Year 2020, Volume , Issue 19, Pages 267 - 296 2020-04-28

TÜRKİYE'DE DEVLET MEMURLARININ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ
AN EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF CIVIL SERVANTS IN TURKEY: THE CASE OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION

Derya AKTAŞ [1]


Personel değerlendirme, personel yönetiminin temel unsurlarından biridir ve kamu yönetimindeki değişim ve dönüşümlerle birlikte yeniden şekillenmektedir. Türkiye’de 2011 yılına kadar sicil sistemi uygulanmış, 2011 yılı itibariyle sicil sisteminden performans değerlendirme sistemine geçiş için adım atılmıştır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öncü kurumlardan biri olmuştur. Öğretmenlere yönelik performans değerlendirmelerinin bir kısmı yargı kararları sonucunda iptal edilince uygulama bir süre durdurulmuş ve daha sonra yeni bir değerlendirme modeli ortaya konmuştur. Yeni model 360 derece performans değerlendirme esasına dayalıdır. 360 derece performans değerlendirme sistemi ile değerlendirme sürecine öğrenci ve veliler de dahil edilmiştir. Ancak düzenleme eğitim camiasından, sendikalardan ve sosyal medyadan gelen tepkilerle karşılaşmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, sicil sisteminden performans değerlendirme sistemine geçişe neden ihtiyaç duyulduğu, performans değerlendirme sisteminin sicil sisteminden farklı bir uygulama getirip getirmediği, performans değerlendirmesinin öğretmenleri nasıl etkilediğini incelemektir. Çalışmada belge analizi ve yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, İzmir ili ile sınırlandırılmıştır ve Milli Eğitim Bakanlığı özelinde yürütülmüştür. Araştırma güncel gelişmeleri içermesi ve sendikaları kapsaması bakımından önemlidir. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, öğretmenler çoğunlukla performans değerlendirmesi hakkında olumsuz görüş taşımaktadır. Performans değerlendirme sistemi, sicil sisteminden önemli bir fark yaratmamıştır. Uygulandığı biçimiyle performans değerlendirme sistemi, sicil sisteminin gerisinde kalmıştır.

Staff evaluation, which reshapes with changes and transformations in public administration, is one of the basic elements of personnel management. Registration system had been used as to 2011, after that steps have been taken to transition to performance evaluation system. In this regard, the Ministry of Education has been one of the leading institutions. When some of the performance evaluations of teachers were cancelled by judicial decisions, the application process was stopped for a while and a new evaluation model was introduced. This model was based on 360-degree performance evaluation, which included students and parents in the process. However, the regulation faced reactions from the educational community, trade unions and social media. The aim of this research is to facilitate the shift from registration system to performance evaluation system where it is needed. This transformation applied in the Performance evaluation of teachers affects. The document analysis and semi-structured interview method were used in the study. The research was restricted to the province of İzmir and conducted in the Ministry of National Education. The findings of this research are significant in current developments and trade unions. According to the data obtained as a result of the research, teachers mostly shared negative views on teacher performance evaluation. The performance evaluation system did not make a significant difference from the registry system. The performance evaluation system as applied lagged behind the registry system.

