Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2023, Issue: 25, 170 - 187, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1207930

Abstract

References

 • Akın, A., Abacı, R. & Çetin, B. (2007). Bilişötesi farkındalık envanterinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), 655-680.
 • Alshreif, N. & Nicholes, J. (2017). Metacognition and creative writing: implications for l1 and l2 college writing experiences. The Journal of Literature in Language Teaching, Volume 6(1), 73-88.
 • Aydın, İ. S., İnnalı, H. Ö. & Uyumaz, G. (2017). Üstbilişsel yazma stratejileri farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin belirlenmesi. Turkish Studies, 12(25), 169-192. DOI: 10.7827/TurkishStudies.12198
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Chamot, A. U., & Kupper, L. (1989). Learning strategies in foreign language instruction. Foreign Language Annals, 22(1), 13-22.
 • Chin, W. W. (1998). Issues and opinion on structural equation modeling. MIS Quarterly, 22(1), vii-xvi.
 • Cho, K., Cho, M., H. & Hacker, D., J. (2010) Selfmonitoring support for learning to write. Interactive Learning Environments, 18(2), 101-113.
 • Craig, K., Hale, D., Grainger, C., & Stewart, M. E. (2020). Evaluating metacognitive self-reports: systematic reviews of the value of self-report in metacognitive research. Metacognition and Learning, 1-59. http://doi.org/10.1007/s11409-020-09222-y
 • Çelik İ., & Sarıçam, H. (2018, Mart). Ahlaki üstbiliş ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. İKSAD 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye. DOI: 10.13140/RG.2.2.19068.85126
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LİSREL uygulamaları. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (1999). Türkçe öğretimi. Pegem yayıncılık.
 • Denizci Nazlıgül, M. & Süsen, Y. (2021). Psychometric characteristics of Turkish version of metacognitions about online gaming scale. Bağımlılık Dergisi, 22(3), 314-326. https://doi.org/10.51982/bagimli.896088
 • Erol, T. & Kavruk, H. (2021). Bir üstbiliş becerisi olarak yazma. Sanat ve İnsan Dergisi, 2, 465-478.
 • Farahian, M. (2015). Assessing EFL learners’ writing metacognitive awareness. Journal of Language and Linguistic Studies, 11(2), 39-51.
 • Farahian, M. (2017). Developing and validating a metacognitive writing questionnaire for EFL learners. Issues in Educational Research, 27(4), 736-750.
 • Fırat-Durdukoca, Ş., & Arıbaş, S. (2019). Öğretmen adaylarına yönelik üstbilişsel farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72), 1541-1557. DOI:10.17755/esosder.474601
 • Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. In L.B. Resnick (Ed.) The nature of intelligence (pp. 231-236). Hillsdale NJ: Erlbaum.
 • Flower, L. & Hayes, J. R. (1980). Identifying the organization of writing processes. https://www.researchgate.net/profile/John_Hayes30/publication/200772468_Identifying_the_organization_of_writing_processes/links/56784a4208ae125516ee7cc6.pdf.
 • Flower, L. & Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. College Composition and Communication, 32(4), 365-387.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York: Mc Graw Hill.
 • Graham, S. & Harris, K. R. (1988). Instructional recommendations for teaching writing to exceptional students. Exceptional Children, 54, 506–512.
 • Hacker, D. J., Keener, M. C. & Kircher, J. C. (2009). Writing is applied metacognition. In D. J. Hacker, J. Dunlosky & A. C. Graesser (Eds.), Handbook of metacognition in education (pp. 154-172). New York: Routledge.
 • Harris, V., Gaspar, A., Jones, B., Ingvarsdottir, H., Neuburg, R., Palos, I. & Schindler, I. (2001). Helping learners learn: exploring strategy instruction in language classrooms across Europe. Council of Europe Publishing.
 • Harten, M. D. (2014). An evaluation of the effectiveness of written reflection to improve high school students’ writing and metacognitive knowledge and strategies [Doctoral dissertation], Boston University School of Education.
 • Hartman, H. J. (2002). Developing students' metacognitive knowledge and skills. In H. J. Hartman (Ed.), Metacognition in learning and instruction, (pp. 33-68). Springer-Science+Business Media, B.V.
 • Hayes, J. R. & Flower, L.S. (1986). Writing research and the writer. American Psychologist, 41, 1106-1113.
 • Hyland, K. (2016). Teaching and researching writing. Routledge.
 • Irak, M. (2012). Üstbiliş ölçeği çocuk ve ergen formunun türkçe standardizasyonu, kaygı ve obsesif-kompülsif belirtilerle ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(1), 47-54.
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1984). LISREL-VI User’s Guide (3rd ed.). Mooresville: Scientific Software.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.). (2006). Faktör analizi. SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Asil Yayın Dağıtım.
 • Kansızoğlu, H. (2020). Ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel yazma farkındalık düzeylerinin ölçülmesi: Bir literatür inceleme ve ölçek geliştirme çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (2), 123-152.
 • Kaplan, A., & Duran, M. (2016). Ortaokul öğrencilerine yönelik matematiksel üstbiliş farkındalık ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 1-17.
 • Karakelle, S. & Saraç, S. (2007). Çocuklar için üst bilişsel farkındalık ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B formları: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103.
 • Kim, W. S. (1991). The role of metacognitive skills in young ESL student writing revision [Doctoral dissertation], University of Hawaii.
 • Klimova, B. F. (2014). Approaches to the teaching of writing skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 112, 147-151. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.01.1149
