Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Perceptıon of the Effects of Manager Appointment Beyond Organizations into Motivation: İŞKUR (Turkish Employment Agency) Sample

Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 12, 233 - 248, 15.11.2016
https://doi.org/10.29029/busbed.328660

Öz

In the management science, human resources policy or outsourcing described as personnel recruitment method are important elements which influence motivation of the personnel who aim to promote as manager or other kind of manager positions. This study evaluates how the appointment of managers outside the organization influences motivation by determining the perception of public sector personnel and negation caused by negative influence of this kind of personnel recruitment on motivation. In this way, the study finds out which factors influence the effectiveness of the goods and services provided by public sector. This issue is analyzed by a questionnaire method on the personnel who work in the General Directorate of İŞKUR within the TRB1 region. As a result, there is a general perception of these personnel over the fact that personnel recruitment by appointing managers outside the organizations influences their motivation negatively. Moreover, it is founded out that there is a significant relationship between the age of the personnel and their perceptions about the negative effect of appointing managers outside the organization on motivation.

Kaynakça

 • AKDOĞAN, A. A., Karacaoğlu, K., Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Bankacılık Sektöründe Teknoloji ve Bilgi İşlem Faaliyetleri ile İlgili Dış Kaynaklardan Yararlanma Üzerine Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:17, S:1-2, 2003.
 • ALDEMİR, C. ve Ataol, A., Personel Yönetimi, Bilgehan Basımevi, İzmir, 1986.
 • AYDIN, N., Weberyen Bürokraside Liyakat ve Türk Kamu Bürokrasisinden Bir Kesit: “Siyasetin Bürokrasi İronisi”, Sayıştay Dergisi, S: 85, Nisan-Haziran, 2012.
 • AYDOĞAN, İ., Etkili Yönetim, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S:13, 2002.
 • ÇAVDAR, H., ve Çavdar, M., İşletmelerde İşgören Bulma Ve Seçme Aşamaları, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, S:6.1, 2010.
 • ERARSLAN, D., Deniz, N., Yıldırım, H ve İnel, M.N., İşe Alım Sürecinde İç Kaynaklardan Yararlanma Politikasının Çalışanların Örgüte Bağlılığı Üzerindeki Etkisi, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C:10, S:39, İstanbul, 2013.
 • EREN, E., Yönetim ve Organizasyon Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, 5. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara, 2009.
 • ERDOĞDU, E., İnsan Kaynakları Yönetiminde Personel Seçimi ve Psikoteknik Testlerin Önemi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2013.
 • ERTÜRK, K., Ö., Kıyak, C., M., Müşteri Memnuniyetini Artırma Aracı Olarak Halkla İlişkilere Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Penceresinden Bakmak, Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, S: 32, Bahar, 2011.
 • GÜNAY, Ö., F., Üst Düzey Kamu Yöneticilerinin Yetiştirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2004.
 • İBİCİOĞLU, H., İnsan Kaynakları Yönetimi “KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma”, Fakülte Kitapevi, Isparta, 2006.
 • İSTEMİ, J., Personel Seçiminde Analitik Hiyerarşi Metodunun Kullanılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006.
 • KAPLAN, M., Motivasyon Teorileri Kapsamında Uygulanan Özendirme Araçlarının İşgören Performansına Etkisi ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007.
 • ÖZTÜRK, Z., Dündar, H., Örgütsel Motivasyon ve Kamu Çalışanlarını Motive Eden Faktörler, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:4, S:2, 2003.
 • PEKER, Ö., ve Aytürk, N., Yönetim Becerileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2002.
 • SABUNCUOĞLU Z., Personel Yönetimi “Politika ve Yönetsel Teknikler”, Furkan Ofset, 8. Baskı, Bursa, 1997 .
 • ŞİMŞEK, M. Ş., Çelik, A., Akabay, A., Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, Gazi Kitapevi, Ankara, 2007.
 • TANOVA, C., Karadal, H., Kurumsal Strateji İle İnsan Kaynakları Politikaları Arasındaki İlişkinin Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:19, S:2, İzmir, 2004.
 • TUNÇER, P., Örgütlerde Performans Değerlendirme ve Motivasyon, Sayıştay Dergisi, S:88, Ocak-Mart, 2013.
 • UÇKUN, C., G., Latif, H., ve Öztürk, Ö., F., İşletmelerde Yönetici Adayı Havuzu Yöntemiyle Yönetici Adaylarının Belirlenmesi (THY Uygulaması), Aralık, 2013.
 • YILDIRIM, M., Kamu Yönetiminin Kadim Paradoksu: Nepotizm ve Meritokrasi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: 11, S: 2, Ağustos, 2013.
 • YÜKSEL, Ö., İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitapevi, 6. Baskı, Ankara, 2007.
 • www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK, Erişim tarihi: 19.10.2015.
 • http://www.mud.org.tr/uploads/yuklemeler/5_zekaiozturk.pdf, Erişim tarihi: 19.10.2015.
 • http://www.aktueldeniz.com/taner_kizkapan/kamu_calisanlarini_motive_etmede_orgutsel_ destegin_rolu, Erişim tarihi: 09.03.2016.
 • http://www.kariyer.net/kariyer-rehberi/performans-yonetimi/, Erişim tarihi: 13.05.2016.
 • http://www.mud.org.tr/uploads/yuklemeler/5_zekaiozturk.pdf, 18.05.2015.