 • ALTUN, S. Akbaba ve Memişoğlu, S. Paşa (2008). Performans Değerlendirmesine İlişkin Öğretmen, Yönetici ve Müfettiş Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (53), 7-24.
 • ARAP, İbrahim (2017). Türkiye’de Kamu Yönetiminde Dijital Personel Değerlendirme: Fırsatlar – Tehditler. 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Düzenleyen Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Isparta. 1-4 Kasım 2017.
 • ASLAN, O. Ender (2005). Kamu Personel Rejimi: Statü Hukukundan Esnekliğe. Ankara: TODAİE.
 • BOZKURT, Ömer, Ergun, Turgay ve Sezen, Seriye (Ed.) (1998). Kamu Yönetimi Sözlüğü. Ankara: TODAİE.
 • CANITEZ, A. Burcu ve Solmuş, Tarık (2000). Performans Değerlendirmesi. Türk Psikoloji Bülteni, 16-17.
 • CANMAN, Doğan (1993). Personelin Değerlendirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar Ve Türkiye’de Kamu Personelinin Değerlendirilmesi. Ankara: TODAİE.
 • COŞKUN, Selim (2004). Kamu Reformları: Değişim ve Süreklilik. Çağdaş Kamu Yönetimi II: Konular, Kuramlar, Kavramlar (ss.129-158). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • EARGED (2001). Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Modeli Ve Sicil Raporları. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.
 • EARGED (2002). Okulda Performans Yönetimi (Taslak). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • EARGED (2006). Okulda Performans Yönetimi Modeli. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • EKİNCİ, Filiz (2008). Kamu Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Uygulamasına Geçisin Çalışanların Verimliliğine Etkisi. Maliye Dergisi, (155), 175-185.
 • ERYILMAZ, Bilal (2010). Kamu Yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
 • FINDIKÇI, İlhami (2002). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • GAZEL, A. Ali (2007). Sicil-i Ahval Defterlerine Göre Osmanlı Dönemi’nde Görev Yapan Anamurlu Memurlar. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (32), 203-213.
 • GEYLAN, R. (1995). Personel Yönetimi. Eskişehir: Birlik Ofset.
 • GÜLER, B. Ayman (2003). Devlette Reform. Mimarlık Dergisi.
 • HELVACI, M. Akif (2002). Performans Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (1-2), 155-169.
 • KAYIKÇI, Kemal ve Şarlak, Şenol (2013). İlköğretim Okullarında Performans Değerlendirme: Öğretmenlerin Sicil Uygulamasına İlişkin Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (43), 23-46.
 • KONAN, Necdet ve Yılmaz, Salih (2018). Öğretmen Performans Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri: Bir Karma Yöntem Araştırması. Milli Eğitim Dergisi, (219), 137- 160.
 • ŞENER, H. Engin (2013). Türkiye’deki Kamu Personel Politikalarının Bir Analizi. Kamu Politikası: Kuram Ve Uygulama. Ankara: Adres Yayınları.
 • TYSON, Shaun ve York, Alfred (1989). Personnel Management. Oxford: Made Simple Books.
 • UYARGİL, Cavide (2008). İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi. İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti.
 • WOODS, Robert H. (1997). Human Resources Management. East Lansing, Mich: Educational Institute of the American Hotel and Motel Association.
 • Bilgi Edinme Kanunu. (24.10.2003). http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.4982&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=4982&Tur=1&Tertip=5&No=4982, (16.02.2019).http://ebs.org.tr, 10.04.2019
 • Devlet Memurları Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/ (19.06.2018).
 • Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği, (18.10.1986 tarih ve 19255 sayılı RG) (19.06.2018).
 • Devlet Personel Başkanlığı (DPB), (2017). Kamu Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Taslağı. http://www.dpb.gov.tr/F/Root/daireler/strateji_gelistirme/proje/pdf/
 • Kamu_Pers.BasarilarininDeg.iliskinGenel_YonetmelikTaslagi_bakanliklari_gorusleri_ cercevesinde-13.01.2017.pdf, (20.01.2019).https://www.yok.gov.tr, (20.05.2019).
 • http://www.dpb.gov.tr, (20.05.2019).
 • https://sgb.meb.gov.tr, (20.05.2019).
 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. (17.04.2015). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150417-4.htm. (08.03.2019).
 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği (Taslak). (23.02.2018) http://www.google.com/amp/s/www.memurlar.net/haber/730414/meb-oğretmen-performans-degerlendirme-yonetmelik-taslagini-goruse-acti.html%3amp=1, (17.02.2019).
 • Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005). http://www3.kalkinma.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebContentGosterim.aspx?Enc=51C9D1B02086EAFB654E1718CECE5A14, (20.05.2019).
 • Türk Dil Kurumu, (Erişim Tarihi:www.tdk.gov.tr -08.02.2019).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1985-536X
Author: Derya AKTAŞ (Primary Author)
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 28, 2020

Bibtex @research article { busbed638185, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {267 - 296}, doi = {10.29029/busbed.638185}, title = {TÜRKİYE'DE DEVLET MEMURLARININ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Aktaş, Derya} }
APA Aktaş, D . (2020). TÜRKİYE'DE DEVLET MEMURLARININ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (19) , 267-296 . DOI: 10.29029/busbed.638185
MLA Aktaş, D . "TÜRKİYE'DE DEVLET MEMURLARININ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 267-296 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/53987/638185>
Chicago Aktaş, D . "TÜRKİYE'DE DEVLET MEMURLARININ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 267-296
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE DEVLET MEMURLARININ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ AU - Derya Aktaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29029/busbed.638185 DO - 10.29029/busbed.638185 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 267 EP - 296 VL - IS - 19 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.638185 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.638185 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜRKİYE'DE DEVLET MEMURLARININ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ %A Derya Aktaş %T TÜRKİYE'DE DEVLET MEMURLARININ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ %D 2020 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V %N 19 %R doi: 10.29029/busbed.638185 %U 10.29029/busbed.638185
ISNAD Aktaş, Derya . "TÜRKİYE'DE DEVLET MEMURLARININ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 19 (April 2020): 267-296 . https://doi.org/10.29029/busbed.638185
AMA Aktaş D . TÜRKİYE'DE DEVLET MEMURLARININ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (19): 267-296.
Vancouver Aktaş D . TÜRKİYE'DE DEVLET MEMURLARININ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (19): 267-296.
IEEE D. Aktaş , "TÜRKİYE'DE DEVLET MEMURLARININ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 19, pp. 267-296, Apr. 2020, doi:10.29029/busbed.638185