Research Article
BibTex RIS Cite

THE EVALUATION OF THE EDUCATIONAL VIDEOS WATCHED DURING THE TEACHING CAREER STAGE PROCESS ACCORDING TO TEACHER'S OPINIONS

Year 2023, Issue: 26, 114 - 125, 28.10.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1295437

Abstract

This study aims to determine teachers' opinions about the educational videos watched during the teaching career stages. This study was conducted with a case study, one of the qualitative research designs. The participants of the study consist of 13 teachers from different branches working in Van Province in the 2022-2023 academic year. All the participants work in public schools. Participants were determined according to easily accessible sampling, one of the purposive sampling methods. The data of the study were collected with a structured interview form consisting of four questions. Content analysis, one of the qualitative analysis types, was used to analyze the collected data. As a result of the research, the teachers stated that with videos, they tried to increase personal development, make classroom management effective, keep up with the developing technology, special education, guidance, education, social interaction, communication, and school safety basic activities. In addition, they stated that the videos watched were insufficient for the exam, there was a plain explanation in the relevant materials, the videos were longer than necessary, they were not of a quality that would not attract the attention of the individual, and visual materials did not adequately support them. The teachers, whose opinions were asked, stated that the length of the video content negatively affected their social life, they started their daily life with stress, experienced physical and psychological fatigue, neglected their families, and caused them not to enjoy their holidays. The teachers also stated that in addition to the problems caused by watching so many videos, they experience test anxiety. Videos can be rearranged in line with teachers' opinions.

