Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2023, Issue: 25, 271 - 281, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1212484

Abstract

References

 • Andre, J. (1994). The Good Body: Ascetism in Contemporary Culture, Der. Mary G. Winkler ve Letha B. Cole, Yale University Press, New Heaven, Londra, akt. Küntay, E. (2016), Bedene şiddet – Özbenlik değerlendirmeleri toplumbilimsel bir analiz. Y., İnceoğlu & A. Kar, (Ed.), Kadın ve bedeni (2. baskı) içinde (ss. 20-42). Ayrıntı Yayınları.
 • Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2012). Sosyal psikoloji (Çev. O. Gündüz, 1. baskı). Kaknüs Yayınları.
 • Aydın, A. (2020). Merleau-Ponty’nin bedenlenme fenomenolojisi bilinç ve beden bütünlüğü. Kilikya Felsefe Dergisi. (1), 77-90.
 • Berger, P. L. (2020). Sosyolojiye çağrı: Hümanist bir perspektif (Çev. A. E. Koca, 3. baskı). İletişim Yayınları.
 • Berger, P. L. & Luckmann, T. (2020). Gerçekliğin sosyal inşası: Bir bilgi sosyolojisi incelemesi (Çev. V. S. Öğütle, 2. Baskı). Atıf Yayınları.
 • Beyazyüz, M. & Göka, E. (2016), Psikoloji ve tıp açısından beden. K. Canatan, (Ed.), Beden Sosyolojisi (3. baskı) içinde (ss. 371-393). Açılımkitap.
 • Bilgin, N. (2016). Sosyal psikoloji sözlüğü: Kavramlar, yaklaşımlar, (3. baskı). Bağlam Yayınları.
 • Breton, D. L. (2019). Bedene veda (Çev. A. U. Kılıç, 2. baskı). SEL Yayıncılık.
 • Breton, D. L. (2019a). Acının antropolojisi (Çev. Y. İsmail, 4. baskı). SEL Yayıncılık.
 • Breton, D. L. (2021). Ten ve iz: İnsanın kendini yaralaması üzerine (Çev. Y.İsmail, 3. baskı). SEL Yayıncılık.
 • Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü, (1. baskı). Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Canatan, K. (2016). Beden ve beyan: Hayattan kitaba, (1. baskı). Mana Yayınları.
 • Chaney, D. (1999). Yaşam tarzları, (Çev. İ. Kutluk, 1.baskı). Dost Kitabevi Yayınları.
 • Cooley, C. H. (1902). Human nature and the social order. Charles Scribner’s Sons.
 • Corbin, A., Courtine, J. J. & Vigarello, G. (2021). Bedenin tarihine önsöz, Bedenin tarihi 1: Rönesanstan aydınlanmaya (Çev. S. Özen, 1. Baskı) içinde (ss. 9-16). ALFA Yayınları.
 • Crossley, N. (2006). The networked body and the question of reflexivity. Body/Embodiment: Symbolic interaction and the sociology of the body, Waskul, P. Vannini, (Eds.), içinde (ss. 21-33). Ashgate Publishing.
 • Crossley, N. (2017). Maurice merleau-ponty (Çev. B. Özkul, 1. baskı). Çağdaş toplum kuramından portreler. içinde (ss. 51-68). İletişim Yayınları.
 • Descartes, R. (2013). Yöntem üzerine konuşma. (Çev. Ç. Dürüşken, 1. baskı). Kabalcı Yayıncılık.
 • Descartes, R. (2013a). Metafizik üzerine düşünceler. (Çev. Ç. Dürüşken, 1. baskı). Kabalcı Yayıncılık.
 • Dorfman, E. (2017). Bir başkası olarak vücudum: Merleau-Ponty’nin vücut bulmuş başkalık fikrinin lacancı bir eleştirisi. Maurice merleau-ponty, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, 88, 266-275.
 • Giddens, A. (2019). Modernite ve bireysel-kimlik: Geç modern çağda benlik ve toplum, (Çev. Ü. Tatlıcan, 3. baskı). Say Yayınları.
 • Goffman, E. (2017). Kamusal alanda ilişkiler: Toplu yaşamın mikro incelemeleri, (Çev. M. F. Karakaya, 1. baskı). Heretik Yayınları.
 • Goffman, E. (2018). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, (Çev. B. Cezar, 2. baskı). Metis Yayınları.
 • Hewitt, J. P. & Shulman, D. (2019). Benlik ve toplum: Sembolik etkileşimci sosyal psikoloji, (Çev. Ed. B. Aktaş, 1. baskı). Bilge Kültür Sanat.
