Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tavşantepe Höyükten Bir Grup Asur Seramiği

Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı: 12, 359 - 370, 15.11.2016
https://doi.org/10.29029/busbed.328673

Öz

Bu makale Diyarbakır ili Çınar İlçesi’nin 3 km kuzeyinde yer alan Tavşantepe Höyükten Diyarbakır Arkeoloji Müzesine hibe/satın alma yolu ile kazandırılan bir grup Asur seramiğinin katalog çalışmasıdır. Konu ile ilgili seramiklerin tanım ve tasnifleri yapılarak mal gruplarına ayrılmış, işlevleri tanımlanmaya çalışılmış ve karşılaştırmalar yoluyla tarihlendirmeleri yapılmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • ANASTASİO, S. (2011), “Atlas of Assyrian Pottery of theIron Age”, Subartu XXIV, Brepols, 2010.
 • ARI I-II, Grayson, A, K.(1972-1976), “Assyrian Royal Inscriptions I-II”, Wiesbaden,1972-1976.
 • AY, E. (2001), “Yukarı Dicle Vadisi 1999 Yılı Yüzey Araştırmaları”,(Ilısu ve Karkamış Kazı Raporları, ed. Numan Tuna),Ankara,2001.
 • BAŞTÜRK, E. (2010) “Asur Devletinin Yukarı Dicle Vadisi Yayılımı ve Politik Uygulamaları” (Güneydoğu Anadolu Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, 2010.
 • BEYSANOĞLU, Ş. (1997), “Anıtları ve Kitabeleri ile Diyarbakır Tarihi”, Cilt 1,Ankara,1997.
 • BİLGE, E. (2009), “Diyarbakır Arkeoloji Müzesinde Bulunan Tunç Çağına Ait Figürinler”, (Selçuk Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2009.
 • COŞKUN KÖSE, N. (2005), “Diyarbakır-Bismil Yüzey Araştırmasında (Dicle’nin Güneyi) Saptanmış Yerleşimlerin Çanak Çömlek Malzemesinin Değerlendirilmesi”, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Van,2005.
 • COŞKUN KÖSE,N. (2013), “Diyarbakır Arkeoloji Müzesinden Bir Grup Yeni Asur Çanak Çömleği”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Colloquium Anatolicum, Anadolu Sohbetleri XII,İstanbul,2013.
 • DİAV (1994), “Diyarbakır İli Arazi Varlığı”,Ankara,1994.
 • DİÇDR (1996), “Diyarbakır İli Çevre Durum Raporu”,Diyarbakır,1996.
 • DKK (2000), “Diyarbakır Kültür Klavuzu”, Diyarbakır,2000.
 • DİTE (1997), “Diyarbakır İl Turizm Envanteri”, Diyarbakır,1997.
 • FORRER, E. (1920), “Die Provinzeinteilung des Assyrichen Reiches”, Leipzig,1920.
 • GÖKALP,Z. (1922), “Küçük Mecmua II” İstanbul.
 • HALLER,V.H. (1954) “Die Grabervon Assur”, Berlin,1954.
 • IŞIKLI, M. (1998), “Yeni Assur Döneminde Assur Devleti’nin Kuzey Yayılımı ve Bu Yayılımın Siyasi ve Ekonomik Nedenleri” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 1998.
 • KARG, N. (1999), “Gre Dimse 1998: Başlangıç Raporu”, (Ilısu ve Karkamış Kazı Raporları, ed. Numan Tuna), Ankara,1999.
 • KARG, N. (2001), “Gre Dimse 1999, İlk Sonuçlar” (Ilısu ve Karkamış Kazı Raporları), Ankara, 2001.
 • KESSLER, K. (1980), “Untersuchung Zur Historischen Topografie Nord Mesopotamiens: Nach Keilschriftlichen Quellendes I. Jahrtausends V. chr., Wiesbaden.
 • KONYAR, B. (1936), “Diyarbakır Tarihi”, Ankara,1936.
