Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

The Matters With Turkish Teaching in Belgıum and a Critical Approach for Turkish and Turkish Culture Books

Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 12, 301 - 312, 15.11.2016
https://doi.org/10.29029/busbed.328669

Öz

In this study, the matters for Turkish teaching among Turkish society who live in Belgium were presented, and Turkish language and its culture courses books used in Turkish teaching were evaluated critically. In recent years, the matters with Turkish teaching and the parents’ negative attitudes against the Turkish courses have decreased the interest for Turkish courses. The matters such as the idea for learning mother tongue make learning the official language harder, teaching Turkish out of school schedule or at the Turkish foundations at the weekends, not having an education uniformity, lack of physical and technological equipment for Turkish teaching, lack of assessment and evaluation for Turkish courses, the reports’ being symbolic are some of the matters encountered for Turkish teaching. Some of the matters that we detected from Turkish and Turkish culture courses books which are prepared by the Ministry of National Education are as followed: the course books’ being above students’ level, only one course book being prepared for the combined classes, students from different levels being required to read the same course books, the activities’ not attracting students’ attention, language, culture and religion issues being given in the same course books and etc. In this regard, the matters with Turkish teaching in Belgium should be solved urgently, Turkish and Turkish culture course books should be revised, and the course books should be prepared taking students’ levels and places where they live into account. 

Kaynakça

 • CAN, Niyazi ve CAN, Mustafa, “Yurtdışında Bulunan Türk Çocuklarının Eğitimleriyle İlgili Sorunları ve Çözüm Önerileri” Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, S. 1, 2009, s.112-130.
 • CANATAN, Kadir, Göçmenlerin Kimlik Arayışı, Endülüs Yayınları, İstanbul, 1990. ÇINAR, İlhan ve İNCE, Bekir, “Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarındaki Söz Varlığına Derlem Temelli Bir Bakış” International Journal of Languages’ Education and Teaching Volume 3/1 April, p. 2015, 198-209.
 • DENİZ, Kemalettin ve UYSAL, Başak, “Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Yurtdışındaki Türk Çocukları için Türkçe ve Türk Kültürü Programı” TÜBAR-XXVII, 2010, s.239-261.
 • EKMEKÇİ, Vedat, “Belçika’da Türkçe Öğretimi ve Karşılaşılan Temel Sorunlar” Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2012.
 • GELEKÇİ, Cahit ve KÖSE, Ali, “Misafir İşçilikten Etnik Azınlığa Belçika’daki Türkler” Phoenix Yayınevi: Ankara, 2009.
 • KORKMAZ, Betül, “Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri İçin Uzaktaki Yakınlarımız Projesi Kapsamında Hazırlanan Öğretim Materyallerinin (6-7. Sınıflar) Türkçe Öğretimi ve Kültür Aktarımı Çerçevesinde Değerlendirilmesi” III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (16-18 Aralık 2010) İzmir, s.635-644.
 • MEB, “Yurtdışındaki Türk Çocukları için Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı (1-10. Sınıflar). Ankara, 2010.
 • ÖZCAN, Erdal, “6.-7. Sınıf Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitabının Okunabilirliği ve Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu: Fransa Örneği”, Sakarya University Journal of Education (SUJE) Vol. 11, 2011, s. 16-24.
 • SARIKAYA, Hakan Seyhan, “Belçika Flaman Bölgesi Temel Eğitim Okulları I-VI. Sınıflarındaki Kültür Sanat Etkinliklerinin Türk Kökenli Çocuklar Açısından İncelenmesi (Anvers İli Örneği)”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008.
 • Yunus Emre Kültür Merkezi, 1. İngiltere Türk Toplumu Eğitim Çalıştayı, (15-16 Ekim 2011), Londra, 2011.

