Research Article
BibTex RIS Cite

BİR KAMU HASTANESİNİN TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANLARININ İNCELENMESİ: SAĞLIK TURİZMİ KANITLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Year 2024, Issue: 27, 281 - 294, 30.04.2024
https://doi.org/10.29029/busbed.1397778

Abstract

Sağlık kuruluşlarının, sağlık turistine sunduğu hizmet bedelini kısmen veya tamamen tahsil edemediği görülmektedir. Ancak bu durum net olarak ortaya konulmuş değildir. Bu sebeple bu durumun ortaya konularak sebeplerinin araştırılması ve bu sebeplerin çözüm yollarının bulunması amacı ile bu çalışma yürütülmüştür. Bu çalışma, hastane verileri ile yapılmış retrospektif kesitsel ve nitel çalışma deseni ile yapılmış karma bir çalışmadır. Bu çalışma, İstanbul’daki bir kamu hastanesinin Ocak-Aralık 2021 tarihlerindeki sağlık turizminin ikincil verileri ve çalışan 13 katılımcıya ait birincil verileri ile yürütülmüştür. Çalışmada ikincil veriler için frekans, yüzde, ortalama ve tek örneklem t-testi gibi analizler yürütülmüştür. Nitel çalışma için ise içerik analizi yapılmıştır. Sağlık turistlerinin tahakkuk ve tahsilat oranlarına ilişkin bilgilere bakıldığında gerek sağlık turistlerinin gerek ise de turistin sağlığı kapsamında alınan sağlık hizmetlerinin tahakkuk oranlarının tahsilat oranlarından çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Turistin sağlığı ve sağlık turizmi tahsilat oranının Türkiye sağlık turizmi ortalama harcamasının çok altında olduğu tespit edilmiştir (p<0.001). Katılımcılar, tahsil edilemeyen ücretlerin nedenlerinin peşin ödeme mekanizmasının olmadığından, ülkede çok sayıda kaçak göçmen olduğundan ve yasal mevzuatın olmaması veya uygulanamamasından kaynaklandığını ifade etmiştir. Bu sebeplerin çözümüne yönelik ise peşin ödeme mekanizmasının kurulması ile kaçışları engelleyecek bazı güvenlik önlemlerinin alınmasını önermişlerdir. Sonuç olarak sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında verilen sağlık hizmetleri ücretlerinin kısmen veya tamamen tahsil edilmediği ortaya konulmuştur. Bu tahsilatların neden yapılamadığı veya bu yapılamayan tahsilatların nedenine ilişkin çözüm önerilerinin rapor edildiği bu çalışmanın özellikle de uygulamaya dönük güçlü kanıtlar sunduğu görülmektedir.

Ethical Statement

Etik Kurul Onayı Alınmıştır. Gerekli Kurum İzinleri alınmıştır. Eklerde mevcuttur.

Supporting Institution

Yok

Project Number

Yok

Thanks

Yok

References

 • Alp, G. (2021). Medikal turistler tarafından en çok tercih edilen medikal turizm destinasyonları ve karşılaştırmaları. Journal of Travel and Tourism Research, 19(2021), 47-79.
 • Boz, S. S. (2013). Kamu özel iş birliği. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 277-332.
 • Çapar, H. & Aslan, Ö. (2020). Factors Affecting Destination Choice in Medical Tourism. International Journal of Travel Medicine and Global Health, 8(2), 80-88. https://doi. org/10.34172/ijtmgh.2020.13.
 • Doğan, B. B. & Aslan, A. (2019). Türkiye’de Sağlık turizminin mevcut durumu ve ülke ekonomisine katkıları. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9(18), 391-420.
 • Health Türkiye (2023). About us. Erişim yeri: https://www.healthturkiye.com/, Erişim tarihi: 10.10.2023. IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.
 • Lyons, I. & Stanley, I. (2023). Exclusive: Health tourists from 155 countries have run up £219million of unpaid NHS bills as Brits face huge waiting lists and must battle to see their own GP. Erişim yeri: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11737185/Health-tourists-155-countries-run-219million-unpaid-NHS-bills.html, Erişim tarihi: 4.10.2023.
 • Nola, I. A. & Radovčić, Z. (2021). Impacts of Medical Tourism on Healthcare Access. In Healthcare Access. IntechOpen. 271-281.
 • Persistence Market Research (2023). Medical Tourism Market. Erişim yeri: https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/medical-tou- rism-market.asp, Erişim tarihi: 6.07.2023.
 • Pourkhaghan, Z., Faez, S., Purkhaghan, S. & Ghahrieh, S. (2013). Interaction of economic indicators and Medical tourism industry. International Journal of Travel Medicine and Global Health, 1, 133-139.
 • ReportLinker (2021). Medical Tourism Market—Global Outlook & Forecast 2021-2026. Erişim yeri: https://www.reportlinker.com/p06150815/Medical-Tou-rism-Market-Global-Outlook-Forecast.html, Erişim adresi: 3.05.2023.
 • Sağlık Bakanlığı (2017). Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik (T.C. Resmî Gazete, 30123,13 Temmuz 2017). Erişim yeri: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170713-3.htm, Erişim tarihi: 12.04.2023.
 • Sağlık Bakanlığı (2022). Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı Güncellenmiş Versiyon. Erişim yeri: https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/35748/0/tc-saglik-bakanligi-2019-2023-stratejik-plani-guncellenmis-versiyonupdf.pdf, Erişim tarihi: 10.5.2023.
 • Serdar, B. (2022). Sosyal Güvenlik Kurumunda Prim Tahsilat Oraninin Aktüeryal Denge Üzerine Etkileri ve Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Aktüerya Ve Risk Yönetimi Anabilim Dali, Karabük Üniversitesi, Karabük.
 • Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) (2023). Hakkımızda. Erişim yeri: https://www.ushas.com.tr/hakkimizda/, Erişim tarihi: 13.04.2023.