 • KOZBE, G. (2014) “Kavuşan Höyük/Diyarbakır Yeni Asur Gömüleri” Veli Sevin’e Armağan. Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar - SCRIPTA - Essays in Honour of Veli Sevin A Life Immersed in Archaeology, İstanbul, 2014.
 • KÖROĞLU, K. (1998), “Üçtepe I”, Ankara, 1998.
 • KÖROĞLU, K. (2011),”Eski Mezopotamya Tarihi”, 6. Baskı, İstanbul, 2011.
 • LEHMANN-HAUPT, C. F. (1926), “Armenien Einstundjetzt II/I”, Berlin,1926.
 • MATNE, ROAF, MAC GİNNES, (2002), “2000 Yılı Ziyarettepe Kazıları”, (Ilısu ve Karkamış Kazı Raporları), Ankara,2002.
 • OATES, J.(1959), “Late Assyrian Pottery from Fort Shalmaneser”, Iraq, XXI, 1959.
 • ÖZBİLEN, S. (2005), “Tavşantepe I, Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yayınlanmamış Lisans Tezi. Diyarbakır, 2005.
 • PARKER, B. (2001), “Yukarı Dicle Arkeolojik Araştırma Projesi (UTARP) 1999 Ön Rapor”, (Ilısu ve Karkamış Kazı Raporları), Ankara, 2001.
 • RADNER, K, -SCHACHNER, A. (2001),“Tuşhan’dan Amedi’ye: Assur Döneminde Yukarı Dicle Havzasıyla ilgili Topografik Sorular”, Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi, 1998 Yılı Çalışmaları, 2001.
 • SALVİNİ, M.“Some Historic-Geographical Problems Concerning Assyriaand Urartu” Neo Assyrian Geographpy (Editedby. Liverani), 1995, s. 106-107.
 • SARI, İ. (1996), “Şehrimiz Diyarbakır”, Diyarbakır,1996.
 • SEVİN, V., (1989) Üçtepe Kazıları, İstanbul.
 • SCHACHNER, A. (2002), “2000 Yılı Giricano Kazıları Ön Raporu”,(Ilısu ve Karkamış Kazı Raporları), Ankara, 2001.
 • SCHACHNER, A.-SCHACHNER, Ş.“2000-2001 Yılı Gricano Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı, sayı 24, cilt 2, Ankara, 2003.
 • SCHMIDT, C. (1999) “Die Keramik der Areale A-F in Kar-Tukulti-Ninurta”, Altertumskundedes Vorderen Orients Archäologische Studienzur Kulturund Geschichtedes Alten Orients, Band 10, ed. A. Hausleiter ve A. Reiche, Münster, 1999.
 • SERTOK, K. -KULAKOĞLU, F. (2001), “Şaraga Höyük 1999 Yılı Kazı Sonuçları”, (Ilısu ve Karkamış Kazı Raporları),Ankara,2001.
 • STEİN, D. L. (1984), “Khabur Wareand Nuzi Ware”, Monografik Journals of the Near East,1984.
 • ŞENYURT, S. Y. (1986), “Çok Renkli Geç Asur Devri Seramiği”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,1986.
 • ŞENYURT, S. Y. (1988), “Girnavaz Kazıları Işığında Geç Asur Devri Düğme Dipli Vazoları”, Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğ. Fak. Dergisi Cilt XXXII, Sayı:1-2, Ankara, 1988.
 • ŞENYURT, S. Y., (2006) “Aşağı Salat Tepe’den Bir Yeni Asur Mezarı (M-29)”, Hayat Erkanal’a Armağan: Kültürlerin Yansıması, A. Erkanal-Öktü, E. Özgen, S. Günel, A. T. Ökse, H. Hüryılmaz, H. Tekin, N. Çınardalı-Karaaslan, B. Uysal, F. A. Karaduman, A. Engin, R. Spiess, A. Aykurt, R. Tuncel, U. Deniz, A. Rennie (eds.), 697-704, İstanbul: Homer Kitabevi.
 • TEKİN, H. (2003) “Hakemi Use 2001 Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı, Sayı 24, cilt 1, Ankara, 2003.
 • TEKİN, H. (2009), “Hakemi Use 2008 Yılı Kazılarında Keşfedilen Geç Asur Dönemi Mezarları”, Hacettepe Üni. Edb. Fak. Dergisi. Cilt:26, Sayı:2,Ankara,2009.

