Research Article
BibTex RIS Cite

ABILEN PARADOX. A HERMENEUTIC PHENEMOLOGICAL STUDY ON EDUCATIONAL INSTITUTIONSTITLE

Year 2023, Issue: 25, 147 - 159, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1115804

Abstract

The purpose of this research is to examine the Abilene paradox in schools in the context of its causes and consequences. The research is in the phenomenology model, which is one of the qualitative research methods. The study group of the research consists of teachers working in schools in Erzurum city center in the 2021-2022 academic year. In the interview, the data were obtained with a semi-structured interview form. The obtained data were analyzed by content analysis methods. According to the results of the research, there is a high level of Abilene paradox in schools. Teachers are forced to participate in decisions and practices that they do not want or believe, especially due to legal obligations, fear of being excluded from the group, and avoiding responsibility. Decisions and practices taken in schools outside of the will and belief of teachers often result in failure. This has consequences that affect organizations and schools such as inefficiency, cynicism, mental distress, lack of motivation, insecurity, negative climate and failure. As a solution to these problems, it is recommended to inform the employees, to participate in the decisions, to give autonomy and to apply the governance rules.

References

 • Bagire, Vincent. (2010). Pretended Agreement in Decision Making: Exploring the Abilene Paradox in Uganda. Journal of Management Policy and Practice, 11(5), 106-113.
 • Ballowe, T. (2021, 12 June). Combat the abilenee paradox by ıdentifying groupthink. https://onstrategyhq.com/resources/combat-the-abilenee-paradox-by-promoting-individual-thought/ . Baltagi, B. H., Egger, P., & Pfaffermayr, M. (2003). A generalized design for bilateral trade flow models. Economics letters, 80(3), 391-397. https://doi.org/10.1016/S0165-1765(03)00115-0
 • Blackburn. J. (2021, 23 August). The abilenee paradox - definition & examples. https://study.com/academy/lesson/the-abilenee-paradox-definition-examples.html. Chronotope. (2021, 24 July). The abilenee aaradox: Why schools do things nobody actually wants. https://chronotopeblog.com/2017/08/25/the-abilenee-paradox-why-schools-do-things-nobody-actually-wants/.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. M. Bütün vea S. B. Demir, Çev.(Ed.). Siyasal Kitapevi.
 • Doğan, B. , Elçi, M. & Murat, G. (2019). Örgütsel iletişimin ve işyeri arkadaşlıklarının psikolojik güçlendirmeye olan etkileri: bir kamu kurumunda ampirik bir çalışma. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 25-43 .
 • DPY (2007). Kamuda iyi yönetim. İhtisas komisyonu raporu. Ankara.
 • Eıchhorst, W. (2021, 18 May). Do we have to be afraid of the future world of work?. http://ftp.iza.org/pp102.pdf.
 • Ekiz, D. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (7. baskı). Anı.
 • Friesen, N., Henriksson, C. & Saevi, T. (Ed.) (2012). Hermeneutic phenomenology in education, method and practice. Rotterdam: Sense Publishers.
 • Gadamer, H. G. (2003). Hermeneutik, hermeneutik üzerine yazılar, (Çev. D.Özlem) İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Gordon, J. (2021, 13 August). Abilenee paradox – definition. https://thebusinessprofessor.com/lesson/abilenee-paradox-definition/.
 • Hart, P. (1991). Irving L. Janis' victims of groupthink. Political Psychology, 12(2), 247-278 (32 pages)
 • Hartley. D. (2021, 9 July). The abilenee paradox: why people go along to get along. https://www.psychologytoday.com/us/blog/machiavellians-gulling-the-rubes/202007/the-abilenee-paradox-why-people-go-along-get-along.
 • Harvey, J. (1974). The abilenee paradox: the management of agreement. Organizational Dynamics, 3(1), 17-43. doi: 10.1016/0090-2616(74)90005-9.
 • Harvey, J. B. (1988). The Abilene paradox: The management of agreement. Organizational Dynamics, 17, 17-43.
 • Harvey, M., Buckley, M.R., Novicevic, M.M. ve Halbesleben, J.R.B. (2004). The abilenee paradox after thirty years: a global perspective. Organizational Dynamics, 33(2), 215-226. 10.1109/EMR.2008.4490138.
 • Holloway, I., & Wheeler, S. (1996). Qualitative research for nurses. Oxford: Blackwell.
 • Kanbur E., (2018). Havacılık endüstrisinde psikolojik güçlendirme, iş performansı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve İşletme Dergisi, 14 (1), 147-162.
 • Klatt, R. (2021, 10 February). The Abilene Paradox - Have you ever been on the Road to Abilene? https://www.memic.com/workplace-safety/safety-net-blog/2021/february/the-abilene-paradox---have-you-ever-been-on-the-road-to-abilene
 • Launius,R. D. (1996). The RLDS church and the decade of decision, Sunstone 19, 45-55.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New Directions For Program Evaluation, 30(1), 73-84.
 • McAvoy, J. & Butler, T. (2007) The Impact of the Abilenee Paradox on double-loop learning in an agile team. Information and Software Technology, 49(1), 552-563.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed). Sage.
 • Mulder, L. (2017, July 24). Groupthink and the abilene paradox. https://labmedicineblog.com/2017/07/24/groupthink-and-the-abilene-paradox/
 • Rubin, S. R. & Dierdorff, E. (2017). On the road to abilene: time to manage agreement about mba curricular relevance. Academy of Management Learning & Education 10(1). https://doi.org/10.5465/amle.10.1.zqr148.
 • Smıly, C. W. (1982). Managing Agreement: The Abilene Paradox. Community Development Journal, 17(1), 54–59,
 • Yıldırım, A. & Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.
 • Yıldız, H. & Develi, A (2018). Yıldız, H. ve Develi, A (2018). Çalışanların yalan söyleme eğiliminin öncülü olarak örgütsel dışlanma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 141-148.

