Research Article
BibTex RIS Cite

THE RELATIONSHIP OF COASTAL LENGTH WITH OTHER SEA POWER ELEMENTS: AN ANALYSIS OF NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) COUNTRIES

Year 2024, Issue: 27, 158 - 169, 30.04.2024
https://doi.org/10.29029/busbed.1394193

Abstract

In this study, it was investigated whether there is a relationship between coastal length, which is an element of sea power, and the number of warships, the number of commercial ships, the number of ports, aquaculture export revenues and shipbuilding sector export revenues. Within this framework, data for the specified sea power elements of 26 NATO countries with sea coasts were collected and analyzed with Spearman correlation. In the analysis carried out, positive and significant relationships were detected in various correlation scores between coastal length and other sea power elements. As a result of the study, it has been revealed that geographical sea power elements and military and economic sea power elements are interrelated and that these elements must be developed as a whole for the development of total sea power capacity.

References

 • Bennett, N. J., Kaplan Hallam, M., Augustine, G. & vd. (2018). Coastal and indigenous community access to marine resources and the ocean: A Policy Imperative for Canada, Marine Policy, 87, 186-193. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.10.023
 • Birleşmiş Milletler (2022). Review of maritime transport 2022. United Nations Publications.
 • Birleşmiş Milletler (2023). Member states. https://www.un.org/en/about-us/member-states
 • Booth, K. (1977). Navies and foreign policy. Croom Helm.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem A Akademi.
 • Coutau-Bégarie, H. (2010). Tratado de estratégia. SDM/EGN.
 • Demir, K. A. (2018). Bütünleşik kıyı alanları yönetimi bağlamında kıyı kentleşmeleri, Yönetim ve Ekonomi, 25(2), 412. https://doi.org/10.18657/yonveek.325370
 • Dünya Kaynakları Enstitüsü (2023). Coastline. https://www.wri.org/
 • Global Firepower (2023). Navy fleet fleet strength by country. https://www.globalfirepower.com/navy-ships.php
 • Gülmez, A., & Hüseynli, S. (2019). Enerji ihracatı ve ekonomik büyüme ilişkisi: Azerbaycan örneği, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(1), 11-12.
 • Harlaftis, G., & Kostelenos, G. (2012). International shipping and national economic growth: shipping earnings and the Greek economy in the nineteenth century, The Economic History Review 65(4), 1403-1427. DOI:10.1111/j.1468-0289.2011.00628.x
 • Hossain, K. A., Zakariaa N. M. G.. & Sarkar, M.A.R. (2017). SWOT analysis of China shipbuilding industry by third eyes, Procedia Engineering, 194, 241-246. DOI:10.1016/j.proeng.2017.08.141
 • Hüseynzade, M. (2006). Deniz taşımacılığının ülke ve bölge kalkınmasındaki rolü [Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) vd. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Korkmaz, O. (2012). Türkiye’de gemi taşımacılığının bazı ekonomik göstergelere etkisi. Business and Economics Research Journal, 3(2), 97-109.
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş., & Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2007). Sosyal bilimler için istatistik. Pegem Akademi.
 • Kul, S. (2014). İstatistik sonuçlarının yorumu: P değeri ve güven aralığı nedir?, Plevra Bülteni, 8(11), 12. DOI:10.5152/pb.2014.003
 • Lane, J. M., & Pretes, M. (2020). Maritime dependency and economic prosperity: why access to oceanic trade matters, Marine Policy, 121, 1-20. DOI:10.1016/j.marpol.2020.104180
 • Li, K. X., Lin, K.C., Jin, M., Yuen, K. F., Yang, Z., & Xiao Y. (2020). Impact of the belt and road initiative on commercial maritime power, Transportation Research Part A, 135, 161. https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.02.023
 • Merkezi İstihbarat Teşkilatı (2023a). Coastline. https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/coastline/
 • Merkezi İstihbarat Teşkilatı (2023b). The world factbook. Central Intelligence Agency Publishing.
 • Mertler, C. A., & Vannatta, Rachel A. (2005). Advanced and multivariate statistical methods: practical application and interpretation. Pyrczak Publishing.
 • Morris, M. (1988). Expansion of third world navies. Palgrave MacMillan.
 • Morrissey, K., & O’Donoghue, C. (2013). The role of the marine sector in the Irish national economy: an input-output analysis, The Socio-Economic Marine Research Unit National University of Ireland, Working Paper 12- WP-SEMRU-08, 2-20. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.05.004
 • Oran, E. (2012). Osmanlı’dan cumhuriyet’e bir kurum olarak bahriye vekâleti [Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • SeaRates (2023). List of sea ports. https://www.searates.com/maritime/united_states
 • Speller, I. (2020). Deniz harbini anlamak (Çev. Barış Engin). Doruk Yayıncılık.
 • TDK Sözlükleri (2023). Kıyı. https://sozluk.gov.tr/
 • TradeMap (2023). List of exporters for the selected product in 2022. https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=2%7c%7c%7c%7c%7c89%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
 • TrendEconomy (2023). World merchandise exports and imports by commodity (HS). https://trendeconomy.com/data/commodity_h2?commodity=03&indicator=TV,tv_wrld_share&trade_flow=Export,Import&time_period=2022 Erişim Tarihi: 28.10.2023
 • Tunalı, H., & Akarçay, N. (2018). Deniz taşımacılığı ve sanayi üretimi ilişkisinin analizi: Türkiye örneği. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3 (6), 111-122. https://doi.org/10.25204/iktisad.406183
 • Tutak, E. (2021). 21. Yüzyılda denizlerin ve denizlerin artan önemi kapsamında Türkiye’nin deniz stratejisi, bir deniz gücü analiz model önerisi [Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Ural, A., & Kılıç, İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Detay Yayıncılık.

