Research Article
BibTex RIS Cite

AN INVESTIGATION OF LEARNERS' CREATION OF THEIR OWN VIDEOS IN TERMS OF METACOGNITION AND MOTIVATION

Year 2023, Issue: 26, 97 - 113, 28.10.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1295250

Abstract

This study was conducted to examine what students do in the planning, monitoring and evaluation stages of metacognitive regulation strategies while creating their own videos in ITP (Internet-Based Programming) course and the effect of video creation on their motivation. A case study was preferred as the method. Data were obtained from 12 students through interviews. According to the findings, learners who created videos realized that they learned the content better and used appropriate teaching methods and techniques in the planning, monitoring and evaluation stages of metacognition. It was seen that learning by creating videos was suitable for learners and could support individual and complete learning. In addition, in terms of motivation, the findings show that the sense of individual commitment, being under surveillance, and fulfilling responsibilities and duties can be a source of motivation.

References

 • Acat, B., & Demiral, S. (2002). Türkiye’de yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 312–329.
 • Allen, K., & Hancock, T. (2008). Reading comprehension improvement with individualized cognitive profiles and metacognition. Literacy Research Instruction, 47(2), 124–139.
 • Atman Uslu, N., & Yildiz Durak, H. (2022). Predicting learner autonomy in collaborative learning: The role of group metacognition and motivational regulation strategies. Learning and Motivation, 78. https://doi.org/10.1016/j.lmot.2022.101804
 • Aydemir, M. (2014). Uzaktan eğitimde üstbilişsel etkinliklerin öğrencilerin ders çalışma süreçleri ve üstbilişsel becerileri açısından incelenmesi. [Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi
 • Batdı, V., & Semerci, Ç. (2016). İngilizce öğretiminde işbirlikli öğrenme destekli eğitsel eğlenceli etkinliklerin öğrencilerin motivasyonlarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 493–510.
 • Bijnens, M., Vanbuel, M., Verstegen, S. & Young, C. (2004). Candbook on digital video and audio in education-Creating and using audio and video material for education purposes, publicat de video aktive project. http://www.videoaktiv.org Socrates Minerva.
 • Brown. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious mechanisms. In F.E. Weinert and R.H. Kluwe (Eds.),. Metacognition, Motivation, and Understanding (Pp. 65-116).
 • Burke, S. C., Chaney, B. H., & Kirsten, W. (2010). International videoconferencing for public health education: Linking the US and Germany. American Journal of Health Education, 41(1), 53–59.
 • Byers, D. N. (1997). So why use multimedia, the Internet, and lotus notes? In Paper presented at the Technology in Education Conference. San Jose.
 • Candan, A. S. (2005). Üstbilişsel kuram ve tarih öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 327–332.
 • Çakıroğlu, E. (2013). Özel eğitim-öğretim kurumlarında ders aracı olarak blog kullanımının öğrencinin motivasyonuna etkisi. [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi.
 • Dale, E. (1969). Audiovisual methods in teaching.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 49(3), 182.
 • Dede, Y. (2003). ARCS Motivasyon modeli’nin öğrencilerin matematiğe yönelik motivasyonlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 173–182.
 • Dimaggio, G., Nicolo, G., Brüne, M., & Lysaker, P. H. (2011). Mental state understanding in adult psychiatric disorders: Impact on symptoms, social functioning and treatment. Psychiatry Research, 190, 1-2. doi:10.1016/j.psychres.2011.02.005
 • Erbaş, Ç., & Demirer, V. (2014). Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Google Glass örneği. Journal of Instructional Technologies Teacher Education, 3(2).
 • Eren, E. (2015). Ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimde tablet bilgisayar kullanımına ilişkin algıları ile görüşleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(1).
 • Feijóo-García, P. G., & Gardner-McCune, C. (2020). Using student-created instructional videos in CS upper-level courses: A successful strategy in a functional programming course. In Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education. SCITEPRESS-Science and Technology Publications, Prague, Czech Republic (pp. 412-419).
 • Flavell, J. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: a new area of cognitive–developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906.
 • Garcia, T. (1995). The role of motivational strategies in self-regulated learning. Directions for Teaching and Learning, 63, 29–42.
 • Gürdoğan, A. (2012). Öğrencilerin eğitimde motivasyon düzeyleri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu örneği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 149–165.
