Research Article
BibTex RIS Cite

GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU (FoMO) VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI: BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Year 2023, Issue: 26, 264 - 275, 28.10.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1298386

Abstract

Bu araştırmanın amacı gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO) ile internet bağımlılığı arasında bilişsel esnekliğin aracılık rolünün incelenmesidir. Araştırmaya 389 üniversite öğrencisi gönüllü katılmıştır. Araştırmada Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği, Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu, Bilişsel Esneklik Ölçeği ve Kişisel Bilgi formu araştırmanın verilerini toplamak amacıyla kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Katılımcıların gelişmeleri kaçırma korkusu ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkide bilişsel esnekliğin aracılık rolü yapısal eşitlik modeli ile sınanmıştır. Bulgulara göre gelişmeleri kaçırma korkusu ile internet bağımlılığı arasında pozitif yönde bilişsel esneklik ile negatif yönde ilişkiler bulunmuştur. Bilişsel esneklik ile internet bağımlılığı arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur. Dahası, gelişmeleri kaçırma korkusu ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkide bilişsel esneklik aracılık etmektedir. Daha büyük örneklemler için yapılan bootstrapping analizi sonucunda araştırmanın modeli doğrulanmıştır. Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinde gelişmeleri kaçırma korkusu arttıkça bilişsel esneklik düzeyleri azalmakta, bilişsel esneklik düzey azaldıkça internet bağımlılığı düzeyleri artmaktadır.

