Yıl 2015, Cilt 5 , Sayı 9, Sayfalar 259 - 272 2015-04-15

EMEVÎLER DÖNEMİ SİYASİ ŞİİR “FEREZDAK” ÖRNEĞİ
Example of al-Farazdaq’s Political Poems in theUmayyad Period

Tayyip TÜZ [1]


Şiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak, edebi bir biçimde ifade etme sanatıdır. Emevîler döneminde gerek siyasi ve ekonomik, gerekse asabiyet sebebiyle Şiî, Hâricî veZübeyrî gibi birtakım fırkaların mevcut yönetime başkaldırılarıortaya çıkmış, bu durum bazen kanlı isyanlara sebebiyet verirken, bazen de medih-hiciv bağlamında şiir ve nesir olarak Arap edebiyatında yerini almıştır.Bu çalışmada Emevi dönemin meşhur şairlerindenFerezdak’ın dönemin siyasi otoritelerini hedef alan medih ve hiciv içerikli şiirlerinden bazı örnekler verilmiştir.

Poetry is the art of expression of using the meaning of language, sound and rhythmelements in a certain order in a literary way. In Umayyad period, some sects like Shiites, Kharijites and Zubayrites have evolved in uprising against the current government not only because of political and economic but also because of frustration reasons, while this situation sometimes causes bloody riots, it sometimes too kits place in the praise -satirical context of poetry and prose in Arabic literature, as well. In this study, some examples of the famous poet of theUmayyad period al-farazdaq’s poems which are satirical and praise containing against the political authority of the date are given.

 • Ahmed Hasan ez-Zeyyât, Tarihu’l-edebü’l-arabi,Daru’l-Marife, Beyrut, 15. Baskı, 2013.
 • Ahmet Suphi Furat, Arap Edebiyatı Tarihi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2007.
 • Ali Şakir Ergin, “Ferezdak”, Diyanetİslam Ansiklopedisi, TDV Yay.,Ankara 1995.
 • Carl Brockelmann, Târihu’l-edebi ’l- ‘arabî, Dâru’l-Maarif, Kahire trs.
 • CorcîZeydân, Tarihuâdâbi ’l-lüğati ’l- arabiyye, Dâru’l-Fikr, Beyrut 2011 EbûUbeydillâh el-Merzübânî el-Horasânî, Muhtasar’uahbâruşu’arâ’i ’ş- şî’a, (thk. Hâdî el-Eminî)Şirket’üKutubî, Beyrut 1993.
 • Ebûubeydillah el-Merzübânî, el-Muvaşşah fi me’ahizu’l-ulemâale’ş-şu ’arâ, thk.
 • Hüseyin Şemseddin, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1995.
 • Ebu’l-Ferec el-İsfahânî, el-Eğanî,
 • Hayreddin ez-Ziriklî, el-A ’lâm,Daru’l-İlmi LilMelâyîn, 6. Baskı, Beyrut, 1984. IgnaceGoldziher, Klasik Arap Literatürü, çev. Rahmi Er-Aziz Yüksel, Ankara 2012.
 • İbnHallikân, Vefeyâtü’l-a’yân,thk., İhsan Abbas, Daru’s-sadr, Beyrut, 1968. İbnKuteybe, eş-Şi ’rveş-şu’arâ, thk.,MüfidKumayha, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2. Baskı, 1985.
 • İbnSellâm el-Cumahî, Tabakâtu’ş-şu ’arâ, thk., Ömer Faruk el-Cumahî, Şirketudaru’l-Erkam b. EbiErkam, 1. Baskı, Beyrut, 1997. İsmail Durmuş, “Methiye” Diyanet İslam Ansiklopedisi, TDV yay. Ankara 2004.
 • Kenan Demirayak, Arap Edebiyatı Tarihi III, Emevîler dönemi, Eser Ofset Bas. Yay. Matbaacılık, Erzurum, 2012.
 • Muhammed Altunci, Mu’cemu’l-mufassal fi’l-Edeb,Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2. Baskı, 1999.
 • Ömer Ferruh, Tarihu’ledebi ’larabî, Dâru’l- ilmi li’l-melâyîn, Beyrut, 1984, Ömer RıdâKehhâle, Mu’cemu’l-muellifin, Daru’l-Ahya’iTuras’i-Arabî, Beyrut, 1957.
 • Philip K. Hitti, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, (çev: Salih Tuğ), İfav Yay. İst. 2011.
 • Salih Tur, Ahtal, Ferezdak ve Cerir'in şiirlerinde medih ve hiciv, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, İlahiyat Fak. 1997.
 • Yâkût el-Hamevî,Mu’cemu’l-udebâ, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1991.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tayyip TÜZ (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2015

Bibtex @araştırma makalesi { busbed403083, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {259 - 272}, doi = {}, title = {EMEVÎLER DÖNEMİ SİYASİ ŞİİR “FEREZDAK” ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Tüz, Tayyip} }
APA Tüz, T . (2015). EMEVÎLER DÖNEMİ SİYASİ ŞİİR “FEREZDAK” ÖRNEĞİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (9) , 259-272 . Retrieved from http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/29507/403083
MLA Tüz, T . "EMEVÎLER DÖNEMİ SİYASİ ŞİİR “FEREZDAK” ÖRNEĞİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2015 ): 259-272 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/29507/403083>
Chicago Tüz, T . "EMEVÎLER DÖNEMİ SİYASİ ŞİİR “FEREZDAK” ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2015 ): 259-272
RIS TY - JOUR T1 - EMEVÎLER DÖNEMİ SİYASİ ŞİİR “FEREZDAK” ÖRNEĞİ AU - Tayyip Tüz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 272 VL - 5 IS - 9 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi EMEVÎLER DÖNEMİ SİYASİ ŞİİR “FEREZDAK” ÖRNEĞİ %A Tayyip Tüz %T EMEVÎLER DÖNEMİ SİYASİ ŞİİR “FEREZDAK” ÖRNEĞİ %D 2015 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD Tüz, Tayyip . "EMEVÎLER DÖNEMİ SİYASİ ŞİİR “FEREZDAK” ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 9 (Nisan 2015): 259-272 .
AMA Tüz T . EMEVÎLER DÖNEMİ SİYASİ ŞİİR “FEREZDAK” ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 5(9): 259-272.
Vancouver Tüz T . EMEVÎLER DÖNEMİ SİYASİ ŞİİR “FEREZDAK” ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 5(9): 259-272.
IEEE T. Tüz , "EMEVÎLER DÖNEMİ SİYASİ ŞİİR “FEREZDAK” ÖRNEĞİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 9, ss. 259-272, Nis. 2015