 • Hilmer, M. J. & Hilmer, C. E. (2012). On the relationship between student tastes and motivations, higher education decisions, and annual earnings. Economics of Education Review, 31(1), 66–75.
 • İşman, A. (2015). Eğitim teknolojisi ve öğretim tasarımı. In B. Akkoyunlu, A. İşman & H. F. Odabaşı (Ed.), Eğitim Teknolojileri Okumaları. TOJET. Ankara.
 • Jonassen, D. H. (1988). Designing structured hypertext and structuring access to hypertext. Educational Technology, 28(11), 13–16.
 • Kara, A. (2008). İlköğretim birinci kademede eğitimde motivasyon ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi, 9(2), 57–78.
 • Keleş Ertürk, K. (2023). Sosyal bilgi işleme, öz düzenleme ve üstbiliş değişkenlerinin zihin kuramına etkisi: Yapısal eşitlik modellemesi. [Doktora Tezi]. Selçuk Üniversitesi
 • Keller, J. (1987). Development and use of the ARCS model of instructional design. Journal of Instructional Development, 10(3), 2.
 • Keller, J. (2010). Motivational design for learning and performance: The ARCS model approach. Springer Science & Business Media.
 • Kumar, D. D. (1994). Advanced technologies as educational tools in science: Concepts, applications, and issues. Monograph Series Number 8.
 • Kutu, H. & Sözbilir, M. (2010). Yaşam temelli ARCS öğretim modelinin öğrencilerin başarı, motivasyon ve tutumları üzerine etkisi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.
 • Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 29–62.
 • Kutu, H. & Sözbilir, M. (2016). ARCS motivasyon modeli. https://docplayer.biz.tr/11128892-Arcs-motivasyon-modeli.html
 • Medwell, J., Teaching, D. W.-J. of E. for & 2014, undefined. (2014). Pre-service teachers undertaking classroom research: developing reflection and enquiry skills. Taylor & Francis, 40(1), 65–77. https://doi.org/10.1080/02607476.2013.864018
 • Pekdağ, B. (2010). Kimya öğreniminde alternatif yollar: animasyon, simülasyon, video ve multimedya ile öğrenme. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2), 79–110.
 • Powell, L. M., & Wimmer, H. (2015). Evaluating the effectiveness of self-created student screencasts as a tool to increase student learning outcomes in a hands-on computer programming course. Information Systems Education Journal, 13(5), 106.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the Horizon, 9(5), 1–6.
 • Reisoglu, I., Yilmaz, R., Çoban, M., Topu, F. B., Karkus, T. & Göktas, Y. (2015). Üç boyutlu sanal dünyalardaki tasarım ögelerinin motivasyon boyutları açısından incelenmesi. Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi= Pegem Journal of Education Instruction, 5(3), 257.
 • Schraw, G. & Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Review, 7(4), 351–371. Schraw, G. (1998). Promoting general metacognitive awareness. Instructional Science, 26(1–2), 113–125.
 • Schuck, S. & Kearney, M. (2006). Capturing learning through student-generated digital video. Australian Educational Computing, 21(1), 15–20.
 • Sever, S., Oguz-Unver, A. & Yurumezoglu, K. (2013). The effective presentation of inquiry-based classroom experiments using teaching strategies that employ video and demonstration methods. Australasian Journal of Educational Technology, 29(3).
 • Uçar, H. (2016). Uzaktan eğitimde motivasyon stratejilerinin öğrenenlerin ilgileri, motivasyonları, eylem yeterlikleri ve başarıları üzerine etkisi. [Doktora Tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Varol, F., Seda, Ö. & Türel, Y. K. (2014). ARCS motivasyon modeline yönelik tasarlanan z-kitaplara ilişkin görüşler. Öğretim Teknolojileri Öğretmen Eğitimi Dergisi, 3(3).
 • Wakefield, J., Tyler, J., Dyson, L. E., & Frawley, J. K. (2019). Implications of student‐generated screencasts on final examination performance. Accounting & Finance, 59(2), 1415-1446. doi:10.1111/acfi.12256
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. In Seçkin Yayıncılık 8. Baskı, Ankara.
 • Yıldırım, G. (2014). Tablet bilgisayarlara yönelik geliştirilen e-kitapların video ile zenginleştirilmesi süreci: bir tasarım tabanlı araştırma. [Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Yılmaz, H., & Özkaynak, E. (2012). İnternet Temelli Eğitimde Bir Motivasyon Aracı: Buz Kırıcılar. XIV. Akademik Bilişim Konferansı.
 • Yılmaz, Hülya & Huyugüzel Pınar, Ç. (2007). Fen öğrenimine yönelik motivasyon ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 6(3), 430–440.
 • Yin, R. K. (2009). Case Study Research: Design and Methods. Sage Publications.
 • Yöyen, İ. (2010). Mesleki ve teknik eğitimi geliştirme projesine (megep) dahil olan ve olmayan öğrencilerin depresyon ve motivasyon düzeylerinin karşılaştırılması. [Yüksek Lisans Tezi]. Beykent Üniversitesi.
 • Zeidner, M. (2019). Self-regulated learning: Current fissures, challenges, and directions for future research. High Ability Studies, 40(1-2), 255-276.