 • Kocakülah, M. S., Özdemir, E., Çoramık, M. & Işıldak, R. S. (2016). Üstbiliş, özyeterlilik ve öğrenme süreçleri ölçeğinin Türkçeye uyarlanma çalışması: doğrulayıcı faktör analizi sonuçları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 447-468.
 • La Marca, A. (2014, July 7-9). The development of a questionnaire on metacognition for students in secondary school. [Paper presentation]. Proceedings of EDULEARN14 Conference, Barcelona, Spain. https://core.ac.uk/download/pdf/53295350.pdf
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personel Psychology, 28(4), 563-575. DOI:10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x
 • Martin, M. J. (1987). The effects of ınstruction in metacognitive strategies for composing on reading achievement and writing achievement Doctoral dissertation]. University of South Carolina.
 • Mayer, R. E. (2002). Cognitive, metacognitive, and motivational aspects of problem solving. In H. J. Hartman (Ed.), Metacognition in learning and instruction, (pp. 33-68). Springer-Science+Business Media, B.V.
 • Meydan C. H. & Şeşen H. (2015): Yapısal eşitlik modellemesi Amos uygulamaları (2. Baskı). Detay Yayıncılık.
 • McCormick, C. B., Dimmitt, C., & Sullivan, F. R. (2013). Metacognition, learning, and instruction. In W. M. Reynolds, G. E. Miller, & I. B. Weiner (Eds.), Handbook of psychology: educational psychology (ss. 69-97). Hoboken, NJ, John Wiley & Sons Inc. DOI : 10.1002/9781118133880.hop207004
 • Melanlıoğlu, D. (2011). Üstbiliş strateji eğitiminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin dinleme becerilerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Negretti, R. (2012). Metacognition in student academic writing: A longitudinal study of metacognitive awareness and its relation to task perception, self-regulation, and evaluation of performance. Written Communication, 29(2) 142-179.
 • Okur, A. & Azizoğlu, N. İ. (2016). Dinleme üstbiliş stratejileri ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 113-124.
 • O'Malley, J. M. & Chamot, A. U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge University Press.
 • O'Neil, H. F. & Abedi, J. (1996). Reliability and validity of a state metacognitive inventory: potential for alternative assessment. The Journal of Educational Research,89(4), 234-245.
 • Oxford, R. L. (1986). Development and psychometric testing of the strategy inventory for language learning. ARI Technical Report 728. https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA182625.pdf
 • Özen, F. & Durkan, E. (2016). Üstbilişsel okuma stratejileri kullandırma ölçeğinin geliştirilmesi, bir geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Turkish Studies, 11(14), 565-586.
 • Özkubat, U., & Özmen, E. R. (2020). Matematik problemi çözmede üstbilişsel deneyim ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(31), 3958-3984. DOI:10.26466/opus.736793
 • Öztürk, E (2012). Okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık envanterinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 11(2), 292-305.
 • Pintrich, P. R., Wolters, C., & Baxter, G. (2000). Assessing metacognition and self-regulated learning. In G. Schraw, & J. Impara (Eds.), Issues in the measurement of metacognition (pp. 43-97). Buros Institute of Mental Measurements.
 • Raphael, T., E., Englert, C., S. & Kirschner, B., W. (1989). Student' metacognitive knowledge about writing. Research in the Teaching of English, 23(4), 343-379.
 • Schraw, G. & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460-475.
 • Schraw, G. & Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Review, 7(4), 351-371.
 • Schermelleh-Engel, K., & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci SPSS ve Lisrel uygulamaları. Anı Yayıncılık.
 • Sexton, M., Harris, K. R., & Graham, S. (1998). Self-regulated strategy development and the writing process: effects on essay writing and attributions. Exceptional Children, 64(3), 295-311.
 • Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Pearson Education, Inc
 • Tanaka, J. S., & Huba, G. J. (1985). A fit index for covariance structure models under arbitrary GLS estimation. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 38(2), 197-201.
 • Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretim programının öğrenci başarısına etkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Wenden, A. L. (1998). Metacognitive knowledge and language learning. Applied Linguistics, 19(4), 515-537.
 • Wey, S. (1998). The effects of goal orientations, metacognition, self-efficacy and effort on writing achievement [Doctoral dissertation]. University of Southern California.
 • Xiao, Y. (2016). An exploratory investigation into the metacognitive knowledge and metacognitive strategies of university EFL writers in China [Doctoral dissertation]. New York University.
 • Vygotsky, L. S. (1998). Düşünce ve dil. Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85.
 • Yavuz, M. (2010). Öğretmenlerin geri bildirimlerine göre okul müdürlerinin dinleme becerilerinin analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 292-306.
 • Yeh, H., C. (2015). Facilitating metacognitive processes of academic genre-based writing using an online writing system. Computer Assisted Language Learning, 28(6), 479-498.
 • Yılmaz, V. & Çelik, H. E. (2009). LISREL ile yapısal eşitlik modellemesi-I temel kavramlar, uygulamalar, programlama. Pegem Akdemi Yayınları.
 • Yi, J. Y. (2006). Construction of a rating scale for writing assessment in an EFL context [Doctoral dissertation]. The University of Edinburgh.
 • Yurdugül, H. (2005, Eylül 28-30). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. [Sözlü bildiri]. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Zamel, V. (1982). Writing: the process of discovering meaning. TESOL Quarterly, 16(2), 195-209.
 • Zimmerman, B. & Bandura, A. (1994). Impact of self-regulatory influences on writing course attainment. American Educational Research Journal, 31(4), 845-862.

