Research Article
BibTex RIS Cite

TERS YÜZ ÖĞRENME İLE YAPILANDIRILMIŞ OKUL DIŞI FEN EĞİTİMİNİN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ: OYUN PARKI ÖRNEĞİ

Year 2024, Issue: 27, 88 - 100, 30.04.2024
https://doi.org/10.29029/busbed.1392733

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 8. sınıf “basit makineler” ünitesi kazanımlarının bir çocuk parkında ters yüz öğrenme modeli ile yapılandırılmış okul dışı öğrenme ortamı etkinlikleri ile desteklenerek öğretilmesinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin belirlenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2020- 2021 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında, Karaman il merkezindeki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 8. sınıf düzeyindeki 44 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma verileri, 8. sınıf “basit makineler” ünitesine yönelik başarı testi ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda ters yüz öğrenme ile yapılandırılmış okul dışı öğrenme destekli fen eğitimi ve okul dışı öğrenme destekli fen eğitiminin öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı tespit edilmiştir. Fen derslerinin ters yüz öğrenme ile yapılandırılmış okul dışı öğrenme etkinlikleri ile desteklenerek işlenmesi, okul dışı öğrenme etkinliklerinin ters yüz öğrenme ile yapılandırılması gibi önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Akay, C. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yaparak-yaşayarak öğrenme temelli TÜBİTAK 4004 bilim okulu projesi sonrası bilim kavramına yönelik görüşleri. Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 326-338.
 • Aksoy, B. (2003). Deney yöntemi ile atmosfer basıncı konusunun öğretimi üzerine bir model. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 207-226.
 • Aksoy, İ. (2020). Ortaokul fen öğretiminde ters yüz sınıf uygulamaları [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kastamonu Üniversitesi.
 • Anderson D., Lucas K. B., Ginns I.S. & Dierking L.D. (2000). Development of knowledge about electricity and magnetism during a visit to a science museum and related post-visit activities. Science Education, 84(5), 658–679.
 • Ardıç, E. ve Altun, A. (2017). Dijital çağın öğreneni. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 12-30.
 • Bakioğlu, B. (2017). 5. sınıf vücudumuz bilmecesini çözelim ünitesinin okul dışı öğrenme ortamı destekli öğretiminin etkililiği. [Yayımlanmış doktora tezi]. Amasya Üniversitesi.
 • Bergmann, J. & Sams, A. (2012), Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education. https://www.rcboe.org/cms/lib/ga01903614/centricity/domain/15451/flip_your_classroom.pdf adresinden elde edilmiştir.
 • Bitgood, S. (1989). School field trips: an overview. Visitor Behavior, 4(2), 3-6.
 • Bodur, Z. ve Yıldırım, M. (2018). Sınıf dışı etkinliklerinin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 47(47), 125-140.
 • Bozdoğan, A. E. , Okur, A. ve Kasap, G. (2015). Planlı bir alan gezisi için örnek uygulama: Bir fabrikası gezisi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(02), 1-12.
 • Bozdoğan, A. E. ve Kavcı, A. (2016). Sınıf dışı öğretim etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 13-30.
 • Bülbül, M. (2018). Fen Bilimlerinde okul dışı öğrenme ortamlarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi: Hidroelektrik santrali gezisi örneği. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Giresun Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Pegem Akademi Yayınları.
 • Chen, C.K., Huang, N.T.N. & Hwang G.J. (2019). Findings and implications of flipped science learning research: A review of journal publications, Interactive Learning Environments. https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1690528 adresinden elde edilmiştir.
