Research Article
BibTex RIS Cite

INVESTIGATION OF THE LEVELS OF SOCIAL EXCLUSION OF THE WORKING POOR IN TERMS OF SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES: EXAMPLE OF BINGOL PROVINCE

Year 2023, Issue: 26, 479 - 491, 28.10.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1299328

Abstract

Purpose: While the problem of poverty is still continuing, it is possible to encounter new types of poverty today. The main problem of the research is that individuals are exposed to poverty and live with the risk of social exclusion despite the act of working. The scarcity of research on working poverty in Turkey in the literature adds importance to the study. The aim of this study is to determine the statistical differentiation of social exclusion levels of working poor participants according to demographic variables. Method: The population of this study, which is based on quantitative research design, is the working poor individuals in Bingöl province. The research was conducted with the voluntary participation of 550 working poor individuals using criterion sampling. Results: It was determined that the social exclusion levels of the participants were high in general (2.79±0.45) and on the basis of sub-dimensions. Social exclusion levels of the working poor differ statistically according to gender, education, age, occupation, income, sector and monthly income variables (p<0.05). Conclusion: Gender, education, age, occupation, income, sector and monthly income variables can decrease or increase the social exclusion levels of working poor individuals.

References

 • Aasland, A., & Flotten, T. (2001). Ethnicity and social eclusion in estonia and latvia. Europe-Asia Studies, 53(7), 1023-49.
 • Adaman, F., & Keyder, Ç. (2005). Türkiye'de büyük kentlerin gecekondu ve çöküntü mahallerinde yaşanan yoksulluk ve sosyal dışlanma. TUBİTAK Projesi.
 • Adaman, F., & Ardıç, O. P. (2008). Social exclusion in the slum areas of large cities in the Turkey. New Perspectives On Turkey, 38(1), 29-60.
 • Bardone, L., & Guio, A. C. (2005). In-Work poverty, new commonly agreed ındicators at the EU level. EUROSTAT Stattistics İn Focus. Population and Social Conditons.
 • Bayram, N., Sam, N., Aytaç, S., & Aytaç, M. (2010). Yaşam tatmini ve sosyal dışlanma. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12(4), 79-92.
 • Biçerli, M. K. (2016). Sosyal dışlanma ile mücadelede hayat boyu öğrenme. Beta.
 • Bradshaw, J., Williams, J., Levitas, R., Pantazis, C., Patsios, D., Townsend, P., ... Middleton, S. (2000, August 27- September 2). The Relationship Between Poverty And Social Exclusion İn Britain. Paper presented at 26th General Conference of The International Association for Research in Income and Wealth. Cracow. Poland.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, & Ş., Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. PEGEM.
 • Erdoğdu, S., & Kutlu, D. (2014). Dünya'da ve Türkiye'de çalışan yoksulluğu. Çalışma ve Toplum, 2, 63-114.
 • Erkoç, B. (2019). Sosyal dışlanmanın sosyal bağlık bağlamında incelenmesi: Yalova örneği [Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yalova Üniversitesi- Yalova].
 • Eurofound. (2004). Woorking Poor in the European Union. Seminar Report.
 • Eurofound. (2010). Working Poor in Europe. Luxembourg: Eurpean Foundation for The Improvement of Living and Working Conditions.
 • Eurofound. (2013). Wages: A working conditions and industrial relations perspective. Dublin.
 • Eurostat. (2021). EU statistics on income and living conditions (EU-SILC) methodology- in-work poverty.
 • Gönç Şavran, T. (2012). Nicel ve nitel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikleri. T. Ed. Gönç Şavran içinde, Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri (s. 64-104). Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Gündoğan, N., Biçerli, M. K., & Aydın, U. (2005). The Working poor: a comparative analysis. Munich Personal RePEc Archive.
 • Gündoğan, N. (2007). Yoksulluğun değişen yüzü çalışan yoksullar. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.
 • Jehoel-Gijbers, G., & Vrooman, C. (2007). Explaining social exclusion: a theoretical model tested in the Netherlands. The Netherlands Institute For Social Research. The Hague.
 • Kaboğlu, İ. (1999). Özgürlükler hukuku:insan haklarının hukuksal yapısı. Alfa Yayınları.
 • Kahraman, F. (2011). Yoksulluğun değişen yüzü çalışan yoksullar: İstanbul Sancaktepe Kemal Türker Mahallesi üzerine bir araştırma [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi – Isparta].
 • Kapar, R. (2005). Çalışan yoksullar. Sendikal Notlar, 28, 52-75.
 • Kapar, R. (2010). Türkiye'de çalışan yoksullar. Ankara Sanayi Odası Dergisi, Kasım-Aralık, 53-63.
 • Karataşoğlu, S., & İslamoğlu, E. (2016). Gelir seviyesi ile sosyal dışlanma ilişkisi üzerine bir araştırma. Çalışma İlişkisi Dergisi, 7(1), 12-41.
 • Peace, R. (2001). Social exclusion: a concept ın need of definition?. Social Policy Journal of New Zealand, 17-36.
 • Pena-Casas, L. (2004). Woorking Poor İn The European Ünion, European. Foundation For The Improvement of Living and Working Conditions.
 • Sapancalı, F. (2005). Avrupa Birliği'nde sosyal dışlanma sorunu ve mücadele yöntemleri. Çalışma ve Toplum Dergisi, 3, 51-106.
 • Silver, H. (2007). Social exclusion. G. Ritzer içinde, Blackwell encyclopedia of sociology (s. 4419-4421). Blackwell Publishing.
 • Şenkal, A. (2007). Küreselleşme sürecinde sosyal politika. Alfa.
 • Taşkesen, M. Ö. (2012). Türkiye'de çalışan yoksulluğu ve yoksulluk politikaları: Kapıcıların çalışan yoksulluğu bağlamında değerlendirimesi (Isparta örneği) [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi – Isparta].
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). Spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Detay Yayıncılık.
 • Yüksel-Arabacı, R. (2019). Dünya Bankası’nın yeni uluslararası yoksulluk sınırları ve küresel yoksulluğun yeniden değerlendirilmesi. Sosyal Güvenlik Dergisi, 9(1), 123-140.

