Research Article
BibTex RIS Cite

THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN POLITICAL STABILITY AND PERSONAL INCOME: THE CASE OF BRICS AND MIST COUNTRIES

Year 2023, Issue: 26, 438 - 452, 28.10.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1295438

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between political stability index, trade openness, employment variables and gross domestic product per capita (GDP per capita) in MIST and BRICS countries on the basis of annual data for the period 2002-2021. The econometric method used in the study is panel data analysis. Within the scope of the analysis, firstly, horizontal cross-section dependence is tested for the variables and the model. CIPS unit root test was applied to determine the stationarity of the panel. Westerlund (2007) panel cointegration test was used to determine the long-run relationship between variables. Finally, Dumitrescu & Hurlin (2012) panel causality test was applied to determine the causality relationship. The results of the study prove the existence of a long-run cointegration relationship between the variables. In addition, based on the results of the causality analysis, it is determined that there is a bidirectional causality relationship between the political stability index, trade openness rate, employment rate and GDP per capita.

References

 • Adika, G. (2020). Economic growth dynamics between resource‐rich and resource‐poor countries in Sub‐Saharan Africa: The role of politics and institutions. African Development Review, 32(3), 303-315. https://doi.org/10.1111/1467-8268.12440
 • Aisen, A., & Veiga, F. J. (2013). How does political instability affect economic growth? European Journal of Political Economy, 29, 151-167. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2012.11.001
 • Alesina, A., Özler, Ş., Roubini, N., & Swagel, P. (1996). Political stability and economic growth. Journal of Economic Growth, 1(2), 189-211. https://doi.org/10.1007/BF00138862
 • Alesina, A., & Perotti, R. (1993). Income distribution, political instability, and investment. NBER. Cambridge.
 • Alper, A. & Oransay, G. (2015). Cari açık ve finansal gelişmişlik ilişkisinin panel nedensellik analizi ekseninde değerlendirilmesi. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1(2), 73-85. https://doi.org/10.20979/ueyd.182896
 • Alper, A. E. (2018). BRICS-T Ülkelerinde Politik İstikrar ve Ekonomik Performans İlişkisi Üzerine Bir Analiz. Business and Economics Research Journal, 9(1), 49-56. https://doi.org/10.20409/berj.2017.88
 • Arslan, Ü. (2011). Siyasi İstikrarsızlık ve Ekonomik Performans: Türkiye Örneği. Ege Akademik Bakış, 11(1), 1361-1368. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/558597
 • Asteriou, D., & Price, S. (2003). Political instability and economic growth: UK Time Series Evidence. Scottish Journal of Political Economy, 48(4), 383-399. https://doi.org/10.1111/1467-9485.00205
 • Ateş, D., & Gökmen, G. S. (2013). Bir akademik disiplin olarak uluslararası politik ekonominin sınırları. Sosyal Bilimler Dergisi, XV(1), 45-71. https://kutuphane.dogus.edu.tr/mvt/pdf.php
 • Aydınbaş, G., (2018). Uluslararası siyasi krizler ve ekonomik etkileri: Türkiye-Rusya uçak krizi örneği [Yüksek lisans tezi]. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.
 • Azam, M. (2021). Governance and economic growth: Evidence from 14 Latin America and Caribbean countries. Journal of the Knowledge Economy, 1-26. https://doi.org/10.1007/s13132-021-00781-2
 • Balan, F. (2016). Politik istikrar ve devlet harcamaları ilişkisi: 1986-2013 VAR analizi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(27), 519-537. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/660515
 • Biçen, Ö. F. (2020). Politik istikrar ekonomik büyümeyi sağlamada yeterli bir faktör müdür? BRICST ülkeleri üzerine bir inceleme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(43), 119-139. https://doi.org/10.31795/baunsobed.687382
 • Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. Review of Economic Studies, 47, 239-253. https://doi.org/10.2307/2297111
