Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

TÜRKİYE’DE ORMAN OKULU YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ TEZLERİN İNCELENMESİ

Year 2020, Issue: 20, 623 - 638, 23.10.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.738531

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de orman okulu yaklaşımı üzerine yapılan tezlerin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi veri tabanında bulunan tezler “orman okulu” anahtar kelimesi olacak şekilde taranmıştır. Türkiye’de orman okulu yaklaşımı üzerine Nisan 2020’ye kadar yapılmış 6 tez çalışmasına ulaşılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Tezlerin incelenmesi sırasında tez çalışmalarının yayımlandığı yıl, yayımlandığı üniversite, çalışma grubu, araştırma grubu, yayımlandığı enstitü ve anabilim dalı, yayın türü, saha araştırmalarının yapıldığı yerler ve araştırma sonuçları inceleme kriteri olarak seçilmiştir. Araştırma sonucuna göre Türkiye’de orman okulu yaklaşımı üzerine yapılan tez çalışmalarının en fazla 2019 yılında yapıldığı, araştırmaların 6 farklı üniversitede yapıldığı, tezlerin araştırma grubunu; okul öncesi öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve yöneticileri oluşturduğu tespit edilmiştir. Ayrıca incelenen tez çalışmalarında en fazla nitel araştırma yöntemi kullanıldığı, araştırmaların en fazla sosyal bilimler enstitüsü tarafından yayınlandığı, tez çalışmalarının hepsinin yüksek lisans düzeyinde yayınlandığı, tezlerin araştırma sahasının en fazla İstanbul ili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Türkiye’de orman okulu yaklaşımı üzerine yapılan tez çalışmalarının sayısal olarak yetersiz olduğu söylenebilir. Bu alanda akademik çalışmalarının sayısının arttırılabilmesi için üniversitelerin ilgili bölümlerindeki lisansüstü öğrencilerin ve akademik personellerin araştırmaya yönlendirilmesi önerilebilir.