ÇALIŞAN YOKSULLARIN SOSYAL DIŞLAMA DÜZEYLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ

Year 2023, Issue: 26, 479 - 491, 28.10.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1299328

Abstract

Amaç: Yoksulluk sorunu hâlihazırda devam ederken günümüzde yeni yoksulluk türleriyle karşılaşmak mümkündür. Çalışma eyleminde bulunmasına rağmen bireylerin yoksulluğa maruz kalması ve beraberinde sosyal dışlanma riskiyle yaşaması; araştırmanın temel sorununu oluşturmaktadır. Literatürde Türkiye ölçeğinde çalışan yoksulluğuna dair araştırma sayısının azlığı, çalışmaya önem katmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çalışan yoksul katılımcıların sosyal dışlanma düzeylerinin demografik değişkenlere göre istatistiki farklılaşma durumunu tespit etmektir. Yöntem: Nicel araştırma desenine dayanarak gerçekleştirilen bu çalışmanın evreni Bingöl ilindeki çalışan yoksul bireylerdir. Araştırma ölçüt örnekleme kullanılarak 550 çalışan yoksul bireyin gönüllü katılımıyla yürütülmüştür. Bulgular: Katılımcıların sosyal dışlanma düzeylerinin genelde (2,79±0,45) ve de alt boyutlar bazında yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışan yoksulların cinsiyet, eğitim, yaş, meslek, gelir, sektör ve aylık gelir değişkenlerine göre sosyal dışlanma düzeyleri istatiksel olarak farklılaşmaktadır (p<0,05). Sonuç: Cinsiyet, eğitim, yaş, meslek, gelir, sektör ve aylık gelir değişkenleri çalışan yoksul bireylerin sosyal dışlanma düzeylerini azaltabilmekte ya da artırabilmektedir.