ÖĞRENENLERİN KENDİ VİDEOLARINI OLUŞTURMASININ ÜSTBİLİŞ VE MOTİVASYON AÇISINDAN İNCELENMESİ

Year 2023, Issue: 26, 97 - 113, 28.10.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1295250

Abstract

Bu çalışma; öğrenenlerin kendi videolarını oluştururken üstbiliş düzenleme stratejilerinin planlama, izleme ve değerlendirme aşamalarında neler yaptıklarını ve video oluşturmalarının motivasyonlarına etkisini incelenmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem olarak durum çalışması tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu seçilmiştir. Veriler çalışma gurubunda yer alan12 öğrenciden görüşme yoluyla elde edilmiştir. Bulgulara göre video oluşturan öğrenenler, içerikleri daha kalıcı bir şekilde öğrendiklerini fark etmiş, üstbilişin planlama, izleme ve değerlendirme aşamalarında kendilerine uygun öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmışlardır. Öğrenenlerin video oluşturmalarının öğrenme süreçleri için uygun olduğu, bireysel ve tam öğrenmeyi destekleyebildiği görülmüştür. Ayrıca motivasyon açısından; bireysel bağlılık duygusu, gözetim altında bulunmak, sorumluluklarını ve görevini yerine getirmenin motivasyon kaynağı olabileceği bulgularda görülmüştür.