Örgüt Dışından Yönetici Atamalarının Motivasyona Etkileri Algısı: İşkur Örneği

Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 12, 233 - 248, 15.11.2016
https://doi.org/10.29029/busbed.328660

Öz

Yönetim biliminde insan kaynakları politikası veya personel temin yöntemi olarak ifade edilen dış kaynak kullanımı, yönetici atamaları ve çeşitli yönetici pozisyonuna yükselmeyi hedefleyen örgüt çalışanlarının motivasyonlarını etkileyen önemli bir unsurdur. Bu çalışma ile kurum dışından yönetici atamalarının motivasyona etkisi hususunda kamu kurumlarında çalışanların algılarının tespiti ve söz konusu personel temin yönteminin motivasyona olumsuz etkisi nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklar araştırılmaktadır. Böylece kamusal hizmetlerin daha verimli bir şekilde sunulmasını etkileyen unsurlar ortaya konulmuş olacaktır. Çalışma kapsamında TRB1 bölgesi İŞKUR Müdürlüklerinde çalışanlar ile anket çalışması yapılarak bu kamu kurumlarında söz konusu sorun incelenmiştir. Çalışma sonucunda çalışanların büyük bir kısmında personel temin yöntemi olarak kurum dışından yapılan yönetici atamalarının motivasyonu olumsuz etkilediği algısı olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışanların yaşları ile kurum dışı yönetici atamalarının motivasyona olumsuz etkisi algısı arasında anlamlı ilişki olduğu da saptanmıştır. 