 • Hood, B. (2019). Benlik yanılsaması: Sosyal beyin, kimliği nasıl oluşturur?, (Çev. E. Özdemir, 2. baskı). Ayrıntı Yayınları.
 • Hortaçsu, N. (2012). En güzel psikoloji sosyal psikoloji, (1. baskı). İmge Kitabevi Yayınları.
 • Illich, I. (2019). Sağlığın gaspı (Çev. S. Sertabiboğlu, 5. baskı). Ayrıntı Yayınları.
 • Işık, E. (1998). Beden ve toplum kuramı, (1. baskı). Bağlam Yayınları.
 • Jahoda, G. (2011). Sosyal psikoloji tarihi (Çev. Ş. Başlı, 1. baskı). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • James, W. (1890). The Principles of Psychology I. PDF: Nalanda Digital Library, http://library.manipaldubai.com/DL/the_principles_of_psychology_vol_I.pdf
 • Kağıtçıbaşı, Ç. & Cemalcılar, Z. (2020). Dünden bugüne insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş, (23. baskı), Evrim Yayınevi.
 • Kamözüt, M. C. (2020). Bedenin Tamiri. G. Demez, M. Timurturkan & C. Ertan, (Haz.), Bedenin sosyolojisi: gündelik hayatın cisimleşme deneyimleri, tıbbileştirme ve dijital gözetim (1. baskı) içinde (ss. 103-115). Bağlam Yayınları.
 • Kara, Z. (2016), Beden sosyolojisinden ölüm sosyolojisine: İnterdisipliner bir yaklaşım. K. Canatan, (Ed.), Beden Sosyolojisi (3. baskı) içinde (ss. 23-43). Açılımkitap.
 • Kaylo, J. (2003). The Phenomenological Body and Analytical Psychology, 1(49).
 • Mansfield, N. (2021). Öznellik: Freud’dan haraway’e benlik kuramları, (Çev. E. O. Gezmiş, 1. Baskı). Babil Kitap.
 • Matsumoto, D. (2009). The cambridge dictionary of psychology. Cambridge Univarsity Press.
 • Mead, G. H. (2017). Zihin, benlik ve toplum, (Çev. Y. Erdem, 1. baskı). Heretik Yayınları.
 • Merleau-Ponty, M. (2012). Göz ve tin (Çev. A. Soysal, 3. baskı). Metis Yayınları.
 • Merleau-Ponty, M. (2020). Algının fenomenolojisi (Çev. E. Sarıkartal & E. Hacımuratoğlu, 2. baskı). İthaki Yayınları.
 • O’neil, J. (1989). The communicative body studies in communicative philosophy, politics, and sociology. northwestern university press.
 • Okumuş, E. (2016). Bedene müdahalenin sosyolojisi. K. Canatan, (Ed.), Beden sosyolojisi (3. baskı) içinde (ss. 45-65). Açılımkitap.
 • Özen, Y. & Gülaçtı, F. (2010). Benlik kavramı ve benliğin gelişimi bilen benliğe gereksinim var mı?. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (12), 21-37.
 • Rodis-Lewis, G. (1993). Descartes ve rasyonalizm. (Çev. H. Karyol, 1. baskı). İletişim Yayınları.
 • Schütz, A. (2020). Fenomenoloji ve toplumsal ilişkiler, (Çev. A. Akan & S. Kesikoğlu, 2. baskı). Heretik Yayınları.
 • Shilling, C. (2003). The body and social theory, (2. Edition). SAGE Publications.
 • Swingewood, A. (1998). Sosyolojik düşüncenin kısa tarihi. (Çev. O. Akınhay, 1. baskı). Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Synnott, A. (2002). The body social: Symbolism, self and society, Routledge.
 • Şan, E. (2017). Algıya göre düşünmek. Maurice merleau-ponty, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, 88, 63-84.
 • Turner, S. T. (2017). Tıbbî güç ve toplumsal bilgi (Çev. Ü. Tatlıcan, 2. baskı). SENTEZ Yayıncılık.
 • Turner, S. T. (2019). Beden ve toplum: Sosyal teoride arayışlar (Çev. İ. Kaya, 3. baskı). Nobel Yayınları.
 • User, İ. (2016). Biyoteknolojiler ve kadın Bedeni. Y., İnceoğlu & A. Kar, (Ed.), Kadın ve Bedeni (2. baskı) içinde (ss. 113-188). Ayrıntı Yayınları.
 • Waskul, D. ve Vannini, P. (2006). Introduction: The body in symbolic interaction. In D. Waskul, P. Vannini, (Eds.), Body/Embodiment: Symbolic Interaction and the Sociology of the Body, Ashgate Publishing.

