Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ibn Adi and His Validation and Invalidation Method in His “Al Kamil in Vulnerable Narrators”

Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 12, 279 - 300, 15.11.2016
https://doi.org/10.29029/busbed.328665

Öz

İbn Adi Al Jirjani,s book called as “Al Kamil in Vulnerable Narrators” is considered as one of the significant books in the Validation and Invalidation science, especially in the science of Invalidation. AL Jirjani embraced Vulnerable Narrators besides the trustworthy narrators indicated by some scholars as Vulnerable. He differentiates from other scholars with the applied method in his book bringing out narrator’s Hadiths Adjudging them through scrutinizing their narrations (Hadiths) and scholars’ opinions called as Accounted Biography. Ibn Adi gathered prior scholars’ opinions related to each narrator. The number of the narrators passed in his book is about 2200. Also, he was one of the clement scholars in the field of Validation and Invalidation. In this research, we will discuss his approach of Validation and Invalidation in his own book.

Kaynakça

 • Selman, “İbn Adî”, DİA, XIX, 297-298.
 • EL-IRÂKÎ, Abdürrahim b. Hüseyin, Şerhu Elfiyeti’l-Hadîs, Thk: Abdullatif el-Hamim- Mahir Yasin Fahl, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1. Basım, 2002.
 • İBN EL-İMÂD, Abdulhay el-Hanbeli, Şezerâtu’z-Zeheb, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1. Basım, 1979.
 • İBN ADÎ, Ebu Ahmed Abdullah b. Adîy el-Cürcânî, El-Kâmil fi Du’afâi’r-Ricâl, Dâru’l- Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1. Basım, 1997/1418.
 • İBN EBİ Hâtim Abdurrahman er-Râzî, El-Cerh ve’t-Ta’dîl, Matbaatu Meclisi Daireti’l- Maarifi’l-Osmaniyye, Haydarabad/Dekkan, Hindistan. Dar İhya et-Turas el-Arabi, Beyrut, 1. Basım, 1271/1952.
 • İBN HACER, Ahmed b. Askalânî, Tehzîbu’t-Tehzîb, Matbaatu Meclisi Daireti’l-Maarifi’l- Osmaniyye, Haydarabad/Dekkan, Hindistan. 1. Basım, 1325.
 • İBN HACER, Takrîbu’t-Tehzîb, Thk: Muhammed Avvame, Dâru’r-Reşîd, Suriye, 1. Basım. 1986.
 • İBN HALLİKÂN, Ebu’l-Abbâs Şemsuddîn Ahmed b. Muhammed, Vefeyatu’l-A’yân, Thk: İhsan Abbas, 1. Basım, Dâru’s-Sadır, Beyrut, Tsz.
 • İBN KESÎR, Ebu’l-Fida İsmail b. Ömer, El-Bidâye ve’n-Nihâye, Dar el-Fikr, Beyrut, 1. Basım, 1996/1416.
 • İBN RECEB EL-HANBELÎ, Abdurrahman b. Ahmed, Şerhu İlel et-Tirmizî, Thk: Nûruddîn Itr, Dâru’l-Melâh, Dımaşk, 1. Basım, 1978.
 • İBN TAĞRÎ BURDÎ, En-Nucûmu’z-Zâhira fi Mulûki Mısr ve’l-Kâhira, Vizarâtu’s-Sakâfe, el- Kâhira, Tsz.
 • EL-HALİL B. ABDULLAH EL-HALÎLÎ EL-KAZVÎNÎ, El-İrşâd fi Ma’rifeti Ulemâi’l-Hadîs, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1993/1414.
 • EL-KÂSİMÎ, Muhammed Cemaluddîn b. Muhammed, Kavâidu’t-Tahdîs min Funûni Mustalahi’l-Hadîs, Müessesetü’r-Risâle, 1. Basım, 2004.
 • NUR, Züheyir Osman, İbn Adî ve Menhecuhu fi Kitabi’l-Kâmil, Mektebetü’r-Ruşd, Riyad. 1. Basım, 1997.
 • SEHÂVÎ, Muhammed b. Abdirrahman, Fethu’l-Muğîs Şerhu Elfiyeti’l-Hadîs, Dâru’l-Kutubi’lİlmiyye, Beyrut, 1996/1417.
 • SUYÛTÎ, Celaleddin Abu’l Fazl Abdurrahman b. Kemaleddin, Tabakatu’l-Huffâz, Dâru’l- Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1. Basım, 1983/1403.
 • SUYÛTÎ, Tedribu’r-Râvî, Thk, Abdulvehhab Latif, Daru’s-Saade, Mısır, Tsz.
 • UKAYLÎ, Ebu Cafer Muhammed b. Amr b. Musa b. Hammad, ed-Du’afâu’l-Kebîr, Dâru’l- Meketebeti’l-İlmiyye, Beyrut, 1. Basım, 1984/1404.
 • EZ-ZEHEBÎ, Siyeru A’lami’n-Nübelâ, Thk: Şuayb el-Arnavut ve diğerleri, Müessesetü’r- Risale, Beyrut, 6. Basım, 1989/1409.
 • EZ-ZEHEBÎ, Zikru Men Yu’temedu Kavlehu fi’l-Cerhi ve’t-Ta’dil, Thk: Abdulfettah EBU ĞUDDE, Mektebu’l-Matbuâti’l-İslamiyye, Halep, 5. Basım, 1984.
 • EZ-ZEHEBÎ, Mîzânu’l-İ’tidâl, Thk: Ali Muhammed El-Câvî, Dâru’l-Marife, Beyrut, Tsz.
 • EZ-ZİRİKLÎ, Hayruddîn b. Mahmud b. Muhammed, El-A’lâm, Dâru’l-İlm Lilmelayin/Beyrut, 9. Basım, 1990.