 • Coşkun, H. (2021). 7. sınıf kuvvet ve enerji ünitesinde ters yüz sınıf modeli destekli fetemm yaklaşımına dayalı tasarlanan öğrenme ortamının başarı ve motivasyona etkisi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Uşak Üniversitesi.
 • Çakır, E. (2017). Ters yüz sınıf uygulamalarının fen bilimleri 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, zihinsel risk alma ve bilgisayarca düşünme becerileri üzerine etkisi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Celepler Matbaacılık.
 • Dixon, K. & Wendt, J. L. (2021). Science motivation and achievement among minority urban high school students: An examination of the flipped classroom model. Journal of Science Education and Technology, 30(5), 642-657.
 • Eser, N. (2021). Ters çevrilmiş sınıf modelinin 7. Sınıf öğrencilerin öz düzenleme becerileri üzerine etkisi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi.
 • Escobar, C. (1990). Amusement park physics. Physics Teacher, 28, 446-53.
 • Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Pegem Akademi.
 • Gennaro, E. D. (1981). The effectiveness of using previsit ınstructional materials on learning for a museum field trip experience. Journal of Research in Science Teaching, 18(3), 275-279.
 • Güven Demir, E. (2018). Ters yüz sınıf modeline dayalı uygulamaların ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve planlama becerilerine etkisi. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Hayırsever, F. ve Orhan, A. (2018). Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin kuramsal analizi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 572-596.
 • Karslı, G., Karamustafaoğlu, O. ve Kurt, M. (2019). Botanik bahçesinin öğretim sürecinde öğrencilerin sosyobilimsel konulara olan bakışlarına etkisi: sürdürülebilir çevre. Journal of Computer and Education Research, 7(14), 437-463. https://doi.org/10.18009/jcer.603489
 • Kocabatmaz, H. (2021). Tersyüz sınıf modeli. A. Özdemir (Ed.), Tersyüz sınıf modeli kuramdan uygulamaya (1. Baskı, s. 73-109) içinde. Pegem Akademi.
 • Kozikoglu, I. (2019). Analysis of the studies concerning flipped learning model: a comparative meta-synthesis study. International Journal of Instruction, 12(1), 851-868.
 • Kromba, A. ve Harms, U. (2008). Acquiring knowledge about biodiversity in a museum-are worksheets effective? Journal of Biological of Education, 42(4), 157-163.
 • Kuczma, P.A. (1977). Physics of an Amusement Park. 44(5), 20-24. https://www.jstor.org/stable/24128928
 • Kulalıgil, A. (2012). Sınıf dışı öğrenme ortamlarında gerçekleşen öğretim uygulamalarının 5. sınıf fen bilimleri dersinde öğrencilerin akademik başarı, yaratıcılık ve motivasyonlarına etkisi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Laçin Şimşek, C. (Ed.). (2011). Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları (1. Baskı). Pegem Akademi Yayınları.
 • Laçin Şimşek, C. (2021). Parklarda STEM eğitimi. B. Bakioğlu & M. Çevik (Ed.) Okul dışı ortamlarda STEM eğitimi, ss. 75-101. Nobel Yayınevi.
 • Lee, L. H. & Yeung, Y. Y. (2021). A scoping review of flipped classrooms in k-12 science education: ımplications and recommendations for future research and practice. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 40(1), 65-97.
 • Marin, S., & Recipient, G. (2011). Changing skills and educational strategies in the knowledge society. Review of Artistic Education, 1(2),123-127.
 • Nathan, U. A. (1990). Amusement park physics; A teacher’s guide. Portland: J. Weston Welch
 • Özkan, E. B. ve Eryılmaz Muştu, Ö. (2018). 8. sınıf basit makineler ünitesine yönelik başarı testi geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 737-754.
 • Özmen, H. (2019). Eğitimde araştırma yöntemleri.H. Özmen ve O. Karamustafaoğlu (Eds.), Deneysel araştırma yöntemi içinde (s.197-227). Pegem Akademi.