References

 • Akşid, F., & Şahin, C. (2011). Coğrafya öğretiminde aktif öğrenmenin akademik başarı ve tutum üzerine etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 1-26.
 • Alkan, C., & Hacıoğlu, F. (1997). Öğretmenlik uygulamaları öğretim teknolojisi. Alkım Yayınları.
 • Arslan, H., & Şahin, İ. (2013). Hizmet içi eğitimlerin video konferans sistemiyle verilmesine yönelik öğretmen görüşleri. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, 1(3), 34-41.
 • Aydın, E. (2022). Türkçe öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 7(1), 121-131. https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1059829
 • Aydın, E., & Tunagür, M. (2021). Türkçe öğretmenlerinin mobil uygulamaları eğitsel amaçlı kullanımlarının incelenmesi: Karma yöntem araştırması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1964-1992. https://doi.org/10.17679/inuefd.871935
 • Bakırcı, H., Özkan, Y., & Özdemir, C. (2023). Öğretmenlik meslek kanunu hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(4), 325-343. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1302529
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 231- 274.
 • Bümen, N. T., Ateş, A. Çakar, E. Ural, G., & Acar, V. (2012). Türkiye bağlamında öğretmenlerin mesleki gelişimi: Sorunlar ve öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 41, 194, 31-50.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. M. Bütün ve S. B. Demir Çev. (Ed.). Siyasal Kitapevi.
 • Demir, S. B. (2011). Öğretmen kariyer basamakları uygulamasının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 2(3), 53- 80.
 • Erol, T. (2021). Dil becerileri öğretiminde dijital çağ eğilimleri. İ. Erdem ve S. Erol (Ed.), Türkçe eğitiminde yeni yönelimler içinde (ss. 17-35). Eğiten Kitap Yayıncılık.
 • Erol, T., & Şimşek, R. (2023). Eğitimde öğrenme ortamlarının palyatif uygulamalar açısından analizi. E. Koçoğlu ve Ş. Egüz (Ed.), Eğitimde palyatif uygulamalar içinde (ss. 313-333). Pegem Akademi.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill Publishing.
 • Gökyer, N. (2012). Öğretmenlerin hizmet içi eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve öncelikli ihtiyaç duydukları konular. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16 (2), 233-267.
 • Horzum, M. B., & Canan-Güngören, Ö. (2012). A model for beliefs, tool acceptance levels and web pedagogical content knowledge of science and technology preservice teachers towards web-based instruction. Turkish Online Journal of Distance Education, 13(3), 50-69.
 • Horzum, M. B., Albayrak, E., & Ayvaz, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimde uzaktan eğitime yönelik inançları. Ege Eğitim Dergisi, 13 (1), 55-72.
 • Kao, C., Wu, Y. T., & Tsai, C. C. (2011). Elementary school teachers’ motivation toward web-based professional development, and the relationship with Internet self-efficacy and belief about web-based learning. Teaching and Teacher Education, 27, 406-415. https://www.learntechlib.org/p/51877/.
 • Kırık, A. M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94.
 • Kilit, B., & Güner, P. (2021). Matematik derslerinde web tabanlı uzaktan eğitime ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 85-102. https://doi.org/10.18506/anemon.803167
 • Kurtdede-Fidan, N., Erbasan, Ö., & Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin eğitim bilişim ağından (EBA) yararlanmaya ilişkin görüşleri. Journal of International Social Research, 9 (45), 626-637.
 • Küçükahmet, L. (Eds.). (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş. Alkım Yayınevi.
 • Lin, T.C., Lin, T. J.. & Tsai, C. C. (2014). Research trends in science education from 2008 to 2012: A systematic content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 36 (8), 1346-1372. https://doi.org/10.1080/09500693.2013.864428
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2006). Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin değerlendirme (KBYD) kılavuzu. MEB Personel Genel Müdürlüğü.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2022). Uzman ve başöğretmenlik eğitimlerinin başladığına ilişkin açıklama kılavuzu. MEB Personel Genel Müdürlüğü.
 • Öğretmen Bilişim Ağı. (2022). ÖBA Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim konuları-ders notları. MEB Personel Genel Müdürlüğü.
 • Özen, R. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin hizmet içi eğitim programlarının etkilerine ilişkin görüşleri düzce ili örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 141- 160.
 • Parmaksız, R., & Sıcak, A. (2015). Uzaktan hizmet içi eğitime ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 187-212.
 • Pınar, M., & Tunç, V. (2021). Tek parti dönemi raporlarında Van. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van Özel Sayısı, 161-190.
 • Suri, H., & Clarke, D. (2009). Advancements in research synthesis methods: From a methodologically inclusive perspective. Review of Educational Research, 79(1), 395-430. https://www.jstor.org/stable/40071170
 • Tanyel, A. (1999). İlköğretim Okullarında görevli sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacı [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Taşlıbeyaz, E., Karaman, S., & Göktaş, Y. (2014). Öğretmenlerin uzaktan hizmet içi eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 139-160. https://doi.org/10.12984/eed.19099
 • Tekin, O. (2020). Uzaktan eğitim kullanılan hizmet içi eğitim programlarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 16(1), 20-35. https://doi.org/10.17244/eku.643224
 • Topalak, Ş. (2021). Müzik öğretmenlerinin bakış açısından pandemi döneminde online eğitim. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 291-308. https://doi.org/10.17860/mersinefd.935863
 • Tunagür, M., & Aydın, E. (2021). Türkçe öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerini kullanım yeterlikleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(4), 1562-1580. http://dx.doi.org/10.30703/cije.877013
 • Turgut, Y. E. (2011). Video konferans yoluyla verilen derslerde verimliliğe etki eden faktörler [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Uyar, E. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Kapadokya Eğitim Dergisi, 1(2), 15-32.
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. baskı). Seçkin Yayıncılık.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SÜRECİNDE İZLENEN EĞİTİM VİDEOLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2023, Issue: 26, 114 - 125, 28.10.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1295437