THE QUESTİONNAİRE OF METACOGTİVE WRİTİNG STRATEGİES AWARENESS

Year 2023, Issue: 25, 170 - 187, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1207930

Abstract

The aim of this study is to develop a scale designed as a five-point Likert to determine the tendency of secondary school students to use metacognitive writing strategies. Correlational research model was used in the study. The data used in the study were collected at once from secondary school students in the central districts of Malatya by simple random sampling method, and then randomly divided into two groups for two-stage factor analysis. The study data were analyzed in terms of content and construct validity. In addition, the factor analysis technique used in the scale development processes was applied. In the first stage of the study, exploratory factor analysis was conducted using the data of 443 students in the first study group, and a single factor scale structure consisting of 35 items emerged. As a result of the exploratory factor analysis, the Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was calculated as 0.93. In the second stage, confirmatory factor analysis was carried out by using the data set obtained from 354 students. The model, which was determined to be one factor, was tested and validated using confirmatory factor analysis. As a result of the analysis, it was determined that the scale is a valid and reliable measurement tool.

References

 • Akın, A., Abacı, R. & Çetin, B. (2007). Bilişötesi farkındalık envanterinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), 655-680.
 • Alshreif, N. & Nicholes, J. (2017). Metacognition and creative writing: implications for l1 and l2 college writing experiences. The Journal of Literature in Language Teaching, Volume 6(1), 73-88.
 • Aydın, İ. S., İnnalı, H. Ö. & Uyumaz, G. (2017). Üstbilişsel yazma stratejileri farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin belirlenmesi. Turkish Studies, 12(25), 169-192. DOI: 10.7827/TurkishStudies.12198
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Chamot, A. U., & Kupper, L. (1989). Learning strategies in foreign language instruction. Foreign Language Annals, 22(1), 13-22.
 • Chin, W. W. (1998). Issues and opinion on structural equation modeling. MIS Quarterly, 22(1), vii-xvi.
 • Cho, K., Cho, M., H. & Hacker, D., J. (2010) Selfmonitoring support for learning to write. Interactive Learning Environments, 18(2), 101-113.
 • Craig, K., Hale, D., Grainger, C., & Stewart, M. E. (2020). Evaluating metacognitive self-reports: systematic reviews of the value of self-report in metacognitive research. Metacognition and Learning, 1-59. http://doi.org/10.1007/s11409-020-09222-y
 • Çelik İ., & Sarıçam, H. (2018, Mart). Ahlaki üstbiliş ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. İKSAD 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye. DOI: 10.13140/RG.2.2.19068.85126
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LİSREL uygulamaları. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (1999). Türkçe öğretimi. Pegem yayıncılık.
 • Denizci Nazlıgül, M. & Süsen, Y. (2021). Psychometric characteristics of Turkish version of metacognitions about online gaming scale. Bağımlılık Dergisi, 22(3), 314-326. https://doi.org/10.51982/bagimli.896088
 • Erol, T. & Kavruk, H. (2021). Bir üstbiliş becerisi olarak yazma. Sanat ve İnsan Dergisi, 2, 465-478.
 • Farahian, M. (2015). Assessing EFL learners’ writing metacognitive awareness. Journal of Language and Linguistic Studies, 11(2), 39-51.
 • Farahian, M. (2017). Developing and validating a metacognitive writing questionnaire for EFL learners. Issues in Educational Research, 27(4), 736-750.
 • Fırat-Durdukoca, Ş., & Arıbaş, S. (2019). Öğretmen adaylarına yönelik üstbilişsel farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72), 1541-1557. DOI:10.17755/esosder.474601
 • Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. In L.B. Resnick (Ed.) The nature of intelligence (pp. 231-236). Hillsdale NJ: Erlbaum.
 • Flower, L. & Hayes, J. R. (1980). Identifying the organization of writing processes. https://www.researchgate.net/profile/John_Hayes30/publication/200772468_Identifying_the_organization_of_writing_processes/links/56784a4208ae125516ee7cc6.pdf.
