Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 289 - 324 2020-10-23

YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI: BİNGÖL İL MERKEZİNDE BİR UYGULAMA
CONSUMER BEHAVIOURS IN LOCAL GOVERNMENT SERVICES: AN APPLICATION IN BINGÖL CITY CENTER

Fuat ALACA [1] , Halim TATLI [2]


Bu araştırmanın temel amacı, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerde tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının anlaşılmasını, tüketici davranışlarının neler olduğunun ortaya konulmasını ve bu davranışları etkileyen faktörleri analitik bir yaklaşımla incelemektir. Çalışmanın ana kitlesi, Bingöl Belediyesinden hizmet alan ve Bingöl'ün merkezinde bulunan 14 mahallede yaşayan hane halkı reislerinden oluşmaktadır. Bingöl merkez nüfusu dikkate alınarak minimum örneklem büyüklüğü 400 olarak belirlenmiştir. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda kişilerin sosyoekonomik ve demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. İkinci kısımda ise katılımcıların belediye hizmetlerini etkileyen tüketici davranışlarını sorgulamaya yönelik 34 sorudan oluşan bir ölçeğe yer verilmiştir. Bu ölçeğin yapı geçerliliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleriyle yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda tüketici davranışları üzerinde beş faktörün etkili olduğu, dolayısıyla yerel yönetim hizmetlerinde beş tür tüketici davranışının önemli olduğu tespit edilmiştir. Bu faktörler, çevreci tüketici, katılımcı tüketici, pasif tüketici, tavırlı tüketici ve sorgulayıcı tüketici olarak belirlenmiştir.
The primary purpose of this research is to understand the demands and needs of consumers in the services offered by local governments, to reveal what consumer behaviours are and to examine the factors affecting these behaviours with an analytical approach. The main population of the study consists of the heads of the households living in 14 neighbourhoods in the centre of Bingöl and receiving service from Bingöl municipality. Considering the population in central Bingöl, the minimum sample size was determined as 400. The questionnaire was applied in March-June 2017 period. In this study, the questionnaire technique was used as a data collection method. The survey consists of two parts. In the first part, questions were asked to determine the socio-economic and demographic characteristics of the individuals. The second part involves the Scale of Consumer Behaviour in Local Government Services, which consists of 34 questions to question the consumer behaviours of the participants affecting the municipal services. The construct validity of this scale was determined by exploratory and confirmatory factor analyses. As a result of the factor analysis, it has been determined that five types of consumer behaviour are significant and accordingly crucial in local government services. These factors are identified as Environmental Consumer, Participant Consumer, Passive Consumer, Attentive Consumer and Questioning Consumer.
 • Akdoğan, M.Ş. ve Karaarslan, M.H. (2013). Tüketici Yenilikçiliği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(2): 1-20.
 • Akyüz, M. (2015). Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler; Gösteriş Amaçlı Tüketim Eğilimi ve Sembolik Tüketim Eğiliminin Genç Tüketiciler Açısından değerlendirilmesi (SDÜ Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Isparta.
 • Alpar, C.R. (2011). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Altunöz U. ve Altunöz, H. (2016). Davranışsal Ekonomi: Nörofinans. 1.Baskı. Ankara: Şeçkin Yayıncılık.
 • Andreasen, A.R. (1995). Marketing Social Change: Changing Behavior to Promote Health, Social Development, and the Environmen.t Jossey-Bass, San Francisco.
 • Arslan, M. (2013). Yerel Yönetimlerde Sosyal Belediyecilik Faaliyetleri; Arnavutköy Belediye Örneği, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • Aydın, S. (2009). Kişisel ve Ürün Temelli Yenilikçilik: Cep Telefonu Kullanıcıları Üzerine ampirik Bir Uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10(2): 188-203.
 • Aydın, O.B. (2014). Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (1. Baskı). İstanbul: Gece Yayınları.
 • Baudrillard, J. (1997). El crimen perfecto. Anagrama.
 • Baumgartner, H., ve Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International Journal of Research in Marketing, 13(2): 139-161.
 • Bayazıt, H. (2009). Sürdürülebilir Tüketim Davranışının Kazanılmasında Tüketici Eğitiminin Rolü, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3): 143-151.
 • Bentler, P.M. (1980). Multivariate analysis with latent variables: Causal modeling, Annual Review of Psychology, 31: 419-456.
 • Bentler, P.M., and Bonett, D.G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures, Psychological Bulletin, 88: 588-606.
 • Bray, J. (1997). Consumer Behaviour Theory: Approaches and Models, [Online] https://core.ac.uk/reader/75477 > [Erişim Tarihi: 07.01.2019].
 • Browne, M.W. and Cudeck, R. (1992). Alternative ways of assessing model fit. Sociological Methods & Research, 21(2): 230-258.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32: 470-48.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (10. Baskı) Ankara: Pegem A Akademi.
 • Çakır, M., Çakır, F., ve Gülşah, U.S.T.A. (2010). Üniversite öğrencilerinin tüketim tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2): 87-94.
 • Çamur, Ö. (2013). Belediye Hizmetlerinde Vatandaşlık Odaklılık; Malatya Belediye Örneği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