KIYI UZUNLUĞUNUN DİĞER DENİZ GÜCÜ UNSURLARI İLE İLİŞKİSİ: KUZEY ATLANTİK ANLAŞMASI ÖRGÜTÜ (NATO) ÜLKELERİ ANALİZİ

Year 2024, Issue: 27, 158 - 169, 30.04.2024
https://doi.org/10.29029/busbed.1394193

Abstract

Bu çalışmada deniz gücü unsurları niteliğindeki kıyı uzunluğu ile savaş gemisi sayısı, ticari gemi sayısı, liman sayısı, su ürünleri ihracat gelirleri ve gemi inşa sektörü ihracat gelirleri arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Bu çerçevede, denize kıyısı olan 26 adet NATO ülkesinin belirtilen deniz gücü unsurlarına yönelik verileri toplanmış ve Spearman korelasyonu ile analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen analizde kıyı uzunluğu ile belirtilen diğer deniz gücü unsurları arasında çeşitli korelasyon skorlarında, pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda coğrafi deniz gücü unsurları ile askeri ve ekonomik deniz gücü unsurlarının birbirleriyle ilişkili olduğu ve toplam deniz gücü kapasitesinin gelişimi için bu unsurların bir bütün olarak geliştirilmesi gerekliliği ortaya koyulmuştur.

Ethical Statement

Bu çalışmanın, özgün bir çalışma olduğunu; çalışmanın hazırlık, veri toplama, analiz ve bilgilerin sunumu olmak üzere tüm aşamalarından bilimsel etik ilke ve kurallarına uygun davrandığımı; bu çalışma kapsamında elde edilmeyen tüm veri ve bilgiler için kaynak gösterdiğimi ve bu kaynaklara kaynakçada yer verdiğimi; kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı, çalışmanın Committee on Publication Ethics (COPE)' in tüm şartlarını ve koşullarını kabul ederek etik görev ve sorumluluklara riayet ettiğimi beyan ederim. Herhangi bir zamanda, çalışmayla ilgili yaptığım bu beyana aykırı bir durumun saptanması durumunda, ortaya çıkacak tüm ahlaki ve hukuki sonuçlara razı olduğumu bildiririm.