Supporting Institution

Yok

Project Number

Yok

References

 • Abell, L., Buglass, S. L., & Betts, L. R. (2019). Fear of missing out and relational aggression on Facebook. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 22(12), 799-803. https://doi.org/10.1089/cyber.2019.0071
 • Alt, D. (2018). Students’ wellbeing, fear of missing out, and social media engagement for leisure in higher education learning environments. Current Psychology, 37, 128-138. https://doi.org/10.1007/s12144-016-9496-1 Diagnostic, American Psychiatric Association. (2013). statistical manual of mental disorders: DSM-5™. Arlington. VA American Psychiatric Publishing.
 • Arısoy, Ö. (2009). İnternet bağımlılığı ve tedavisi. Psikiyatride güncel yaklaşımlar, 1(1), 55-67.
 • Avcı, Ü., & Kula, A. (2022). Examining the predictors of university students' engagement, fear of missing out and Internet addiction in online environments. Information Technology & People, (ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/ITP-05-2021-0416
 • Bakioğlu, F. (2020). Internet addiction and social self-efficacy: the mediator role of loneliness. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 36(3), 435-442. https://doi.org/10.6018/analesps.394031
 • Barker, E. (2016). This ıs the best way to overcome fear of missing out. Time Magazine.
 • Blanca, M. J., & Bendayan, R. (2018). Spanish version of the Phubbing Scale: Internet addiction, Facebook intrusion, and fear of missing out as correlates. Psicothema, 30(4), 449-454. https://doi.org/10.7334/psicothema2018.153
 • Bozkurt, H., Şahin, S., & Zoroğlu, S. (2016). İnternet bağımlılığı: Güncel bir gözden geçirme. Çağdaş Tıp Dergisi, 6(3), 235-247. https://doi.org/10.16899/ctd.66303
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, G., & Satıcı, S. A. (2019). Adaptation of fear of missing out scale (FoMOs): Turkish version validity and reliability study. Psicologia: Reflexão e Crítica, 32(1), 3. https://doi.org/10.1186/s41155-019-0117-4
 • Canas, J., Quesada, J., Antolí, A., & Fajardo, I. (2003). Cognitive flexibility and adaptability to environmental changes in dynamic complex problem-solving tasks. Ergonomics, 46(5), 482-501. https://doi.org/10.1080/0014013031000061640
 • Chan, S. S., Van Solt, M., Cruz, R. E., Philp, M., Bahl, S., Serin, N., ... & Canbulut, M. (2022). Social media and mindfulness: From the fear of missing out (FOMO) to the joy of missing out (JOMO). Journal of Consumer Affairs, 56(3), 1312-1331. https://doi.org/10.1111/joca.12476
 • Çelikkaleli, Ö. (2014). Bilişsel Esneklik Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği. Eğitim ve Bilim, 39(176), 339-346. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3466
 • Çelikkaleli, Ö., & Gündüz, B. (2019). Direct and indirect relationships between personality types and problem-focused coping style in adolescents: Mediation role of cognitive flexibility. Cukurova University Faculty of Education Journal, 48(1), 73-99. https://doi.org/10.14812/cufej.483079
 • Çınar, Ç. Y., & Mutlu, E. (2019). İnternet bağımlılığının benlik saygısı, dikkat, gelişmeleri kaçırma korkusu, yaşam doyumu ve kişilik özellikleri ile ilişkisi. Bağımlılık Dergisi, 20(3), 133-142.
 • Damirchi, E. S., Pireinaladin, S., Akbari, T., & Dargahi, S. (2020). The prediction of the student’s tendency to computer games based on the brain-behavioral functions, cognitive flexibility and sensation seeking. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 70-76. https://doi.org/10.12740/APP/109309
 • Demirel, G., & Düşünceli, B. (2023). Ergenlerin sosyal medyaya yönelik tutumları ile bilinçli farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Trakya Eğitim Dergisi, 13(1), 347-364. https://doi.org/10.24315/tred.1034662
 • Deniz, M. (2021). Fear of missing out (FoMO) mediate relations between social self-efficacy and life satisfaction. Psicologia: Reflexão e Crítica, 34. https://doi.org/10.1186/s41155-021-00193-w
 • Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S. (2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive therapy and research, 34, 241-253. https://doi.org/10.1007/s10608-009-9276-4
 • Dong, G., DeVito, E. E., Du, X., & Cui, Z. (2012). Impaired inhibitory control in ‘internet addiction disorder’: a functional magnetic resonance imaging study. Psychiatry Research: Neuroimaging, 203(2-3), 153-158. https://doi.org/10.1016/j.pscychresns.2012.02.001
 • Dong, G., Hu, Y., & Lin, X. (2013). Reward/punishment sensitivities among internet addicts: Implications for their addictive behaviors. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 46, 139-145. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2013.07.007
 • Dong, G., Lin, X., Zhou, H., & Lu, Q. (2014). Cognitive flexibility in internet addicts: fMRI evidence from difficult-to-easy and easy-to-difficult switching situations. Addictive Behaviors, 39(3), 677-683. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2013.11.028
 • Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. sage.
 • Göksün, D. O. (2019). Gelişmeleri kaçırma korkusu ve problemli internet kullanımı arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 511-525. https://doi.org/10.17860/mersinefd.517796
 • Griffiths, M. (2000). Internet addiction-time to be taken seriously?. Addiction research, 8(5), 413-418. https://doi.org/10.3109/16066350009005587
 • Griffiths, M. D. (1996). Internet addiction: an issue for clinical psychology?. In Clinical Psychology Forum (Vol. 97, pp. 32-36). Nottingham Trent University.
 • Hadlington, L., & Scase, M. O. (2018). End-user frustrations and failures in digital technology: exploring the role of Fear of Missing Out, Internet addiction and personality. Heliyon, 4(11), e00872. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00872
 • Hampshire, A., & Owen, A. M. (2006). Fractionating attentional control using event-related fMRI. Cerebral cortex, 16(12), 1679-1689. https://doi.org/10.1093/cercor/bhj116
 • He, Z., Li, M., Liu, C., & Ma, X. (2022). Common Predictive Factors of Social Media Addiction and Eating Disorder Symptoms in Female College Students: State Anxiety and the Mediating Role of Cognitive Flexibility/Sustained Attention. Frontiers in Psychology, 12, 6182. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.647126
 • Herman, D. (2000). Introducing short-term brands: A new branding tool for a new consumer reality. Journal of Brand Management, 7(5), 330-340.
 • Hildebrandt, L. K., McCall, C., Engen, H. G., & Singer, T. (2016). Cognitive flexibility, heart rate variability, and resilience predict fine‐grained regulation of arousal during prolonged threat. Psychophysiology, 53(6), 880-890. https://doi.org/10.1111/psyp.12632
 • Holte, A. J., & Ferraro, F. R. (2020). Anxious, bored, and (maybe) missing out: Evaluation of anxiety attachment, boredom proneness, and fear of missing out (FoMO). Computers in Human Behavior, 112, 106465. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106465
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118
 • Kandemir, M. Ç. (2022). Öğretmen adaylarının duygusal şemaları, bilişsel esneklik ve sıkıntıyı tolere etme arasındaki yordayıcı ilişkiler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.
 • Kargın, M., Türkben Polat, H., & Coşkun Şimşek, D. (2020). Evaluation of internet addiction and fear of missing out among nursing students. Perspectives in psychiatric care, 56(3), 726-731. https://doi.org/10.1111/ppc.12488
 • Kartol, A., & Peker, A. (2020). Ergenlerde sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusu (fomo) yordayıcılarının incelenmesi. OPUS International Journal of Society Researches, 15(21), 454-474. https://doi.org/10.26466/opus.628081
 • Keçeci, H. S., Özyirmidokuz, E. K., & Özbakır, L. (2021). Dijital Bağımlılık ve FoMo, Kişilik Faktörleri ve Mutluluk ile İlişkisi: Üniversite Öğrencileri İle Bir Uygulama. Bağımlılık Dergisi, 22(4), 379-394. https://doi.org/10.51982/bagimli.902214
 • King, D. L., Delfabbro, P. H., Griffiths, M. D., & Gradisar, M. (2011). Assessing clinical trials of Internet addiction treatment: A systematic review and CONSORT evaluation. Clinical psychology review, 31(7), 1110-1116. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.06.009
 • Ko, C. H., Yen, J. Y., Yen, C. F., Chen, C. S., & Chen, C. C. (2012). The association between Internet addiction and psychiatric disorder: a review of the literature. European Psychiatry, 27(1), 1-8. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2010.04.011
 • Kutlu, M., Savcı, M., Demir, Y., & Aysan, F. (2016). Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formunun Türkçe uyarlaması: Üniversite öğrencileri ve ergenlerde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(1), 69-76. https://doi.org/10.5455/apd.190501
 • Li, L., Griffiths, M. D., Mei, S., & Niu, Z. (2020). Fear of missing out and smartphone addiction mediates the relationship between positive and negative affect and sleep quality among Chinese university students. Frontiers in Psychiatry, 11, 877. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00877
 • Liang, L., Li, C., Meng, C., Guo, X., Lv, J., Fei, J., & Mei, S. (2022). Psychological distress and internet addiction following the COVID-19 outbreak: Fear of missing out and boredom proneness as mediators. Archives of Psychiatric Nursing, 40, 8-14. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2022.03.007
 • Martin, M. M., & Anderson, C. M. (1998). The Cognitive Flexibility Scale: Three validity studies. Communication Repots, 11, 1-9. https://doi.org/10.1080/08934219809367680
 • Martin, M. M., & Rubin, R. B. (1995). A new measure of cognitive flexibility. Psychological Reports, 76, 623-626. https://doi.org/10.2466/pr0.1995.76.2.623
