Research Article
BibTex RIS Cite

İTİBAR YÖNETİMİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Year 2023, Issue: 26, 303 - 320, 28.10.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1300096

Abstract

İtibar konusu özellikle 2000’li yıllardan sonra akademik alanda özel bir ilgi görmüştür. İtibarın nasıl oluştuğu, nasıl ölçüleceği ve nasıl yönetilebileceği konusunda gerek yönetim bilimi gerek halkla ilişkiler anabilim dalı akademisyenleri çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmada Türkiye’deki lisansüstü akademik çalışmalarda itibar yönetimi konusu ile alakalı 77 yüksek lisans ve doktora tezi bibliyometrik analize tabi tutulmuştur. Böylece Türkiye’deki itibar yönetimi konulu akademik çalışmaların genel bir görünümü ortaya çıkarılmak istenmiştir. Özellikle 2010 ve 2019 yılında teslim edilen tezlerin sayısında ciddi artış görülmüştür. Sonuç olarak tezlerin büyük bölümünün Marmara Üniversitesi bünyesinde hazırlandığı tespit edilmiştir. İtibar yönetimi konusunun yönetim bilimi anabilim dalından daha çok halkla ilişkiler anabilim dalı bağlamında çalışıldığı görülmüştür. İtibarla ilgili çalışmalarda en çok nicel yöntem ve veri toplama aracı olarak da anketin tercih edildiği görülmüştür. Ardından en sık tercih edilenlerin nitel yöntem ve derinlemesine mülakat tekniği ve örnek olay tekniği şeklinde sıralandığı tespit edilmiştir. Tezlerde en çok atıf yapılan kaynaklara bakıldığında uluslararası literatürde Fombrun, Davies, Chun isimleri öne çıkarken Türk isimlerden Kadıbeşegil, Ural, Okay, Peltekoğlu, Dörtok öne çıkmaktadır. İtibar yönetimi ile alakalı lisansüstü tezlerle ilgili Türkiye’deki durumu öne çıkartan bu çalışmanın alandaki literatür tarama eksiğini azaltmaya katkı sağlayacağı ve bundan sonra yapılacak itibar yönetimi ile alakalı çalışmalara ön hazırlık niteliği taşıdığı düşünülmektedir.

Thanks

Akademik hayatım boyunca bana her zaman örnek olmuş en önemli isim rahmetli babam, akademisyen Yard. Doç. Dr. İbrahim Özgür'e sonsuz teşekkürlerimle.