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlik kariyer basamakları sürecinde izlenen eğitim videoları hakkında öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ile yürütülmüştür. Çalışmanın katılımcıları, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Van’da görev yapan farklı branştan 13 öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcıların tamamı devlet okullarında görev yapmaktadır. Katılımcılar, amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklemeye göre belirlenmiştir. Çalışmanın verileri dört sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde nitel analiz çeşitlerinden içerik analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenler videolarla kişisel gelişimi arttırma, sınıf yönetimini etkili hâle getirme, gelişen teknolojiye ayak uydurma, özel eğitim ve rehberlik, eğitim öğretimi bütün olarak ele almak, sosyal etkileşim ve iletişim, okul güvenliği temel etkinliklerinin edindirilmeye çalışıldığını belirtmişlerdir. Ayrıca izletilen videoların sınav için yetersiz olduğunu, ilgili materyallerde düz bir anlatımın olduğunu, videoların gereğinden fazla uzatıldığını, bireyin ilgisini çekmeyecek nitelikte olduklarını, görsel materyallerle yeterince desteklenmediklerini ifade etmişlerdir. Görüşlerine başvurulan öğretmenler, video içeriklerinin uzun olmasının sosyal hayatlarını olumsuz yönde etkilediklerini, günlük yaşama stresli başladıklarını, fiziksel ve psikolojik yorgunluk yaşadıklarını, ailelerini ihmal ettiklerini, ilgili tatilden hiçbir şey anlamadıklarını dile getirmişlerdir. Öğretmenler ayrıca bu kadar video izlemenin ortaya çıkardığı sorunların yanı sıra genel itibariyle sınav kaygısı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda videolar yeniden düzenlenebilir.