BODY AND SELF RELATIONSHIP: A THEORETICAL EVALUATION

Year 2023, Issue: 25, 271 - 281, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1212484

Abstract

The self that corresponds to the answers given to the question "Who am I?" is embodied in the body. The self necessarily requires a body. This study focuses on the relationship between body and self, by means of a phenomenological body-centered reading. In this context, the concepts of embodiment, living body and conscious body in the phenomenological body approach, the concept of self in social psychology and symbolic interactionism, and Anthony Giddens' concept of reflexive self are used as a basis to evaluate the relationship between body and self. In this sense, the aim of the study is to describe the relationship between body and self.

References

 • Andre, J. (1994). The Good Body: Ascetism in Contemporary Culture, Der. Mary G. Winkler ve Letha B. Cole, Yale University Press, New Heaven, Londra, akt. Küntay, E. (2016), Bedene şiddet – Özbenlik değerlendirmeleri toplumbilimsel bir analiz. Y., İnceoğlu & A. Kar, (Ed.), Kadın ve bedeni (2. baskı) içinde (ss. 20-42). Ayrıntı Yayınları.
 • Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2012). Sosyal psikoloji (Çev. O. Gündüz, 1. baskı). Kaknüs Yayınları.
 • Aydın, A. (2020). Merleau-Ponty’nin bedenlenme fenomenolojisi bilinç ve beden bütünlüğü. Kilikya Felsefe Dergisi. (1), 77-90.
 • Berger, P. L. (2020). Sosyolojiye çağrı: Hümanist bir perspektif (Çev. A. E. Koca, 3. baskı). İletişim Yayınları.
 • Berger, P. L. & Luckmann, T. (2020). Gerçekliğin sosyal inşası: Bir bilgi sosyolojisi incelemesi (Çev. V. S. Öğütle, 2. Baskı). Atıf Yayınları.
 • Beyazyüz, M. & Göka, E. (2016), Psikoloji ve tıp açısından beden. K. Canatan, (Ed.), Beden Sosyolojisi (3. baskı) içinde (ss. 371-393). Açılımkitap.
 • Bilgin, N. (2016). Sosyal psikoloji sözlüğü: Kavramlar, yaklaşımlar, (3. baskı). Bağlam Yayınları.
 • Breton, D. L. (2019). Bedene veda (Çev. A. U. Kılıç, 2. baskı). SEL Yayıncılık.
 • Breton, D. L. (2019a). Acının antropolojisi (Çev. Y. İsmail, 4. baskı). SEL Yayıncılık.
 • Breton, D. L. (2021). Ten ve iz: İnsanın kendini yaralaması üzerine (Çev. Y.İsmail, 3. baskı). SEL Yayıncılık.
 • Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü, (1. baskı). Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Canatan, K. (2016). Beden ve beyan: Hayattan kitaba, (1. baskı). Mana Yayınları.
 • Chaney, D. (1999). Yaşam tarzları, (Çev. İ. Kutluk, 1.baskı). Dost Kitabevi Yayınları.
 • Cooley, C. H. (1902). Human nature and the social order. Charles Scribner’s Sons.
 • Corbin, A., Courtine, J. J. & Vigarello, G. (2021). Bedenin tarihine önsöz, Bedenin tarihi 1: Rönesanstan aydınlanmaya (Çev. S. Özen, 1. Baskı) içinde (ss. 9-16). ALFA Yayınları.
 • Crossley, N. (2006). The networked body and the question of reflexivity. Body/Embodiment: Symbolic interaction and the sociology of the body, Waskul, P. Vannini, (Eds.), içinde (ss. 21-33). Ashgate Publishing.
 • Crossley, N. (2017). Maurice merleau-ponty (Çev. B. Özkul, 1. baskı). Çağdaş toplum kuramından portreler. içinde (ss. 51-68). İletişim Yayınları.
 • Descartes, R. (2013). Yöntem üzerine konuşma. (Çev. Ç. Dürüşken, 1. baskı). Kabalcı Yayıncılık.
 • Descartes, R. (2013a). Metafizik üzerine düşünceler. (Çev. Ç. Dürüşken, 1. baskı). Kabalcı Yayıncılık.
 • Dorfman, E. (2017). Bir başkası olarak vücudum: Merleau-Ponty’nin vücut bulmuş başkalık fikrinin lacancı bir eleştirisi. Maurice merleau-ponty, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, 88, 266-275.
 • Giddens, A. (2019). Modernite ve bireysel-kimlik: Geç modern çağda benlik ve toplum, (Çev. Ü. Tatlıcan, 3. baskı). Say Yayınları.
 • Goffman, E. (2017). Kamusal alanda ilişkiler: Toplu yaşamın mikro incelemeleri, (Çev. M. F. Karakaya, 1. baskı). Heretik Yayınları.
