Yıl 2016, Cilt 6 , Sayı 11, Sayfalar 219 - 230 2016-04-15

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TANRI ALGISI: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Social Work Students’ God Perception: A Sample Of Bingöl University

Hıdır APAK [1]


Tanrı imajı; sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin gelecekteki profesyonel uygulamalarınıetkileyebilecektir. Bu araştırmanın amacı Sosyal Hizmet  Bölümü öğrencilerinin Tanrı algılarını incelemektir. Araştırmanın örneklemini Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde okuyan 274 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak; sosyo-demografik veri formu ve Tanrı Algısı Ölçeği uygulanmıştır. Bu çalışma, tarama modelinin kullanıldığı nicel bir araştırmadır. Araştırma kapsamında Tanrı algısının, cinsiyet ve bölüme isteyerek gelip gelmeme açısından değişip değişmediği de incelenmiştir. Sonuçlar, Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin Tanrı’yı sevgi yönelimli ve olumlu özellikleriyle algıladığını göstermektedir. Ayrıca, öğrencilerin cinsiyet, bölüme isteyerek gelip gelmeme ve subjektif dindarlık algılarının Tanrı algıları düzeylerinde farklılaşmaya yol açtığı; sınıf düzeyi değişkenlerinin ise öğrencilerin Tanrı algıları düzeylerinde farklılaşmaya yol açmadığı görülmüştür.

Image of God affects social work students’ professional practice in future. The aim of this study is to investigate the God perception level of social work students. The sample of the study consisted of 274 students studying in Bingöl University Social Work department. As data collection instruments for this study, socio-demographic form and God Perception Scale were administrated to the students. This study is a qualitative investigation that used survey model. Also in the study, it is investigated whether perception of god changed according to genders, and b students’ choosing the department willingly or unwillingly. Results show that social work students perceive God in love and in positive ways. Also, genders, choosing the department willingly/unwillingly and students’ subjective perception of God make differentiation in the level of perception of God while class level variables do not make.

 • Acar, H. (2014). “Manevi İyi Oluş İle Dindarlık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Değerlendirme”. C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XVIII, Sayı: 2 Sayfa: 391-412.
 • Akbaş, E. (2014). Sosyal Çalışmada Çağdaş Eleştirel Perspektifler. Ankara: SABEV Yayınları.
 • Allport, G., W., (1950). Individual and His Religion: A Psychological Interpretation, New York: The Macmillan Company.
 • Bacanlı, H. (2002). Psikolojik Kavram Analizleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011).
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri (8.baskı).Ankara: Pegem Akademi.
 • Canda, E. R. and Furman, L. D. (2010). Spiritua lDiversity In Social Work Practice: TheHeart Of Helping, 2nd, New York, NY: Oxford.
 • Duyan, V. (2012). Sosyal Hizmet Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri, Ankara:Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi, Ankara.Yayın No: 020
 • Erdoğan, E. (2014). “Üniversite Öğrencilerinde Tanrı Algısının Dini Yönelim Biçimleri İle İlişkisi», Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 25, Sayfa: 167-185.
 • Faver, C., A.;Cox,M. E.&Callahan, A. (2003). “Social Work Students’ Images Of God”, Social Thought, 22:4, 53-74
 • Güler, Ö., (2007a). Tanrı’ ya Yönelik Atıflar, Benlik Algısı ve Günahkarlık Duygusu (Yetişkin Örneklem), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Güler, Ö. (2007b).”Tanrı Algısı Ölçeği (TA): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, AÜİFD XLVIII, sayı I, s. 123-133.
 • Karataş, K. ve Erkan G. (2005). “Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Tarihçesi”. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002: Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Ankara, 18-19 Ekim 2002, Ü.Onat (Yay.Haz.), Ankara, H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi.Ankara: Nobel.
 • Kartopu, S. (2014).”Yaşamı Sürdürme Nedenlerinin Tanrı Algısıyla İlişkisi”, Turkish Studies, 9/2, 887-903.
 • Kut, S. (1983). “Sosyal Hizmet Eğitiminde 22 Yıl”. H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 1-12.
 • Larsen. K. M. (2011). “How SpiritualAreSocialWorkers? An Exploration of Social Work Practitioners’ Personal Spiritual Beliefs, Attitudes, and Practices”, Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought, 30:1, 17-33.
 • Mehmedoğlu, A., U., (2011). Tanrı’yı Tasavvur Etmek.İstanbul: Çamlıca.
 • Osman, F. (2012). “Modern Mantık Açısından Ahlak Çıkarımı”. Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi,Sayı: 19, 159-164.
 • Osman, F. (2015a). Modern Mantık Açısından Teolojik Çıkarımlar, (2. Baskı), Ankara: Elis Yayınları.
 • Osman, F. (2015b). Tanrı Üzerine Konuşmanın Anlamı: Din Dilinin Mantıksallığı Problemi, (2. Baskı), Ankara: Elis Yayınları.
 • Özgür, Ö. (2014). Çokkültürcü Sosyal Çalışma. Ankara: SABEV
 • Richards, P.S.,& Bergin, A. E. (2011). A Spiritual Strategy For Counseling And Psychotherapy. Washington, DC: American Psychological Association
 • Sheafor, B. W. &Horejsi, C.J. (2014). Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler Ve İlkeler(Çev. Ed. B. Çiftçi). Ankara: Nika.
 • Tarhan, N.(2014).İnanç Psikolojisi.İstanbul: Timaş.
 • Yaman, Ö.M., Kenan Karakulak ve Fatma Dağlar (2015). Kavramlar ve Kuramlar Bağlamında Sosyal Hizmeti Anlamak-Bibliyografik Bir Değerlendirme. İstanbul: Açılım Kitap.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hıdır APAK (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2016

Bibtex @araştırma makalesi { busbed404180, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {219 - 230}, doi = {}, title = {SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TANRI ALGISI: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Apak, Hıdır} }
APA Apak, H . (2016). SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TANRI ALGISI: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (11) , 219-230 . Retrieved from http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/29505/404180
MLA Apak, H . "SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TANRI ALGISI: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2016 ): 219-230 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/29505/404180>
Chicago Apak, H . "SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TANRI ALGISI: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2016 ): 219-230
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TANRI ALGISI: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Hıdır Apak Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 230 VL - 6 IS - 11 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TANRI ALGISI: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Hıdır Apak %T SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TANRI ALGISI: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2016 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD Apak, Hıdır . "SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TANRI ALGISI: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 11 (Nisan 2016): 219-230 .
AMA Apak H . SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TANRI ALGISI: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(11): 219-230.
Vancouver Apak H . SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TANRI ALGISI: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(11): 219-230.
IEEE H. Apak , "SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TANRI ALGISI: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 11, ss. 219-230, Nis. 2016