References

 • Acat, B., & Demiral, S. (2002). Türkiye’de yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 312–329.
 • Allen, K., & Hancock, T. (2008). Reading comprehension improvement with individualized cognitive profiles and metacognition. Literacy Research Instruction, 47(2), 124–139.
 • Atman Uslu, N., & Yildiz Durak, H. (2022). Predicting learner autonomy in collaborative learning: The role of group metacognition and motivational regulation strategies. Learning and Motivation, 78. https://doi.org/10.1016/j.lmot.2022.101804
 • Aydemir, M. (2014). Uzaktan eğitimde üstbilişsel etkinliklerin öğrencilerin ders çalışma süreçleri ve üstbilişsel becerileri açısından incelenmesi. [Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi
 • Batdı, V., & Semerci, Ç. (2016). İngilizce öğretiminde işbirlikli öğrenme destekli eğitsel eğlenceli etkinliklerin öğrencilerin motivasyonlarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 493–510.
 • Bijnens, M., Vanbuel, M., Verstegen, S. & Young, C. (2004). Candbook on digital video and audio in education-Creating and using audio and video material for education purposes, publicat de video aktive project. http://www.videoaktiv.org Socrates Minerva.
 • Brown. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious mechanisms. In F.E. Weinert and R.H. Kluwe (Eds.),. Metacognition, Motivation, and Understanding (Pp. 65-116).
 • Burke, S. C., Chaney, B. H., & Kirsten, W. (2010). International videoconferencing for public health education: Linking the US and Germany. American Journal of Health Education, 41(1), 53–59.
 • Byers, D. N. (1997). So why use multimedia, the Internet, and lotus notes? In Paper presented at the Technology in Education Conference. San Jose.
 • Candan, A. S. (2005). Üstbilişsel kuram ve tarih öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 327–332.
 • Çakıroğlu, E. (2013). Özel eğitim-öğretim kurumlarında ders aracı olarak blog kullanımının öğrencinin motivasyonuna etkisi. [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi.
 • Dale, E. (1969). Audiovisual methods in teaching.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 49(3), 182.
 • Dede, Y. (2003). ARCS Motivasyon modeli’nin öğrencilerin matematiğe yönelik motivasyonlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 173–182.
 • Dimaggio, G., Nicolo, G., Brüne, M., & Lysaker, P. H. (2011). Mental state understanding in adult psychiatric disorders: Impact on symptoms, social functioning and treatment. Psychiatry Research, 190, 1-2. doi:10.1016/j.psychres.2011.02.005
 • Erbaş, Ç., & Demirer, V. (2014). Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Google Glass örneği. Journal of Instructional Technologies Teacher Education, 3(2).
 • Eren, E. (2015). Ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimde tablet bilgisayar kullanımına ilişkin algıları ile görüşleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(1).
 • Feijóo-García, P. G., & Gardner-McCune, C. (2020). Using student-created instructional videos in CS upper-level courses: A successful strategy in a functional programming course. In Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education. SCITEPRESS-Science and Technology Publications, Prague, Czech Republic (pp. 412-419).
 • Flavell, J. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: a new area of cognitive–developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906.
 • Garcia, T. (1995). The role of motivational strategies in self-regulated learning. Directions for Teaching and Learning, 63, 29–42.
 • Gürdoğan, A. (2012). Öğrencilerin eğitimde motivasyon düzeyleri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu örneği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 149–165.
 • Hilmer, M. J. & Hilmer, C. E. (2012). On the relationship between student tastes and motivations, higher education decisions, and annual earnings. Economics of Education Review, 31(1), 66–75.
 • İşman, A. (2015). Eğitim teknolojisi ve öğretim tasarımı. In B. Akkoyunlu, A. İşman & H. F. Odabaşı (Ed.), Eğitim Teknolojileri Okumaları. TOJET. Ankara.
 • Jonassen, D. H. (1988). Designing structured hypertext and structuring access to hypertext. Educational Technology, 28(11), 13–16.
 • Kara, A. (2008). İlköğretim birinci kademede eğitimde motivasyon ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi, 9(2), 57–78.
 • Keleş Ertürk, K. (2023). Sosyal bilgi işleme, öz düzenleme ve üstbiliş değişkenlerinin zihin kuramına etkisi: Yapısal eşitlik modellemesi. [Doktora Tezi]. Selçuk Üniversitesi