ABİLEN PARADOKSU. EĞİTİM KURUMLARI ÜZERİNDE HERMENEUTİK FENOMOLOJİK BİR ÇALIŞMA

Year 2023, Issue: 25, 147 - 159, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1115804

Abstract

Bu araştırmanın amacı okullardaki Abilen paradoksunu nedenleri ve sonuçları bağlamında incelemektir. Araştırma nitel araştırma desenlerinde biri olan fenomolojinin hermeneutik modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme yoluyla seçilen 2021-2022 eğitim öğretim yılında Erzurum il merkezindeki okullarda görev yapan 27 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okullarda yüksek düzeyde Abilen paradoksu vardır. Öğretmenler özellikle yasal zorunluluklar, gruptan dışlanma korkusu ve sorumluluktan kaçma gibi nedenlerle istemedikleri veya inanmadıkları karar ve uygulamalara katılmak zorunda kalmaktadırlar. Okullarda öğretmenlerin iradesi ve inancı dışında alınan kararlar ve uygulamalar çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu durumun verimsizlik, sinizm, zihinsel sıkıntı, motivasyon eksikliği, güvensizlik, olumsuz iklim ve başarısızlık gibi örgütleri ve okulları etkileyen sonuçları vardır. Bu sorunlara çözüm olarak çalışanların bilgilendirilmesi, kararlara katılması, özerklik verilmesi ve yönetişim kurallarının uygulanması önerilmektedir.

