Erratum
BibTex RIS Cite

Erratum: HISTORY, PANDEMIC, SECONDARY HISTORY TEXTBOOKS

Year 2023, Issue: 26, 537 - 550, 28.10.2023
The original article was published on October 30, 2022. http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/busbed/issue/73192/1114882

Erratum Note

Abstract

The coronavirus pandemic, which first started in China, has brought social life to a standstill all over the World. Although the pandemic seems to be one of the subjects in medicine and health, it has also a significant relationship with history education. Would it be rational to expect individuals to make sense of the current situation, negotiate, and exhibit consistent behaviors, if they were not informed completely about pandemics in the past? How would you react when you face with such an incident if you do not have any idea about the subject matter? If you are uninformed about the issue or destroyed for lack of knowledge you need, then how can you find the sources of error?
Based on the qualitative research method, this study attempts to find the answer to these questions. The data were analyzed with the descriptive analysis technique and the conclusions were drawn from the responses. The samples constituting this study are limited to the history textbooks of Compulsory and Elective Secondary Education that were used between the years 2019-2020. Therefore, the findings and results of the study are restricted only to the textbooks of the years mentioned above. Moreover, they do not cover any other academic semesters and textbooks. According to the results of this study, it has been observed that the subjects covering the past epidemic cases that take place in secondary school history textbooks are not sufficiently mentioned. It has also been found that there has been a very crucial demand to teach students about past examples of epidemic cases and how their ancestors overcame them by getting rid of these cases. In conclusion, it is possible to contribute history textbooks to make students learn from their ancestors and be more knowledgeable to defend themselves if they face such epidemic cases in the future.

References

 • Aktekin, S. (2009). Lise öğrencilerinin tarih derslerinde yerel tarih konularının öğretilmesiyle ilgili görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, Sayı . 182, 331-351.
 • Aktekin, S. (2009a). Türkiye’de tarih eğitimi. Çok kültürlü bir Avrupa için tarih ve sosyal bilgiler eğitimi, 27-44.
 • Arslan, Y. (2006). Lise öğrencilerine tarih kavramlarının kazandırılma düzeyinin incelenmesi ve tarih felsefesi açısından değerlendirilmesi . Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Arslan, Y. (2012). Yerel ve sözel tarih algısının ortaöğretim öğrencileri üzerindeki yansımaları (Tunceli Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Aslan, E. (2005). Türkiye’de tarih eğitiminin sorunları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 106-114.
 • Aydın, I. (2001). Osmanlıdan Günümüze Tarih Ders Kitapları. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Bal, M. S. (2011). Türkiye’de tarih öğretiminin sorunları ve çözüm yolları konusunda öğretmen adayı ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 8, Sayı: 15, 371 – 387.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • Carr, E. H. (1996) Tarih Nedir? İstanbul: İletişim Yay.
 • Cenoz, J., & Gorter, D. (2011). A holistic approach to multilingual education: Introduction. The Modern Language Journal, 95(3), 339-343.
 • Crnkovic, I., & Aleksic-Maslac, K., & Jerkovic, H. (2006).. Holistic approach in education-filling the gap between different disciplines. In 28th International Conference on Information Technology Interfaces, (pp. 35-40). IEEE.

Erratum: TARİH, PANDEMİ, ORTAÖĞRETİM TARİH DERS KİTAPLARI

Year 2023, Issue: 26, 537 - 550, 28.10.2023
The original article was published on October 30, 2022. http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/busbed/issue/73192/1114882

Erratum Note

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin (BÜSBED) 2022/ 24’üncü sayısında yayımlanan “Tarih, Pandemi, Ortaöğretim Tarih Ders Kitapları” adlı makalenin özet bulguları daha önce “ An Investıgatıon On The Concepts Of “Epıdemıc”, “Pandemı”, “Traınıng Roads”, “Vırus”, “Mıcrobe” Wıth Past/ Today In Hıstory Lesson Books, Latin American International Congress On Social Sciences And Humanities November, 5-6 2021 “ isimli KONGREDE ÖZET BİLDİRİ OLARAK sunulmuştur, ancak bu bilgi ilgili makalede yazarı tarafından sehven belirtilmemiştir. Bu hata yazar için Etik İhlal sebebi sayılabilecek, idari soruşturmaya konu olabilecek, yazarın mağduriyetine yol açabilecektir. Bu yüzden makalede içerik olarak hiçbir değişiklik yapılmadan, sadece dipnota ilgili kongrede özetin sunulduğu bilgisi eklenecektir. Sayın hocam, çalışmanın düzeltilmiş halini sisteme yükleyebilmek için sistemi bir süreliğine açabilir misiniz. İlginiz için teşekkür eder, kolaylıklar dilerim. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü Doç. Dr. Yusuf AYDOĞDU Makale linki: http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/73192/1114882