 • Pesen, A. (2021). Tersyüz edilmiş sınıfın dayandığı kuram ve temeller. E.H. Toytok, M. Ramazanoğlu ve Ö. Bolat (Eds.), Tersyüz sınıf ve öğrenme içinde (1. Baskı, s.103-116). Pegem Akademi.
 • Ramey-Gassert, L. (1997). Learning science beyond the classroom. The elementary school journal, 97(4), 433-450.
 • Rennie, L. J., ve Johnston, D. J. (2004). The nature of learning and its implications for research on learning from museums. Science Education, 88(1), 4-16.
 • Roeder, J. (1975). Physics and the amusement park. Physics Teacher,13, 327 https://aapt.scitation.org/doi/10.1119/1.2339173 adresinden elde edilmiştir.
 • Sakar, D. ve Uluçınar Sağır, Ş. (2017). Eğitimde ters–yüz çevrilmiş sınıf uygulamaları. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(5), 1904-1916.
 • Say, F. S. ve Yıldırım, F. S. (2020). Flipped classroom ımplementation in science teaching. International Online Journal of Education and Teaching, 7(2), 606-620.
 • Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi: analiz ve raporlaştırma (1. Baskı). Anı Yayıncılık
 • Sezer, B. (2017). The effectiveness of a technology-Enhanced flipped science classroom. Journal of Educational Computing Research, 55(4), 471–494. https://doi.org/10.1177/0735633116671325
 • Soysal, E. (2019). Okul dışı öğrenme ortamlarının ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik ilgi, tutum ve motivasyonlarına etkisi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Söndür, D. (2020). Stem etkinlikleriyle desteklenmiş ters yüz öğrenme modelinin çeşitli değişkenlere etkisi. . [Yayımlanmamış doktora tezi]. Erciyes Üniversitesi.
 • Stratton, E., Chitiyo, G., Mathende, A. M. ve Davis, K. M. (2020). Evaluating flipped versus face-to-face classrooms in middle school on science achievement and student perceptions. Contemporary Educational Technology, 11(1), 131-142.
 • Türkmen, H., Topkaç, D.D., ve Atasayar Yamık, G. (2016), İnformal öğrenme ortamlarına yapılan gezilerin canlıların sınıflandırılması ve yaşadığımız çevre konusunun öğrenilmesine etkisi: Tabiat tarihi müzesi ve botanik bahçesi örneği. Ege Eğitim Dergisi, 1(17), 174-197.
 • Türkmen, H. (2018). Ortaokul öğretmenlerinin sınıf-dışı ortamlarda öğretime bakış açıları. Ege Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 12-26.
 • Tho, S. W., Chan, K. W. & Yeung, Y. Y. (2015). Tecnology-enhanced physics programme for community-based science learning: innovative design and programme evaluation in a theme park. Science Education Tecnology, 24, 580-594.
 • Ültay, E., Tanrıverdi, A. ve Ültay, N. (2023). Fen bilimleri dersi kapsamında ters yüz öğrenme modeliyle ilgili yapılan çalışmaların betimsel içerik analizi. Studies in Educational Research and Development, 7(1), 42-63.
 • Varnacı Uzun, F. (2020). Milli parklar. C. Laçin-Şimşek (Ed.) Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları, ss. 213-232. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Wünschmann, S., Wüst-Ackermann, P., Randler, C., Vollmer, C. & Itzek-Greulich, H. (2017). Learning achievement and motivation in an out-of-school setting—Visiting amphibians and reptiles in a zoo is more effective than a lesson at school. Research in Science Education, 47(3), 497-518.
 • Yavuz, M. (2012). Fen eğitiminde hayvanat bahçelerinin kullanımının akademik başarı ve kaygıya etkisi ve öğretmen-öğrenci görüşleri. [Yayımlanmış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Yavuz Topaloğlu, M. ve Balçın, M. D. (2021). Doğa eğitim gezisi ve bilim merkezi gezisinde dördüncü sınıf öğrencilerinin fene yönelik tutumlarının incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 55-75.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yurtlu, S. (2018). Fen eğitiminde ters yüz sınıf modelinin öğrenci başarısına ve görüşlerine etkisinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muş Alparslan Üniversitesi.

