Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Investigation of The Child Rearing Attitudes and Family Lifes of The Mothers Whose Childeren Continue Their Pre-school Education

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 3, 101 - 114, 15.04.2012

Öz

The aim of this research is analyzing of family life and child rearing attitudes of mothers whose childeren continue their pre-school education. The samples to conduct this research were collected from 334 families live in city center, counties and villages of Sivas. Parental Attitude Research Instrument (PARI) method and general survey were used by collecting data. The research ’s results showed that family life and child rearing attitudes of the mothers are affected by age, occupation and educational level of the mother, educational level and occupation offather, age of child, family type and dwelling place of the family.

Kaynakça

 • Ayyıldız T. (2005). Zonguldak İl Merkezinde 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları, Yüksek Lisans Tezi, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Çağdaş A. ve Seçer Z. (2006). Anne - Baba Eğitimi, (2. Baskı), Kök Yayıncılık, Ankara.
 • Gander M.J. ve Gardiner H.W.(2001). Okul öncesi çocuk: Kişilik gelişimi ve toplumsal davranış. Onur B (çvr). Çocuk ve Ergen Gelişimi, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Kapçı E.G. ve Küçüker S. (2006). Ana Babaya Bağlanma Ölçeği: Türk Üniversite Öğrencilerinde Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi; 17(4),286-295.
 • Kaynar D. ve Yıldız S. (2003). Çocuklardaki Travmatik Kazalar ile Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişki. İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi; (XIII) 51, 3-24.
 • Mızrakçı Ş. (1994). Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etki Eden Faktörler: Demografik Özellikleri, Kendi Yetiştiriliş Tarzları, Çocuk Gelişimine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Çocuğun Mizacına İlişkin Algıları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Navaro L. (2006). Geçekten Beni Duyuyor musun?, (14. Basım), Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Ömeroğlu F. (1996). Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Terbiyesinde Annenin Rolü ve Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Öztürk C. Ve Şanlı D. (2007). Annelerin Eğitim Durumunun Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Ege Pediatri Bülteni, 14(3), 145-150.
 • Özyürek A. ve Şahin F.T. (2005). 5-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 19-34.
 • Ramazan O.(1988). Survey For a Source Book on Psychological Tests Used in Turkey, Master’s thesis (yayınlanmamış), I-II, Boğaziçi University, İstanbul, ss 610-611.
 • Sakarya B. (2008). 7-12 Yaş Grubu Enüretik Olan Ve Enüretik Olmayan Çocuklarda Aile Tutumlarının Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Santrock J.W., Steve R.Y. (1989). Child Development, an Introduction, Fourth Edition, Dubuque, Jowa, Wm. C. Brown Publishers.
 • Şahin F.T. ve Özyürek A. (2008). 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Demografik Özelliklerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 395-414.
 • Şanlı, D. (2007). Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şimşek B. (2007). Erken Çocukluk Döneminde Uygulanan Anne Destek Programının Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Vapur R. (2006). 4-6 Yaş Grubu Çocuklarının Anne- Babaları İle Büyükanne- Büyükbabalarının Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Sosyo Ekonomik Düzeylere Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yavuzer, H. (2002). Çocuk Psikolojisi, (22. Basım), Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Yavuzer H. (2004). Ana-Baba ve Çocuk,(11.Basım), Remzi Kitabevi, İstanbul.

ÇOCUKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ANNELERİN AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 3, 101 - 114, 15.04.2012

Öz

Araştırmada çocukları okul öncesi eğitime devam eden annelerin aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın örneklemini Sivas merkez, ilçeler ve köylerde yaşayan toplam 334 aile oluşturmuştur. Veri toplamada genel bilgi formu ile Aile Hayatı Ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARI) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; annelerin aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumlarının annenin yaşından, mesleğinden ve eğitim düzeyinden; babanın mesleğinden ve eğitim durumundan; çocuğun yaşından; aile tipinden ve yaşanılan yerleşim biriminden etkilendiği saptanmıştır.

Kaynakça

 • Ayyıldız T. (2005). Zonguldak İl Merkezinde 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları, Yüksek Lisans Tezi, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Çağdaş A. ve Seçer Z. (2006). Anne - Baba Eğitimi, (2. Baskı), Kök Yayıncılık, Ankara.
 • Gander M.J. ve Gardiner H.W.(2001). Okul öncesi çocuk: Kişilik gelişimi ve toplumsal davranış. Onur B (çvr). Çocuk ve Ergen Gelişimi, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Kapçı E.G. ve Küçüker S. (2006). Ana Babaya Bağlanma Ölçeği: Türk Üniversite Öğrencilerinde Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi; 17(4),286-295.
 • Kaynar D. ve Yıldız S. (2003). Çocuklardaki Travmatik Kazalar ile Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişki. İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi; (XIII) 51, 3-24.
 • Mızrakçı Ş. (1994). Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etki Eden Faktörler: Demografik Özellikleri, Kendi Yetiştiriliş Tarzları, Çocuk Gelişimine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Çocuğun Mizacına İlişkin Algıları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Navaro L. (2006). Geçekten Beni Duyuyor musun?, (14. Basım), Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Ömeroğlu F. (1996). Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Terbiyesinde Annenin Rolü ve Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Öztürk C. Ve Şanlı D. (2007). Annelerin Eğitim Durumunun Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Ege Pediatri Bülteni, 14(3), 145-150.
 • Özyürek A. ve Şahin F.T. (2005). 5-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 19-34.
 • Ramazan O.(1988). Survey For a Source Book on Psychological Tests Used in Turkey, Master’s thesis (yayınlanmamış), I-II, Boğaziçi University, İstanbul, ss 610-611.
 • Sakarya B. (2008). 7-12 Yaş Grubu Enüretik Olan Ve Enüretik Olmayan Çocuklarda Aile Tutumlarının Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Santrock J.W., Steve R.Y. (1989). Child Development, an Introduction, Fourth Edition, Dubuque, Jowa, Wm. C. Brown Publishers.
 • Şahin F.T. ve Özyürek A. (2008). 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Demografik Özelliklerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 395-414.
 • Şanlı, D. (2007). Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şimşek B. (2007). Erken Çocukluk Döneminde Uygulanan Anne Destek Programının Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Vapur R. (2006). 4-6 Yaş Grubu Çocuklarının Anne- Babaları İle Büyükanne- Büyükbabalarının Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Sosyo Ekonomik Düzeylere Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yavuzer, H. (2002). Çocuk Psikolojisi, (22. Basım), Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Yavuzer H. (2004). Ana-Baba ve Çocuk,(11.Basım), Remzi Kitabevi, İstanbul.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sümeyya Tatlı

Hasan Selimoğlu

Dursun Bademci

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012Cilt: 2 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Tatlı, S., Selimoğlu, H., & Bademci, D. (2012). ÇOCUKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ANNELERİN AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 101-114.