Abstract

İlk olarak Çin’de başlayan coranavirüs pandemisi bütün dünyada toplumsal hayatı durma noktasına getirmiştir. Pandemi her ne kadar tıbbın konusu gibi görünse bile eğitim ile ilişkisi de bulunmaktadır. Özellikle tarih eğitimi ile. Mazideki salgın hastalık vakalarına ilişkin bilgileri öğretmediysek bireylerden bugünkü durumu anlamlandırabilmeleri, muhakeme etmeleri, tutarlı davranışlar sergilemelerini beklemek rasyonel olur mu? Hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığınız bir olayla karşılaştığınızda tepkileriniz nasıl olurdu? Bir şeyin geçmişteki parçalarıyla ilgili enformasyon verilip, bütünü hakkında yeterince fikir sahibi olamadıysanız hatayı nerede aramak gerekirdi? Bu makalede bu sorulara yanıt verilmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemi baz alınarak yapılan bu araştırmada veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmaya örneklem teşkil eden dokümanlar 2019-2020 yılı zorunlu ve seçmeli ortaöğretim tarih ders kitapları ile sınırlanmıştır. Dolayısıyla araştırmanın bulgu ve sonuçları yalnızca söz konusu yıllardaki ders kitapları ile sınırlı olup, diğer dönem ve sınıf kitaplarını kapsamamaktadır. Araştırma sonucuna göre ortaöğretim tarih ders kitaplarında geçmişteki salgın vakalarını kapsayan konular üzerinde yeterince durulmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğrencilere salgın hastalık vakalarının geçmişteki örneklerini ve atalarının bu vakalarla nasıl yüzleştiklerini öğretmenin aktüel bir ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Hem onların geçmiş vakalardan ders çıkarmalarına hem de gelecekte oluşması muhtemel salgın vakalarına karşı daha bilgili ve hazırlıklı olmalarına tarih ders kitapları ile katkı yapmak olasıdır.

References

 • Aktekin, S. (2009). Lise öğrencilerinin tarih derslerinde yerel tarih konularının öğretilmesiyle ilgili görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, Sayı . 182, 331-351.
 • Aktekin, S. (2009a). Türkiye’de tarih eğitimi. Çok kültürlü bir Avrupa için tarih ve sosyal bilgiler eğitimi, 27-44.
 • Arslan, Y. (2006). Lise öğrencilerine tarih kavramlarının kazandırılma düzeyinin incelenmesi ve tarih felsefesi açısından değerlendirilmesi . Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Arslan, Y. (2012). Yerel ve sözel tarih algısının ortaöğretim öğrencileri üzerindeki yansımaları (Tunceli Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Aslan, E. (2005). Türkiye’de tarih eğitiminin sorunları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 106-114.
 • Aydın, I. (2001). Osmanlıdan Günümüze Tarih Ders Kitapları. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Bal, M. S. (2011). Türkiye’de tarih öğretiminin sorunları ve çözüm yolları konusunda öğretmen adayı ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 8, Sayı: 15, 371 – 387.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • Carr, E. H. (1996) Tarih Nedir? İstanbul: İletişim Yay.
 • Cenoz, J., & Gorter, D. (2011). A holistic approach to multilingual education: Introduction. The Modern Language Journal, 95(3), 339-343.
 • Crnkovic, I., & Aleksic-Maslac, K., & Jerkovic, H. (2006).. Holistic approach in education-filling the gap between different disciplines. In 28th International Conference on Information Technology Interfaces, (pp. 35-40). IEEE.
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Revision
Authors

Yusuf Arslan 0000-0003-1120-8627

Early Pub Date October 27, 2023
Publication Date October 28, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 26

Cite

APA Arslan, Y. (2023). TARİH, PANDEMİ, ORTAÖĞRETİM TARİH DERS KİTAPLARI. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(26), 537-550.