THE EFFECTS OF OUT-OF-SCHOOL SCIENCE EDUCATION STRUCTURED WITH FLIPPED LEARNING ON THE ACADEMIC SUCCESS OF 8TH GRADE STUDENTS: THE EXAMPLE OF THE PLAYGROUND

Year 2024, Issue: 27, 88 - 100, 30.04.2024
https://doi.org/10.29029/busbed.1392733

Abstract

The purpose of this research is to determine the effect of teaching the 8th grade "simple machines" unit objectives in a children's playground, supported by out-of-school learning environment activities structured with the flipped learning model, on the academic achievement of students. In the research, a quasi-experimental design with a pretest-post-test control group, one of the quantitative research methods, was used. The sample of the research is 44 students at the 8th-grade level studying at a public secondary school in Karaman city centre in the second semester of the 2020-2021 academic year. Research data were collected with an achievement test for the 8th grade "simple machines" unit. As a result of the research, out-of-school learning-supported science education structured with flipped learning and out-of-school learning-supported science education increased the academic success of students. Suggestions were made, such as teaching science lessons supported by out-of-school learning activities structured with flipped learning, and structuring out-of-school learning activities with flipped learning.

References

 • Akay, C. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yaparak-yaşayarak öğrenme temelli TÜBİTAK 4004 bilim okulu projesi sonrası bilim kavramına yönelik görüşleri. Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 326-338.
 • Aksoy, B. (2003). Deney yöntemi ile atmosfer basıncı konusunun öğretimi üzerine bir model. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 207-226.
 • Aksoy, İ. (2020). Ortaokul fen öğretiminde ters yüz sınıf uygulamaları [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kastamonu Üniversitesi.
 • Anderson D., Lucas K. B., Ginns I.S. & Dierking L.D. (2000). Development of knowledge about electricity and magnetism during a visit to a science museum and related post-visit activities. Science Education, 84(5), 658–679.
 • Ardıç, E. ve Altun, A. (2017). Dijital çağın öğreneni. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 12-30.
 • Bakioğlu, B. (2017). 5. sınıf vücudumuz bilmecesini çözelim ünitesinin okul dışı öğrenme ortamı destekli öğretiminin etkililiği. [Yayımlanmış doktora tezi]. Amasya Üniversitesi.
 • Bergmann, J. & Sams, A. (2012), Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education. https://www.rcboe.org/cms/lib/ga01903614/centricity/domain/15451/flip_your_classroom.pdf adresinden elde edilmiştir.
 • Bitgood, S. (1989). School field trips: an overview. Visitor Behavior, 4(2), 3-6.
 • Bodur, Z. ve Yıldırım, M. (2018). Sınıf dışı etkinliklerinin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 47(47), 125-140.
 • Bozdoğan, A. E. , Okur, A. ve Kasap, G. (2015). Planlı bir alan gezisi için örnek uygulama: Bir fabrikası gezisi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(02), 1-12.
 • Bozdoğan, A. E. ve Kavcı, A. (2016). Sınıf dışı öğretim etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 13-30.
 • Bülbül, M. (2018). Fen Bilimlerinde okul dışı öğrenme ortamlarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi: Hidroelektrik santrali gezisi örneği. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Giresun Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Pegem Akademi Yayınları.
 • Chen, C.K., Huang, N.T.N. & Hwang G.J. (2019). Findings and implications of flipped science learning research: A review of journal publications, Interactive Learning Environments. https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1690528 adresinden elde edilmiştir.
 • Coşkun, H. (2021). 7. sınıf kuvvet ve enerji ünitesinde ters yüz sınıf modeli destekli fetemm yaklaşımına dayalı tasarlanan öğrenme ortamının başarı ve motivasyona etkisi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Uşak Üniversitesi.