A Group of Ceramic Asur from Tavşantepe Mound

Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı: 12, 359 - 370, 15.11.2016
https://doi.org/10.29029/busbed.328673

Öz

This article is a catalogue study of a group of Assyrian ceramic saved from Tavşantepe mound which is located at 3 km north of Çınar district of Diyarbakır city for Diyarbakır Archaeology Museum by the way of donation or/and purchase. It has been endeavoured to classify the ceramics as product groups defining and sorting them, to describe their functions, and to date them by means of comparisons.

Kaynakça

 • ANASTASİO, S. (2011), “Atlas of Assyrian Pottery of theIron Age”, Subartu XXIV, Brepols, 2010.
 • ARI I-II, Grayson, A, K.(1972-1976), “Assyrian Royal Inscriptions I-II”, Wiesbaden,1972-1976.
 • AY, E. (2001), “Yukarı Dicle Vadisi 1999 Yılı Yüzey Araştırmaları”,(Ilısu ve Karkamış Kazı Raporları, ed. Numan Tuna),Ankara,2001.
 • BAŞTÜRK, E. (2010) “Asur Devletinin Yukarı Dicle Vadisi Yayılımı ve Politik Uygulamaları” (Güneydoğu Anadolu Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, 2010.
 • BEYSANOĞLU, Ş. (1997), “Anıtları ve Kitabeleri ile Diyarbakır Tarihi”, Cilt 1,Ankara,1997.
 • BİLGE, E. (2009), “Diyarbakır Arkeoloji Müzesinde Bulunan Tunç Çağına Ait Figürinler”, (Selçuk Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2009.
 • COŞKUN KÖSE, N. (2005), “Diyarbakır-Bismil Yüzey Araştırmasında (Dicle’nin Güneyi) Saptanmış Yerleşimlerin Çanak Çömlek Malzemesinin Değerlendirilmesi”, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Van,2005.
 • COŞKUN KÖSE,N. (2013), “Diyarbakır Arkeoloji Müzesinden Bir Grup Yeni Asur Çanak Çömleği”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Colloquium Anatolicum, Anadolu Sohbetleri XII,İstanbul,2013.
 • DİAV (1994), “Diyarbakır İli Arazi Varlığı”,Ankara,1994.
 • DİÇDR (1996), “Diyarbakır İli Çevre Durum Raporu”,Diyarbakır,1996.
 • DKK (2000), “Diyarbakır Kültür Klavuzu”, Diyarbakır,2000.
 • DİTE (1997), “Diyarbakır İl Turizm Envanteri”, Diyarbakır,1997.
 • FORRER, E. (1920), “Die Provinzeinteilung des Assyrichen Reiches”, Leipzig,1920.
 • GÖKALP,Z. (1922), “Küçük Mecmua II” İstanbul.
 • HALLER,V.H. (1954) “Die Grabervon Assur”, Berlin,1954.
 • IŞIKLI, M. (1998), “Yeni Assur Döneminde Assur Devleti’nin Kuzey Yayılımı ve Bu Yayılımın Siyasi ve Ekonomik Nedenleri” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 1998.
 • KARG, N. (1999), “Gre Dimse 1998: Başlangıç Raporu”, (Ilısu ve Karkamış Kazı Raporları, ed. Numan Tuna), Ankara,1999.
 • KARG, N. (2001), “Gre Dimse 1999, İlk Sonuçlar” (Ilısu ve Karkamış Kazı Raporları), Ankara, 2001.
 • KESSLER, K. (1980), “Untersuchung Zur Historischen Topografie Nord Mesopotamiens: Nach Keilschriftlichen Quellendes I. Jahrtausends V. chr., Wiesbaden.
 • KONYAR, B. (1936), “Diyarbakır Tarihi”, Ankara,1936.
 • KOZBE, G. (2014) “Kavuşan Höyük/Diyarbakır Yeni Asur Gömüleri” Veli Sevin’e Armağan. Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar - SCRIPTA - Essays in Honour of Veli Sevin A Life Immersed in Archaeology, İstanbul, 2014.
 • KÖROĞLU, K. (1998), “Üçtepe I”, Ankara, 1998.