 • Metin-Orta, I. (2020). Fear of missing out, internet addiction and their relationship to psychological symptoms. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 7(1), 67-73. https://doi.org/10.15805/addicta.2020.7.1.0070
 • Nunnally, J. C. (1978). An overview of psychological measurement. Clinical diagnosis of mental disorders: A handbook, 97-146.
 • Pawlikowski, M., Altstötter-Gleich, C., & Brand, M. (2013). Validation and psychometric properties of a short version of Young’s Internet Addiction Test. Computers in Human Behavior, 29(3), 1212-1223. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.10.014
 • Peker, A., & Çukadar, F. (2016). Bilişsel esneklik ile sosyal medyayı kullanmaya yönelik tutum arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(2), 66-79. https://doi.org/10.19126/suje.03104
 • Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in human behavior, 29(4), 1841-1848. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014
 • Quaglieri, A., Biondi, S., Roma, P., Varchetta, M., Fraschetti, A., Burrai, J., ... & Mari, E. (2021). From emotional (Dys) regulation to internet addiction: a mediation model of problematic social media use among italian young adults. Journal of clinical medicine, 11(1), 188. https://doi.org/10.3390/jcm11010188
 • Rozgonjuk, D., Sindermann, C., Elhai, J. D., & Montag, C. (2020). Fear of Missing Out (FoMO) and social media’s impact on daily-life and productivity at work: Do WhatsApp, Facebook, Instagram, and Snapchat Use Disorders mediate that association?. Addictive Behaviors, 110, 106487. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106487
 • Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.
 • Tang, G., Hung, E. P., Au-Yeung, H. K. C., & Yuen, S. (2020). Politically motivated internet addiction: Relationships among online information exposure, internet addiction, FOMO, psychological well-being, and radicalism in massive political turbulence. International journal of environmental research and public health, 17(2), 633. https://doi.org/10.3390/ijerph17020633
 • Tanhan, F., Özok, H. İ., Kaya, A., & Yıldırım, M. (2023). Mediating and moderating effects of cognitive flexibility in the relationship between social media addiction and phubbing. Current Psychology, 1-12. https://doi.org/10.1007/s12144-023-04242-8
 • Traş, Z., & Öztemel, K. (2019). Facebook yoğunluğu, gelişmeleri kaçırma korkusu ve akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6(1), 91-113. https://doi.org/10.15805/addicta.2018.6.1.0063
 • Tseng, Y. H., Chao, H. H., & Hung, C. L. (2022). Effect of a Strategic Physical Activity Program on Cognitive Flexibility among Children with Internet Addiction: A Pilot Study. Children, 9(6), 798. https://doi.org/10.3390/children9060798
 • Turhan, C. (2019). Üniversite öğrencilerinin gelişmeleri kaçırma korkusu düzeyleri üzerinde duygusal zekâ ve kişilik özelliklerinin yordayıcı rolü (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Ulwiyyah, U., & Zhang, J. (2022). The Role of Psychosocial Factors affecting Internet Addiction among Indonesian University Students. The Journal of Behavioral Science, 17(2), 16-28.
 • Verdejo-Garcia, A., Clark, L., Verdejo-Roman, J., Albein-Urios, N., Martinez-Gonzalez, J. M., Gutierrez, B., & Soriano-Mas, C. (2015). Neural substrates of cognitive flexibility in cocaine and gambling addictions. The British Journal of Psychiatry, 207(2), 158-164. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.114.152223
 • We Are Social. (2020a). Digital in 2020. https://wearesocial.com/ digital-2020
 • We Are Social. (2020b). Digital 2020: Turkey. https://datareportal.com/ reports/ digit al- 2020- turkey
 • Wu, X., Wang, Z., Zhang, H., Yuan, P., Yu, Q., Zhou, Z., & Zhao, Q. (2021). Effects of internet language related to COVID-19 on mental health in college students: the mediating effect of cognitive flexibility. Frontiers in Psychology, 12, 600268. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.600268
 • Young, K. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology and Behavior, 1, 237-244. https://doi.org/10.1089/cpb.1998.1.237
 • Young, K. S. (2004). Internet addiction: A new clinical phenomenon and its consequences. American Behavioral Scientist, 48(4), 402-415. https://doi.org/10.1177/0002764204270278
 • Yu, Y., Yu, Y., & Lin, Y. (2020). Anxiety and depression aggravate impulsiveness: the mediating and moderating role of cognitive flexibility. Psychology, health & medicine, 25(1), 25-36. https://doi.org/10.1080/13548506.2019.1601748
 • Zajac, K., Ginley, M. K., Chang, R., & Petry, N. M. (2017). Treatments for Internet gaming disorder and Internet addiction: A systematic review. Psychology of Addictive Behaviors, 31(8), 979. https://doi.org/10.1037/adb0000315
 • Zhang, Z., Jiménez, F. R., & Cicala, J. E. (2020). Fear of missing out scale: A self‐concept perspective. Psychology & Marketing, 37(11), 1619-1634. https://doi.org/10.1002/mar.21406