 • Çakır, E. (2017). Ters yüz sınıf uygulamalarının fen bilimleri 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, zihinsel risk alma ve bilgisayarca düşünme becerileri üzerine etkisi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Celepler Matbaacılık.
 • Dixon, K. & Wendt, J. L. (2021). Science motivation and achievement among minority urban high school students: An examination of the flipped classroom model. Journal of Science Education and Technology, 30(5), 642-657.
 • Eser, N. (2021). Ters çevrilmiş sınıf modelinin 7. Sınıf öğrencilerin öz düzenleme becerileri üzerine etkisi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi.
 • Escobar, C. (1990). Amusement park physics. Physics Teacher, 28, 446-53.
 • Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Pegem Akademi.
 • Gennaro, E. D. (1981). The effectiveness of using previsit ınstructional materials on learning for a museum field trip experience. Journal of Research in Science Teaching, 18(3), 275-279.
 • Güven Demir, E. (2018). Ters yüz sınıf modeline dayalı uygulamaların ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve planlama becerilerine etkisi. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Hayırsever, F. ve Orhan, A. (2018). Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin kuramsal analizi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 572-596.
 • Karslı, G., Karamustafaoğlu, O. ve Kurt, M. (2019). Botanik bahçesinin öğretim sürecinde öğrencilerin sosyobilimsel konulara olan bakışlarına etkisi: sürdürülebilir çevre. Journal of Computer and Education Research, 7(14), 437-463. https://doi.org/10.18009/jcer.603489
 • Kocabatmaz, H. (2021). Tersyüz sınıf modeli. A. Özdemir (Ed.), Tersyüz sınıf modeli kuramdan uygulamaya (1. Baskı, s. 73-109) içinde. Pegem Akademi.
 • Kozikoglu, I. (2019). Analysis of the studies concerning flipped learning model: a comparative meta-synthesis study. International Journal of Instruction, 12(1), 851-868.
 • Kromba, A. ve Harms, U. (2008). Acquiring knowledge about biodiversity in a museum-are worksheets effective? Journal of Biological of Education, 42(4), 157-163.
 • Kuczma, P.A. (1977). Physics of an Amusement Park. 44(5), 20-24. https://www.jstor.org/stable/24128928
 • Kulalıgil, A. (2012). Sınıf dışı öğrenme ortamlarında gerçekleşen öğretim uygulamalarının 5. sınıf fen bilimleri dersinde öğrencilerin akademik başarı, yaratıcılık ve motivasyonlarına etkisi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Laçin Şimşek, C. (Ed.). (2011). Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları (1. Baskı). Pegem Akademi Yayınları.
 • Laçin Şimşek, C. (2021). Parklarda STEM eğitimi. B. Bakioğlu & M. Çevik (Ed.) Okul dışı ortamlarda STEM eğitimi, ss. 75-101. Nobel Yayınevi.
 • Lee, L. H. & Yeung, Y. Y. (2021). A scoping review of flipped classrooms in k-12 science education: ımplications and recommendations for future research and practice. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 40(1), 65-97.
 • Marin, S., & Recipient, G. (2011). Changing skills and educational strategies in the knowledge society. Review of Artistic Education, 1(2),123-127.
 • Nathan, U. A. (1990). Amusement park physics; A teacher’s guide. Portland: J. Weston Welch
 • Özkan, E. B. ve Eryılmaz Muştu, Ö. (2018). 8. sınıf basit makineler ünitesine yönelik başarı testi geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 737-754.
 • Özmen, H. (2019). Eğitimde araştırma yöntemleri.H. Özmen ve O. Karamustafaoğlu (Eds.), Deneysel araştırma yöntemi içinde (s.197-227). Pegem Akademi.
 • Pesen, A. (2021). Tersyüz edilmiş sınıfın dayandığı kuram ve temeller. E.H. Toytok, M. Ramazanoğlu ve Ö. Bolat (Eds.), Tersyüz sınıf ve öğrenme içinde (1. Baskı, s.103-116). Pegem Akademi.
 • Ramey-Gassert, L. (1997). Learning science beyond the classroom. The elementary school journal, 97(4), 433-450.
 • Rennie, L. J., ve Johnston, D. J. (2004). The nature of learning and its implications for research on learning from museums. Science Education, 88(1), 4-16.