References

 • Aasland, A., & Flotten, T. (2001). Ethnicity and social eclusion in estonia and latvia. Europe-Asia Studies, 53(7), 1023-49.
 • Adaman, F., & Keyder, Ç. (2005). Türkiye'de büyük kentlerin gecekondu ve çöküntü mahallerinde yaşanan yoksulluk ve sosyal dışlanma. TUBİTAK Projesi.
 • Adaman, F., & Ardıç, O. P. (2008). Social exclusion in the slum areas of large cities in the Turkey. New Perspectives On Turkey, 38(1), 29-60.
 • Bardone, L., & Guio, A. C. (2005). In-Work poverty, new commonly agreed ındicators at the EU level. EUROSTAT Stattistics İn Focus. Population and Social Conditons.
 • Bayram, N., Sam, N., Aytaç, S., & Aytaç, M. (2010). Yaşam tatmini ve sosyal dışlanma. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12(4), 79-92.
 • Biçerli, M. K. (2016). Sosyal dışlanma ile mücadelede hayat boyu öğrenme. Beta.
 • Bradshaw, J., Williams, J., Levitas, R., Pantazis, C., Patsios, D., Townsend, P., ... Middleton, S. (2000, August 27- September 2). The Relationship Between Poverty And Social Exclusion İn Britain. Paper presented at 26th General Conference of The International Association for Research in Income and Wealth. Cracow. Poland.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, & Ş., Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. PEGEM.
 • Erdoğdu, S., & Kutlu, D. (2014). Dünya'da ve Türkiye'de çalışan yoksulluğu. Çalışma ve Toplum, 2, 63-114.
 • Erkoç, B. (2019). Sosyal dışlanmanın sosyal bağlık bağlamında incelenmesi: Yalova örneği [Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yalova Üniversitesi- Yalova].
 • Eurofound. (2004). Woorking Poor in the European Union. Seminar Report.
 • Eurofound. (2010). Working Poor in Europe. Luxembourg: Eurpean Foundation for The Improvement of Living and Working Conditions.
 • Eurofound. (2013). Wages: A working conditions and industrial relations perspective. Dublin.
 • Eurostat. (2021). EU statistics on income and living conditions (EU-SILC) methodology- in-work poverty.
 • Gönç Şavran, T. (2012). Nicel ve nitel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikleri. T. Ed. Gönç Şavran içinde, Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri (s. 64-104). Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Gündoğan, N., Biçerli, M. K., & Aydın, U. (2005). The Working poor: a comparative analysis. Munich Personal RePEc Archive.
 • Gündoğan, N. (2007). Yoksulluğun değişen yüzü çalışan yoksullar. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.
 • Jehoel-Gijbers, G., & Vrooman, C. (2007). Explaining social exclusion: a theoretical model tested in the Netherlands. The Netherlands Institute For Social Research. The Hague.
 • Kaboğlu, İ. (1999). Özgürlükler hukuku:insan haklarının hukuksal yapısı. Alfa Yayınları.
 • Kahraman, F. (2011). Yoksulluğun değişen yüzü çalışan yoksullar: İstanbul Sancaktepe Kemal Türker Mahallesi üzerine bir araştırma [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi – Isparta].
 • Kapar, R. (2005). Çalışan yoksullar. Sendikal Notlar, 28, 52-75.
 • Kapar, R. (2010). Türkiye'de çalışan yoksullar. Ankara Sanayi Odası Dergisi, Kasım-Aralık, 53-63.
 • Karataşoğlu, S., & İslamoğlu, E. (2016). Gelir seviyesi ile sosyal dışlanma ilişkisi üzerine bir araştırma. Çalışma İlişkisi Dergisi, 7(1), 12-41.
 • Peace, R. (2001). Social exclusion: a concept ın need of definition?. Social Policy Journal of New Zealand, 17-36.
 • Pena-Casas, L. (2004). Woorking Poor İn The European Ünion, European. Foundation For The Improvement of Living and Working Conditions.
 • Sapancalı, F. (2005). Avrupa Birliği'nde sosyal dışlanma sorunu ve mücadele yöntemleri. Çalışma ve Toplum Dergisi, 3, 51-106.
 • Silver, H. (2007). Social exclusion. G. Ritzer içinde, Blackwell encyclopedia of sociology (s. 4419-4421). Blackwell Publishing.
 • Şenkal, A. (2007). Küreselleşme sürecinde sosyal politika. Alfa.
 • Taşkesen, M. Ö. (2012). Türkiye'de çalışan yoksulluğu ve yoksulluk politikaları: Kapıcıların çalışan yoksulluğu bağlamında değerlendirimesi (Isparta örneği) [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi – Isparta].
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). Spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Detay Yayıncılık.
 • Yüksel-Arabacı, R. (2019). Dünya Bankası’nın yeni uluslararası yoksulluk sınırları ve küresel yoksulluğun yeniden değerlendirilmesi. Sosyal Güvenlik Dergisi, 9(1), 123-140.
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Work (Other)
Journal Section Articles
Authors

Abdulkadir İnak 0000-0002-7245-5077

Bedrettin Kesgin 0000-0001-9812-8966

Early Pub Date October 27, 2023
Publication Date October 28, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 26

Cite

APA İnak, A., & Kesgin, B. (2023). ÇALIŞAN YOKSULLARIN SOSYAL DIŞLAMA DÜZEYLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(26), 479-491. https://doi.org/10.29029/busbed.1299328