 • Goffman, E. (2018). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, (Çev. B. Cezar, 2. baskı). Metis Yayınları.
 • Hewitt, J. P. & Shulman, D. (2019). Benlik ve toplum: Sembolik etkileşimci sosyal psikoloji, (Çev. Ed. B. Aktaş, 1. baskı). Bilge Kültür Sanat.
 • Hood, B. (2019). Benlik yanılsaması: Sosyal beyin, kimliği nasıl oluşturur?, (Çev. E. Özdemir, 2. baskı). Ayrıntı Yayınları.
 • Hortaçsu, N. (2012). En güzel psikoloji sosyal psikoloji, (1. baskı). İmge Kitabevi Yayınları.
 • Illich, I. (2019). Sağlığın gaspı (Çev. S. Sertabiboğlu, 5. baskı). Ayrıntı Yayınları.
 • Işık, E. (1998). Beden ve toplum kuramı, (1. baskı). Bağlam Yayınları.
 • Jahoda, G. (2011). Sosyal psikoloji tarihi (Çev. Ş. Başlı, 1. baskı). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • James, W. (1890). The Principles of Psychology I. PDF: Nalanda Digital Library, http://library.manipaldubai.com/DL/the_principles_of_psychology_vol_I.pdf
 • Kağıtçıbaşı, Ç. & Cemalcılar, Z. (2020). Dünden bugüne insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş, (23. baskı), Evrim Yayınevi.
 • Kamözüt, M. C. (2020). Bedenin Tamiri. G. Demez, M. Timurturkan & C. Ertan, (Haz.), Bedenin sosyolojisi: gündelik hayatın cisimleşme deneyimleri, tıbbileştirme ve dijital gözetim (1. baskı) içinde (ss. 103-115). Bağlam Yayınları.
 • Kara, Z. (2016), Beden sosyolojisinden ölüm sosyolojisine: İnterdisipliner bir yaklaşım. K. Canatan, (Ed.), Beden Sosyolojisi (3. baskı) içinde (ss. 23-43). Açılımkitap.
 • Kaylo, J. (2003). The Phenomenological Body and Analytical Psychology, 1(49).
 • Mansfield, N. (2021). Öznellik: Freud’dan haraway’e benlik kuramları, (Çev. E. O. Gezmiş, 1. Baskı). Babil Kitap.
 • Matsumoto, D. (2009). The cambridge dictionary of psychology. Cambridge Univarsity Press.
 • Mead, G. H. (2017). Zihin, benlik ve toplum, (Çev. Y. Erdem, 1. baskı). Heretik Yayınları.
 • Merleau-Ponty, M. (2012). Göz ve tin (Çev. A. Soysal, 3. baskı). Metis Yayınları.
 • Merleau-Ponty, M. (2020). Algının fenomenolojisi (Çev. E. Sarıkartal & E. Hacımuratoğlu, 2. baskı). İthaki Yayınları.
 • O’neil, J. (1989). The communicative body studies in communicative philosophy, politics, and sociology. northwestern university press.
 • Okumuş, E. (2016). Bedene müdahalenin sosyolojisi. K. Canatan, (Ed.), Beden sosyolojisi (3. baskı) içinde (ss. 45-65). Açılımkitap.
 • Özen, Y. & Gülaçtı, F. (2010). Benlik kavramı ve benliğin gelişimi bilen benliğe gereksinim var mı?. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (12), 21-37.
 • Rodis-Lewis, G. (1993). Descartes ve rasyonalizm. (Çev. H. Karyol, 1. baskı). İletişim Yayınları.
 • Schütz, A. (2020). Fenomenoloji ve toplumsal ilişkiler, (Çev. A. Akan & S. Kesikoğlu, 2. baskı). Heretik Yayınları.
 • Shilling, C. (2003). The body and social theory, (2. Edition). SAGE Publications.
 • Swingewood, A. (1998). Sosyolojik düşüncenin kısa tarihi. (Çev. O. Akınhay, 1. baskı). Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Synnott, A. (2002). The body social: Symbolism, self and society, Routledge.
 • Şan, E. (2017). Algıya göre düşünmek. Maurice merleau-ponty, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, 88, 63-84.
 • Turner, S. T. (2017). Tıbbî güç ve toplumsal bilgi (Çev. Ü. Tatlıcan, 2. baskı). SENTEZ Yayıncılık.
 • Turner, S. T. (2019). Beden ve toplum: Sosyal teoride arayışlar (Çev. İ. Kaya, 3. baskı). Nobel Yayınları.
 • User, İ. (2016). Biyoteknolojiler ve kadın Bedeni. Y., İnceoğlu & A. Kar, (Ed.), Kadın ve Bedeni (2. baskı) içinde (ss. 113-188). Ayrıntı Yayınları.
 • Waskul, D. ve Vannini, P. (2006). Introduction: The body in symbolic interaction. In D. Waskul, P. Vannini, (Eds.), Body/Embodiment: Symbolic Interaction and the Sociology of the Body, Ashgate Publishing.