FEAR OF MISSING OUT (FoMO) AND INTERNET ADDICTION: A STUDY ON THE MEDIATOR ROLE OF COGNITIVE FLEXIBILITY

Year 2023, Issue: 26, 264 - 275, 28.10.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1298386

Abstract

The aim of this study is to examine the mediating role of cognitive flexibility between fear of missing out (FoMO) and internet addiction. 389 university students voluntarily participated in the study. Fear of Missing Out Scale, Young Internet Addiction Test Short Form, Cognitive Flexibility Scale, and Personal Information Form were used to collect the data for the research. The Pearson correlation coefficient was calculated to determine the relationships between the variables. The mediating role of cognitive flexibility in the relationship between participants' fear of missing out and internet addiction was tested with the structural equation model. According to the findings, positive correlations were found between the fear of missing out and internet addiction, and negative correlations with cognitive flexibility. A negative correlation was found between cognitive flexibility and internet addiction. Moreover, cognitive flexibility mediates the relationship between the fear of missing out and internet addiction. As a result of the bootstrapping analysis for larger samples, the model of the research was confirmed. As a result, as the fear of missing out on university students’ increases, cognitive flexibility levels decrease; as cognitive flexibility decreases, internet addiction levels increase.

Project Number

Yok

References

 • Abell, L., Buglass, S. L., & Betts, L. R. (2019). Fear of missing out and relational aggression on Facebook. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 22(12), 799-803. https://doi.org/10.1089/cyber.2019.0071
 • Alt, D. (2018). Students’ wellbeing, fear of missing out, and social media engagement for leisure in higher education learning environments. Current Psychology, 37, 128-138. https://doi.org/10.1007/s12144-016-9496-1 Diagnostic, American Psychiatric Association. (2013). statistical manual of mental disorders: DSM-5™. Arlington. VA American Psychiatric Publishing.
 • Arısoy, Ö. (2009). İnternet bağımlılığı ve tedavisi. Psikiyatride güncel yaklaşımlar, 1(1), 55-67.
 • Avcı, Ü., & Kula, A. (2022). Examining the predictors of university students' engagement, fear of missing out and Internet addiction in online environments. Information Technology & People, (ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/ITP-05-2021-0416
 • Bakioğlu, F. (2020). Internet addiction and social self-efficacy: the mediator role of loneliness. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 36(3), 435-442. https://doi.org/10.6018/analesps.394031
 • Barker, E. (2016). This ıs the best way to overcome fear of missing out. Time Magazine.
 • Blanca, M. J., & Bendayan, R. (2018). Spanish version of the Phubbing Scale: Internet addiction, Facebook intrusion, and fear of missing out as correlates. Psicothema, 30(4), 449-454. https://doi.org/10.7334/psicothema2018.153
 • Bozkurt, H., Şahin, S., & Zoroğlu, S. (2016). İnternet bağımlılığı: Güncel bir gözden geçirme. Çağdaş Tıp Dergisi, 6(3), 235-247. https://doi.org/10.16899/ctd.66303
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, G., & Satıcı, S. A. (2019). Adaptation of fear of missing out scale (FoMOs): Turkish version validity and reliability study. Psicologia: Reflexão e Crítica, 32(1), 3. https://doi.org/10.1186/s41155-019-0117-4
 • Canas, J., Quesada, J., Antolí, A., & Fajardo, I. (2003). Cognitive flexibility and adaptability to environmental changes in dynamic complex problem-solving tasks. Ergonomics, 46(5), 482-501. https://doi.org/10.1080/0014013031000061640
 • Chan, S. S., Van Solt, M., Cruz, R. E., Philp, M., Bahl, S., Serin, N., ... & Canbulut, M. (2022). Social media and mindfulness: From the fear of missing out (FOMO) to the joy of missing out (JOMO). Journal of Consumer Affairs, 56(3), 1312-1331. https://doi.org/10.1111/joca.12476
 • Çelikkaleli, Ö. (2014). Bilişsel Esneklik Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği. Eğitim ve Bilim, 39(176), 339-346. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3466