INVESTIGATION OF ACCURATION AND COLLECTION RATES OF A PUBLIC HOSPITAL: HEALTH TOURISM EVIDENCE AND SOLUTION SUGGESTIONS

Year 2024, Issue: 27, 281 - 294, 30.04.2024
https://doi.org/10.29029/busbed.1397778

Abstract

It is seen that health institutions cannot partially or completely collect the fee for the services they provide to health tourists. However, this situation is not clearly stated. For this reason, this study was carried out with the aim of revealing this situation, investigating its reasons and finding solutions to these reasons. This study is a mixed study with a retrospective, cross-sectional and qualitative study design using hospital data. This study was conducted with secondary data of health tourism and primary data of 13 participants working in a public hospital in Istanbul between January and December 2021. In the study, analyzes such as frequency, percentage, mean and one-sample t-test were conducted for secondary data. For the qualitative study, content analysis was conducted. When we look at the information regarding the accrual and collection rates of health tourists, it is seen that the accrual rates of health services received within the scope of the health of both health tourists and tourists health are much higher than the collection rates. It was determined that the tourist health and health tourism collection rate was far below the average expenditure of health tourism in Turkey (p<0.001). Participants stated that the reasons for the uncollected fees were that there was no advance payment mechanism, there were many illegal immigrants in the country, and the lack of legal legislation or its inability to implement it. To solve these reasons, they suggested establishing a cash payment mechanism and taking some security measures to prevent escapes. As a result, it has been revealed that the fees for health services provided within the scope of health tourism and tourist health are not collected partially or completely. It is seen that this study, which reports why these collections could not be made or solution suggestions regarding the reasons for these uncollectible collections, provides strong evidence, especially for practice.

Project Number

Yok

References

 • Alp, G. (2021). Medikal turistler tarafından en çok tercih edilen medikal turizm destinasyonları ve karşılaştırmaları. Journal of Travel and Tourism Research, 19(2021), 47-79.
 • Boz, S. S. (2013). Kamu özel iş birliği. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 277-332.
 • Çapar, H. & Aslan, Ö. (2020). Factors Affecting Destination Choice in Medical Tourism. International Journal of Travel Medicine and Global Health, 8(2), 80-88. https://doi. org/10.34172/ijtmgh.2020.13.
 • Doğan, B. B. & Aslan, A. (2019). Türkiye’de Sağlık turizminin mevcut durumu ve ülke ekonomisine katkıları. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9(18), 391-420.
 • Health Türkiye (2023). About us. Erişim yeri: https://www.healthturkiye.com/, Erişim tarihi: 10.10.2023. IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.
 • Lyons, I. & Stanley, I. (2023). Exclusive: Health tourists from 155 countries have run up £219million of unpaid NHS bills as Brits face huge waiting lists and must battle to see their own GP. Erişim yeri: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11737185/Health-tourists-155-countries-run-219million-unpaid-NHS-bills.html, Erişim tarihi: 4.10.2023.
 • Nola, I. A. & Radovčić, Z. (2021). Impacts of Medical Tourism on Healthcare Access. In Healthcare Access. IntechOpen. 271-281.
 • Persistence Market Research (2023). Medical Tourism Market. Erişim yeri: https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/medical-tou- rism-market.asp, Erişim tarihi: 6.07.2023.
 • Pourkhaghan, Z., Faez, S., Purkhaghan, S. & Ghahrieh, S. (2013). Interaction of economic indicators and Medical tourism industry. International Journal of Travel Medicine and Global Health, 1, 133-139.
 • ReportLinker (2021). Medical Tourism Market—Global Outlook & Forecast 2021-2026. Erişim yeri: https://www.reportlinker.com/p06150815/Medical-Tou-rism-Market-Global-Outlook-Forecast.html, Erişim adresi: 3.05.2023.
 • Sağlık Bakanlığı (2017). Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik (T.C. Resmî Gazete, 30123,13 Temmuz 2017). Erişim yeri: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170713-3.htm, Erişim tarihi: 12.04.2023.
 • Sağlık Bakanlığı (2022). Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı Güncellenmiş Versiyon. Erişim yeri: https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/35748/0/tc-saglik-bakanligi-2019-2023-stratejik-plani-guncellenmis-versiyonupdf.pdf, Erişim tarihi: 10.5.2023.
 • Serdar, B. (2022). Sosyal Güvenlik Kurumunda Prim Tahsilat Oraninin Aktüeryal Denge Üzerine Etkileri ve Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Aktüerya Ve Risk Yönetimi Anabilim Dali, Karabük Üniversitesi, Karabük.
 • Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) (2023). Hakkımızda. Erişim yeri: https://www.ushas.com.tr/hakkimizda/, Erişim tarihi: 13.04.2023.
There are 14 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Economy
Journal Section Articles
Authors

Berkan Mumcu 0000-0001-7588-3504

Haşim Çapar 0000-0001-7056-7879

Project Number Yok
Early Pub Date April 29, 2024
Publication Date April 30, 2024
Submission Date November 29, 2023
Acceptance Date January 9, 2024
Published in Issue Year 2024Issue: 27

Cite

APA Mumcu, B., & Çapar, H. (2024). BİR KAMU HASTANESİNİN TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANLARININ İNCELENMESİ: SAĞLIK TURİZMİ KANITLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(27), 281-294. https://doi.org/10.29029/busbed.1397778