BEDEN VE BENLİK İLİŞKİSİ: TEORİK BİR DEĞERLENDİRME

Year 2023, Issue: 25, 271 - 281, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1212484

Abstract

“Ben kimim” sorusuna verilen yanıtlara karşılık gelen benlik, bedende cisimleşir. Benlik zorunlu olarak bir bedene ihtiyaç duyar. Bu çalışma, fenomenolojik beden merkezli bir okuma yapılmak suretiyle beden ve benlik arasında nasıl bir ilişki olduğuna odaklanmaktadır. Bu doğrultuda, beden ve benlik arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek için fenomenolojik beden yaklaşımında bedenlenme, canlı beden ve bilinçli beden ile sosyal psikoloji ve sembolik etkileşimcilikteki benlik kavramının yanı sıra Anthony Giddens’ın refleksif benlik kavramı bir zemin olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; beden ve benlik arasındaki ilişkiyi betimlemektir.

References

 • Andre, J. (1994). The Good Body: Ascetism in Contemporary Culture, Der. Mary G. Winkler ve Letha B. Cole, Yale University Press, New Heaven, Londra, akt. Küntay, E. (2016), Bedene şiddet – Özbenlik değerlendirmeleri toplumbilimsel bir analiz. Y., İnceoğlu & A. Kar, (Ed.), Kadın ve bedeni (2. baskı) içinde (ss. 20-42). Ayrıntı Yayınları.
 • Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2012). Sosyal psikoloji (Çev. O. Gündüz, 1. baskı). Kaknüs Yayınları.
 • Aydın, A. (2020). Merleau-Ponty’nin bedenlenme fenomenolojisi bilinç ve beden bütünlüğü. Kilikya Felsefe Dergisi. (1), 77-90.
 • Berger, P. L. (2020). Sosyolojiye çağrı: Hümanist bir perspektif (Çev. A. E. Koca, 3. baskı). İletişim Yayınları.
 • Berger, P. L. & Luckmann, T. (2020). Gerçekliğin sosyal inşası: Bir bilgi sosyolojisi incelemesi (Çev. V. S. Öğütle, 2. Baskı). Atıf Yayınları.
 • Beyazyüz, M. & Göka, E. (2016), Psikoloji ve tıp açısından beden. K. Canatan, (Ed.), Beden Sosyolojisi (3. baskı) içinde (ss. 371-393). Açılımkitap.
 • Bilgin, N. (2016). Sosyal psikoloji sözlüğü: Kavramlar, yaklaşımlar, (3. baskı). Bağlam Yayınları.
 • Breton, D. L. (2019). Bedene veda (Çev. A. U. Kılıç, 2. baskı). SEL Yayıncılık.
 • Breton, D. L. (2019a). Acının antropolojisi (Çev. Y. İsmail, 4. baskı). SEL Yayıncılık.
 • Breton, D. L. (2021). Ten ve iz: İnsanın kendini yaralaması üzerine (Çev. Y.İsmail, 3. baskı). SEL Yayıncılık.
 • Budak, S. (2000). Psikoloji sözlüğü, (1. baskı). Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Canatan, K. (2016). Beden ve beyan: Hayattan kitaba, (1. baskı). Mana Yayınları.
 • Chaney, D. (1999). Yaşam tarzları, (Çev. İ. Kutluk, 1.baskı). Dost Kitabevi Yayınları.
 • Cooley, C. H. (1902). Human nature and the social order. Charles Scribner’s Sons.