References

 • ANONİM, (2020), Orman okulları, www.dogadakiokul.com, (Erişim Tarihi: 10. 04. 2020).
 • BALTACI, Ali, (2019), Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • BLACKWELL, Sarah, (2015), The archimedes forest schools model. Archimedes Earth Press.
 • BJÖRKLİD, Pia, (2004), Children’s independent mobility and relationship with open space-studies of 12-year-olds’ outdoor environment in different residential areas. Revista Psihologie Aplicta, 3, 52-63.
 • CRESWELL, John W., (2014), Research design, qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. United States of America: SAGE Publications.
 • ÇABUK, Burcu, (2019), Çevre eğitimi. (Ed.: Deniz Kahriman-Pamuk), Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi ve sürdürülebilirlik içinde, s. 1-38, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • DİLEK, Ömer, (2019), Orman okulu uygulamalarının çocukların gelişimine yönelik katkısının değerlendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Kastamonu.
 • DOĞRU, Mustafa, GENÇOSMAN, Tuna, ATAALKIN, Ayşe Nur ve ŞEKER, Fatih, (2012), Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64.
 • EROĞLU, Sümeyra Büşra, (2018), İstanbul'da bir devlet Anaokulu'ndaki orman okulu programının incelenmesi, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, İstanbul.
 • KAHRİMAN-PAMUK, Deniz ve AHİ, Berat, (2019), Orman okuluna devam eden çocukların okul kavramına yönelik fenomenolojik bir araştırma, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(4), 1386-1407.
 • KANAT, Tuğçe, (2020), Orman okulu uygulamalarının okul öncesi dönem çocukları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Çanakkale.
 • KARADOĞAN, Sabri, (2016), Eğitimde sınıf-okul dışı öğrenme uygulamaları ve yaşanan sorunlar, (Ed.: Recep Aksu), Türkiye’de Eğitim Sorunlarına Yönelik Akademik Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri-1, s. 47-84, Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.
 • KOYUNCU, Merve, (2019), Okul öncesi eğitimde alternatif yaklaşım: Orman okullarında öğretmen, veli ve yönetici görüşlerinin incelenmesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Ankara.
 • LOUV, Richard, (2017), Doğadaki son çocuk: Çocuklarımızdaki doğa yoksunluğu ve doğanın sağaltıcı gücü, (Çev.: Ceyhan Temürcü), Ankara: Tübitak Yayınları.
 • MACUN, Ahmet, (2018), 60-72 aylık çocukların ekolojik görüşlerinin okullarda orman programı kapsamında hazırlanan etkinliklere göre incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Ankara.
 • MAYNARD, Trısha, (2007). Forest schools in great britain: an initial exploration, Contemporary Issues in Early Childhood, 8(4), 320-331.
 • MEB. (2018), Bilim ışığında, Türkiye’nin en kapsamlı Orman Okulu, www.tarsus.meb.gov.tr, (Erişim Tarihi: 10. 01. 2020).
 • MEB. (2019), Orman Okulu Projesi, www.tarsus.meb.gov.tr, (Erişim Tarihi: 10. 01. 2020).
 • O’BRIEN, Liz ve MURRAY, Richard, (2007), Forest school and its impacts on young children: Case studies in Britain. Urban Forestry & Urban Greening, 6(4), 249-265.
 • PASLI, Ayşe Merve, (2019), Doğal çevre, kent ve çocuk ilişkisini yeniden kurmak İskandinavya'da doğa temelli eğitim ve İsveç orman okulu örneği, İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, İstanbul.
 • ROE, Jenny ve ASPİNALL, Peter, (2011), The restorative outcames of forest school and conventional school in young people with good and poor behaviour, Urban Forestry & Urban Greening, 10(3), 205-212.
 • SÖNMEZ, Derya, (2017), Eğitim ve öğretim alanındaki çevre etiği tez çalışmalarının incelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 55-66.
 • ŞAHİN, Derya, (2016), Erken çocukluk dönemine yönelik temel eğitim programları ve yaklaşımlar, (Ed.: İbrahim H. Diken), Erken Çocukluk Eğitimi, s. 94-132, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • TAYLOR, Andrea Faber ve KUO, Frances E., (2009), Children with attention deficits concentrate better after walk in the park. Sage Journals, 12(5), 402-409.
 • YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan. (2013), Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK). (2018), Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, http://www.yok.gov.tr, (Erişim Tarihi: 10. 01. 2020).

INVESTIGATION OF FOREST SCHOOL APPROACH WITH THE REVELANT THESIS IN TURKEY

Year 2020, Issue: 20, 623 - 638, 23.10.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.738531

Abstract

The purpose of this research is to examine the arguments relating to forest school approach in Turkey. For this purpose, theses in the database of the Higher Education Council National Thesis Centre have been searched as the keyword "forest school". Turkey made until the date of April 4, 2020, on the approach to forest school has reached six thesis work. In the research, document review, one of the qualitative research methods, was used. During the study of theses, the year of publication of thesis studies, university, study group, research group, institute and department, publication type, place of field research, and research results were selected as examination criteria. According to the analysis results of the thesis work done on the approach to forest school in Turkey, most was done in 2019, research published by six different universities, preschool the research group of graduate students, teachers, it has been identified as posing parents and administrators. Besides, it was determined that the most qualitative research method was used in the thesis studies examined, the researches were mostly published by the social sciences institute, all the thesis studies were published at the master's level, and the research area of theses was the most in Istanbul province. As a result of the thesis studies on the approach to forest school in Turkey, it said to be numerically insufficient. In order to increase the number of academic studies in this field, it may be recommended to direct postgraduate students and academic staff in the relevant departments of universities.

