Yıl 2015, Cilt 5 , Sayı 9, Sayfalar 59 - 88 2015-04-15

HİZMET SEKTÖRÜNÜN KAVRAMSAL TANIMI VE ULUSAL EKONOMİLERDEKİ ÖNEMİ
Definition of Service Industry and Its Importance for National Economies

Murat BAYAT [1] , Abdulvahap BAYDAŞ [2] , Cahit ATLI [3]


Genel gelişme modeline göre, bir ekonomide sektörel gelişim tarım-sanayi- hizmet sıralamasını takip eder. İlk iki sektör yani tarım ve sanayi sektörleri, doğrudan fizikî mal üretimine yöneliktir (Ekinci, 2004). Bu endüstrilerin dışında yer alan ve son elli yılda dünyanın gelişmiş ekonomilerinin yarısından fazlasını oluşturan hizmet sektörü ise gelişiminin halen devam ettirmektedir.

Özellikle 2000’li yıllardan sonra yaşanan hızlı değişimin bir sonucu olarak tarımsal ve sanayi endüstrilerinden, hizmet sektörüne doğru kayma yaşanmakta, hizmet sektöründeki bu gelişim çok geniş ve çeşitli alanlarda gerçekleşmektedir. Öyle ki, hizmet pazarlaması alanındaki konu ve sorunların, klasik pazarlama disiplinine dayanarak çözümünde ortaya çıkan problemler hizmet pazarlaması olarak nitelendirilen bir pazarlama alt disiplinin kurulup gelişmesini bile ortaya çıkarmıştır (Midilli, 2011).Bu çalışma gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin parlayan yıldızları olarak gösterilen hizmet sektörlerinin bilimsel tanımlamasını, sınıflamasını ve dünya genelinde tarihsel sürecinde göstermiş olduğu eğilimlerini ortaya çıkarmak, Türkiye ekonomisi ve ticaretindeki önemini vurgulamak için yapılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden yazın taraması üzerine bina edilmiştir.

According to general development model; in an economy sectoral developmentoccurs in agriculture-industry-service sequence. The first two sectors- namely agriculture and industry sector- is directly related with the production of physical goods (Ekinci, 2004). On the other side; service sector which is located out of this industry and constitutes more than half of the world's developed economies since the last fifty years, is still continuing its progress.

Especially as a result of the rapid changes occurred after 2000s, a shift from agricultural and industrial industries to service sector is experienced. The growth in service sector is very large and occurs in various areas. Indeed, the problems occurred during the dissolving of the issues and troubles in service marketing area within the usage of traditional marketing disciplines has revealed even as the establishment of a marketing sub-discipline described as service marketing (Midilli, 2011). This study has been done in order to identify the scientific description of service sector which is shown as the shining star of the developing and developed economies, to reveal the classification of it and to present the trends it has demonstrated in the historical processes throughout the world and to highlight the signifıcance of it in Turkish economy and trade. The study is based on literature review a process used in qualitative research methods.