 • Çubukçu, M. (1999). Küreselleşme Süreci İçinde Tüketim Toplumu Tüketim Kültürü Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Dastan, I. (2015). Digitalizing the Municipality and Factors Affecting the Acceptance of E-municipality: An Empirical Analysis. International Business Research, 8(12): 104-115.
 • Dursun, İ., Alnıaçık, Ü., ve Tümer Kabadayı, E. (2013). Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği: Yapısı ve Boyutları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19): 293-304.
 • Endüstri4.0Platformu; TUBİTA (2020). ttps://www.endustri40.com/hakkimizda > [Erişim Tarihi: 06.01.2020].
 • Engel, J.F., Blackwell, R.D. and Kollat, D.T. (1978). Consumer Behavior, The Dryden Pres, Hinsdale, Illinois.
 • Er, A. (2016). Belediye Hizmetlerinin Performans Algısının Değerlendirilmesi Üzerine bir Çalışma; Alanya Örneği, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
 • Eryiğit, C. and Kavak, B. (2011). Moderator roles of interpersonal effects on the influence of consumer ethnocentrism on intention to buy foreign products: a cross cultural testing. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 7(2): 97-119
 • Gerlevik, D. (2012). İnternet Üzerinden Alışverişin Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkisi. Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Goodhope, O.O. (2013). Major Classic Consumer Buying Behaviour Models: Implications for Marketing Decision-Making. Journal of Economics and Sustainable Development, 4(4): 164-171.
 • Hayme, S. (2015). Ölçme Eşdeğerliğinin Çoklu Grup Uygulamaları ve Rasch Analizi ile Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Hourie, E., Malul, M., and Bar-El, R. (2015). The social value of municipal services. Journal of Policy Modeling, 37(2): 253-260.
 • Howard, J.A. and Sheth, J.N. (1969). The Theory of Buyer Behavior, New York: John Wiley & Sons.
 • Hu, L., and Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives, Structural Equation Modeling, 6(1): 1-55.
 • Karabacak, E. (2003). Medyanın Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi ve Pazarlama Yönetimi Açısından Önemi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling, New York: The Guilford Press.
 • Kotler, P. (1984). Pazarlama Yönetimi. Çev: Yaman Erdal, 2.Baskı, New Jersey: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Marsh, H.W., Hau, K.T., Artelt, C., Baumert, J., and Peschar, J.L. (2006). OECD’s brief self-report measure of educational psychology’s most useful affective constructs: Cross-cultural, psychometric comparisons across 25 countries, International Journal of Testing, 6(4): 311-360.
 • Meyers, L.S., Gamst, G., and Guarino, A. J. (2006). Applied Multivariate Research: Design and Interpretation. SAGE Publacitions Inc. California.
 • Moletsane, A.M., de Klerk, N., and Bevan-Dye, A.L. (2014). Community expectations and perceptions of municipal service delivery: a case study in a South African Municipality. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(21): 281-290.
 • Munro, B.H. (2005). Statistical Methods For Health Care Research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Nicosia, F.M. (1966). Consumer Decision Processes; Marketing and Advertising Implications. Prentice-Hall.
 • Öztuna, D. (2008). Kas-İskelet Sistemi Sorunlarının Özürlülük Değerlendiriminde Bilgisayar Uyarlamalı Test Yönteminin Uygulanması. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
 • Sahney, S. (2009). Module - 5 Consumer Behavıor, NPTEL Vinod Gupta School of Management, https://www.academia.edu/20331382/Module_-_5?auto=download> [Erişim Tarihi: 06.01.2020].
 • Şahin, K. (2011). Belediye Hizmetleri ve Hizmet Kalitesine Yönelik Vatandaş Memnuniyetinin Ölçümü, (Konya İl Merkezi Örneği), Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karaman.
 • Şimşek, ÖF. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel İlkeler ve LİSREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks. Tan, C.S. (2010). Understanding Consumer Purchase Behavior In The Japanese Personal Grooming Sector, Journal of Yaşar University, 17(5): 2821-2831.
 • Terzioğlu, M., Avcı, M., ve Gökovalı, U. (2008). İşletmelerde Yenilik Yeteneği: Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3): 377-388.
 • Topuzoğlu, A., Hıdıroğlu, S., Ay, P., Önsüz, F. ve İkiışık, H. (2007). Tüketicilerin Gıda Ürünleri ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Sağlık Risklerine Karşı Tutumları, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(4): 253-258.
 • Tunç, A. (2017). Yapısal Eşitlik Modeli ile Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeği Geliştirilmesi ve Memnuniyetin Değerlendirilmesi: Sivas Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sivas.
 • Ünal, S. ve Erciş, A. (2006). Pazarın satın alma tarzlarına ve kişisel değerlere göre bölümlendirilmesi, Marmara üniversitesi İİBB Dergisi, 21(1): 359-383.
 • Veblen, T. (1899). The Theory of the Leisure Class. Yeni Baskı 1965. MacMillan New York.
 • Yağcı, M.İ. ve İlarslan, N. (2011). Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1): 138-155.
 • Yıldırım, H.H. (1999). Sağlık Bakımında Tüketici Davranışları: Tüketici Davranış Endeksine Dayalı Bir Uygulama, Amme İdaresi Dergisi, 32(2): 69-102.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0470-8474
Author: Fuat ALACA (Primary Author)
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Halim TATLI
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Project Number İİBF.2017.00.001
Thanks Danışman Hocam Doç.Dr. Halim TATLI hocama çok teşekkür ederim.
Dates