Belçika’da Türkçe Öğretiminin Sorunları ve Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarına Eleştirel Bir Yaklaşım

Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 12, 301 - 312, 15.11.2016
https://doi.org/10.29029/busbed.328669

Öz

Bu çalışmada; Belçika’da yaşayan Türk toplumunda Türkçe öğretiminin sorunları ortaya konulmuş, derslerde kullanılan Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları eleştirel bir bakışla ele alınmıştır. Belçika’da son yıllarda gerek Türkçe öğretimi ile ilgili yaşanan sorunlar gerek velilerin yanlış tutumları, Türkçe derslerine ilgiyi azaltmıştır. Ana dil kullanımının resmi dili öğrenmeyi zorlaştıracağı düşüncesi, derslerin okullarda okul saati dışında ya da derneklerde hafta sonu verilmesi, derslerde ölçme ve değerlendirmenin tam anlamıyla yapılamaması, ders verilen ortamın fiziki ve eğitim teknolojileri bakımından yetersiz olması, karnelerin sembolik olmaktan öteye geçememesi ve müfredatın ağır olması gibi konular Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlamış olan Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarının öğrenci seviyelerinin çok üzerinde hazırlanmış olması, sınıf düzeyleri farklı olan öğrencilerin aynı kitabı birlikte okumak zorunda kalması, kitaplardaki etkinliklerin öğrencinin dikkatini çekmemesi, dil, kültür konularının yanında dinî bilgilerin de aynı kitapta yer alması bu kitaplarda tespit ettiğimiz problemlerdir. Bu bakımdan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Belçika’da Türkçe öğretimi ile ilgili sorunlar acilen giderilmeli, derslerde kullanılan Türkçe ve Türk Kültürü kitapları öğrencilerin yaşadıkları ülke ve seviyeleri göz önünde bulundurularak yeniden hazırlanmalıdır.

Kaynakça

 • CAN, Niyazi ve CAN, Mustafa, “Yurtdışında Bulunan Türk Çocuklarının Eğitimleriyle İlgili Sorunları ve Çözüm Önerileri” Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, S. 1, 2009, s.112-130.
 • CANATAN, Kadir, Göçmenlerin Kimlik Arayışı, Endülüs Yayınları, İstanbul, 1990. ÇINAR, İlhan ve İNCE, Bekir, “Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarındaki Söz Varlığına Derlem Temelli Bir Bakış” International Journal of Languages’ Education and Teaching Volume 3/1 April, p. 2015, 198-209.
 • DENİZ, Kemalettin ve UYSAL, Başak, “Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Yurtdışındaki Türk Çocukları için Türkçe ve Türk Kültürü Programı” TÜBAR-XXVII, 2010, s.239-261.
 • EKMEKÇİ, Vedat, “Belçika’da Türkçe Öğretimi ve Karşılaşılan Temel Sorunlar” Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2012.
 • GELEKÇİ, Cahit ve KÖSE, Ali, “Misafir İşçilikten Etnik Azınlığa Belçika’daki Türkler” Phoenix Yayınevi: Ankara, 2009.
 • KORKMAZ, Betül, “Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri İçin Uzaktaki Yakınlarımız Projesi Kapsamında Hazırlanan Öğretim Materyallerinin (6-7. Sınıflar) Türkçe Öğretimi ve Kültür Aktarımı Çerçevesinde Değerlendirilmesi” III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (16-18 Aralık 2010) İzmir, s.635-644.
 • MEB, “Yurtdışındaki Türk Çocukları için Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı (1-10. Sınıflar). Ankara, 2010.
 • ÖZCAN, Erdal, “6.-7. Sınıf Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitabının Okunabilirliği ve Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu: Fransa Örneği”, Sakarya University Journal of Education (SUJE) Vol. 11, 2011, s. 16-24.
 • SARIKAYA, Hakan Seyhan, “Belçika Flaman Bölgesi Temel Eğitim Okulları I-VI. Sınıflarındaki Kültür Sanat Etkinliklerinin Türk Kökenli Çocuklar Açısından İncelenmesi (Anvers İli Örneği)”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008.
 • Yunus Emre Kültür Merkezi, 1. İngiltere Türk Toplumu Eğitim Çalıştayı, (15-16 Ekim 2011), Londra, 2011.

Ayrıntılar

Konular Dil Bilim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yılmaz IRMAK>

Yayımlanma Tarihi 15 Kasım 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Irmak, Y. (2016). Belçika’da Türkçe Öğretiminin Sorunları ve Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarına Eleştirel Bir Yaklaşım . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (12) , 301-312 . DOI: 10.29029/busbed.328669