Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Tufaylis in Arabic Literature

Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 12, 159 - 172, 15.10.2016
https://doi.org/10.29029/busbed.328653

Öz

his study, a group of poets who are the intruders of weddings and banquets, and known as "Tufaylî" will be discussed. Both because of their wittiness being repartee and poets, they are considered different from other groups who are described as bandits by some authorities in literature. It is aimed with this study to define Tufaylîs within the frame of historical processes and some stories about them.

Kaynakça

 • KUR’ÂN-I KERÎM
 • İBN ‘ABDİRABBİH, Ahmed b. Muhammed el-Endelûsî, el-‘İkdu’l-ferîd, Dâru’l-kutubi’l- ῾ilmiyye, Beyrut 1983.
 • EL-CEVHERÎ, İsmail b. Hammâd, es-Sıhâh, Dâru’l-ʻilm li’l- melâyîn, Beyrut 1984.
 • ÇAĞATAY, Neşet, İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi, TTK Basımevi, 2. Basım, Ankara 2002.
 • DEMİRAYAK, Kenan, Abbasi Edebiyatı Tarihi, Şafak Yayınevi, Erzurum 1998.
 • DOĞAN, Adem, Arap Edebiyatında Eşkiya Şâirler, Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken 2016.
 • İBN DUREYD, Ebu Bekr b. Muhammed b. el-Hasan, Cemheretu’l-luga, Dâru’l-ʻilm li’lmelâyîn, Beyrut 1987.
 • İBN FÂRİS, Ebu’l-Hüseyin Ahmed b. Fâris b. Zekeriyya, Mu῾cemu makâyîsi’l-luga, Dâru’lma ʽrife Beyrut trs.
 • EL-FERAHÎDÎ, Halîl b. Ahmed, Kitâbu’l-῾ayn, Dâru’l-kutubi’l-῾ilmiyye, Beyrut 2003.
 • el-FÎRÛZÂBÂDÎ, Ebû’t-Tâhir Mecduddîn Muhammed b. Yaʻkûb, Kâmûsu’l-muhît, Muessesetu’r-risâle, Beyrut, 2003.
 • FURAT, A. Subhi, Arap Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1969.
 • GOLDZİHER, İgnace, Klasik Arap Literatürü (çev: Azmi Yüksel-Rahmi Er), Vadi Yay., Ankara 2012.
 • HAFNÎ, Abdülhalim, Şi’ru’s-Saâliyk, Menhecuhû ve Hasâisuhû, Matba῾atu hey’eti’l-Mısriyye li’l-kitâb, Kahire 1987.
 • EL-HATÎB EL-BAĞDÂDÎ, Ebî Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit, et-Tetfîl ve hikâyâtü’t-tufeyliyyîn ve ahbâruhum ve nevâdiru kelâmuhum ve eş’âruhum, Dâru İbn Hazm, Beyrut 1999.
 • EL-HUSRÎ, Ebî İshâk İbrahim b. Ali el-Kayrevânî, Cem῾u’l-cevâhir fi’l-mulahi ve’n-nevâdir (Zeylu zehri’l-âdâb), el-Matbaatu’r-rahmâniyye, Kahire, trs.
 • EL-İSBAHÂNÎ, Ebi’l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed er-Râğıb, Muhâdarâtu’l-udebâ ve muhâverâtu’ş-şu῾arâ ve’l-bulağâ, Menşûrât dâr-ı mektebeti’l-hayât, Beyrut 1961.
 • EL-İSFAHÂNÎ, Ebu’l-Ferec, Ali b. Hüseyin, Kitâbu’l-Eğânî, Dâr-u Sâdr, 3. Baskı, Beyrut 2008.
 • İBN KAYYIM EL-CEVZİYYE, Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyûb, Kitâbu’l-ezkiyâ, Dâru İbn Hazm, Beyrut 2003.
 • İBN KUTEYBE, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dîneverî, ῾Uyûnu'l-ahbâr, Dâr-u kitâbi’l-῾arabî, Beyrut, trs.
 • İbn TOLUN, Ebu’l-Fazl Şemseddin Muhammed b. Ali es-Sâlihî, Fassu’l-havâtim fîmâ kîyle fi’l-velâim, Daru’l-fikr, Beyrut 1983.
 • NUREDDİN, Hasan Cafer, Mevsûʽatu’ş-şuʽarâi’s-saʽâlîk, Reşâd Press li’t-tıbâa ve’n-neşr, Beyrut 2007.
 • EN-NÜVEYRÎ, Şihabuddin Ahmed b. Abdülvehhâb, Nihâyetuʹl-ereb fi funûniʹl-edeb, Dâru’lkutubi’l- ῾ilmiyye, Beyrut 2004.
 • ʽUTVÂN, Hüseyin, eş-Şuarâ min muhadramiyyi’d-devleteyn, el-Emevîyye ve’l-Abbâsîyye, Dâru’l-cîl, Beyrut 1974.
 • EZ-ZEBÎDÎ, Muhammed Murtazâ, Tâcu’l-ʻarûs min cevâhîri’l-kâmûs, Dâr’ul-kutub’il- ʻilmiyye, Beyrut 2012.
 • ZEYDÂN, Corcî, İslam Uygarlıkları Tarihi(çev: Nejdet Gök), İletişim Yayıncılık, İstanbul 2004.