 • Akdoğan, Ceylan (2011) Hizmet Pazarlamasında Kalite Anlayışı: Servqual ve Servperf Kalite Modellerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Uygulama, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Sivas.
 • Altan, Şenol ve Murat Atan (2004), “Bankacılık Sektöründe Toplam Hizmet Kalitesinin Servqual Analizi İle Ölçümü”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 1.
 • Atan, Murat; Mehmet Baş ve Metehan Tolon (2003),“Servqual Analizi ile Süpermarketlerde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Alan Çalışması”, 12. Ulusal Kalite Kongresi, 13 - 15 Ekim İstanbul.
 • Akdoğan, Şükrü (1981), Hizmet Pazarlaması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi, Erzurum.
 • Ardıç, Kadir (1998), Müşteri Tatmini ile Hizmet Kalitesi İlişkisinin Ölçülmesi, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi.
 • Aslan, S. (1998), Kâr amacı gütmeyen sağlık hizmetleri kuruluşlarında pazarlama,Erciyes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir uygulama, Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Aydın, Kenan (2002), “Hizmet İşletmelerinde Servqual Yöntemi ile Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Kocaeli’ndeki Seyahat İşletmelerinden Efe Tur Uygulaması”, http://iibf.kou.edu.tr/ceko/ssk/kitap50/45.pdf.
 • Berkowitz, Eric N.; Roger A. Kerin, Steven W. Hartley and William Rudelius (1994), Marketing, Forth Edition, Von Hoffman Press.
 • Bone, Louis L. and David L. Kurtz (1992), Contemporiary Marketing, 7.Ed. (Orlanda, FL.: The Dryden Pres.
 • Cemalcılar, İlhan (1979), Pazarlama, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını, Yayın No: 209, 2. baskı, Eskişehir.
 • Churchill, Gilbert, and Paul Peter (1995), Marketing Creating Value for Customers, IrwinAusren Press.
 • Cowell, Donald (1991), The Marketing of Services, William Heinemann Ltd. London.
 • Çatı, Kahraman (2002), Hizmet Pazarlamasında Kalite ve Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde Bir Uygulama, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sivas.
 • Çatı, Kahraman ve Baydaş, Abdulvahap, (2008) Hizmet Pazarlaması ve Hizmet Kalitesi, Asil Yayınları, Ankara.
 • Dibb, Sally, Simkin,L., Braedly, J. (1996), The Marketing Planning Workbook Effective Marketing for Marketing Managers, Routledge: New York,
 • Doyle, Peter (1998), Marketing Management And Strategy, Secnd Education, London.
 • Dünya Bankası (2015). Yıllık Raporlar ve İstatistiki Veriler, Alıntı: http: //www.worldbank.org
 • Ekinci, Mehmet Behzat (2004), Uluslararası Hizmet Ticaretindeki Kurumsal Liberalizasyon Süreci ve Türkiye, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD.
 • Ekinci, Mehmet Behzat, Uluslararası Hizmet Ticaretinde Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye, İTO Yayını, No: 2008-10, İstanbul, 2008 (ISBN: 9789944-60-255-6) (Geliştirilmiş Doktora Tezi).
 • Enginkaya, Ebru, Turizm Pazarlamasında Bölgesel Farklılıkların RekabetGücüne Etkisi, (Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme AnabilimDalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2000.
 • Erkut, Haluk (1995), Hizmet Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi Dizisi, Yayın No: 1, İstanbul.
 • Ferman, Murat (1998), “Hizmet Pazarlaması Üzerine Genel Değerlendirme”, Pazarlama Dünyası, Yıl: 2, Sayı: 7, 1998, ss. 25-31.
 • Ghobadian, Abby; Simon Speller and Matthew Jones (1994), “Service QualityConcepts and Models”, International Journal of Quality&Relitability Management, Vol: 11, No: 9, s. 43.
 • Gövdere, Bekir; “Türkiye’de Hizmetler Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırımlar”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y. 2009, C. 14, S. 1, s.53-68.
 • Grönroos, C. (1990), Service Management and Marketing, Lexington Books, Toronto.
 • Gümüş, Sefer (1998), “Hizmet Sektöründe Dünyada ve Türkiye’de Son Gelişmeler”, Pazarlama Dünyası, Yıl: 12, Sayı: 70, s. 45-46.
 • Gündoğan, Naci; “Hizmetler Sektöründe İstihdam”, Kamu-İş; C: 7, S: 1/2002.
 • Haksever, Cengiz; Barry Render, Roberta S. Russel and Robert G. Murdick (2000), Service Management and Operations, Second Edition, Prentice Hall Inc., New Jersey.
 • Hoffman, K. Douglas and John E. G. Bateson (1997), Essentials of Service Marketing, The Dryden Press, USA.
 • İçöz, Orhan; İge Tavmergen ve Pınar Özdemir (1999), “Hizmet Pazarlamasında Internet Kullanımı” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı:3, ss. 27- 40.
 • İslamoğlu, A.H. (1999). Pazarlama Yönetimi, Stratejik ve Global Yaklaşım, Beta BasımA.I.; İstanbul.
 • Karahan, Kasım (1995), Hizmet Pazarlaması ve Temizlik Hizmet Sektöründe Bir Araştırma, Kayseri Sanayi Odası Yayınları, Yayın No: 2, Kayseri.