 • Flower, L. & Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. College Composition and Communication, 32(4), 365-387.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York: Mc Graw Hill.
 • Graham, S. & Harris, K. R. (1988). Instructional recommendations for teaching writing to exceptional students. Exceptional Children, 54, 506–512.
 • Hacker, D. J., Keener, M. C. & Kircher, J. C. (2009). Writing is applied metacognition. In D. J. Hacker, J. Dunlosky & A. C. Graesser (Eds.), Handbook of metacognition in education (pp. 154-172). New York: Routledge.
 • Harris, V., Gaspar, A., Jones, B., Ingvarsdottir, H., Neuburg, R., Palos, I. & Schindler, I. (2001). Helping learners learn: exploring strategy instruction in language classrooms across Europe. Council of Europe Publishing.
 • Harten, M. D. (2014). An evaluation of the effectiveness of written reflection to improve high school students’ writing and metacognitive knowledge and strategies [Doctoral dissertation], Boston University School of Education.
 • Hartman, H. J. (2002). Developing students' metacognitive knowledge and skills. In H. J. Hartman (Ed.), Metacognition in learning and instruction, (pp. 33-68). Springer-Science+Business Media, B.V.
 • Hayes, J. R. & Flower, L.S. (1986). Writing research and the writer. American Psychologist, 41, 1106-1113.
 • Hyland, K. (2016). Teaching and researching writing. Routledge.
 • Irak, M. (2012). Üstbiliş ölçeği çocuk ve ergen formunun türkçe standardizasyonu, kaygı ve obsesif-kompülsif belirtilerle ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(1), 47-54.
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1984). LISREL-VI User’s Guide (3rd ed.). Mooresville: Scientific Software.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.). (2006). Faktör analizi. SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Asil Yayın Dağıtım.
 • Kansızoğlu, H. (2020). Ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel yazma farkındalık düzeylerinin ölçülmesi: Bir literatür inceleme ve ölçek geliştirme çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (2), 123-152.
 • Kaplan, A., & Duran, M. (2016). Ortaokul öğrencilerine yönelik matematiksel üstbiliş farkındalık ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 1-17.
 • Karakelle, S. & Saraç, S. (2007). Çocuklar için üst bilişsel farkındalık ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B formları: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103.
 • Kim, W. S. (1991). The role of metacognitive skills in young ESL student writing revision [Doctoral dissertation], University of Hawaii.
 • Klimova, B. F. (2014). Approaches to the teaching of writing skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 112, 147-151. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.01.1149
 • Kocakülah, M. S., Özdemir, E., Çoramık, M. & Işıldak, R. S. (2016). Üstbiliş, özyeterlilik ve öğrenme süreçleri ölçeğinin Türkçeye uyarlanma çalışması: doğrulayıcı faktör analizi sonuçları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 447-468.
 • La Marca, A. (2014, July 7-9). The development of a questionnaire on metacognition for students in secondary school. [Paper presentation]. Proceedings of EDULEARN14 Conference, Barcelona, Spain. https://core.ac.uk/download/pdf/53295350.pdf
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personel Psychology, 28(4), 563-575. DOI:10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x
 • Martin, M. J. (1987). The effects of ınstruction in metacognitive strategies for composing on reading achievement and writing achievement Doctoral dissertation]. University of South Carolina.
 • Mayer, R. E. (2002). Cognitive, metacognitive, and motivational aspects of problem solving. In H. J. Hartman (Ed.), Metacognition in learning and instruction, (pp. 33-68). Springer-Science+Business Media, B.V.
 • Meydan C. H. & Şeşen H. (2015): Yapısal eşitlik modellemesi Amos uygulamaları (2. Baskı). Detay Yayıncılık.
 • McCormick, C. B., Dimmitt, C., & Sullivan, F. R. (2013). Metacognition, learning, and instruction. In W. M. Reynolds, G. E. Miller, & I. B. Weiner (Eds.), Handbook of psychology: educational psychology (ss. 69-97). Hoboken, NJ, John Wiley & Sons Inc. DOI : 10.1002/9781118133880.hop207004