 • Keller, J. (1987). Development and use of the ARCS model of instructional design. Journal of Instructional Development, 10(3), 2.
 • Keller, J. (2010). Motivational design for learning and performance: The ARCS model approach. Springer Science & Business Media.
 • Kumar, D. D. (1994). Advanced technologies as educational tools in science: Concepts, applications, and issues. Monograph Series Number 8.
 • Kutu, H. & Sözbilir, M. (2010). Yaşam temelli ARCS öğretim modelinin öğrencilerin başarı, motivasyon ve tutumları üzerine etkisi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.
 • Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 29–62.
 • Kutu, H. & Sözbilir, M. (2016). ARCS motivasyon modeli. https://docplayer.biz.tr/11128892-Arcs-motivasyon-modeli.html
 • Medwell, J., Teaching, D. W.-J. of E. for & 2014, undefined. (2014). Pre-service teachers undertaking classroom research: developing reflection and enquiry skills. Taylor & Francis, 40(1), 65–77. https://doi.org/10.1080/02607476.2013.864018
 • Pekdağ, B. (2010). Kimya öğreniminde alternatif yollar: animasyon, simülasyon, video ve multimedya ile öğrenme. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2), 79–110.
 • Powell, L. M., & Wimmer, H. (2015). Evaluating the effectiveness of self-created student screencasts as a tool to increase student learning outcomes in a hands-on computer programming course. Information Systems Education Journal, 13(5), 106.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the Horizon, 9(5), 1–6.
 • Reisoglu, I., Yilmaz, R., Çoban, M., Topu, F. B., Karkus, T. & Göktas, Y. (2015). Üç boyutlu sanal dünyalardaki tasarım ögelerinin motivasyon boyutları açısından incelenmesi. Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi= Pegem Journal of Education Instruction, 5(3), 257.
 • Schraw, G. & Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Review, 7(4), 351–371. Schraw, G. (1998). Promoting general metacognitive awareness. Instructional Science, 26(1–2), 113–125.
 • Schuck, S. & Kearney, M. (2006). Capturing learning through student-generated digital video. Australian Educational Computing, 21(1), 15–20.
 • Sever, S., Oguz-Unver, A. & Yurumezoglu, K. (2013). The effective presentation of inquiry-based classroom experiments using teaching strategies that employ video and demonstration methods. Australasian Journal of Educational Technology, 29(3).
 • Uçar, H. (2016). Uzaktan eğitimde motivasyon stratejilerinin öğrenenlerin ilgileri, motivasyonları, eylem yeterlikleri ve başarıları üzerine etkisi. [Doktora Tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Varol, F., Seda, Ö. & Türel, Y. K. (2014). ARCS motivasyon modeline yönelik tasarlanan z-kitaplara ilişkin görüşler. Öğretim Teknolojileri Öğretmen Eğitimi Dergisi, 3(3).
 • Wakefield, J., Tyler, J., Dyson, L. E., & Frawley, J. K. (2019). Implications of student‐generated screencasts on final examination performance. Accounting & Finance, 59(2), 1415-1446. doi:10.1111/acfi.12256
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. In Seçkin Yayıncılık 8. Baskı, Ankara.
 • Yıldırım, G. (2014). Tablet bilgisayarlara yönelik geliştirilen e-kitapların video ile zenginleştirilmesi süreci: bir tasarım tabanlı araştırma. [Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Yılmaz, H., & Özkaynak, E. (2012). İnternet Temelli Eğitimde Bir Motivasyon Aracı: Buz Kırıcılar. XIV. Akademik Bilişim Konferansı.
 • Yılmaz, Hülya & Huyugüzel Pınar, Ç. (2007). Fen öğrenimine yönelik motivasyon ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 6(3), 430–440.
 • Yin, R. K. (2009). Case Study Research: Design and Methods. Sage Publications.
 • Yöyen, İ. (2010). Mesleki ve teknik eğitimi geliştirme projesine (megep) dahil olan ve olmayan öğrencilerin depresyon ve motivasyon düzeylerinin karşılaştırılması. [Yüksek Lisans Tezi]. Beykent Üniversitesi.
 • Zeidner, M. (2019). Self-regulated learning: Current fissures, challenges, and directions for future research. High Ability Studies, 40(1-2), 255-276.
There are 50 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Curriculum and Instration (Other)
Journal Section Articles
Authors

Emrah Avcığlu 0000-0002-0340-9608

Ömer Arpacık 0000-0002-4400-9299

Early Pub Date October 27, 2023
Publication Date October 28, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 26

Cite

APA Avcığlu, E., & Arpacık, Ö. (2023). ÖĞRENENLERİN KENDİ VİDEOLARINI OLUŞTURMASININ ÜSTBİLİŞ VE MOTİVASYON AÇISINDAN İNCELENMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(26), 97-113. https://doi.org/10.29029/busbed.1295250