 • Karahan, Kasım (2001), “Hizmet Pazarlamasında Müşteri Tatmin Düzeyini Etkileyen Bir Faktör Olarak Duygusal Zekanın (EQ) Rolü”, Pazarlama Dünyası, Yıl: 15, Sayı: 2001/3, Mayıs-Haziran, s. 19-24.
 • Karahan, Ömer(2003), “Sağlık Sektöründe Hizmet Pazarlaması ve Halkla İlişkiler”,www.humanistas.com.tr.
 • Karatepe, Osman M. (1998), Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliğine Yönelik Kavramsal Bir İnceleme, Kamu Yönetiminde Kalite, 1. Ulusal Kongresi, 26-27 Mayıs ss. 107-120.
 • Kepekçi, Celal (1982), “Kâr Amacı Gütmeyen kuruluşlarda Muhasebe Sisteninin Özellikleri”, Eskişehir Anadolu Üniv. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 18., Sayı: 1, ss. 55-78.
 • Kotler, P., Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control. Prentice Hall Int., 9th Edition, New Jersey, 1997.
 • Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., ve Wong, V., Principles of Marketing. Prentice Hall Inc., 1996.
 • Kotler, Philip and Gary Armostrong (1991), Principles of Marketing, Prentice- hall International.
 • Kotler, P., ve Armstrong, G., 2004, Principles of Marketing, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Lovelock, Christopher H. (1991), Services Marketing, Second Edition, Prentice- Hall International, London.
 • Midilli, Özlem (2011). Hizmet Sektöründe Müşteri Memnuniyetinin Pazarlamaya Etkisi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, İstanbul.
 • Mucuk, İsmet (2012). Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi Yayınları, İstanbul.
 • Örs, Hüsniye (2004), “Hizmetlerde Rekabetüstünlüğü Belirleyicileri ile Rekabet ve Hizmet Kalitesi İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Pazarlama Dünyası, Yıl: 18, Sayı: 2004/3, Mayıs-Haziran, s. 51-55.
 • Öztek, M. Yaman (1997), Pazarlama Yönetimi, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, Yayın No: DN 1, İstanbul.
 • Öztürk, Ayşe Sevgi (2003), Hizmet Pazarlaması, Ekin Yayınları, 4. Baskı, Bursa.
 • Palmer, Adrian (1994), Principles of Services Marketing, Mc Graw Hall Bokk Company, Berkshire.
 • Payne, A. (1993), The Essence of Services Marketing, Prentice Hall International, UK Ltd.
 • Pekin, Hüseyin (1990), “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Prodüktivite” Verimlilik Dergisi, M.P.M., ss. 29-40.
 • Sarıyer, N. (1996), Belediyelerde hizmet pazarlaması, Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi: Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Sayım, F., ve Aydın, V., (2011). Hizmet Sektörü Özellikleri ve Sistematik Olmayan Risklerin Sektör Menkul Kıymetleri ile Etkileşimine Dair Teorik Bir Çalışma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 29, Nisan.
 • Seyidoğlu, Halil (2003), Uluslararası İktisat-Teori, Politika ve Uygulama, 15.baskı, İstanbul, Güzem Yayınları.
 • Songur, A., 2009. Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlülük ve Türk Bankacılık Sektörü İşletme Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Isparta İl Merkezinde Bir Uygulama, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • Stanton, William J. (1984), Fundamentals of Marketing, Seventh Edition, McGraw-Hill International Book Company.
 • Stell, R. & Donoho, C.L. (1996). Classifying services from a consumerperspective. The Journal of Services Marketing, 10(6), 33-44.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası- TCMB, (2015). Yıllık Raporlar ve İstatistiki Veriler, Alıntı: http://www.tcmb.gov.tr
 • Uslu, Aypar T. ve Marangoz, Mehmet (2008) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı:1.
 • Üner, Mithat (1995), “Hizmet Pazarlamasında Pazarlama Karması Elemanları Değişiklik Gösterir mi?”, Pazarlama Dünyası, Yıl: 8, Sayı: 43, Ocak - Şubat, ss. 2-10.
 • Üzerem, Nevin (1997), “Hizmet Kalitesinin Yönetimi”, Pazarlama Dünyası, Yıl: 11, Sayı: 63, s. 34-36.
 • Varinli, İnci (1995), Üreticilerin ve Tüketicilerin Hizmet Beklentileri ve Algıları -Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama-, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kayseri.
 • Yıldırım Mızrak, Nihal (2002), Uluslararası Hizmet Ticaretinin Kavramsal, Ampirik ve Analitik Boyutları: İktisat Politikası Sorunları ve Türkiye Bulguları, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD.
 • Yıldırım Mızrak, Nihal (2004), “Uluslararası Hizmet Ticaretinin Gelişmesinde İnternet ile Elektronik Ticaretin Rolü ve Türkiye”, Dünya Ekonomisinde Bütünleşme Hareketleri ve Türkiye, Editör: Nihal Yıldırım Mızrak, Ankara, Siyasal Yayınevi.
 • Yalçın, Asuman ve İ. Fusun Sezer (1995), Pazarlama Bilgileri, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.
 • World Trade Organization- WTO (2002), Yıllık Raporlar ve İstatistiki Veriler, Alıntı ;http: //www .wto.org
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat BAYAT (Sorumlu Yazar)