 • Roeder, J. (1975). Physics and the amusement park. Physics Teacher,13, 327 https://aapt.scitation.org/doi/10.1119/1.2339173 adresinden elde edilmiştir.
 • Sakar, D. ve Uluçınar Sağır, Ş. (2017). Eğitimde ters–yüz çevrilmiş sınıf uygulamaları. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(5), 1904-1916.
 • Say, F. S. ve Yıldırım, F. S. (2020). Flipped classroom ımplementation in science teaching. International Online Journal of Education and Teaching, 7(2), 606-620.
 • Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi: analiz ve raporlaştırma (1. Baskı). Anı Yayıncılık
 • Sezer, B. (2017). The effectiveness of a technology-Enhanced flipped science classroom. Journal of Educational Computing Research, 55(4), 471–494. https://doi.org/10.1177/0735633116671325
 • Soysal, E. (2019). Okul dışı öğrenme ortamlarının ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik ilgi, tutum ve motivasyonlarına etkisi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Söndür, D. (2020). Stem etkinlikleriyle desteklenmiş ters yüz öğrenme modelinin çeşitli değişkenlere etkisi. . [Yayımlanmamış doktora tezi]. Erciyes Üniversitesi.
 • Stratton, E., Chitiyo, G., Mathende, A. M. ve Davis, K. M. (2020). Evaluating flipped versus face-to-face classrooms in middle school on science achievement and student perceptions. Contemporary Educational Technology, 11(1), 131-142.
 • Türkmen, H., Topkaç, D.D., ve Atasayar Yamık, G. (2016), İnformal öğrenme ortamlarına yapılan gezilerin canlıların sınıflandırılması ve yaşadığımız çevre konusunun öğrenilmesine etkisi: Tabiat tarihi müzesi ve botanik bahçesi örneği. Ege Eğitim Dergisi, 1(17), 174-197.
 • Türkmen, H. (2018). Ortaokul öğretmenlerinin sınıf-dışı ortamlarda öğretime bakış açıları. Ege Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 12-26.
 • Tho, S. W., Chan, K. W. & Yeung, Y. Y. (2015). Tecnology-enhanced physics programme for community-based science learning: innovative design and programme evaluation in a theme park. Science Education Tecnology, 24, 580-594.
 • Ültay, E., Tanrıverdi, A. ve Ültay, N. (2023). Fen bilimleri dersi kapsamında ters yüz öğrenme modeliyle ilgili yapılan çalışmaların betimsel içerik analizi. Studies in Educational Research and Development, 7(1), 42-63.
 • Varnacı Uzun, F. (2020). Milli parklar. C. Laçin-Şimşek (Ed.) Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları, ss. 213-232. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Wünschmann, S., Wüst-Ackermann, P., Randler, C., Vollmer, C. & Itzek-Greulich, H. (2017). Learning achievement and motivation in an out-of-school setting—Visiting amphibians and reptiles in a zoo is more effective than a lesson at school. Research in Science Education, 47(3), 497-518.
 • Yavuz, M. (2012). Fen eğitiminde hayvanat bahçelerinin kullanımının akademik başarı ve kaygıya etkisi ve öğretmen-öğrenci görüşleri. [Yayımlanmış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Yavuz Topaloğlu, M. ve Balçın, M. D. (2021). Doğa eğitim gezisi ve bilim merkezi gezisinde dördüncü sınıf öğrencilerinin fene yönelik tutumlarının incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 55-75.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yurtlu, S. (2018). Fen eğitiminde ters yüz sınıf modelinin öğrenci başarısına ve görüşlerine etkisinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muş Alparslan Üniversitesi.
There are 58 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Out-of-School Learning
Journal Section Articles
Authors

Ayşe Özlem Ünlütürk 0000-0002-1129-2534

Büşra Bakioğlu 0000-0001-7997-1018

Early Pub Date April 29, 2024
Publication Date April 30, 2024
Submission Date November 18, 2023
Acceptance Date April 3, 2024
Published in Issue Year 2024Issue: 27

Cite

APA Ünlütürk, A. Ö., & Bakioğlu, B. (2024). TERS YÜZ ÖĞRENME İLE YAPILANDIRILMIŞ OKUL DIŞI FEN EĞİTİMİNİN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ: OYUN PARKI ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(27), 88-100. https://doi.org/10.29029/busbed.1392733