 • KÖROĞLU, K. (2011),”Eski Mezopotamya Tarihi”, 6. Baskı, İstanbul, 2011.
 • LEHMANN-HAUPT, C. F. (1926), “Armenien Einstundjetzt II/I”, Berlin,1926.
 • MATNE, ROAF, MAC GİNNES, (2002), “2000 Yılı Ziyarettepe Kazıları”, (Ilısu ve Karkamış Kazı Raporları), Ankara,2002.
 • OATES, J.(1959), “Late Assyrian Pottery from Fort Shalmaneser”, Iraq, XXI, 1959.
 • ÖZBİLEN, S. (2005), “Tavşantepe I, Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yayınlanmamış Lisans Tezi. Diyarbakır, 2005.
 • PARKER, B. (2001), “Yukarı Dicle Arkeolojik Araştırma Projesi (UTARP) 1999 Ön Rapor”, (Ilısu ve Karkamış Kazı Raporları), Ankara, 2001.
 • RADNER, K, -SCHACHNER, A. (2001),“Tuşhan’dan Amedi’ye: Assur Döneminde Yukarı Dicle Havzasıyla ilgili Topografik Sorular”, Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi, 1998 Yılı Çalışmaları, 2001.
 • SALVİNİ, M.“Some Historic-Geographical Problems Concerning Assyriaand Urartu” Neo Assyrian Geographpy (Editedby. Liverani), 1995, s. 106-107.
 • SARI, İ. (1996), “Şehrimiz Diyarbakır”, Diyarbakır,1996.
 • SEVİN, V., (1989) Üçtepe Kazıları, İstanbul.
 • SCHACHNER, A. (2002), “2000 Yılı Giricano Kazıları Ön Raporu”,(Ilısu ve Karkamış Kazı Raporları), Ankara, 2001.
 • SCHACHNER, A.-SCHACHNER, Ş.“2000-2001 Yılı Gricano Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı, sayı 24, cilt 2, Ankara, 2003.
 • SCHMIDT, C. (1999) “Die Keramik der Areale A-F in Kar-Tukulti-Ninurta”, Altertumskundedes Vorderen Orients Archäologische Studienzur Kulturund Geschichtedes Alten Orients, Band 10, ed. A. Hausleiter ve A. Reiche, Münster, 1999.
 • SERTOK, K. -KULAKOĞLU, F. (2001), “Şaraga Höyük 1999 Yılı Kazı Sonuçları”, (Ilısu ve Karkamış Kazı Raporları),Ankara,2001.
 • STEİN, D. L. (1984), “Khabur Wareand Nuzi Ware”, Monografik Journals of the Near East,1984.
 • ŞENYURT, S. Y. (1986), “Çok Renkli Geç Asur Devri Seramiği”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara,1986.
 • ŞENYURT, S. Y. (1988), “Girnavaz Kazıları Işığında Geç Asur Devri Düğme Dipli Vazoları”, Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğ. Fak. Dergisi Cilt XXXII, Sayı:1-2, Ankara, 1988.
 • ŞENYURT, S. Y., (2006) “Aşağı Salat Tepe’den Bir Yeni Asur Mezarı (M-29)”, Hayat Erkanal’a Armağan: Kültürlerin Yansıması, A. Erkanal-Öktü, E. Özgen, S. Günel, A. T. Ökse, H. Hüryılmaz, H. Tekin, N. Çınardalı-Karaaslan, B. Uysal, F. A. Karaduman, A. Engin, R. Spiess, A. Aykurt, R. Tuncel, U. Deniz, A. Rennie (eds.), 697-704, İstanbul: Homer Kitabevi.
 • TEKİN, H. (2003) “Hakemi Use 2001 Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı, Sayı 24, cilt 1, Ankara, 2003.
 • TEKİN, H. (2009), “Hakemi Use 2008 Yılı Kazılarında Keşfedilen Geç Asur Dönemi Mezarları”, Hacettepe Üni. Edb. Fak. Dergisi. Cilt:26, Sayı:2,Ankara,2009.

Ayrıntılar

Konular Arkeoloji
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Serdar ÖZBİLEN

Yayımlanma Tarihi 15 Kasım 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 6 Sayı: 12

Kaynak Göster

APA Özbilen, S. (2016). Tavşantepe Höyükten Bir Grup Asur Seramiği . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (12) , 359-370 . DOI: 10.29029/busbed.328673