Kaynakça

 • AKDOĞAN, A. A., Karacaoğlu, K., Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Bankacılık Sektöründe Teknoloji ve Bilgi İşlem Faaliyetleri ile İlgili Dış Kaynaklardan Yararlanma Üzerine Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:17, S:1-2, 2003.
 • ALDEMİR, C. ve Ataol, A., Personel Yönetimi, Bilgehan Basımevi, İzmir, 1986.
 • AYDIN, N., Weberyen Bürokraside Liyakat ve Türk Kamu Bürokrasisinden Bir Kesit: “Siyasetin Bürokrasi İronisi”, Sayıştay Dergisi, S: 85, Nisan-Haziran, 2012.
 • AYDOĞAN, İ., Etkili Yönetim, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S:13, 2002.
 • ÇAVDAR, H., ve Çavdar, M., İşletmelerde İşgören Bulma Ve Seçme Aşamaları, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, S:6.1, 2010.
 • ERARSLAN, D., Deniz, N., Yıldırım, H ve İnel, M.N., İşe Alım Sürecinde İç Kaynaklardan Yararlanma Politikasının Çalışanların Örgüte Bağlılığı Üzerindeki Etkisi, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C:10, S:39, İstanbul, 2013.
 • EREN, E., Yönetim ve Organizasyon Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, 5. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara, 2009.
 • ERDOĞDU, E., İnsan Kaynakları Yönetiminde Personel Seçimi ve Psikoteknik Testlerin Önemi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2013.
 • ERTÜRK, K., Ö., Kıyak, C., M., Müşteri Memnuniyetini Artırma Aracı Olarak Halkla İlişkilere Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Penceresinden Bakmak, Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, S: 32, Bahar, 2011.
 • GÜNAY, Ö., F., Üst Düzey Kamu Yöneticilerinin Yetiştirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2004.
 • İBİCİOĞLU, H., İnsan Kaynakları Yönetimi “KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma”, Fakülte Kitapevi, Isparta, 2006.
 • İSTEMİ, J., Personel Seçiminde Analitik Hiyerarşi Metodunun Kullanılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006.
 • KAPLAN, M., Motivasyon Teorileri Kapsamında Uygulanan Özendirme Araçlarının İşgören Performansına Etkisi ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007.
 • ÖZTÜRK, Z., Dündar, H., Örgütsel Motivasyon ve Kamu Çalışanlarını Motive Eden Faktörler, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:4, S:2, 2003.
 • PEKER, Ö., ve Aytürk, N., Yönetim Becerileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2002.
 • SABUNCUOĞLU Z., Personel Yönetimi “Politika ve Yönetsel Teknikler”, Furkan Ofset, 8. Baskı, Bursa, 1997 .
 • ŞİMŞEK, M. Ş., Çelik, A., Akabay, A., Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, Gazi Kitapevi, Ankara, 2007.
 • TANOVA, C., Karadal, H., Kurumsal Strateji İle İnsan Kaynakları Politikaları Arasındaki İlişkinin Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:19, S:2, İzmir, 2004.
 • TUNÇER, P., Örgütlerde Performans Değerlendirme ve Motivasyon, Sayıştay Dergisi, S:88, Ocak-Mart, 2013.
 • UÇKUN, C., G., Latif, H., ve Öztürk, Ö., F., İşletmelerde Yönetici Adayı Havuzu Yöntemiyle Yönetici Adaylarının Belirlenmesi (THY Uygulaması), Aralık, 2013.
 • YILDIRIM, M., Kamu Yönetiminin Kadim Paradoksu: Nepotizm ve Meritokrasi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: 11, S: 2, Ağustos, 2013.
 • YÜKSEL, Ö., İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitapevi, 6. Baskı, Ankara, 2007.
 • www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK, Erişim tarihi: 19.10.2015.
 • http://www.mud.org.tr/uploads/yuklemeler/5_zekaiozturk.pdf, Erişim tarihi: 19.10.2015.
 • http://www.aktueldeniz.com/taner_kizkapan/kamu_calisanlarini_motive_etmede_orgutsel_ destegin_rolu, Erişim tarihi: 09.03.2016.
 • http://www.kariyer.net/kariyer-rehberi/performans-yonetimi/, Erişim tarihi: 13.05.2016.
 • http://www.mud.org.tr/uploads/yuklemeler/5_zekaiozturk.pdf, 18.05.2015.

Ayrıntılar

Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet GÜVEN


Uğur ÇOBAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Kasım 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Güven, M. & Çoban, U. (2016). Örgüt Dışından Yönetici Atamalarının Motivasyona Etkileri Algısı: İşkur Örneği . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (12) , 233-248 . DOI: 10.29029/busbed.328660