References

 • Bagire, Vincent. (2010). Pretended Agreement in Decision Making: Exploring the Abilene Paradox in Uganda. Journal of Management Policy and Practice, 11(5), 106-113.
 • Ballowe, T. (2021, 12 June). Combat the abilenee paradox by ıdentifying groupthink. https://onstrategyhq.com/resources/combat-the-abilenee-paradox-by-promoting-individual-thought/ . Baltagi, B. H., Egger, P., & Pfaffermayr, M. (2003). A generalized design for bilateral trade flow models. Economics letters, 80(3), 391-397. https://doi.org/10.1016/S0165-1765(03)00115-0
 • Blackburn. J. (2021, 23 August). The abilenee paradox - definition & examples. https://study.com/academy/lesson/the-abilenee-paradox-definition-examples.html. Chronotope. (2021, 24 July). The abilenee aaradox: Why schools do things nobody actually wants. https://chronotopeblog.com/2017/08/25/the-abilenee-paradox-why-schools-do-things-nobody-actually-wants/.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. M. Bütün vea S. B. Demir, Çev.(Ed.). Siyasal Kitapevi.
 • Doğan, B. , Elçi, M. & Murat, G. (2019). Örgütsel iletişimin ve işyeri arkadaşlıklarının psikolojik güçlendirmeye olan etkileri: bir kamu kurumunda ampirik bir çalışma. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 25-43 .
 • DPY (2007). Kamuda iyi yönetim. İhtisas komisyonu raporu. Ankara.
 • Eıchhorst, W. (2021, 18 May). Do we have to be afraid of the future world of work?. http://ftp.iza.org/pp102.pdf.
 • Ekiz, D. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (7. baskı). Anı.
 • Friesen, N., Henriksson, C. & Saevi, T. (Ed.) (2012). Hermeneutic phenomenology in education, method and practice. Rotterdam: Sense Publishers.
 • Gadamer, H. G. (2003). Hermeneutik, hermeneutik üzerine yazılar, (Çev. D.Özlem) İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Gordon, J. (2021, 13 August). Abilenee paradox – definition. https://thebusinessprofessor.com/lesson/abilenee-paradox-definition/.
 • Hart, P. (1991). Irving L. Janis' victims of groupthink. Political Psychology, 12(2), 247-278 (32 pages)
 • Hartley. D. (2021, 9 July). The abilenee paradox: why people go along to get along. https://www.psychologytoday.com/us/blog/machiavellians-gulling-the-rubes/202007/the-abilenee-paradox-why-people-go-along-get-along.
 • Harvey, J. (1974). The abilenee paradox: the management of agreement. Organizational Dynamics, 3(1), 17-43. doi: 10.1016/0090-2616(74)90005-9.
 • Harvey, J. B. (1988). The Abilene paradox: The management of agreement. Organizational Dynamics, 17, 17-43.
 • Harvey, M., Buckley, M.R., Novicevic, M.M. ve Halbesleben, J.R.B. (2004). The abilenee paradox after thirty years: a global perspective. Organizational Dynamics, 33(2), 215-226. 10.1109/EMR.2008.4490138.
 • Holloway, I., & Wheeler, S. (1996). Qualitative research for nurses. Oxford: Blackwell.
 • Kanbur E., (2018). Havacılık endüstrisinde psikolojik güçlendirme, iş performansı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve İşletme Dergisi, 14 (1), 147-162.
 • Klatt, R. (2021, 10 February). The Abilene Paradox - Have you ever been on the Road to Abilene? https://www.memic.com/workplace-safety/safety-net-blog/2021/february/the-abilene-paradox---have-you-ever-been-on-the-road-to-abilene
 • Launius,R. D. (1996). The RLDS church and the decade of decision, Sunstone 19, 45-55.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New Directions For Program Evaluation, 30(1), 73-84.
 • McAvoy, J. & Butler, T. (2007) The Impact of the Abilenee Paradox on double-loop learning in an agile team. Information and Software Technology, 49(1), 552-563.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed). Sage.
 • Mulder, L. (2017, July 24). Groupthink and the abilene paradox. https://labmedicineblog.com/2017/07/24/groupthink-and-the-abilene-paradox/
 • Rubin, S. R. & Dierdorff, E. (2017). On the road to abilene: time to manage agreement about mba curricular relevance. Academy of Management Learning & Education 10(1). https://doi.org/10.5465/amle.10.1.zqr148.
 • Smıly, C. W. (1982). Managing Agreement: The Abilene Paradox. Community Development Journal, 17(1), 54–59,
 • Yıldırım, A. & Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.
 • Yıldız, H. & Develi, A (2018). Yıldız, H. ve Develi, A (2018). Çalışanların yalan söyleme eğiliminin öncülü olarak örgütsel dışlanma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 141-148.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Ali Yarım 0000-0002-8168-8526

Early Pub Date April 29, 2023
Publication Date April 30, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 25

Cite

APA Yarım, M. A. (2023). ABİLEN PARADOKSU. EĞİTİM KURUMLARI ÜZERİNDE HERMENEUTİK FENOMOLOJİK BİR ÇALIŞMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(25), 147-159. https://doi.org/10.29029/busbed.1115804