 • Cangir, N. (2012). Politik istikrarsızlık ve makroekonomik performans ilişkisi: Türkiye örneği [Doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Corovei, E. A., & Socol, A. (2019). The impact of political stability on economic growth in European Union. Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, 19(1), 8-14. https://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/wp-content/uploads/2019/08/2.pdf
 • Çelik, M. Y. & Ünsür, Z. (2020). Küreselleşme ve Büyüme İlişkisinin Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Testi ile Belirlenmesi. İzmir İktisat Dergisi, 35(1), 201-210. https://doi.org/10.24988/ije.202035115
 • Çondur, F, Erol, H, & Göcekli, S. (2016). Türkiye’de ekonomik büyüme ve istihdam ilişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(5), 1065 - 1079.
 • Demirgil, H. (2011). Politik istikrarsızlık, belirsizlik ve makroekonomi: Türkiye örneği (1970-2006). Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XXXI(II), 123-144. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3848
 • Diken, A., Parlakkaya, R., Kara, E., & Kodalak, O. (2018). The relation between political stability and economic growth: The Turkish case. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (40), 176-185. https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/2994/The%20Relation%20Between%20Political%20Stability%20and%20Economic%20Growth%20TheTurkish%20Case.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Dumitrescu, E. I. & Hurlin, C. (2012). Testing for granger noncausality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450-1460. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.02.014
 • Durmuş, E. (2017). Karşılıklı bağımlılığın siyaseti: Türkiye’nin İsrail ve İran ilişkilerinde ekonominin etkisizliği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(31), 523-542. https://jurix.com.tr/article/30520
 • Eğilmez, M. (2014). Siyasal, sosyal ve ekonomik istikrar. Erişim Tarihi: 17.01.2023. Erişim Adresi: https://www.mahfiegilmez.com/2014/03/siyasal-sosyal-ve-ekonomik-istikrar.html?showComment=1588256961705
 • Eren, E. (2022). Politik iktisat-ekonomi politik: Tarihsel ve kavramsal gelişim. İktisat ve Toplum Dergisi, 140, 7-16. https://iktisatvetoplum.com/itd-140-sayi-yeniden-politik-iktisat/
 • Eren M., Ergin Ünal, A. (2019). Ticari dışa açıklık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin analizi: Türkiye örneği. Sosyoekonomi, 27(39), 81-93. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.01.05
 • Erdoğan, S., & Akalın, G. (2022). Türkiye’de politik istikrar ve ekonomik büyüme ilişkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (61), 1-15. https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.951219
 • Flyyn, J. J. (1967). Çağdaş iktisatçılar (Çev. Ergün Tuncalı). Milliyet Yayınları.
 • Fielding, D. (2003). Modelling political ınstability and economic performance: Israeli investment during the intifada. Economica, 70(277), 159-186. https://doi.org/10.1111/1468-0335.t01-2-00276
 • Fosu, A. K. (2001). Political instability and economic growth in developing economies: Some specification empirics. Economics Letters, 70(2), 289-294. https://doi.org/10.1016/S0165-1765(00)00357-8
 • Gür, T., & Akbulut, H. (2012). Gelişmekte olan ülkelerde politik istikrarın ekonomik büyüme üzerine etkisi. Sosyoekonomi, 17(17). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/197728
 • Gyimah-Brempong, K., & Traynor, T. L. (1999). Political instability, investment and economic growth in Sub-Saharan Africa. Journal of African Economies, 8(1), 52-86. https://doi.org/10.1093/jae/8.1.52
 • Jong-A-Pin, R. (2006). On the measurement of political instability and its impact on economic growth. European Journal of Political Economy, 25(1), 15-29. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2008.09.010
 • Kalay, M., & Çetin, D. (2016). Afrika ülkelerinde politik istikrar ve ekonomik büyüme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 2277-2290. https://doi.org/10.15869/itobiad.260265
 • Karahan, H., & Karagöl, E. T. (2014). Ekonomik performansın temel taşı: Siyasi istikrar. Seta Perspektif 41, http://file.setav.org/Files/Pdf/20140325190707_ekonomik-performansin-temel-tasi-siyasi-istikrar-pdf.pdf