 • Çelikkaleli, Ö., & Gündüz, B. (2019). Direct and indirect relationships between personality types and problem-focused coping style in adolescents: Mediation role of cognitive flexibility. Cukurova University Faculty of Education Journal, 48(1), 73-99. https://doi.org/10.14812/cufej.483079
 • Çınar, Ç. Y., & Mutlu, E. (2019). İnternet bağımlılığının benlik saygısı, dikkat, gelişmeleri kaçırma korkusu, yaşam doyumu ve kişilik özellikleri ile ilişkisi. Bağımlılık Dergisi, 20(3), 133-142.
 • Damirchi, E. S., Pireinaladin, S., Akbari, T., & Dargahi, S. (2020). The prediction of the student’s tendency to computer games based on the brain-behavioral functions, cognitive flexibility and sensation seeking. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 70-76. https://doi.org/10.12740/APP/109309
 • Demirel, G., & Düşünceli, B. (2023). Ergenlerin sosyal medyaya yönelik tutumları ile bilinçli farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Trakya Eğitim Dergisi, 13(1), 347-364. https://doi.org/10.24315/tred.1034662
 • Deniz, M. (2021). Fear of missing out (FoMO) mediate relations between social self-efficacy and life satisfaction. Psicologia: Reflexão e Crítica, 34. https://doi.org/10.1186/s41155-021-00193-w
 • Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S. (2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive therapy and research, 34, 241-253. https://doi.org/10.1007/s10608-009-9276-4
 • Dong, G., DeVito, E. E., Du, X., & Cui, Z. (2012). Impaired inhibitory control in ‘internet addiction disorder’: a functional magnetic resonance imaging study. Psychiatry Research: Neuroimaging, 203(2-3), 153-158. https://doi.org/10.1016/j.pscychresns.2012.02.001
 • Dong, G., Hu, Y., & Lin, X. (2013). Reward/punishment sensitivities among internet addicts: Implications for their addictive behaviors. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 46, 139-145. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2013.07.007
 • Dong, G., Lin, X., Zhou, H., & Lu, Q. (2014). Cognitive flexibility in internet addicts: fMRI evidence from difficult-to-easy and easy-to-difficult switching situations. Addictive Behaviors, 39(3), 677-683. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2013.11.028
 • Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. sage.
 • Göksün, D. O. (2019). Gelişmeleri kaçırma korkusu ve problemli internet kullanımı arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 511-525. https://doi.org/10.17860/mersinefd.517796
 • Griffiths, M. (2000). Internet addiction-time to be taken seriously?. Addiction research, 8(5), 413-418. https://doi.org/10.3109/16066350009005587
 • Griffiths, M. D. (1996). Internet addiction: an issue for clinical psychology?. In Clinical Psychology Forum (Vol. 97, pp. 32-36). Nottingham Trent University.
 • Hadlington, L., & Scase, M. O. (2018). End-user frustrations and failures in digital technology: exploring the role of Fear of Missing Out, Internet addiction and personality. Heliyon, 4(11), e00872. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00872
 • Hampshire, A., & Owen, A. M. (2006). Fractionating attentional control using event-related fMRI. Cerebral cortex, 16(12), 1679-1689. https://doi.org/10.1093/cercor/bhj116
 • He, Z., Li, M., Liu, C., & Ma, X. (2022). Common Predictive Factors of Social Media Addiction and Eating Disorder Symptoms in Female College Students: State Anxiety and the Mediating Role of Cognitive Flexibility/Sustained Attention. Frontiers in Psychology, 12, 6182. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.647126
 • Herman, D. (2000). Introducing short-term brands: A new branding tool for a new consumer reality. Journal of Brand Management, 7(5), 330-340.
 • Hildebrandt, L. K., McCall, C., Engen, H. G., & Singer, T. (2016). Cognitive flexibility, heart rate variability, and resilience predict fine‐grained regulation of arousal during prolonged threat. Psychophysiology, 53(6), 880-890. https://doi.org/10.1111/psyp.12632
 • Holte, A. J., & Ferraro, F. R. (2020). Anxious, bored, and (maybe) missing out: Evaluation of anxiety attachment, boredom proneness, and fear of missing out (FoMO). Computers in Human Behavior, 112, 106465. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106465