İbn Adî ve “El-Kâmil Fi’d-Duʻafâ” İsimli Eserindeki Cerh-Taʻdîl Metodu

Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 12, 279 - 300, 15.11.2016
https://doi.org/10.29029/busbed.328665

Öz

İbn Adî el-Cürcânî’nin (ö. 365/975)’nin el-Kâmil fi’d-Duʻafâi’r-Ricâl adlı eseri cerh-taʻdîl ilmi alanında – özellikle de cerh ile ilgili – önemli kitaplardan biridir. İbn Adî bu eserinde, zayıf râvîleri ve bazı âlimler tarafından zayıf addedilen sika râvîleri bir araya getirmiştir. İbn Adî eserinde yer verdiği râvîlerin rivayetlerini ve âlimlerin onlar – ki kendisi bunlara muallel râvîler demektedir – hakkındaki verdiği bilgileri zikretmek suretiyle bu raviler hakkında hüküm vermek şeklindeki uygulamasıyla diğer âlimler arasında temâyüz eder. İbn Adî kitabında yer verdiği her ravi hakkında kendisinden önce yaşamış âlimlerin görüşlerini toplamıştır. Kitabında yer verdiği ravi sayısı 2200’e yakındır. Ayrıca o cerh-ta’dîl konusunda mu’tedildir. İşbu makalede İbn Adî’nin el-Kâmil adlı eserindeki cerh-ta’dîl metodu incelenecektir. 

