). Asperger syndrome: A guide for educators and parents. Pro-Ed, 8700 Shoal Creek Boulevard, Austin,
 • O’DAY, B. (1999) Policy barriers for people with disabilities who want to work, American Rehabilitation. 25, 1, 8-17,
 • OCHS, E., KREMER-SADLİK, T., SOLOMON, O., & SİROTA, K. G. (2001). Inclusion as social practice: Views of children with autism. Social Development, 10, 399–419.
 • ODOM, S., (2000) Preschool inclusion: what we know and where w ego from here. Topic in Early Childhood Special Education 20 (1) 20-27
 • OPERTTİ, R. & BELALCÁZAR, C. (2008). Trends in inclusive education at regional and ınterregional levels: ıssues and challenges. Geneva, IBE.
 • OTİ, R., LORD, C., RİSİ, S., & CARLSON, C. (2004). Educational placement of children with autism: Results from a longitudinal study. Poster presented at the International meeting for autism research, Sacramento, CA.
 • OZONOFF, S., GOODLİN-JONES, B.L., & SOLOMON, M. (2005). Evidenced based assessment of autism spectrum disorders in children and adolescents. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 523-540.
 • ÖZAK, H., VURAL, M., & AVCIOĞLU, H. (2008). Rehberlik araştırma merkezi müdürlerinin gönderme tanılama yerleştirme izleme ve değerlendirmeye ilişkin görüş ve önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • ÖZAYDIN, L., & ÇOLAK, A. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ve okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi hizmetiçi eğitim programına ilişkin görüşleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1 (1), 189-226.
 • ÖZDEMİR, N. K., & VURAL, L. (2016). Aspergerli ergenlere yönelik okul rehberlik hizmetleri: iki olgu sunumu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(45).
 • PETERS, S.J. (2003). Inclusive Education: Achieving Education for All by Including those with Disabilities and Special Needs. Washington DC, World Bank
 • RAKAP, S., BİRKAN, B. & KALKAN, S. (2017) Türkiye’de otizm spektrum bozukluğu ve özel eğitim Tohum Otizm Vakfı Raporu
 • RİPLEY, S. (1997). Collaboration between general and special education teachers. Retrieved from http://www.ericdigests.org/1998-1/general.htm
 • SADİOGLU, O., BİLGİN, A., BATU, S., & OKSAL, A. (2013). Problems, expectations, and suggestions of elementary teachers regarding ınclusion. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(3), 1760-1765.
 • Sadioğlu, Ö., & Oksal, A. (2008). Sınıf öğretmenliğinden mezun olan öğretmenlerle başka alanlardan mezun olan sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretiminde yaşadıkları güçlüklerin karşılaştırılması. İlköğretim Online, 7 (1).
 • SADLER, J. (2005) Knowledge, attitudes, and beliefs of the meanstream teachers of children with a preschool diagnosis of speech language impairment. Child Language Teaching and Therapy, 21 (2) 147-163.
 • SALEND, S J. (1998). Effective Mainstreaming. Columbus: Ohıo, Merrill Publıshıng Co.
 • SANSOSTİ, J. M., & SANSOSTİ, F. J. (2012). Inclusion for students with high‐functioning autism spectrum disorders: Definitions and decision making. Psychology in the Schools, 49 (10), 917-931.
 • SATR (2009) Children with special educational needs in Kyrkyzstan, Kazakhstan and Tajikistan, OSI , Education Support Program, Budapest, 2009.
 • SCOTT, J., CLARK, C., & BRADY, M. P. (1999). Students with autism: Characteristics and instruction programming: Wadsworth Publishing Company.
 • SEGALL, M. J. (2007). Inclusion of students with autism spectrum disorder: Educator experience, knowledge, and attitudes. Unpublished master thesis, University of Georgia, Athens, Georgia.
 • SEGALL, M. J., & Campbell, J. M. (2007). Autism ınclusion questionnaire. Unpublished Doctorate Disertation, University of Georgia, Athens, Georgia.
 • SEGALL, M. J., & Campbell, J. M. (2012). Factors relating to education professionals’ classroom practices for the inclusion of students with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 6(3), 1156-1167.
 • SEGALL, M. J., & Campbell, J. M. (2014). Factors influencing the educational placement of students with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 8 (1), 31-43.
 • SEYMOUR, K. (2017) Inclusion of students with autism: teacher perceptions regarding evidence-based strategies and staff supports in Pennsylvania. Unpublised Doctorate of Dissertations Lehigh University
 • SHOWALTER-BARNES, K. (2008). The attitudes of regular education teachers regarding inclusion for students with autism. Unpublised Master's Dissertation.