 • Corbin, A., Courtine, J. J. & Vigarello, G. (2021). Bedenin tarihine önsöz, Bedenin tarihi 1: Rönesanstan aydınlanmaya (Çev. S. Özen, 1. Baskı) içinde (ss. 9-16). ALFA Yayınları.
 • Crossley, N. (2006). The networked body and the question of reflexivity. Body/Embodiment: Symbolic interaction and the sociology of the body, Waskul, P. Vannini, (Eds.), içinde (ss. 21-33). Ashgate Publishing.
 • Crossley, N. (2017). Maurice merleau-ponty (Çev. B. Özkul, 1. baskı). Çağdaş toplum kuramından portreler. içinde (ss. 51-68). İletişim Yayınları.
 • Descartes, R. (2013). Yöntem üzerine konuşma. (Çev. Ç. Dürüşken, 1. baskı). Kabalcı Yayıncılık.
 • Descartes, R. (2013a). Metafizik üzerine düşünceler. (Çev. Ç. Dürüşken, 1. baskı). Kabalcı Yayıncılık.
 • Dorfman, E. (2017). Bir başkası olarak vücudum: Merleau-Ponty’nin vücut bulmuş başkalık fikrinin lacancı bir eleştirisi. Maurice merleau-ponty, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, 88, 266-275.
 • Giddens, A. (2019). Modernite ve bireysel-kimlik: Geç modern çağda benlik ve toplum, (Çev. Ü. Tatlıcan, 3. baskı). Say Yayınları.
 • Goffman, E. (2017). Kamusal alanda ilişkiler: Toplu yaşamın mikro incelemeleri, (Çev. M. F. Karakaya, 1. baskı). Heretik Yayınları.
 • Goffman, E. (2018). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, (Çev. B. Cezar, 2. baskı). Metis Yayınları.
 • Hewitt, J. P. & Shulman, D. (2019). Benlik ve toplum: Sembolik etkileşimci sosyal psikoloji, (Çev. Ed. B. Aktaş, 1. baskı). Bilge Kültür Sanat.
 • Hood, B. (2019). Benlik yanılsaması: Sosyal beyin, kimliği nasıl oluşturur?, (Çev. E. Özdemir, 2. baskı). Ayrıntı Yayınları.
 • Hortaçsu, N. (2012). En güzel psikoloji sosyal psikoloji, (1. baskı). İmge Kitabevi Yayınları.
 • Illich, I. (2019). Sağlığın gaspı (Çev. S. Sertabiboğlu, 5. baskı). Ayrıntı Yayınları.
 • Işık, E. (1998). Beden ve toplum kuramı, (1. baskı). Bağlam Yayınları.
 • Jahoda, G. (2011). Sosyal psikoloji tarihi (Çev. Ş. Başlı, 1. baskı). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • James, W. (1890). The Principles of Psychology I. PDF: Nalanda Digital Library, http://library.manipaldubai.com/DL/the_principles_of_psychology_vol_I.pdf
 • Kağıtçıbaşı, Ç. & Cemalcılar, Z. (2020). Dünden bugüne insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş, (23. baskı), Evrim Yayınevi.
 • Kamözüt, M. C. (2020). Bedenin Tamiri. G. Demez, M. Timurturkan & C. Ertan, (Haz.), Bedenin sosyolojisi: gündelik hayatın cisimleşme deneyimleri, tıbbileştirme ve dijital gözetim (1. baskı) içinde (ss. 103-115). Bağlam Yayınları.
 • Kara, Z. (2016), Beden sosyolojisinden ölüm sosyolojisine: İnterdisipliner bir yaklaşım. K. Canatan, (Ed.), Beden Sosyolojisi (3. baskı) içinde (ss. 23-43). Açılımkitap.
 • Kaylo, J. (2003). The Phenomenological Body and Analytical Psychology, 1(49).