Arap Edebiyatında Tufeylîler

Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 12, 159 - 172, 15.10.2016
https://doi.org/10.29029/busbed.328653

Öz

alışmada düğün ve ziyafetlerin davetsiz misafirleri olan ve “Tufeylî” olarak isimlendirilen şairler grubu ele alınacaktır. Gerek nüktedanlıkları ve hazır cevaplı, gerekse şair oluşları, onları bazı edebiyat otoriteleri tarafından eşkıya olarak nitelendirilen diğer gruplardan farklı olarak değerlendirilmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Çalışmada tarihi süreç ve bazı hikâyeler çerçevesinde Tufeylîlerler’in tanıtımı hedeflenmiştir.

Kaynakça

 • KUR’ÂN-I KERÎM
 • İBN ‘ABDİRABBİH, Ahmed b. Muhammed el-Endelûsî, el-‘İkdu’l-ferîd, Dâru’l-kutubi’l- ῾ilmiyye, Beyrut 1983.
 • EL-CEVHERÎ, İsmail b. Hammâd, es-Sıhâh, Dâru’l-ʻilm li’l- melâyîn, Beyrut 1984.
 • ÇAĞATAY, Neşet, İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi, TTK Basımevi, 2. Basım, Ankara 2002.
 • DEMİRAYAK, Kenan, Abbasi Edebiyatı Tarihi, Şafak Yayınevi, Erzurum 1998.
 • DOĞAN, Adem, Arap Edebiyatında Eşkiya Şâirler, Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken 2016.
 • İBN DUREYD, Ebu Bekr b. Muhammed b. el-Hasan, Cemheretu’l-luga, Dâru’l-ʻilm li’lmelâyîn, Beyrut 1987.
 • İBN FÂRİS, Ebu’l-Hüseyin Ahmed b. Fâris b. Zekeriyya, Mu῾cemu makâyîsi’l-luga, Dâru’lma ʽrife Beyrut trs.
 • EL-FERAHÎDÎ, Halîl b. Ahmed, Kitâbu’l-῾ayn, Dâru’l-kutubi’l-῾ilmiyye, Beyrut 2003.
 • el-FÎRÛZÂBÂDÎ, Ebû’t-Tâhir Mecduddîn Muhammed b. Yaʻkûb, Kâmûsu’l-muhît, Muessesetu’r-risâle, Beyrut, 2003.
 • FURAT, A. Subhi, Arap Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1969.
 • GOLDZİHER, İgnace, Klasik Arap Literatürü (çev: Azmi Yüksel-Rahmi Er), Vadi Yay., Ankara 2012.
 • HAFNÎ, Abdülhalim, Şi’ru’s-Saâliyk, Menhecuhû ve Hasâisuhû, Matba῾atu hey’eti’l-Mısriyye li’l-kitâb, Kahire 1987.
 • EL-HATÎB EL-BAĞDÂDÎ, Ebî Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit, et-Tetfîl ve hikâyâtü’t-tufeyliyyîn ve ahbâruhum ve nevâdiru kelâmuhum ve eş’âruhum, Dâru İbn Hazm, Beyrut 1999.
 • EL-HUSRÎ, Ebî İshâk İbrahim b. Ali el-Kayrevânî, Cem῾u’l-cevâhir fi’l-mulahi ve’n-nevâdir (Zeylu zehri’l-âdâb), el-Matbaatu’r-rahmâniyye, Kahire, trs.
 • EL-İSBAHÂNÎ, Ebi’l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed er-Râğıb, Muhâdarâtu’l-udebâ ve muhâverâtu’ş-şu῾arâ ve’l-bulağâ, Menşûrât dâr-ı mektebeti’l-hayât, Beyrut 1961.
 • EL-İSFAHÂNÎ, Ebu’l-Ferec, Ali b. Hüseyin, Kitâbu’l-Eğânî, Dâr-u Sâdr, 3. Baskı, Beyrut 2008.
 • İBN KAYYIM EL-CEVZİYYE, Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyûb, Kitâbu’l-ezkiyâ, Dâru İbn Hazm, Beyrut 2003.
 • İBN KUTEYBE, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dîneverî, ῾Uyûnu'l-ahbâr, Dâr-u kitâbi’l-῾arabî, Beyrut, trs.
 • İbn TOLUN, Ebu’l-Fazl Şemseddin Muhammed b. Ali es-Sâlihî, Fassu’l-havâtim fîmâ kîyle fi’l-velâim, Daru’l-fikr, Beyrut 1983.
 • NUREDDİN, Hasan Cafer, Mevsûʽatu’ş-şuʽarâi’s-saʽâlîk, Reşâd Press li’t-tıbâa ve’n-neşr, Beyrut 2007.
 • EN-NÜVEYRÎ, Şihabuddin Ahmed b. Abdülvehhâb, Nihâyetuʹl-ereb fi funûniʹl-edeb, Dâru’lkutubi’l- ῾ilmiyye, Beyrut 2004.
 • ʽUTVÂN, Hüseyin, eş-Şuarâ min muhadramiyyi’d-devleteyn, el-Emevîyye ve’l-Abbâsîyye, Dâru’l-cîl, Beyrut 1974.
 • EZ-ZEBÎDÎ, Muhammed Murtazâ, Tâcu’l-ʻarûs min cevâhîri’l-kâmûs, Dâr’ul-kutub’il- ʻilmiyye, Beyrut 2012.
 • ZEYDÂN, Corcî, İslam Uygarlıkları Tarihi(çev: Nejdet Gök), İletişim Yayıncılık, İstanbul 2004.

Ayrıntılar

Konular Din Bilimi, Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim USTA

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Usta, İ. (2016). Arap Edebiyatında Tufeylîler . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (12) , 159-172 . DOI: 10.29029/busbed.328653