Kaynakça

 • Selman, “İbn Adî”, DİA, XIX, 297-298.
 • EL-IRÂKÎ, Abdürrahim b. Hüseyin, Şerhu Elfiyeti’l-Hadîs, Thk: Abdullatif el-Hamim- Mahir Yasin Fahl, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1. Basım, 2002.
 • İBN EL-İMÂD, Abdulhay el-Hanbeli, Şezerâtu’z-Zeheb, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1. Basım, 1979.
 • İBN ADÎ, Ebu Ahmed Abdullah b. Adîy el-Cürcânî, El-Kâmil fi Du’afâi’r-Ricâl, Dâru’l- Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1. Basım, 1997/1418.
 • İBN EBİ Hâtim Abdurrahman er-Râzî, El-Cerh ve’t-Ta’dîl, Matbaatu Meclisi Daireti’l- Maarifi’l-Osmaniyye, Haydarabad/Dekkan, Hindistan. Dar İhya et-Turas el-Arabi, Beyrut, 1. Basım, 1271/1952.
 • İBN HACER, Ahmed b. Askalânî, Tehzîbu’t-Tehzîb, Matbaatu Meclisi Daireti’l-Maarifi’l- Osmaniyye, Haydarabad/Dekkan, Hindistan. 1. Basım, 1325.
 • İBN HACER, Takrîbu’t-Tehzîb, Thk: Muhammed Avvame, Dâru’r-Reşîd, Suriye, 1. Basım. 1986.
 • İBN HALLİKÂN, Ebu’l-Abbâs Şemsuddîn Ahmed b. Muhammed, Vefeyatu’l-A’yân, Thk: İhsan Abbas, 1. Basım, Dâru’s-Sadır, Beyrut, Tsz.
 • İBN KESÎR, Ebu’l-Fida İsmail b. Ömer, El-Bidâye ve’n-Nihâye, Dar el-Fikr, Beyrut, 1. Basım, 1996/1416.
 • İBN RECEB EL-HANBELÎ, Abdurrahman b. Ahmed, Şerhu İlel et-Tirmizî, Thk: Nûruddîn Itr, Dâru’l-Melâh, Dımaşk, 1. Basım, 1978.
 • İBN TAĞRÎ BURDÎ, En-Nucûmu’z-Zâhira fi Mulûki Mısr ve’l-Kâhira, Vizarâtu’s-Sakâfe, el- Kâhira, Tsz.
 • EL-HALİL B. ABDULLAH EL-HALÎLÎ EL-KAZVÎNÎ, El-İrşâd fi Ma’rifeti Ulemâi’l-Hadîs, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1993/1414.
 • EL-KÂSİMÎ, Muhammed Cemaluddîn b. Muhammed, Kavâidu’t-Tahdîs min Funûni Mustalahi’l-Hadîs, Müessesetü’r-Risâle, 1. Basım, 2004.
 • NUR, Züheyir Osman, İbn Adî ve Menhecuhu fi Kitabi’l-Kâmil, Mektebetü’r-Ruşd, Riyad. 1. Basım, 1997.
 • SEHÂVÎ, Muhammed b. Abdirrahman, Fethu’l-Muğîs Şerhu Elfiyeti’l-Hadîs, Dâru’l-Kutubi’lİlmiyye, Beyrut, 1996/1417.
 • SUYÛTÎ, Celaleddin Abu’l Fazl Abdurrahman b. Kemaleddin, Tabakatu’l-Huffâz, Dâru’l- Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1. Basım, 1983/1403.
 • SUYÛTÎ, Tedribu’r-Râvî, Thk, Abdulvehhab Latif, Daru’s-Saade, Mısır, Tsz.
 • UKAYLÎ, Ebu Cafer Muhammed b. Amr b. Musa b. Hammad, ed-Du’afâu’l-Kebîr, Dâru’l- Meketebeti’l-İlmiyye, Beyrut, 1. Basım, 1984/1404.
 • EZ-ZEHEBÎ, Siyeru A’lami’n-Nübelâ, Thk: Şuayb el-Arnavut ve diğerleri, Müessesetü’r- Risale, Beyrut, 6. Basım, 1989/1409.
 • EZ-ZEHEBÎ, Zikru Men Yu’temedu Kavlehu fi’l-Cerhi ve’t-Ta’dil, Thk: Abdulfettah EBU ĞUDDE, Mektebu’l-Matbuâti’l-İslamiyye, Halep, 5. Basım, 1984.
 • EZ-ZEHEBÎ, Mîzânu’l-İ’tidâl, Thk: Ali Muhammed El-Câvî, Dâru’l-Marife, Beyrut, Tsz.
 • EZ-ZİRİKLÎ, Hayruddîn b. Mahmud b. Muhammed, El-A’lâm, Dâru’l-İlm Lilmelayin/Beyrut, 9. Basım, 1990.

Ayrıntılar

Konular Din Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Thamer HATAMLEH Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Kasım 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Hatamleh, T. (2016). İbn Adî ve “El-Kâmil Fi’d-Duʻafâ” İsimli Eserindeki Cerh-Taʻdîl Metodu . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (12) , 279-300 . DOI: 10.29029/busbed.328665