References

 • ANONİM, (2020), Orman okulları, www.dogadakiokul.com, (Erişim Tarihi: 10. 04. 2020).
 • BALTACI, Ali, (2019), Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • BLACKWELL, Sarah, (2015), The archimedes forest schools model. Archimedes Earth Press.
 • BJÖRKLİD, Pia, (2004), Children’s independent mobility and relationship with open space-studies of 12-year-olds’ outdoor environment in different residential areas. Revista Psihologie Aplicta, 3, 52-63.
 • CRESWELL, John W., (2014), Research design, qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. United States of America: SAGE Publications.
 • ÇABUK, Burcu, (2019), Çevre eğitimi. (Ed.: Deniz Kahriman-Pamuk), Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi ve sürdürülebilirlik içinde, s. 1-38, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • DİLEK, Ömer, (2019), Orman okulu uygulamalarının çocukların gelişimine yönelik katkısının değerlendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Kastamonu.
 • DOĞRU, Mustafa, GENÇOSMAN, Tuna, ATAALKIN, Ayşe Nur ve ŞEKER, Fatih, (2012), Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49-64.
 • EROĞLU, Sümeyra Büşra, (2018), İstanbul'da bir devlet Anaokulu'ndaki orman okulu programının incelenmesi, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, İstanbul.
 • KAHRİMAN-PAMUK, Deniz ve AHİ, Berat, (2019), Orman okuluna devam eden çocukların okul kavramına yönelik fenomenolojik bir araştırma, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(4), 1386-1407.
 • KANAT, Tuğçe, (2020), Orman okulu uygulamalarının okul öncesi dönem çocukları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Çanakkale.
 • KARADOĞAN, Sabri, (2016), Eğitimde sınıf-okul dışı öğrenme uygulamaları ve yaşanan sorunlar, (Ed.: Recep Aksu), Türkiye’de Eğitim Sorunlarına Yönelik Akademik Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri-1, s. 47-84, Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.
 • KOYUNCU, Merve, (2019), Okul öncesi eğitimde alternatif yaklaşım: Orman okullarında öğretmen, veli ve yönetici görüşlerinin incelenmesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Ankara.
 • LOUV, Richard, (2017), Doğadaki son çocuk: Çocuklarımızdaki doğa yoksunluğu ve doğanın sağaltıcı gücü, (Çev.: Ceyhan Temürcü), Ankara: Tübitak Yayınları.
 • MACUN, Ahmet, (2018), 60-72 aylık çocukların ekolojik görüşlerinin okullarda orman programı kapsamında hazırlanan etkinliklere göre incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Ankara.
 • MAYNARD, Trısha, (2007). Forest schools in great britain: an initial exploration, Contemporary Issues in Early Childhood, 8(4), 320-331.
 • MEB. (2018), Bilim ışığında, Türkiye’nin en kapsamlı Orman Okulu, www.tarsus.meb.gov.tr, (Erişim Tarihi: 10. 01. 2020).
 • MEB. (2019), Orman Okulu Projesi, www.tarsus.meb.gov.tr, (Erişim Tarihi: 10. 01. 2020).
 • O’BRIEN, Liz ve MURRAY, Richard, (2007), Forest school and its impacts on young children: Case studies in Britain. Urban Forestry & Urban Greening, 6(4), 249-265.
 • PASLI, Ayşe Merve, (2019), Doğal çevre, kent ve çocuk ilişkisini yeniden kurmak İskandinavya'da doğa temelli eğitim ve İsveç orman okulu örneği, İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, İstanbul.
 • ROE, Jenny ve ASPİNALL, Peter, (2011), The restorative outcames of forest school and conventional school in young people with good and poor behaviour, Urban Forestry & Urban Greening, 10(3), 205-212.
 • SÖNMEZ, Derya, (2017), Eğitim ve öğretim alanındaki çevre etiği tez çalışmalarının incelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 55-66.
 • ŞAHİN, Derya, (2016), Erken çocukluk dönemine yönelik temel eğitim programları ve yaklaşımlar, (Ed.: İbrahim H. Diken), Erken Çocukluk Eğitimi, s. 94-132, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • TAYLOR, Andrea Faber ve KUO, Frances E., (2009), Children with attention deficits concentrate better after walk in the park. Sage Journals, 12(5), 402-409.
 • YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan. (2013), Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK). (2018), Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, http://www.yok.gov.tr, (Erişim Tarihi: 10. 01. 2020).

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Derya SÖNMEZ
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-1265-9059
Türkiye

Publication Date October 23, 2020
Published in Issue Year 2020Issue: 20

Cite

APA Sönmez, D. (2020). TÜRKİYE’DE ORMAN OKULU YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ TEZLERİN İNCELENMESİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (20) , 623-638 . DOI: 10.29029/busbed.738531