 • Melanlıoğlu, D. (2011). Üstbiliş strateji eğitiminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin dinleme becerilerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Negretti, R. (2012). Metacognition in student academic writing: A longitudinal study of metacognitive awareness and its relation to task perception, self-regulation, and evaluation of performance. Written Communication, 29(2) 142-179.
 • Okur, A. & Azizoğlu, N. İ. (2016). Dinleme üstbiliş stratejileri ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 113-124.
 • O'Malley, J. M. & Chamot, A. U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge University Press.
 • O'Neil, H. F. & Abedi, J. (1996). Reliability and validity of a state metacognitive inventory: potential for alternative assessment. The Journal of Educational Research,89(4), 234-245.
 • Oxford, R. L. (1986). Development and psychometric testing of the strategy inventory for language learning. ARI Technical Report 728. https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA182625.pdf
 • Özen, F. & Durkan, E. (2016). Üstbilişsel okuma stratejileri kullandırma ölçeğinin geliştirilmesi, bir geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Turkish Studies, 11(14), 565-586.
 • Özkubat, U., & Özmen, E. R. (2020). Matematik problemi çözmede üstbilişsel deneyim ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(31), 3958-3984. DOI:10.26466/opus.736793
 • Öztürk, E (2012). Okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık envanterinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 11(2), 292-305.
 • Pintrich, P. R., Wolters, C., & Baxter, G. (2000). Assessing metacognition and self-regulated learning. In G. Schraw, & J. Impara (Eds.), Issues in the measurement of metacognition (pp. 43-97). Buros Institute of Mental Measurements.
 • Raphael, T., E., Englert, C., S. & Kirschner, B., W. (1989). Student' metacognitive knowledge about writing. Research in the Teaching of English, 23(4), 343-379.
 • Schraw, G. & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460-475.
 • Schraw, G. & Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Review, 7(4), 351-371.
 • Schermelleh-Engel, K., & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci SPSS ve Lisrel uygulamaları. Anı Yayıncılık.
 • Sexton, M., Harris, K. R., & Graham, S. (1998). Self-regulated strategy development and the writing process: effects on essay writing and attributions. Exceptional Children, 64(3), 295-311.
 • Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Pearson Education, Inc
 • Tanaka, J. S., & Huba, G. J. (1985). A fit index for covariance structure models under arbitrary GLS estimation. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 38(2), 197-201.
 • Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretim programının öğrenci başarısına etkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Wenden, A. L. (1998). Metacognitive knowledge and language learning. Applied Linguistics, 19(4), 515-537.
 • Wey, S. (1998). The effects of goal orientations, metacognition, self-efficacy and effort on writing achievement [Doctoral dissertation]. University of Southern California.
 • Xiao, Y. (2016). An exploratory investigation into the metacognitive knowledge and metacognitive strategies of university EFL writers in China [Doctoral dissertation]. New York University.
 • Vygotsky, L. S. (1998). Düşünce ve dil. Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85.
 • Yavuz, M. (2010). Öğretmenlerin geri bildirimlerine göre okul müdürlerinin dinleme becerilerinin analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 292-306.
 • Yeh, H., C. (2015). Facilitating metacognitive processes of academic genre-based writing using an online writing system. Computer Assisted Language Learning, 28(6), 479-498.
 • Yılmaz, V. & Çelik, H. E. (2009). LISREL ile yapısal eşitlik modellemesi-I temel kavramlar, uygulamalar, programlama. Pegem Akdemi Yayınları.
 • Yi, J. Y. (2006). Construction of a rating scale for writing assessment in an EFL context [Doctoral dissertation]. The University of Edinburgh.
 • Yurdugül, H. (2005, Eylül 28-30). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. [Sözlü bildiri]. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Zamel, V. (1982). Writing: the process of discovering meaning. TESOL Quarterly, 16(2), 195-209.
 • Zimmerman, B. & Bandura, A. (1994). Impact of self-regulatory influences on writing course attainment. American Educational Research Journal, 31(4), 845-862.

ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ

Year 2023, Issue: 25, 170 - 187, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1207930

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel yazma stratejilerine başvurma eğilimini belirlemek için beşli Likert biçiminde tasarlanmış bir ölçek geliştirmektir. Çalışmada korelasyonel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma verileri, Malatya ili merkez ilçelerinde bulunan ortaokul öğrencilerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle tek seferde toplanmış, daha sonra iki aşamalı faktör analizi için rastgele iki gruba ayrılmıştır. Elde edilen veriler, kapsam ve yapı geçerliği bakımından analiz edilmiştir. Bu kapsamda ölçek geliştirme süreçlerinde kullanılan faktör analizi tekniğine başvurularak veriler iki aşamada analiz edilmiştir. İlk aşamada birinci çalışma grubunda bulunan 443 öğrencinin verileri kullanılarak açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve 35 maddeden oluşan tek faktörlü ölçek yapısı ortaya çıkmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,93 olarak hesaplanmıştır. İkinci aşamada diğer çalışma grubunda bulunan 354 öğrenciden elde edilen verilerek kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Tek faktörlü olduğu belirlenen model, doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak test edilmiş ve doğrulanmıştır. Böylece ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

References

 • Akın, A., Abacı, R. & Çetin, B. (2007). Bilişötesi farkındalık envanterinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), 655-680.
 • Alshreif, N. & Nicholes, J. (2017). Metacognition and creative writing: implications for l1 and l2 college writing experiences. The Journal of Literature in Language Teaching, Volume 6(1), 73-88.
 • Aydın, İ. S., İnnalı, H. Ö. & Uyumaz, G. (2017). Üstbilişsel yazma stratejileri farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin belirlenmesi. Turkish Studies, 12(25), 169-192. DOI: 10.7827/TurkishStudies.12198
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Chamot, A. U., & Kupper, L. (1989). Learning strategies in foreign language instruction. Foreign Language Annals, 22(1), 13-22.
 • Chin, W. W. (1998). Issues and opinion on structural equation modeling. MIS Quarterly, 22(1), vii-xvi.
 • Cho, K., Cho, M., H. & Hacker, D., J. (2010) Selfmonitoring support for learning to write. Interactive Learning Environments, 18(2), 101-113.
 • Craig, K., Hale, D., Grainger, C., & Stewart, M. E. (2020). Evaluating metacognitive self-reports: systematic reviews of the value of self-report in metacognitive research. Metacognition and Learning, 1-59. http://doi.org/10.1007/s11409-020-09222-y
 • Çelik İ., & Sarıçam, H. (2018, Mart). Ahlaki üstbiliş ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. İKSAD 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye. DOI: 10.13140/RG.2.2.19068.85126
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LİSREL uygulamaları. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (1999). Türkçe öğretimi. Pegem yayıncılık.
 • Denizci Nazlıgül, M. & Süsen, Y. (2021). Psychometric characteristics of Turkish version of metacognitions about online gaming scale. Bağımlılık Dergisi, 22(3), 314-326. https://doi.org/10.51982/bagimli.896088
 • Erol, T. & Kavruk, H. (2021). Bir üstbiliş becerisi olarak yazma. Sanat ve İnsan Dergisi, 2, 465-478.
 • Farahian, M. (2015). Assessing EFL learners’ writing metacognitive awareness. Journal of Language and Linguistic Studies, 11(2), 39-51.
 • Farahian, M. (2017). Developing and validating a metacognitive writing questionnaire for EFL learners. Issues in Educational Research, 27(4), 736-750.
 • Fırat-Durdukoca, Ş., & Arıbaş, S. (2019). Öğretmen adaylarına yönelik üstbilişsel farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72), 1541-1557. DOI:10.17755/esosder.474601
 • Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. In L.B. Resnick (Ed.) The nature of intelligence (pp. 231-236). Hillsdale NJ: Erlbaum.
 • Flower, L. & Hayes, J. R. (1980). Identifying the organization of writing processes. https://www.researchgate.net/profile/John_Hayes30/publication/200772468_Identifying_the_organization_of_writing_processes/links/56784a4208ae125516ee7cc6.pdf.
 • Flower, L. & Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. College Composition and Communication, 32(4), 365-387.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York: Mc Graw Hill.