 • Kaya, M. (2003). Beyin göçü/erozyonu, üniversite ve toplum. Erişim Tarihi: 17.01.2023. Erişim Adresi: http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=145
 • Khan, M. M., & Akbar, M. I. (2013). The impact of political risk on foreign direct investment. International Journal of Economics and Finance, 5(8), 147-156. https://doi.org/10.5539/ijef.v5n8p147
 • Kılıç, C., Bayar, Y., & Özekicioğlu, H. (2015). Araştırma geliştirme harcamalarının yüksek teknoloji ürün ihracatı üzerindeki etkisi: G-8 ülkeleri için bir panel veri analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0(44), 115-130. https://doi.org/10.18070/euiibfd.62317
 • Kuşat, N., & Dolmacı, N. (2011). Kamu Tercihi Teorisi Çerçevesinde Seçim Ekonomisi Kavramının Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 129-146.
 • Lensink, R., Hermes, N., & Murinde, V. (2000). Capital flight and political risk. Journal of International Money and Finance, 19, 73-92. https://doi.org/10.1016/S0261-5606(99)00034-0
 • Özek, Y. (2019). Politik istikrar ve ekonomik belirleyiciler arasındaki nedensellik ilişkisi: Avrupa Birliği üyesi merkezi ve Doğu Avrupa geçiş ekonomileri. Turkish Studies Economics, Finance, Politics, 14(2), 465-481. http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22891
 • Parasız, İ. (2000). İktisadın abc’si (4. Basım). Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Pesaran, M. H. (2006). Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure. Econometrica, 74, 967-1012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2006.00692.x
 • Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.05.010
 • Ramadhan, A. A., Jian, Z. H., Henry, K. K., & Pacific, Y. K. T. (2016). Does political stability accelerate economic growth in Tanzania? A time series analysis. Global Business Review, 17(5), 1026-1036. https://doi.org/10.1177/0972150916656652
 • Ren, C. C., Zulkefly A.K., & Mohd.Azlan S. Z. (2012). Institutions and foreign direct investment (FDI) in MENA countries: A panel ARDL study. PROSIDING PERKEM VII, JILID 2 (2012), 1349-1355ISSN: 2231-962X.
 • Steuart S. J. (1967). An inquiry into the principles of political oeconomy. Arkose Press.
 • Şanlısoy, S. (2020). Türkiye’de Politik istikrarsızlık ile ekonomik büyüme ilişkisi: Bir nedensellik analizi. Bilig-Journal of Social Sciences of the Turkish World, 92, 85-114. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/954685
 • Şanlısoy, S. (2010). Politik istikrarsızlık-ekonomik süreç politikaları etkileşimi. Sosyoekonomi, 13(13), 192-214. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/197685
 • Şimşek, T. (2015). Modern politik konjonktür teorileri çerçevesinde ekonomik dalgalanmalar: Politik istikrarın etkileri üzerine panel veri analizi [Doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Tang, C. F. & Abosedra, S. (2014). The impacts of tourism, energy consumption and political instability on economic growth in MENA countries. Energy Policy, 68, 458-464. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.01.004
 • The Global Economy (2021). Political stability - Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/ (30.06.2023).
 • Tosun, G. E., & Tosun, T. (1999). Türkiye’nin siyasal istikrar arayışı başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri. Alfa Yayınları.
 • Tosun, M. U., Gran, M. C., & Ulucan, A. (2008). The political instability, investment profile and the macroeconomic performance of the Middle East and North Africa (MENA) region. Problems and Perspectives İn Management, 6(2), 31-38. https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/2165/PPM_EN_2008_02_Tosun.pdf
 • Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69, 709-748. https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x
 • Yalçınkaya, Ö., & Kaya, V. (2017). Politik istikrarın/istikrarsızlığın ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Dünyanın en büyük ilk yirmi ekonomisi üzerinde bir uygulama (1996-2015). Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(2), 277-298. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.01.004