Publication Date : October 23, 2020

Bibtex @research article { busbed732458, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {289 - 324}, doi = {10.29029/busbed.732458}, title = {YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI: BİNGÖL İL MERKEZİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Alaca, Fuat and Tatlı, Halim} }
APA Alaca, F , Tatlı, H . (2020). YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI: BİNGÖL İL MERKEZİNDE BİR UYGULAMA . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (20) , 289-324 . DOI: 10.29029/busbed.732458
MLA Alaca, F , Tatlı, H . "YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI: BİNGÖL İL MERKEZİNDE BİR UYGULAMA" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 289-324 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/57327/732458>
Chicago Alaca, F , Tatlı, H . "YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI: BİNGÖL İL MERKEZİNDE BİR UYGULAMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 289-324
RIS TY - JOUR T1 - YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI: BİNGÖL İL MERKEZİNDE BİR UYGULAMA AU - Fuat Alaca , Halim Tatlı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29029/busbed.732458 DO - 10.29029/busbed.732458 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 289 EP - 324 VL - IS - 20 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.732458 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.732458 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI: BİNGÖL İL MERKEZİNDE BİR UYGULAMA %A Fuat Alaca , Halim Tatlı %T YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI: BİNGÖL İL MERKEZİNDE BİR UYGULAMA %D 2020 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V %N 20 %R doi: 10.29029/busbed.732458 %U 10.29029/busbed.732458
ISNAD Alaca, Fuat , Tatlı, Halim . "YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI: BİNGÖL İL MERKEZİNDE BİR UYGULAMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 20 (October 2020): 289-324 . https://doi.org/10.29029/busbed.732458
AMA Alaca F , Tatlı H . YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI: BİNGÖL İL MERKEZİNDE BİR UYGULAMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (20): 289-324.
Vancouver Alaca F , Tatlı H . YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI: BİNGÖL İL MERKEZİNDE BİR UYGULAMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (20): 289-324.
IEEE F. Alaca and H. Tatlı , "YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI: BİNGÖL İL MERKEZİNDE BİR UYGULAMA", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 20, pp. 289-324, Oct. 2020, doi:10.29029/busbed.732458