 • Graham, S. & Harris, K. R. (1988). Instructional recommendations for teaching writing to exceptional students. Exceptional Children, 54, 506–512.
 • Hacker, D. J., Keener, M. C. & Kircher, J. C. (2009). Writing is applied metacognition. In D. J. Hacker, J. Dunlosky & A. C. Graesser (Eds.), Handbook of metacognition in education (pp. 154-172). New York: Routledge.
 • Harris, V., Gaspar, A., Jones, B., Ingvarsdottir, H., Neuburg, R., Palos, I. & Schindler, I. (2001). Helping learners learn: exploring strategy instruction in language classrooms across Europe. Council of Europe Publishing.
 • Harten, M. D. (2014). An evaluation of the effectiveness of written reflection to improve high school students’ writing and metacognitive knowledge and strategies [Doctoral dissertation], Boston University School of Education.
 • Hartman, H. J. (2002). Developing students' metacognitive knowledge and skills. In H. J. Hartman (Ed.), Metacognition in learning and instruction, (pp. 33-68). Springer-Science+Business Media, B.V.
 • Hayes, J. R. & Flower, L.S. (1986). Writing research and the writer. American Psychologist, 41, 1106-1113.
 • Hyland, K. (2016). Teaching and researching writing. Routledge.
 • Irak, M. (2012). Üstbiliş ölçeği çocuk ve ergen formunun türkçe standardizasyonu, kaygı ve obsesif-kompülsif belirtilerle ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(1), 47-54.
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1984). LISREL-VI User’s Guide (3rd ed.). Mooresville: Scientific Software.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.). (2006). Faktör analizi. SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Asil Yayın Dağıtım.
 • Kansızoğlu, H. (2020). Ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel yazma farkındalık düzeylerinin ölçülmesi: Bir literatür inceleme ve ölçek geliştirme çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (2), 123-152.
 • Kaplan, A., & Duran, M. (2016). Ortaokul öğrencilerine yönelik matematiksel üstbiliş farkındalık ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 1-17.
 • Karakelle, S. & Saraç, S. (2007). Çocuklar için üst bilişsel farkındalık ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B formları: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103.
 • Kim, W. S. (1991). The role of metacognitive skills in young ESL student writing revision [Doctoral dissertation], University of Hawaii.
 • Klimova, B. F. (2014). Approaches to the teaching of writing skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 112, 147-151. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.01.1149
 • Kocakülah, M. S., Özdemir, E., Çoramık, M. & Işıldak, R. S. (2016). Üstbiliş, özyeterlilik ve öğrenme süreçleri ölçeğinin Türkçeye uyarlanma çalışması: doğrulayıcı faktör analizi sonuçları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 447-468.
 • La Marca, A. (2014, July 7-9). The development of a questionnaire on metacognition for students in secondary school. [Paper presentation]. Proceedings of EDULEARN14 Conference, Barcelona, Spain. https://core.ac.uk/download/pdf/53295350.pdf
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personel Psychology, 28(4), 563-575. DOI:10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x
 • Martin, M. J. (1987). The effects of ınstruction in metacognitive strategies for composing on reading achievement and writing achievement Doctoral dissertation]. University of South Carolina.
 • Mayer, R. E. (2002). Cognitive, metacognitive, and motivational aspects of problem solving. In H. J. Hartman (Ed.), Metacognition in learning and instruction, (pp. 33-68). Springer-Science+Business Media, B.V.
 • Meydan C. H. & Şeşen H. (2015): Yapısal eşitlik modellemesi Amos uygulamaları (2. Baskı). Detay Yayıncılık.
 • McCormick, C. B., Dimmitt, C., & Sullivan, F. R. (2013). Metacognition, learning, and instruction. In W. M. Reynolds, G. E. Miller, & I. B. Weiner (Eds.), Handbook of psychology: educational psychology (ss. 69-97). Hoboken, NJ, John Wiley & Sons Inc. DOI : 10.1002/9781118133880.hop207004
 • Melanlıoğlu, D. (2011). Üstbiliş strateji eğitiminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin dinleme becerilerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Negretti, R. (2012). Metacognition in student academic writing: A longitudinal study of metacognitive awareness and its relation to task perception, self-regulation, and evaluation of performance. Written Communication, 29(2) 142-179.