References

 • Abratt, R. (1989). A New approach to the corporate ımage management process. Journal of Marketing Management, 5(1), 63-76.
 • Akgün, V., & Tekin, M. (2019). Çalışanlar açısından kurumsal itibar yönetimi uygulamalarının marka değeri üzerine etkilerini ölçmeye yönelik bir saha çalışması. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18(2), 14-17.
 • Bălan, D. A. (2015). Bridging the gap in defining corporate reputation: An extensive literature review. Revista de Stiinte Politice, 46, 73-83.
 • Balmer, J., & Greyser, S. (2003). Revealing the corporation. Taylor and Francis.
 • Barnett, M. L., Jermier, J. M., & Lafferty, B. A. (2006). ‘Corporate reputation: The definitional landscape. Corporate Reputation Review, 9(1), 26-38.
 • Bromley, D. B. (1993). Reputation, image and impression management. John Wiley.
 • Bromley, D. B. (2001). Relationships between personal and corporate reputation. European Journal of Marketing, 3(4), 316-328.
 • Bromley, D. B. (2003). An examination of issues that complicate the concept of reputation in business studies. International Studies of Management and Organization, 32(5), 65-81.
 • Brown, R. (2010). Reputation management. Business Information Review, 27(1), 56-64. https://doi.org/10.1177/0266382109357390
 • Burke, R. J., Martin, G., & Cooper, C. (2011). Corporate reputation managing opportunities and threats. Gower Publishing Limited.
 • Campbell, F. E., Herman, R. A., & Noble, D. (2006). Contradictions in “reputation management”. Journal of Communication Management, 10(2), 191-196. https://doi.org/10.1108/13632540610664733
 • Carpenter, D. P., & Krause, G. A. (2012). Reputation and public administration. Public Administration Review, 72(1), 26-32.
 • Carroll, C. E. (2013). The Handbook of communication and corporate reputation. John Wiley & Sons, Inc.
 • Carter, S. M. (2006). The Interaction of top management group, stakeholder, and situational factors on certain corporate reputation management activities. Journal of Management Studies, 43(5), 1145-1176.
 • Caruana, A. (1997). Corporate reputation: concept and mesasurement. Journal of Product & Brand Management, 6(2), 109-118.
 • Christensen, T., & Lægreid, P. (2020). The coronavirus crisis-crisis communication, meaning-making, and reputation management. International Public Management Journal, 23(5), 713-729. https://doi.org/10.1080/10967494.2020.1812455
 • Chun, R. (2005). Corporate reputation: Meaning and measurement. International Journal of Management Reviews (C. 7, ss. 91-109).
 • Cima. (2007). Corporate reputation: perspectives of measuring and managing a principal risk (ss. 1-46).
 • Courtright, J. L., & Smudde, P. M. (2009). Leveraging organizational innovation for strategic reputation management. Corporate Reputation Review, 12(3), 245-269. https://doi.org/10.1057/crr.2009.18
 • Da Camara, N. Z. (2011). Identity, ımage and reputation. içinde Reputation Management (ss. 47-58). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-19266-1_6
 • Dacko-Pikiewicz, Z. (2022). Reputation management and family business. Routledge Taylor and Francis Group.
 • Davies, G., & Miles, L. (1998). Reputation Management: Theory versus Practice. Corporate Reputation Review, 2(1).
 • de Carvalho, R. (2004). Reputation management as relationship management. Making a difference: Australian & New Zealand Communication Association Conference 2004, 1-10.
 • Deephouse, D. L., & Carter, S. M. (2005). An examination of differences between organizational legitimacy and organizational reputation. Journal of Management Studies, 42, 329-360.
 • Deephouse, D. L., Newburry, W., & Soleimani, A. (2016). The effects of institutional development and national culture on cross-national differences in corporate reputation. Journal of World Business, 51(3), 463-473.
 • Doering, H., Downe, J., Elraz, H., & Martin, S. (2021). Organizational identity threats and aspirations in reputation management. Public Management Review, 23(3), 376-396. https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1679234
 • Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 133, 285-296. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070
 • Doorley, J., & Garcia, H. (2007). Reputation management the key to successful public relations and corporate communication. Taylor & Francis Group, LLC.
 • Dörtok, A. (2005). Kurumsal itibarınızdan kaç sıfır atabilirsiniz? Rota Yayınevi.
 • Erdem, F. (2010). Family business reputation: A Literature review and some research questions. Electronic Journal of Family Business Studies, 4(2), 133-146.
 • Fombrun C. (1996). Reputation: Realizing value from the corporate ımage. Harvard Business School Press.
 • Fombrun, C. (2015). Reputation içinde Wiley Encyclopedia of Management (ss. 1-3). John Wiley & Sons, Ltd.
 • Fombrun, C. J., & Rindova, V. (1998). Reputation management in global 1000 firms: A benchmarking study 1. Corporate Reputation Review, 1(3), 205-212.
 • Google Akademik. (2023a). Google akademik arama sonucu. https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=itibar+y%C3%B6netimi%2C+bibliyometrik+analiz&oq=
 • Google Akademik. (2023b). Google akademik repuation management arama sonucu. https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=%22Reputation+Management%22&btnG=
 • Google Akademik. (2023). Google akademik reputation management and bibliometric analysis arama sonucu. Google. https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=%22Reputation+Management%22%2C+%22bibliometric+analysis%22&btnG=
 • Gotsi, M., & Wilson, A. (2001). Corporate reputation management: "living the brand’’. Management Decision, 39(2), 99-104.
 • Griffin, A. (2014). Crisis issues and reputation management. Kogan Page Limited.
 • Gürel, P. A. (2012). A strategic approach to reputation management and its reflections on sustainable competitiveness. International Journal of Research in Business and Social Science IJRBS, 3(2), 31-55.
 • Helm, S., Gobbers, K., & Storck, C. (2011). Reputation management (S. Helm, K. Gobbers, & C. Storck, Ed.). Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Herbig, P., & Milewicz, J. (1995). The Relationship of reputation and credibility to brand success. Journal of Consumer Marketing, 10(3), 18-24.
 • Hutton, J., Goodman, M., Alexander, J., & Genest, C. (2001). Reputation management: The New Face of Corporate Public Relations. Public Relations Review, 27, 247-261.