POLİTİK İSTİKRAR VE KİŞİSEL GELİR ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: BRICS VE MIST ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Year 2023, Issue: 26, 438 - 452, 28.10.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1295438

Abstract

Bu çalışmadaki amaç, MIST ve BRICS ülkelerinde politik istikrar endeksi, ticari açıklık, istihdam değişkenleri ve kişi başına gayrisafi yurt içi hâsıla (KBGSYH) arasındaki ilişkiyi 2002-2021 dönemine ait yıllık veriler bazında incelemektir. Çalışmada kullanılan ekonometrik yöntem panel veri analizidir. Analiz kapsamında öncelikle değişkenler ve model için yatay kesit bağımlılığı sınanmıştır. Panelin durağanlığının belirlenmesi adına CIPS birim kök testi uygulanmıştır. Değişkenler arası uzun dönemli ilişkinin tespitinde ise Westerlund (2007) panel eş-bütünleşme testi kullanılmıştır. Son olarak da nedensellik ilişkisinin tespiti adına Dumitrescu & Hurlin (2012) panel nedensellik testi uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları ile değişkenler arası uzun vadede bir eş-bütünleşme ilişkisinin varlığı kanıtlanmıştır. Ayrıca nedensellik analizinin sonuçlarına dayanılarak politik istikrar endeksi, ticari açıklık oranı, istihdam oranı ile kişi başına GSYH arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Adika, G. (2020). Economic growth dynamics between resource‐rich and resource‐poor countries in Sub‐Saharan Africa: The role of politics and institutions. African Development Review, 32(3), 303-315. https://doi.org/10.1111/1467-8268.12440
 • Aisen, A., & Veiga, F. J. (2013). How does political instability affect economic growth? European Journal of Political Economy, 29, 151-167. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2012.11.001
 • Alesina, A., Özler, Ş., Roubini, N., & Swagel, P. (1996). Political stability and economic growth. Journal of Economic Growth, 1(2), 189-211. https://doi.org/10.1007/BF00138862
 • Alesina, A., & Perotti, R. (1993). Income distribution, political instability, and investment. NBER. Cambridge.
 • Alper, A. & Oransay, G. (2015). Cari açık ve finansal gelişmişlik ilişkisinin panel nedensellik analizi ekseninde değerlendirilmesi. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1(2), 73-85. https://doi.org/10.20979/ueyd.182896
 • Alper, A. E. (2018). BRICS-T Ülkelerinde Politik İstikrar ve Ekonomik Performans İlişkisi Üzerine Bir Analiz. Business and Economics Research Journal, 9(1), 49-56. https://doi.org/10.20409/berj.2017.88
 • Arslan, Ü. (2011). Siyasi İstikrarsızlık ve Ekonomik Performans: Türkiye Örneği. Ege Akademik Bakış, 11(1), 1361-1368. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/558597
 • Asteriou, D., & Price, S. (2003). Political instability and economic growth: UK Time Series Evidence. Scottish Journal of Political Economy, 48(4), 383-399. https://doi.org/10.1111/1467-9485.00205
 • Ateş, D., & Gökmen, G. S. (2013). Bir akademik disiplin olarak uluslararası politik ekonominin sınırları. Sosyal Bilimler Dergisi, XV(1), 45-71. https://kutuphane.dogus.edu.tr/mvt/pdf.php
 • Aydınbaş, G., (2018). Uluslararası siyasi krizler ve ekonomik etkileri: Türkiye-Rusya uçak krizi örneği [Yüksek lisans tezi]. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.
 • Azam, M. (2021). Governance and economic growth: Evidence from 14 Latin America and Caribbean countries. Journal of the Knowledge Economy, 1-26. https://doi.org/10.1007/s13132-021-00781-2
 • Balan, F. (2016). Politik istikrar ve devlet harcamaları ilişkisi: 1986-2013 VAR analizi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(27), 519-537. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/660515
 • Biçen, Ö. F. (2020). Politik istikrar ekonomik büyümeyi sağlamada yeterli bir faktör müdür? BRICST ülkeleri üzerine bir inceleme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(43), 119-139. https://doi.org/10.31795/baunsobed.687382
 • Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. Review of Economic Studies, 47, 239-253. https://doi.org/10.2307/2297111
 • Cangir, N. (2012). Politik istikrarsızlık ve makroekonomik performans ilişkisi: Türkiye örneği [Doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Corovei, E. A., & Socol, A. (2019). The impact of political stability on economic growth in European Union. Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, 19(1), 8-14. https://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/wp-content/uploads/2019/08/2.pdf