 • Okur, A. & Azizoğlu, N. İ. (2016). Dinleme üstbiliş stratejileri ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 113-124.
 • O'Malley, J. M. & Chamot, A. U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge University Press.
 • O'Neil, H. F. & Abedi, J. (1996). Reliability and validity of a state metacognitive inventory: potential for alternative assessment. The Journal of Educational Research,89(4), 234-245.
 • Oxford, R. L. (1986). Development and psychometric testing of the strategy inventory for language learning. ARI Technical Report 728. https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA182625.pdf
 • Özen, F. & Durkan, E. (2016). Üstbilişsel okuma stratejileri kullandırma ölçeğinin geliştirilmesi, bir geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Turkish Studies, 11(14), 565-586.
 • Özkubat, U., & Özmen, E. R. (2020). Matematik problemi çözmede üstbilişsel deneyim ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(31), 3958-3984. DOI:10.26466/opus.736793
 • Öztürk, E (2012). Okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık envanterinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 11(2), 292-305.
 • Pintrich, P. R., Wolters, C., & Baxter, G. (2000). Assessing metacognition and self-regulated learning. In G. Schraw, & J. Impara (Eds.), Issues in the measurement of metacognition (pp. 43-97). Buros Institute of Mental Measurements.
 • Raphael, T., E., Englert, C., S. & Kirschner, B., W. (1989). Student' metacognitive knowledge about writing. Research in the Teaching of English, 23(4), 343-379.
 • Schraw, G. & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460-475.
 • Schraw, G. & Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Review, 7(4), 351-371.
 • Schermelleh-Engel, K., & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci SPSS ve Lisrel uygulamaları. Anı Yayıncılık.
 • Sexton, M., Harris, K. R., & Graham, S. (1998). Self-regulated strategy development and the writing process: effects on essay writing and attributions. Exceptional Children, 64(3), 295-311.
 • Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Pearson Education, Inc
 • Tanaka, J. S., & Huba, G. J. (1985). A fit index for covariance structure models under arbitrary GLS estimation. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 38(2), 197-201.
 • Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretim programının öğrenci başarısına etkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Wenden, A. L. (1998). Metacognitive knowledge and language learning. Applied Linguistics, 19(4), 515-537.
 • Wey, S. (1998). The effects of goal orientations, metacognition, self-efficacy and effort on writing achievement [Doctoral dissertation]. University of Southern California.
 • Xiao, Y. (2016). An exploratory investigation into the metacognitive knowledge and metacognitive strategies of university EFL writers in China [Doctoral dissertation]. New York University.
 • Vygotsky, L. S. (1998). Düşünce ve dil. Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85.
 • Yavuz, M. (2010). Öğretmenlerin geri bildirimlerine göre okul müdürlerinin dinleme becerilerinin analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 292-306.
 • Yeh, H., C. (2015). Facilitating metacognitive processes of academic genre-based writing using an online writing system. Computer Assisted Language Learning, 28(6), 479-498.
 • Yılmaz, V. & Çelik, H. E. (2009). LISREL ile yapısal eşitlik modellemesi-I temel kavramlar, uygulamalar, programlama. Pegem Akdemi Yayınları.
 • Yi, J. Y. (2006). Construction of a rating scale for writing assessment in an EFL context [Doctoral dissertation]. The University of Edinburgh.
 • Yurdugül, H. (2005, Eylül 28-30). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. [Sözlü bildiri]. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Zamel, V. (1982). Writing: the process of discovering meaning. TESOL Quarterly, 16(2), 195-209.
 • Zimmerman, B. & Bandura, A. (1994). Impact of self-regulatory influences on writing course attainment. American Educational Research Journal, 31(4), 845-862.
There are 73 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Teymur Erol 0000-0003-1738-0858

Hasan Kavruk

Early Pub Date April 29, 2023
Publication Date April 30, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 25

Cite

APA Erol, T., & Kavruk, H. (2023). ÜSTBİLİŞSEL YAZMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(25), 170-187. https://doi.org/10.29029/busbed.1207930