 • Kadıbeşegil, S. (2006). İtibar yönetimi. Mediacat Kitapları.
 • Karaköse, T. (2007). Örgütlerde itibar yönetimi. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 11.
 • Kelley, K. J., & Thams, Y. (2019). Global reputation management: Understanding and managing reputation as shared value across borders. Research in Global Strategic Management, 18, 23-48. https://doi.org/10.1108/S1064-485720190000018002
 • Kırdar, Y. (2011). Halkla ilişkilerde yeni eğilim: Kurumsal itibar yönetimi içinde M. Işık & M. Akdağ (ed.), Dünden bugüne halkla ilişkiler (ss. 203-217). Eğitim Akademi.
 • Lange, D., Lee, P. M., & Dai, Y. (2011). Organizational reputation: A review. Journal of Management, 37(1), 153-184. https://doi.org/10.1177/0149206310390963
 • Langham, T. (2019). Reputation management: The future of corporate communications and public relations. Emerald Publishing Limited.
 • Leila, L.-B., Camelia, B., & Claudia, O. (2020). Interplays between corporate reputation and media a bibliometric analysis. Studies in Business & Economics, 15(3), 45-60.
 • Li, S., Spry, L., & Woodall, T. (2020). Corporate social responsibility and corporate reputation: A bibliometric analysis. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 14(11), 1041-1045.
 • Liehr- Gobbers, K., & Storck, C. (2011). How to manage reputation içinde S. Helm, K. Liehr-gobbers, & C. Storck (ed.), Reputation management (ss. 183-189). Springer.
 • Mahon, John. F. (2002). Corporate reputation a research agenda using strategy and stakeholder literature. Business and Society, 41(4), 415-445.
 • Mohd Sofian, F. N. R., Abdullah, K. H., & Mohd-Sabrun, I. (2023). Research on corporate reputation: A bibliometric review of 43 years (1977- 2020). International Journal of Information Science and Management (IJISM), 21(2), 31-54.
 • Money, K., & Hillerbrand, C. (2006). Beyond reputation measurement placing reputation within a model of value creation by integrating existing measures into a theoretical framework. 10th International Conference on Reputation, Image, Identity & Competitiveness.
 • Okay, A., & Okay, A. (2014). Halkla ilişkiler kavram strateji ve uygulamaları. Der Yayınları.
 • Oktar, Ö. F., & Çarıkçı, İ. H. (2012). Farklı paydaşlar açısından itibar algılamaları: Süleyman Demirel Üniversitesi’nde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 127-149.
 • Oxford Dictionary. (2023). Oxfeord learner’s dictionary. Oxford University Press. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/reputation?q=Reputation
 • Özalp, İ., Tonus, Z., & Ceylan, A. (2010). Paydaşları açısından akademik organizasyonlarda itibar. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 99-106.
 • Pergamon Flexible Learning & Elearn. (2005). Management extra reputation managemet. Elsevier.
 • Post, J. E., & Griffin, J. J. (1997). Corporate reputation and external affairs management. Corporate Reputation Review, 1(2), 165-171.
 • Rey-Martí, A., Riberio-Soriano, D., & Palacios-Marqués, D. (2016). A bibliometric analysis of social entrepreneurship. Journal of Business Research, 69, 1651-1655. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.033
 • Rindova, V. P., Williamson, I. O., Petkova, A. P., & Sever, J. M. (2005). Being good or being known: An empirical examination of the dimensions, antecedents, and consequences of organizational reputation. Academy of Management Journal, 48, 1033-1050.
 • Saxton, K. (1998). Where do reputations come from? Corporate Reputation Review, 1(4), 393-399.
 • Semons, A. (1998). Reputation management: the shandwick way. Corporate Reputation Revie, 1(4), 381-385.
 • TDK Sözlük. (2023). Türk Dil Kurumu sözlüğü itibar maddesi. içinde Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. https://sozluk.gov.tr/
 • Ural, E. (2012). Kurumsal itibarı ölçme yöntemi olarak Türkiye itibar endeksi ve endeks sonuçlarından hareketle Türkiye’de elektronik sektörünün itibarı üzerine bir değerlendirme. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 3(7), 7-22.
 • van Riel, C. B. M., & Balmer, J. M. T. (1997). The concept, its management and management. European Journal of Marketing, 31(5), 340-355.
 • Veh, A., Göbel, M., & Vogel, R. (2019). Corporate reputation in management research: A review of the literature and assessment of the concept. Business Research, 12(2), 315-353. https://doi.org/10.1007/s40685-018-0080-4
 • Velez-Ocampo, J., & Gonzalez-Perez, M. A. (2019). Analyzing foreign expansion and corporate reputation: Review and future research agenda. Cross Cultural & Strategic Management, 26(4), 586-608.
 • von Berlepsch, D., Lemke, F., & Gorton, M. (2022). The importance of corporate reputation for sustainable supply chains: A systematic literature review, bibliometric mapping, and research agenda. Journal of Business Ethics, 1-26.
 • Wæraas, A., & Byrkjeflot, H. (2012). Public sector organizations and reputation management: five problems. International Public Management Journal, 15(2), 186-206. https://doi.org/10.1080/10967494.2012.702590
 • Walker, K. (2010). A Systematic review of the corporate reputation literature: defi nition, measurement, and theory. Corporate Reputation Review, 12(4), 357-387.
 • Watson, T., & Kitchen, P. (2010). Reputation management, corporate image and communication içinde L. Moutinho & G. Southern (ed.), Strategic marketing management (ss. 378-402). Cengage Learning.
 • Wiedmann, K.-P., & Buxel, H. (2005). Corporate Reputation Management in Germany: Results of an Empirical Study. Corporate Reputation Review, 8(2), 145-163.
 • Wilson, R. (1985). Reputations in games and markets içinde A. E. Roth (ed.), Game-theoretic models of bargaining. Cambridge University Press.
 • Xu, Z., Wang, X., Wang, X., & Skare, M. (2021). A comprehensive bibliometric analysis of entrepreneurship and crisis literature published from 1984 to 2020. Journal of Business Research, 135, 304-318.
 • Zabala, I., Panadero, G., Gallardo, L. M., Martı´n, C., Amate, M., Sa´nchezsa´nchez-Galindo, M., Tena, I., & Villalba, I. (2005). Corporate reputation in professional services firms: “Reputation management based on ıntellectual capital management”. Corporate Reputation Management, 8(1), 59-71.
 • Zraková, D., Kubina, M., & Koman, G. (2017). Influence of information-communication system to reputation management of a company. Procedia Engineering, 192, 1000-1005. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.06.172