Yazar: Abdulvahap BAYDAŞ

Yazar: Cahit ATLI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2015

Bibtex @araştırma makalesi { busbed403073, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {59 - 88}, doi = {}, title = {HİZMET SEKTÖRÜNÜN KAVRAMSAL TANIMI VE ULUSAL EKONOMİLERDEKİ ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Bayat, Murat and Baydaş, Abdulvahap and Atlı, Cahit} }
APA Bayat, M , Baydaş, A , Atlı, C . (2015). HİZMET SEKTÖRÜNÜN KAVRAMSAL TANIMI VE ULUSAL EKONOMİLERDEKİ ÖNEMİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (9) , 59-88 . Retrieved from http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/29507/403073
MLA Bayat, M , Baydaş, A , Atlı, C . "HİZMET SEKTÖRÜNÜN KAVRAMSAL TANIMI VE ULUSAL EKONOMİLERDEKİ ÖNEMİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2015 ): 59-88 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/29507/403073>
Chicago Bayat, M , Baydaş, A , Atlı, C . "HİZMET SEKTÖRÜNÜN KAVRAMSAL TANIMI VE ULUSAL EKONOMİLERDEKİ ÖNEMİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2015 ): 59-88
RIS TY - JOUR T1 - HİZMET SEKTÖRÜNÜN KAVRAMSAL TANIMI VE ULUSAL EKONOMİLERDEKİ ÖNEMİ AU - Murat Bayat , Abdulvahap Baydaş , Cahit Atlı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 88 VL - 5 IS - 9 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi HİZMET SEKTÖRÜNÜN KAVRAMSAL TANIMI VE ULUSAL EKONOMİLERDEKİ ÖNEMİ %A Murat Bayat , Abdulvahap Baydaş , Cahit Atlı %T HİZMET SEKTÖRÜNÜN KAVRAMSAL TANIMI VE ULUSAL EKONOMİLERDEKİ ÖNEMİ %D 2015 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD Bayat, Murat , Baydaş, Abdulvahap , Atlı, Cahit . "HİZMET SEKTÖRÜNÜN KAVRAMSAL TANIMI VE ULUSAL EKONOMİLERDEKİ ÖNEMİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 9 (Nisan 2015): 59-88 .
AMA Bayat M , Baydaş A , Atlı C . HİZMET SEKTÖRÜNÜN KAVRAMSAL TANIMI VE ULUSAL EKONOMİLERDEKİ ÖNEMİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 5(9): 59-88.
Vancouver Bayat M , Baydaş A , Atlı C . HİZMET SEKTÖRÜNÜN KAVRAMSAL TANIMI VE ULUSAL EKONOMİLERDEKİ ÖNEMİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 5(9): 59-88.
IEEE M. Bayat , A. Baydaş ve C. Atlı , "HİZMET SEKTÖRÜNÜN KAVRAMSAL TANIMI VE ULUSAL EKONOMİLERDEKİ ÖNEMİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 9, ss. 59-88, Nis. 2015