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118
 • Kandemir, M. Ç. (2022). Öğretmen adaylarının duygusal şemaları, bilişsel esneklik ve sıkıntıyı tolere etme arasındaki yordayıcı ilişkiler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.
 • Kargın, M., Türkben Polat, H., & Coşkun Şimşek, D. (2020). Evaluation of internet addiction and fear of missing out among nursing students. Perspectives in psychiatric care, 56(3), 726-731. https://doi.org/10.1111/ppc.12488
 • Kartol, A., & Peker, A. (2020). Ergenlerde sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusu (fomo) yordayıcılarının incelenmesi. OPUS International Journal of Society Researches, 15(21), 454-474. https://doi.org/10.26466/opus.628081
 • Keçeci, H. S., Özyirmidokuz, E. K., & Özbakır, L. (2021). Dijital Bağımlılık ve FoMo, Kişilik Faktörleri ve Mutluluk ile İlişkisi: Üniversite Öğrencileri İle Bir Uygulama. Bağımlılık Dergisi, 22(4), 379-394. https://doi.org/10.51982/bagimli.902214
 • King, D. L., Delfabbro, P. H., Griffiths, M. D., & Gradisar, M. (2011). Assessing clinical trials of Internet addiction treatment: A systematic review and CONSORT evaluation. Clinical psychology review, 31(7), 1110-1116. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.06.009
 • Ko, C. H., Yen, J. Y., Yen, C. F., Chen, C. S., & Chen, C. C. (2012). The association between Internet addiction and psychiatric disorder: a review of the literature. European Psychiatry, 27(1), 1-8. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2010.04.011
 • Kutlu, M., Savcı, M., Demir, Y., & Aysan, F. (2016). Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formunun Türkçe uyarlaması: Üniversite öğrencileri ve ergenlerde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(1), 69-76. https://doi.org/10.5455/apd.190501
 • Li, L., Griffiths, M. D., Mei, S., & Niu, Z. (2020). Fear of missing out and smartphone addiction mediates the relationship between positive and negative affect and sleep quality among Chinese university students. Frontiers in Psychiatry, 11, 877. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00877
 • Liang, L., Li, C., Meng, C., Guo, X., Lv, J., Fei, J., & Mei, S. (2022). Psychological distress and internet addiction following the COVID-19 outbreak: Fear of missing out and boredom proneness as mediators. Archives of Psychiatric Nursing, 40, 8-14. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2022.03.007
 • Martin, M. M., & Anderson, C. M. (1998). The Cognitive Flexibility Scale: Three validity studies. Communication Repots, 11, 1-9. https://doi.org/10.1080/08934219809367680
 • Martin, M. M., & Rubin, R. B. (1995). A new measure of cognitive flexibility. Psychological Reports, 76, 623-626. https://doi.org/10.2466/pr0.1995.76.2.623
 • Metin-Orta, I. (2020). Fear of missing out, internet addiction and their relationship to psychological symptoms. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 7(1), 67-73. https://doi.org/10.15805/addicta.2020.7.1.0070
 • Nunnally, J. C. (1978). An overview of psychological measurement. Clinical diagnosis of mental disorders: A handbook, 97-146.
 • Pawlikowski, M., Altstötter-Gleich, C., & Brand, M. (2013). Validation and psychometric properties of a short version of Young’s Internet Addiction Test. Computers in Human Behavior, 29(3), 1212-1223. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.10.014
 • Peker, A., & Çukadar, F. (2016). Bilişsel esneklik ile sosyal medyayı kullanmaya yönelik tutum arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(2), 66-79. https://doi.org/10.19126/suje.03104
 • Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in human behavior, 29(4), 1841-1848. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014
 • Quaglieri, A., Biondi, S., Roma, P., Varchetta, M., Fraschetti, A., Burrai, J., ... & Mari, E. (2021). From emotional (Dys) regulation to internet addiction: a mediation model of problematic social media use among italian young adults. Journal of clinical medicine, 11(1), 188. https://doi.org/10.3390/jcm11010188