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES ON REPUTATION MANAGEMENT

Year 2023, Issue: 26, 303 - 320, 28.10.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1300096

Abstract

The issue of reputation has received special attention in the academic field, especially after the 2000s. Both management science and public relations academicians have conducted studies on how reputation is formed, how it can be measured and how it can be managed. In this study, 77 master's and doctoral theses related to reputation management in postgraduate academic studies in Turkey were subjected to bibliometric analysis. Thus, it was aimed to reveal a general view of academic studies on reputation management in Turkey. There was a significant increase in the number of theses submitted in 2010 and 2019. As a result, it was determined that most of the theses were prepared at Marmara University. It has been observed that the subject of reputation management has been studied in the context of the public relations department rather than the management science department. It has been observed that quantitative methods and questionnaires as data collection tools are mostly preferred in studies on reputation. Then, it was determined that the most frequently preferred methods were the qualitative method, in-depth interview technique and case study technique. When we look at the most frequently cited sources in the theses, the names Fombrun, Davies, Chun stand out in the international literature, while Kadıbeşegil, Ural, Okay, Peltekoğlu, Dörtok stand out among the Turkish names. It is thought that this study, which highlights the situation in Turkey regarding postgraduate theses related to reputation management, will contribute to reducing the lack of literature review in the field and will be a preliminary preparation for future studies on reputation management.