References

 • Bennett, N. J., Kaplan Hallam, M., Augustine, G. & vd. (2018). Coastal and indigenous community access to marine resources and the ocean: A Policy Imperative for Canada, Marine Policy, 87, 186-193. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.10.023
 • Birleşmiş Milletler (2022). Review of maritime transport 2022. United Nations Publications.
 • Birleşmiş Milletler (2023). Member states. https://www.un.org/en/about-us/member-states
 • Booth, K. (1977). Navies and foreign policy. Croom Helm.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem A Akademi.
 • Coutau-Bégarie, H. (2010). Tratado de estratégia. SDM/EGN.
 • Demir, K. A. (2018). Bütünleşik kıyı alanları yönetimi bağlamında kıyı kentleşmeleri, Yönetim ve Ekonomi, 25(2), 412. https://doi.org/10.18657/yonveek.325370
 • Dünya Kaynakları Enstitüsü (2023). Coastline. https://www.wri.org/
 • Global Firepower (2023). Navy fleet fleet strength by country. https://www.globalfirepower.com/navy-ships.php
 • Gülmez, A., & Hüseynli, S. (2019). Enerji ihracatı ve ekonomik büyüme ilişkisi: Azerbaycan örneği, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(1), 11-12.
 • Harlaftis, G., & Kostelenos, G. (2012). International shipping and national economic growth: shipping earnings and the Greek economy in the nineteenth century, The Economic History Review 65(4), 1403-1427. DOI:10.1111/j.1468-0289.2011.00628.x
 • Hossain, K. A., Zakariaa N. M. G.. & Sarkar, M.A.R. (2017). SWOT analysis of China shipbuilding industry by third eyes, Procedia Engineering, 194, 241-246. DOI:10.1016/j.proeng.2017.08.141
 • Hüseynzade, M. (2006). Deniz taşımacılığının ülke ve bölge kalkınmasındaki rolü [Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) vd. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Korkmaz, O. (2012). Türkiye’de gemi taşımacılığının bazı ekonomik göstergelere etkisi. Business and Economics Research Journal, 3(2), 97-109.
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş., & Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2007). Sosyal bilimler için istatistik. Pegem Akademi.
 • Kul, S. (2014). İstatistik sonuçlarının yorumu: P değeri ve güven aralığı nedir?, Plevra Bülteni, 8(11), 12. DOI:10.5152/pb.2014.003
 • Lane, J. M., & Pretes, M. (2020). Maritime dependency and economic prosperity: why access to oceanic trade matters, Marine Policy, 121, 1-20. DOI:10.1016/j.marpol.2020.104180
 • Li, K. X., Lin, K.C., Jin, M., Yuen, K. F., Yang, Z., & Xiao Y. (2020). Impact of the belt and road initiative on commercial maritime power, Transportation Research Part A, 135, 161. https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.02.023
 • Merkezi İstihbarat Teşkilatı (2023a). Coastline. https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/coastline/
 • Merkezi İstihbarat Teşkilatı (2023b). The world factbook. Central Intelligence Agency Publishing.
 • Mertler, C. A., & Vannatta, Rachel A. (2005). Advanced and multivariate statistical methods: practical application and interpretation. Pyrczak Publishing.
 • Morris, M. (1988). Expansion of third world navies. Palgrave MacMillan.
 • Morrissey, K., & O’Donoghue, C. (2013). The role of the marine sector in the Irish national economy: an input-output analysis, The Socio-Economic Marine Research Unit National University of Ireland, Working Paper 12- WP-SEMRU-08, 2-20. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.05.004
 • Oran, E. (2012). Osmanlı’dan cumhuriyet’e bir kurum olarak bahriye vekâleti [Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • SeaRates (2023). List of sea ports. https://www.searates.com/maritime/united_states
 • Speller, I. (2020). Deniz harbini anlamak (Çev. Barış Engin). Doruk Yayıncılık.
 • TDK Sözlükleri (2023). Kıyı. https://sozluk.gov.tr/
 • TradeMap (2023). List of exporters for the selected product in 2022. https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=2%7c%7c%7c%7c%7c89%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
 • TrendEconomy (2023). World merchandise exports and imports by commodity (HS). https://trendeconomy.com/data/commodity_h2?commodity=03&indicator=TV,tv_wrld_share&trade_flow=Export,Import&time_period=2022 Erişim Tarihi: 28.10.2023
 • Tunalı, H., & Akarçay, N. (2018). Deniz taşımacılığı ve sanayi üretimi ilişkisinin analizi: Türkiye örneği. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3 (6), 111-122. https://doi.org/10.25204/iktisad.406183
 • Tutak, E. (2021). 21. Yüzyılda denizlerin ve denizlerin artan önemi kapsamında Türkiye’nin deniz stratejisi, bir deniz gücü analiz model önerisi [Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Ural, A., & Kılıç, İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Detay Yayıncılık.
There are 33 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Environment Policy
Journal Section Articles
Authors

Altuğ Yenginar 0000-0002-5382-4690

Early Pub Date April 29, 2024
Publication Date April 30, 2024
Submission Date November 21, 2023
Acceptance Date March 7, 2024
Published in Issue Year 2024Issue: 27

Cite

APA Yenginar, A. (2024). KIYI UZUNLUĞUNUN DİĞER DENİZ GÜCÜ UNSURLARI İLE İLİŞKİSİ: KUZEY ATLANTİK ANLAŞMASI ÖRGÜTÜ (NATO) ÜLKELERİ ANALİZİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(27), 158-169. https://doi.org/10.29029/busbed.1394193