 • Rozgonjuk, D., Sindermann, C., Elhai, J. D., & Montag, C. (2020). Fear of Missing Out (FoMO) and social media’s impact on daily-life and productivity at work: Do WhatsApp, Facebook, Instagram, and Snapchat Use Disorders mediate that association?. Addictive Behaviors, 110, 106487. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106487
 • Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.
 • Tang, G., Hung, E. P., Au-Yeung, H. K. C., & Yuen, S. (2020). Politically motivated internet addiction: Relationships among online information exposure, internet addiction, FOMO, psychological well-being, and radicalism in massive political turbulence. International journal of environmental research and public health, 17(2), 633. https://doi.org/10.3390/ijerph17020633
 • Tanhan, F., Özok, H. İ., Kaya, A., & Yıldırım, M. (2023). Mediating and moderating effects of cognitive flexibility in the relationship between social media addiction and phubbing. Current Psychology, 1-12. https://doi.org/10.1007/s12144-023-04242-8
 • Traş, Z., & Öztemel, K. (2019). Facebook yoğunluğu, gelişmeleri kaçırma korkusu ve akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6(1), 91-113. https://doi.org/10.15805/addicta.2018.6.1.0063
 • Tseng, Y. H., Chao, H. H., & Hung, C. L. (2022). Effect of a Strategic Physical Activity Program on Cognitive Flexibility among Children with Internet Addiction: A Pilot Study. Children, 9(6), 798. https://doi.org/10.3390/children9060798
 • Turhan, C. (2019). Üniversite öğrencilerinin gelişmeleri kaçırma korkusu düzeyleri üzerinde duygusal zekâ ve kişilik özelliklerinin yordayıcı rolü (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Ulwiyyah, U., & Zhang, J. (2022). The Role of Psychosocial Factors affecting Internet Addiction among Indonesian University Students. The Journal of Behavioral Science, 17(2), 16-28.
 • Verdejo-Garcia, A., Clark, L., Verdejo-Roman, J., Albein-Urios, N., Martinez-Gonzalez, J. M., Gutierrez, B., & Soriano-Mas, C. (2015). Neural substrates of cognitive flexibility in cocaine and gambling addictions. The British Journal of Psychiatry, 207(2), 158-164. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.114.152223
 • We Are Social. (2020a). Digital in 2020. https://wearesocial.com/ digital-2020
 • We Are Social. (2020b). Digital 2020: Turkey. https://datareportal.com/ reports/ digit al- 2020- turkey
 • Wu, X., Wang, Z., Zhang, H., Yuan, P., Yu, Q., Zhou, Z., & Zhao, Q. (2021). Effects of internet language related to COVID-19 on mental health in college students: the mediating effect of cognitive flexibility. Frontiers in Psychology, 12, 600268. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.600268
 • Young, K. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology and Behavior, 1, 237-244. https://doi.org/10.1089/cpb.1998.1.237
 • Young, K. S. (2004). Internet addiction: A new clinical phenomenon and its consequences. American Behavioral Scientist, 48(4), 402-415. https://doi.org/10.1177/0002764204270278
 • Yu, Y., Yu, Y., & Lin, Y. (2020). Anxiety and depression aggravate impulsiveness: the mediating and moderating role of cognitive flexibility. Psychology, health & medicine, 25(1), 25-36. https://doi.org/10.1080/13548506.2019.1601748
 • Zajac, K., Ginley, M. K., Chang, R., & Petry, N. M. (2017). Treatments for Internet gaming disorder and Internet addiction: A systematic review. Psychology of Addictive Behaviors, 31(8), 979. https://doi.org/10.1037/adb0000315
 • Zhang, Z., Jiménez, F. R., & Cicala, J. E. (2020). Fear of missing out scale: A self‐concept perspective. Psychology & Marketing, 37(11), 1619-1634. https://doi.org/10.1002/mar.21406
There are 67 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Psychology
Journal Section Articles
Authors

Fuad Bakioğlu 0000-0002-9905-6199

Nezir Ekinci 0000-0002-2065-2992

Metin Deniz 0000-0002-5018-5408

Project Number Yok
Early Pub Date October 27, 2023
Publication Date October 28, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 26

Cite

APA Bakioğlu, F., Ekinci, N., & Deniz, M. (2023). GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU (FoMO) VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI: BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN ARACILIK ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(26), 264-275. https://doi.org/10.29029/busbed.1298386