References

 • Abratt, R. (1989). A New approach to the corporate ımage management process. Journal of Marketing Management, 5(1), 63-76.
 • Akgün, V., & Tekin, M. (2019). Çalışanlar açısından kurumsal itibar yönetimi uygulamalarının marka değeri üzerine etkilerini ölçmeye yönelik bir saha çalışması. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18(2), 14-17.
 • Bălan, D. A. (2015). Bridging the gap in defining corporate reputation: An extensive literature review. Revista de Stiinte Politice, 46, 73-83.
 • Balmer, J., & Greyser, S. (2003). Revealing the corporation. Taylor and Francis.
 • Barnett, M. L., Jermier, J. M., & Lafferty, B. A. (2006). ‘Corporate reputation: The definitional landscape. Corporate Reputation Review, 9(1), 26-38.
 • Bromley, D. B. (1993). Reputation, image and impression management. John Wiley.
 • Bromley, D. B. (2001). Relationships between personal and corporate reputation. European Journal of Marketing, 3(4), 316-328.
 • Bromley, D. B. (2003). An examination of issues that complicate the concept of reputation in business studies. International Studies of Management and Organization, 32(5), 65-81.
 • Brown, R. (2010). Reputation management. Business Information Review, 27(1), 56-64. https://doi.org/10.1177/0266382109357390
 • Burke, R. J., Martin, G., & Cooper, C. (2011). Corporate reputation managing opportunities and threats. Gower Publishing Limited.
 • Campbell, F. E., Herman, R. A., & Noble, D. (2006). Contradictions in “reputation management”. Journal of Communication Management, 10(2), 191-196. https://doi.org/10.1108/13632540610664733
 • Carpenter, D. P., & Krause, G. A. (2012). Reputation and public administration. Public Administration Review, 72(1), 26-32.
 • Carroll, C. E. (2013). The Handbook of communication and corporate reputation. John Wiley & Sons, Inc.
 • Carter, S. M. (2006). The Interaction of top management group, stakeholder, and situational factors on certain corporate reputation management activities. Journal of Management Studies, 43(5), 1145-1176.
 • Caruana, A. (1997). Corporate reputation: concept and mesasurement. Journal of Product & Brand Management, 6(2), 109-118.
 • Christensen, T., & Lægreid, P. (2020). The coronavirus crisis-crisis communication, meaning-making, and reputation management. International Public Management Journal, 23(5), 713-729. https://doi.org/10.1080/10967494.2020.1812455
 • Chun, R. (2005). Corporate reputation: Meaning and measurement. International Journal of Management Reviews (C. 7, ss. 91-109).
 • Cima. (2007). Corporate reputation: perspectives of measuring and managing a principal risk (ss. 1-46).
 • Courtright, J. L., & Smudde, P. M. (2009). Leveraging organizational innovation for strategic reputation management. Corporate Reputation Review, 12(3), 245-269. https://doi.org/10.1057/crr.2009.18
 • Da Camara, N. Z. (2011). Identity, ımage and reputation. içinde Reputation Management (ss. 47-58). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-19266-1_6
 • Dacko-Pikiewicz, Z. (2022). Reputation management and family business. Routledge Taylor and Francis Group.
 • Davies, G., & Miles, L. (1998). Reputation Management: Theory versus Practice. Corporate Reputation Review, 2(1).
 • de Carvalho, R. (2004). Reputation management as relationship management. Making a difference: Australian & New Zealand Communication Association Conference 2004, 1-10.
 • Deephouse, D. L., & Carter, S. M. (2005). An examination of differences between organizational legitimacy and organizational reputation. Journal of Management Studies, 42, 329-360.
 • Deephouse, D. L., Newburry, W., & Soleimani, A. (2016). The effects of institutional development and national culture on cross-national differences in corporate reputation. Journal of World Business, 51(3), 463-473.
 • Doering, H., Downe, J., Elraz, H., & Martin, S. (2021). Organizational identity threats and aspirations in reputation management. Public Management Review, 23(3), 376-396. https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1679234
 • Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 133, 285-296. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070
 • Doorley, J., & Garcia, H. (2007). Reputation management the key to successful public relations and corporate communication. Taylor & Francis Group, LLC.
 • Dörtok, A. (2005). Kurumsal itibarınızdan kaç sıfır atabilirsiniz? Rota Yayınevi.