References

 • Akşid, F., & Şahin, C. (2011). Coğrafya öğretiminde aktif öğrenmenin akademik başarı ve tutum üzerine etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 1-26.
 • Alkan, C., & Hacıoğlu, F. (1997). Öğretmenlik uygulamaları öğretim teknolojisi. Alkım Yayınları.
 • Arslan, H., & Şahin, İ. (2013). Hizmet içi eğitimlerin video konferans sistemiyle verilmesine yönelik öğretmen görüşleri. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, 1(3), 34-41.
 • Aydın, E. (2022). Türkçe öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 7(1), 121-131. https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1059829
 • Aydın, E., & Tunagür, M. (2021). Türkçe öğretmenlerinin mobil uygulamaları eğitsel amaçlı kullanımlarının incelenmesi: Karma yöntem araştırması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1964-1992. https://doi.org/10.17679/inuefd.871935
 • Bakırcı, H., Özkan, Y., & Özdemir, C. (2023). Öğretmenlik meslek kanunu hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(4), 325-343. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1302529
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 231- 274.
 • Bümen, N. T., Ateş, A. Çakar, E. Ural, G., & Acar, V. (2012). Türkiye bağlamında öğretmenlerin mesleki gelişimi: Sorunlar ve öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 41, 194, 31-50.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. M. Bütün ve S. B. Demir Çev. (Ed.). Siyasal Kitapevi.
 • Demir, S. B. (2011). Öğretmen kariyer basamakları uygulamasının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 2(3), 53- 80.
 • Erol, T. (2021). Dil becerileri öğretiminde dijital çağ eğilimleri. İ. Erdem ve S. Erol (Ed.), Türkçe eğitiminde yeni yönelimler içinde (ss. 17-35). Eğiten Kitap Yayıncılık.
 • Erol, T., & Şimşek, R. (2023). Eğitimde öğrenme ortamlarının palyatif uygulamalar açısından analizi. E. Koçoğlu ve Ş. Egüz (Ed.), Eğitimde palyatif uygulamalar içinde (ss. 313-333). Pegem Akademi.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill Publishing.
 • Gökyer, N. (2012). Öğretmenlerin hizmet içi eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve öncelikli ihtiyaç duydukları konular. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16 (2), 233-267.
 • Horzum, M. B., & Canan-Güngören, Ö. (2012). A model for beliefs, tool acceptance levels and web pedagogical content knowledge of science and technology preservice teachers towards web-based instruction. Turkish Online Journal of Distance Education, 13(3), 50-69.
 • Horzum, M. B., Albayrak, E., & Ayvaz, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimde uzaktan eğitime yönelik inançları. Ege Eğitim Dergisi, 13 (1), 55-72.
 • Kao, C., Wu, Y. T., & Tsai, C. C. (2011). Elementary school teachers’ motivation toward web-based professional development, and the relationship with Internet self-efficacy and belief about web-based learning. Teaching and Teacher Education, 27, 406-415. https://www.learntechlib.org/p/51877/.
 • Kırık, A. M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94.
 • Kilit, B., & Güner, P. (2021). Matematik derslerinde web tabanlı uzaktan eğitime ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 85-102. https://doi.org/10.18506/anemon.803167
 • Kurtdede-Fidan, N., Erbasan, Ö., & Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin eğitim bilişim ağından (EBA) yararlanmaya ilişkin görüşleri. Journal of International Social Research, 9 (45), 626-637.
 • Küçükahmet, L. (Eds.). (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş. Alkım Yayınevi.
 • Lin, T.C., Lin, T. J.. & Tsai, C. C. (2014). Research trends in science education from 2008 to 2012: A systematic content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 36 (8), 1346-1372. https://doi.org/10.1080/09500693.2013.864428
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2006). Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin değerlendirme (KBYD) kılavuzu. MEB Personel Genel Müdürlüğü.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2022). Uzman ve başöğretmenlik eğitimlerinin başladığına ilişkin açıklama kılavuzu. MEB Personel Genel Müdürlüğü.
 • Öğretmen Bilişim Ağı. (2022). ÖBA Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim konuları-ders notları. MEB Personel Genel Müdürlüğü.
 • Özen, R. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin hizmet içi eğitim programlarının etkilerine ilişkin görüşleri düzce ili örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 141- 160.
 • Parmaksız, R., & Sıcak, A. (2015). Uzaktan hizmet içi eğitime ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 187-212.
 • Pınar, M., & Tunç, V. (2021). Tek parti dönemi raporlarında Van. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van Özel Sayısı, 161-190.
 • Suri, H., & Clarke, D. (2009). Advancements in research synthesis methods: From a methodologically inclusive perspective. Review of Educational Research, 79(1), 395-430. https://www.jstor.org/stable/40071170
 • Tanyel, A. (1999). İlköğretim Okullarında görevli sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacı [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Taşlıbeyaz, E., Karaman, S., & Göktaş, Y. (2014). Öğretmenlerin uzaktan hizmet içi eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 139-160. https://doi.org/10.12984/eed.19099
 • Tekin, O. (2020). Uzaktan eğitim kullanılan hizmet içi eğitim programlarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 16(1), 20-35. https://doi.org/10.17244/eku.643224
 • Topalak, Ş. (2021). Müzik öğretmenlerinin bakış açısından pandemi döneminde online eğitim. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 291-308. https://doi.org/10.17860/mersinefd.935863
 • Tunagür, M., & Aydın, E. (2021). Türkçe öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerini kullanım yeterlikleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(4), 1562-1580. http://dx.doi.org/10.30703/cije.877013
 • Turgut, Y. E. (2011). Video konferans yoluyla verilen derslerde verimliliğe etki eden faktörler [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Uyar, E. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Kapadokya Eğitim Dergisi, 1(2), 15-32.
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. baskı). Seçkin Yayıncılık.
There are 37 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Curriculum and Instration (Other)
Journal Section Articles
Authors

Hasan Bakırcı 0000-0002-7142-5271

Mustafa Kaya 0000-0003-4755-4994

Vildan Parlak 0000-0003-0336-083X

Early Pub Date October 27, 2023
Publication Date October 28, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 26

Cite

APA Bakırcı, H., Kaya, M., & Parlak, V. (2023). ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SÜRECİNDE İZLENEN EĞİTİM VİDEOLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(26), 114-125. https://doi.org/10.29029/busbed.1295437