 • Mansfield, N. (2021). Öznellik: Freud’dan haraway’e benlik kuramları, (Çev. E. O. Gezmiş, 1. Baskı). Babil Kitap.
 • Matsumoto, D. (2009). The cambridge dictionary of psychology. Cambridge Univarsity Press.
 • Mead, G. H. (2017). Zihin, benlik ve toplum, (Çev. Y. Erdem, 1. baskı). Heretik Yayınları.
 • Merleau-Ponty, M. (2012). Göz ve tin (Çev. A. Soysal, 3. baskı). Metis Yayınları.
 • Merleau-Ponty, M. (2020). Algının fenomenolojisi (Çev. E. Sarıkartal & E. Hacımuratoğlu, 2. baskı). İthaki Yayınları.
 • O’neil, J. (1989). The communicative body studies in communicative philosophy, politics, and sociology. northwestern university press.
 • Okumuş, E. (2016). Bedene müdahalenin sosyolojisi. K. Canatan, (Ed.), Beden sosyolojisi (3. baskı) içinde (ss. 45-65). Açılımkitap.
 • Özen, Y. & Gülaçtı, F. (2010). Benlik kavramı ve benliğin gelişimi bilen benliğe gereksinim var mı?. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (12), 21-37.
 • Rodis-Lewis, G. (1993). Descartes ve rasyonalizm. (Çev. H. Karyol, 1. baskı). İletişim Yayınları.
 • Schütz, A. (2020). Fenomenoloji ve toplumsal ilişkiler, (Çev. A. Akan & S. Kesikoğlu, 2. baskı). Heretik Yayınları.
 • Shilling, C. (2003). The body and social theory, (2. Edition). SAGE Publications.
 • Swingewood, A. (1998). Sosyolojik düşüncenin kısa tarihi. (Çev. O. Akınhay, 1. baskı). Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Synnott, A. (2002). The body social: Symbolism, self and society, Routledge.
 • Şan, E. (2017). Algıya göre düşünmek. Maurice merleau-ponty, Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, 88, 63-84.
 • Turner, S. T. (2017). Tıbbî güç ve toplumsal bilgi (Çev. Ü. Tatlıcan, 2. baskı). SENTEZ Yayıncılık.
 • Turner, S. T. (2019). Beden ve toplum: Sosyal teoride arayışlar (Çev. İ. Kaya, 3. baskı). Nobel Yayınları.
 • User, İ. (2016). Biyoteknolojiler ve kadın Bedeni. Y., İnceoğlu & A. Kar, (Ed.), Kadın ve Bedeni (2. baskı) içinde (ss. 113-188). Ayrıntı Yayınları.
 • Waskul, D. ve Vannini, P. (2006). Introduction: The body in symbolic interaction. In D. Waskul, P. Vannini, (Eds.), Body/Embodiment: Symbolic Interaction and the Sociology of the Body, Ashgate Publishing.
There are 52 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sociology
Journal Section Articles
Authors

Recep Bozkurt 0000-0003-2201-1758

Ahmet Ayhan Koyuncu 0000-0002-5401-7647

Early Pub Date April 29, 2023
Publication Date April 30, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 25

Cite

APA Bozkurt, R., & Koyuncu, A. A. (2023). BEDEN VE BENLİK İLİŞKİSİ: TEORİK BİR DEĞERLENDİRME. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(25), 271-281. https://doi.org/10.29029/busbed.1212484