 • Erdem, F. (2010). Family business reputation: A Literature review and some research questions. Electronic Journal of Family Business Studies, 4(2), 133-146.
 • Fombrun C. (1996). Reputation: Realizing value from the corporate ımage. Harvard Business School Press.
 • Fombrun, C. (2015). Reputation içinde Wiley Encyclopedia of Management (ss. 1-3). John Wiley & Sons, Ltd.
 • Fombrun, C. J., & Rindova, V. (1998). Reputation management in global 1000 firms: A benchmarking study 1. Corporate Reputation Review, 1(3), 205-212.
 • Google Akademik. (2023a). Google akademik arama sonucu. https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=itibar+y%C3%B6netimi%2C+bibliyometrik+analiz&oq=
 • Google Akademik. (2023b). Google akademik repuation management arama sonucu. https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=%22Reputation+Management%22&btnG=
 • Google Akademik. (2023). Google akademik reputation management and bibliometric analysis arama sonucu. Google. https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=%22Reputation+Management%22%2C+%22bibliometric+analysis%22&btnG=
 • Gotsi, M., & Wilson, A. (2001). Corporate reputation management: "living the brand’’. Management Decision, 39(2), 99-104.
 • Griffin, A. (2014). Crisis issues and reputation management. Kogan Page Limited.
 • Gürel, P. A. (2012). A strategic approach to reputation management and its reflections on sustainable competitiveness. International Journal of Research in Business and Social Science IJRBS, 3(2), 31-55.
 • Helm, S., Gobbers, K., & Storck, C. (2011). Reputation management (S. Helm, K. Gobbers, & C. Storck, Ed.). Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Herbig, P., & Milewicz, J. (1995). The Relationship of reputation and credibility to brand success. Journal of Consumer Marketing, 10(3), 18-24.
 • Hutton, J., Goodman, M., Alexander, J., & Genest, C. (2001). Reputation management: The New Face of Corporate Public Relations. Public Relations Review, 27, 247-261.
 • Kadıbeşegil, S. (2006). İtibar yönetimi. Mediacat Kitapları.
 • Karaköse, T. (2007). Örgütlerde itibar yönetimi. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 11.
 • Kelley, K. J., & Thams, Y. (2019). Global reputation management: Understanding and managing reputation as shared value across borders. Research in Global Strategic Management, 18, 23-48. https://doi.org/10.1108/S1064-485720190000018002
 • Kırdar, Y. (2011). Halkla ilişkilerde yeni eğilim: Kurumsal itibar yönetimi içinde M. Işık & M. Akdağ (ed.), Dünden bugüne halkla ilişkiler (ss. 203-217). Eğitim Akademi.
 • Lange, D., Lee, P. M., & Dai, Y. (2011). Organizational reputation: A review. Journal of Management, 37(1), 153-184. https://doi.org/10.1177/0149206310390963
 • Langham, T. (2019). Reputation management: The future of corporate communications and public relations. Emerald Publishing Limited.
 • Leila, L.-B., Camelia, B., & Claudia, O. (2020). Interplays between corporate reputation and media a bibliometric analysis. Studies in Business & Economics, 15(3), 45-60.
 • Li, S., Spry, L., & Woodall, T. (2020). Corporate social responsibility and corporate reputation: A bibliometric analysis. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 14(11), 1041-1045.
 • Liehr- Gobbers, K., & Storck, C. (2011). How to manage reputation içinde S. Helm, K. Liehr-gobbers, & C. Storck (ed.), Reputation management (ss. 183-189). Springer.
 • Mahon, John. F. (2002). Corporate reputation a research agenda using strategy and stakeholder literature. Business and Society, 41(4), 415-445.
 • Mohd Sofian, F. N. R., Abdullah, K. H., & Mohd-Sabrun, I. (2023). Research on corporate reputation: A bibliometric review of 43 years (1977- 2020). International Journal of Information Science and Management (IJISM), 21(2), 31-54.
 • Money, K., & Hillerbrand, C. (2006). Beyond reputation measurement placing reputation within a model of value creation by integrating existing measures into a theoretical framework. 10th International Conference on Reputation, Image, Identity & Competitiveness.
 • Okay, A., & Okay, A. (2014). Halkla ilişkiler kavram strateji ve uygulamaları. Der Yayınları.
 • Oktar, Ö. F., & Çarıkçı, İ. H. (2012). Farklı paydaşlar açısından itibar algılamaları: Süleyman Demirel Üniversitesi’nde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 127-149.