 • SHULMAN, C. & BUSTAN, N. (2012) The degree of inclusion in educational models and parental decisions regarding out-of-home placement for low functioningchildren with autism Children and Youth in Out-of-Home Placement in Israel Journal of Social-Educational Work Special, 36. 91-110
 • SİMPSON, R. L., de BOER-OTT, S. R., & SMİTH-MYLES, B. (2003). Inclusion of learners with autism spectrum disorders in general education settings. Topics in Language Disorders, 23 (2), 116-133.
 • SİNZ, C. T. (2004). Viewpoints and attitudes of teachers (K-5) who have students with Asperger’s disorder. Unpublished Master Dissertation, Menomonie: University of Wisconsin Stout.
 • SNYDER, R.F. (1999). Inclusion: A qualitative study of in-service general education teachers’ attitudes and concerns. Education, 120 (1),173-182.
 • SOODAK, L.C., PODELL, D.M., & LEHMAN, L.R. (1998). Teacher, student and school attributes as predictors of teachers’ responses to inclusion. Journal of Special Education, 31, 480-497.
 • STARR, E. M., FOY, J. B., & CRAMER, K. M. (2001).Parental perceptions of the education of childrenwith pervasive developmental disorders. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 36, 55– 68.
 • STEPHENS, T. M., BLACKHURST, A. E. & MAGLİOCCA, L. A. (1982). Teaching mainstreamed students. New York: John Wiley and Sons, Inc..
 • SUCUOĞLU, B., & AKALIN, S. (2010). Kaynaştırma sınıflarına alternatif bir bakış: Çevresel davranışsal değerlendirme ile öğretimsel özelliklerin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 11(01), 019-037.
 • SWAİM, K. F., & MORGAN, S. B. (2001). Children’s attitudes and behavioral intentions toward a peer with autistic behaviors: Does a brief educational intervention have an effect? Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 195–205.
 • SYRİOPOULOU-DELLİ, C. K., CASSİMOS, D. C., TRİPSİANİS, G. I., & POLYCHRONOPOULOU, S. A. (2012). Teachers’ perspectives regarding the management of children with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Delay, 42, 755-768. doi: 10.1007/s10803-011-1309-7
 • TABACHNİCK, B. G., & FİDELL, L. S. (2001). Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • UNESCO (2009) Policy guidelines on inclusion in education. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Paris, France.
 • UNESCO, (2004) EFA Global Monitoring Report 2005. The Quality Imperative. Paris, UNESCO.
 • UNİCEF. (2012). The right of children with disabilities to education: A rights-based approach to inclusive education. Geneva: UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States (CEECIS).
 • VAKIL, S., WELTON, E., O’CONNOR, B., & KLINE, L. S. (2009). Inclusion means everyone! The role of the early childhood educator when including young children with autism in the classroom. Early Childhood Education Journal, 36 (4), 321.
 • VARLIER, G. & VURAN, S. (2006). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Educational Sciences: Theory ve Practice, 6, 553-585.
 • WATKİNS, A. (2007). Assessment in ınclusive settings: key ıssues for polic and practice. Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Needs Education.
 • WHALON, K. J., & HANLİNE, M. F. (2013). The state of inclusion of children with Autism Spectrum Disorder in United States public schools. Revista Educação Especial, 26 (47).
 • WHITE, S. W., SCAHILL, L., KLIN, A., KOENIG, K., & VOLKMAR, F. R. (2007). Educational placements and service use patterns of individuals with autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders, 37 (8), 1403-1412.
 • YAZICI, D. N., & AKMAN, B. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin otizmli çocukların kaynaştırılması hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(1), 105-128. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.284253
 • YILMAZ, E., & BATU, E. S. (2016). Farklı branştan ilkokul öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programi, yasal düzenlemeler ve kaynaştirma uygulamalari hakkindaki görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17 (03), 247-268.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Yakup BURAK> (Primary Author)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-0640-4749
Türkiye


Emine AHMETOĞLU>
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
0000-0001-7974-7921
Türkiye

Publication Date October 21, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 9, Issue 18

Cite

APA Burak, Y. & Ahmetoğlu, E. (2019). OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTSEL YERLEŞTİRİLMESİ, KAYNAŞTIRILMASI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (18) , 685-728 . DOI: 10.29029/busbed.586834