 • Çelik, M. Y. & Ünsür, Z. (2020). Küreselleşme ve Büyüme İlişkisinin Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Testi ile Belirlenmesi. İzmir İktisat Dergisi, 35(1), 201-210. https://doi.org/10.24988/ije.202035115
 • Çondur, F, Erol, H, & Göcekli, S. (2016). Türkiye’de ekonomik büyüme ve istihdam ilişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(5), 1065 - 1079.
 • Demirgil, H. (2011). Politik istikrarsızlık, belirsizlik ve makroekonomi: Türkiye örneği (1970-2006). Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XXXI(II), 123-144. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3848
 • Diken, A., Parlakkaya, R., Kara, E., & Kodalak, O. (2018). The relation between political stability and economic growth: The Turkish case. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (40), 176-185. https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/2994/The%20Relation%20Between%20Political%20Stability%20and%20Economic%20Growth%20TheTurkish%20Case.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Dumitrescu, E. I. & Hurlin, C. (2012). Testing for granger noncausality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450-1460. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.02.014
 • Durmuş, E. (2017). Karşılıklı bağımlılığın siyaseti: Türkiye’nin İsrail ve İran ilişkilerinde ekonominin etkisizliği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(31), 523-542. https://jurix.com.tr/article/30520
 • Eğilmez, M. (2014). Siyasal, sosyal ve ekonomik istikrar. Erişim Tarihi: 17.01.2023. Erişim Adresi: https://www.mahfiegilmez.com/2014/03/siyasal-sosyal-ve-ekonomik-istikrar.html?showComment=1588256961705
 • Eren, E. (2022). Politik iktisat-ekonomi politik: Tarihsel ve kavramsal gelişim. İktisat ve Toplum Dergisi, 140, 7-16. https://iktisatvetoplum.com/itd-140-sayi-yeniden-politik-iktisat/
 • Eren M., Ergin Ünal, A. (2019). Ticari dışa açıklık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin analizi: Türkiye örneği. Sosyoekonomi, 27(39), 81-93. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.01.05
 • Erdoğan, S., & Akalın, G. (2022). Türkiye’de politik istikrar ve ekonomik büyüme ilişkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (61), 1-15. https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.951219
 • Flyyn, J. J. (1967). Çağdaş iktisatçılar (Çev. Ergün Tuncalı). Milliyet Yayınları.
 • Fielding, D. (2003). Modelling political ınstability and economic performance: Israeli investment during the intifada. Economica, 70(277), 159-186. https://doi.org/10.1111/1468-0335.t01-2-00276
 • Fosu, A. K. (2001). Political instability and economic growth in developing economies: Some specification empirics. Economics Letters, 70(2), 289-294. https://doi.org/10.1016/S0165-1765(00)00357-8
 • Gür, T., & Akbulut, H. (2012). Gelişmekte olan ülkelerde politik istikrarın ekonomik büyüme üzerine etkisi. Sosyoekonomi, 17(17). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/197728
 • Gyimah-Brempong, K., & Traynor, T. L. (1999). Political instability, investment and economic growth in Sub-Saharan Africa. Journal of African Economies, 8(1), 52-86. https://doi.org/10.1093/jae/8.1.52
 • Jong-A-Pin, R. (2006). On the measurement of political instability and its impact on economic growth. European Journal of Political Economy, 25(1), 15-29. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2008.09.010
 • Kalay, M., & Çetin, D. (2016). Afrika ülkelerinde politik istikrar ve ekonomik büyüme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 2277-2290. https://doi.org/10.15869/itobiad.260265
 • Karahan, H., & Karagöl, E. T. (2014). Ekonomik performansın temel taşı: Siyasi istikrar. Seta Perspektif 41, http://file.setav.org/Files/Pdf/20140325190707_ekonomik-performansin-temel-tasi-siyasi-istikrar-pdf.pdf
 • Kaya, M. (2003). Beyin göçü/erozyonu, üniversite ve toplum. Erişim Tarihi: 17.01.2023. Erişim Adresi: http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=145
 • Khan, M. M., & Akbar, M. I. (2013). The impact of political risk on foreign direct investment. International Journal of Economics and Finance, 5(8), 147-156. https://doi.org/10.5539/ijef.v5n8p147