 • Oxford Dictionary. (2023). Oxfeord learner’s dictionary. Oxford University Press. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/reputation?q=Reputation
 • Özalp, İ., Tonus, Z., & Ceylan, A. (2010). Paydaşları açısından akademik organizasyonlarda itibar. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 99-106.
 • Pergamon Flexible Learning & Elearn. (2005). Management extra reputation managemet. Elsevier.
 • Post, J. E., & Griffin, J. J. (1997). Corporate reputation and external affairs management. Corporate Reputation Review, 1(2), 165-171.
 • Rey-Martí, A., Riberio-Soriano, D., & Palacios-Marqués, D. (2016). A bibliometric analysis of social entrepreneurship. Journal of Business Research, 69, 1651-1655. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.033
 • Rindova, V. P., Williamson, I. O., Petkova, A. P., & Sever, J. M. (2005). Being good or being known: An empirical examination of the dimensions, antecedents, and consequences of organizational reputation. Academy of Management Journal, 48, 1033-1050.
 • Saxton, K. (1998). Where do reputations come from? Corporate Reputation Review, 1(4), 393-399.
 • Semons, A. (1998). Reputation management: the shandwick way. Corporate Reputation Revie, 1(4), 381-385.
 • TDK Sözlük. (2023). Türk Dil Kurumu sözlüğü itibar maddesi. içinde Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. https://sozluk.gov.tr/
 • Ural, E. (2012). Kurumsal itibarı ölçme yöntemi olarak Türkiye itibar endeksi ve endeks sonuçlarından hareketle Türkiye’de elektronik sektörünün itibarı üzerine bir değerlendirme. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 3(7), 7-22.
 • van Riel, C. B. M., & Balmer, J. M. T. (1997). The concept, its management and management. European Journal of Marketing, 31(5), 340-355.
 • Veh, A., Göbel, M., & Vogel, R. (2019). Corporate reputation in management research: A review of the literature and assessment of the concept. Business Research, 12(2), 315-353. https://doi.org/10.1007/s40685-018-0080-4
 • Velez-Ocampo, J., & Gonzalez-Perez, M. A. (2019). Analyzing foreign expansion and corporate reputation: Review and future research agenda. Cross Cultural & Strategic Management, 26(4), 586-608.
 • von Berlepsch, D., Lemke, F., & Gorton, M. (2022). The importance of corporate reputation for sustainable supply chains: A systematic literature review, bibliometric mapping, and research agenda. Journal of Business Ethics, 1-26.
 • Wæraas, A., & Byrkjeflot, H. (2012). Public sector organizations and reputation management: five problems. International Public Management Journal, 15(2), 186-206. https://doi.org/10.1080/10967494.2012.702590
 • Walker, K. (2010). A Systematic review of the corporate reputation literature: defi nition, measurement, and theory. Corporate Reputation Review, 12(4), 357-387.
 • Watson, T., & Kitchen, P. (2010). Reputation management, corporate image and communication içinde L. Moutinho & G. Southern (ed.), Strategic marketing management (ss. 378-402). Cengage Learning.
 • Wiedmann, K.-P., & Buxel, H. (2005). Corporate Reputation Management in Germany: Results of an Empirical Study. Corporate Reputation Review, 8(2), 145-163.
 • Wilson, R. (1985). Reputations in games and markets içinde A. E. Roth (ed.), Game-theoretic models of bargaining. Cambridge University Press.
 • Xu, Z., Wang, X., Wang, X., & Skare, M. (2021). A comprehensive bibliometric analysis of entrepreneurship and crisis literature published from 1984 to 2020. Journal of Business Research, 135, 304-318.
 • Zabala, I., Panadero, G., Gallardo, L. M., Martı´n, C., Amate, M., Sa´nchezsa´nchez-Galindo, M., Tena, I., & Villalba, I. (2005). Corporate reputation in professional services firms: “Reputation management based on ıntellectual capital management”. Corporate Reputation Management, 8(1), 59-71.
 • Zraková, D., Kubina, M., & Koman, G. (2017). Influence of information-communication system to reputation management of a company. Procedia Engineering, 192, 1000-1005. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.06.172
There are 78 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication and Media Studies
Journal Section Articles
Authors

Ömer Faruk Özgür 0000-0001-5263-2403

Early Pub Date October 27, 2023
Publication Date October 28, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 26

Cite

APA Özgür, Ö. F. (2023). İTİBAR YÖNETİMİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(26), 303-320. https://doi.org/10.29029/busbed.1300096