 • Kılıç, C., Bayar, Y., & Özekicioğlu, H. (2015). Araştırma geliştirme harcamalarının yüksek teknoloji ürün ihracatı üzerindeki etkisi: G-8 ülkeleri için bir panel veri analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0(44), 115-130. https://doi.org/10.18070/euiibfd.62317
 • Kuşat, N., & Dolmacı, N. (2011). Kamu Tercihi Teorisi Çerçevesinde Seçim Ekonomisi Kavramının Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 129-146.
 • Lensink, R., Hermes, N., & Murinde, V. (2000). Capital flight and political risk. Journal of International Money and Finance, 19, 73-92. https://doi.org/10.1016/S0261-5606(99)00034-0
 • Özek, Y. (2019). Politik istikrar ve ekonomik belirleyiciler arasındaki nedensellik ilişkisi: Avrupa Birliği üyesi merkezi ve Doğu Avrupa geçiş ekonomileri. Turkish Studies Economics, Finance, Politics, 14(2), 465-481. http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22891
 • Parasız, İ. (2000). İktisadın abc’si (4. Basım). Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Pesaran, M. H. (2006). Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure. Econometrica, 74, 967-1012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2006.00692.x
 • Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.05.010
 • Ramadhan, A. A., Jian, Z. H., Henry, K. K., & Pacific, Y. K. T. (2016). Does political stability accelerate economic growth in Tanzania? A time series analysis. Global Business Review, 17(5), 1026-1036. https://doi.org/10.1177/0972150916656652
 • Ren, C. C., Zulkefly A.K., & Mohd.Azlan S. Z. (2012). Institutions and foreign direct investment (FDI) in MENA countries: A panel ARDL study. PROSIDING PERKEM VII, JILID 2 (2012), 1349-1355ISSN: 2231-962X.
 • Steuart S. J. (1967). An inquiry into the principles of political oeconomy. Arkose Press.
 • Şanlısoy, S. (2020). Türkiye’de Politik istikrarsızlık ile ekonomik büyüme ilişkisi: Bir nedensellik analizi. Bilig-Journal of Social Sciences of the Turkish World, 92, 85-114. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/954685
 • Şanlısoy, S. (2010). Politik istikrarsızlık-ekonomik süreç politikaları etkileşimi. Sosyoekonomi, 13(13), 192-214. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/197685
 • Şimşek, T. (2015). Modern politik konjonktür teorileri çerçevesinde ekonomik dalgalanmalar: Politik istikrarın etkileri üzerine panel veri analizi [Doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Tang, C. F. & Abosedra, S. (2014). The impacts of tourism, energy consumption and political instability on economic growth in MENA countries. Energy Policy, 68, 458-464. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.01.004
 • The Global Economy (2021). Political stability - Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/ (30.06.2023).
 • Tosun, G. E., & Tosun, T. (1999). Türkiye’nin siyasal istikrar arayışı başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri. Alfa Yayınları.
 • Tosun, M. U., Gran, M. C., & Ulucan, A. (2008). The political instability, investment profile and the macroeconomic performance of the Middle East and North Africa (MENA) region. Problems and Perspectives İn Management, 6(2), 31-38. https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/2165/PPM_EN_2008_02_Tosun.pdf
 • Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69, 709-748. https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x
 • Yalçınkaya, Ö., & Kaya, V. (2017). Politik istikrarın/istikrarsızlığın ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Dünyanın en büyük ilk yirmi ekonomisi üzerinde bir uygulama (1996-2015). Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(2), 277-298. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.01.004
There are 55 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Gökçen Aydınbaş 0000-0001-9435-5387

Early Pub Date October 27, 2023
Publication Date October 28, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 26

Cite

APA Aydınbaş, G. (2023). POLİTİK İSTİKRAR VE KİŞİSEL GELİR ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: BRICS VE MIST ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(26), 438-452. https://doi.org/10.29029/busbed.1295438