Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 15, Sayfalar 181 - 194 2018-04-22

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ
Strategic Marketing Accounting In Providing Sustainable Competitive Superiority In Globalization Process

Fatma TEMELLİ [1] , Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ [2]


Günümüzde küreselleşmenin getirdiği ticari rekabet ortamında hemen hemen tüm sektördeki işletmeler, küreselleşmenin etkileri ile birlikte bir takım değişim ve gelişim aşamalarından geçmişlerdir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, küreselleşme süreci ile birlikte müşteri memnuniyetini sağlayabilmek ve bu sayede sürdürülebilirliklerini korumak, stratejik pazarlama kararları almak ve stratejik pazarlama hedeflerine ulaşabilmek, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) ve Muhasebe Bilgi Sistemi (MBS) arasındaki etkileşimin ortaya çıkardığı bir yaklaşım olan Stratejik Pazarlama Muhasebesi’ni (SPM) bir araç olarak kullanmaya başlamışlardır. Stratejik Pazarlama Muhasebesi (SPM), işletmenin pazarlama ve satışla ilgili faaliyetlerine; tedarik, üretim, Ar-Ge gibi faaliyetlerin dolaylı olarak analiz edilmesine odaklanan, işletmede stratejik pazarlamanın görevlerinden meydana gelen, stratejik pazarlama kararlarına ve pazara ilişkin bilgi ihtiyacını karşılamayı ön plana çıkaran bir muhasebe disiplinidir. Bu çalışmanın amacı, küreselleşme sürecinde işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamalarında Stratejik Pazarlama Muhasebesi’nin önemini ele almaktır. Bu amaçla, Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) ile Muhasebe Bilgi Sistemi (MBS)’nin en önemli kesişme noktasını oluşturan ürün/hizmet maliyetleri ile ürün/hizmet fiyatlama faaliyetleri, SPM açısından ele alınmaya çalışılmış, ilk önce PBS ile ilgili bilgilere yer verilmiş, daha sonra MBS ile ilgili bilgilere yer verilerek PBS ile MBS arasındaki ilişki teorik olarak açıklanmaya çalışılarak SPM’nin tanımına ve günümüz işletmeleri açısından önemine değinilmiştir.

           Nowadays, in the commercial competition environment brought by globalization, the businesses in almost all sectors have gone through a number of changes and development stages together with the effects of globalization. Businesses operating in different sectors have started to use Strategic Marketing Accounting (SMA), which is occurred as an interaction between the Marketing Information System (MIS) and the Accounting Information System (AIS), as a tool in order to be able to provide customer satisfaction with the globalization process and to maintain sustainability, to make strategic marketing decisions, to achieve strategic marketing goals and to provide sustainable competitive advantage. Strategic Marketing Accountancy (SMA) is an accounting discipline that focuses on the marketing and sales activities of the business and on the indirect analysis of the activities such as supply, production and R&D and that is resultant from the assignments of strategic marketing in the business and that features strategic marketing decisions and strategic information marketing needs. The aim of this study is to address the importance of Strategic Marketing Accounting in providing sustainable competitive superiority of businesses in the globalization process. For this purpose, product / service costs and product / service pricing activities, which constitute the most important point of intersection of Marketing Information System (MIS) and Accounting Information System (AIS), were tried to be considered in terms of SMA; firstly the information about the MIS was given, then the information about the AIS was given and the relation between the MIS and the AIS was explained theoretically and the importance of the definition of SMA and its importance in terms of present businesses was mentioned.

 • Akdemir, A. (2012). İşletmeciliğin Temel Bilgileri. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Akgemci, T. (2007). Stratejik Yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Aykaç, M., Parlak, Z. ve Özdemir, S. (2008). Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Arttırılması ve Türkiye'de KOBİ'ler. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2008-24.
 • Badem, C. ve Fırat, D. (2011). “Temel Pazarlama Bileşenleri Açısından Muhasebe Verilerinin Kullanılması: Pazarlama Muhasebesi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 21, 77-101.
 • Barney, J. B. (1991). “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, 17(1), 99-120.
 • Barney, J.B., ve Hesterly W. S. (2012). Strategic Management and Competitive Advantage. New Jersey, USA: Pearson Prentice Hall.
 • Bozkurt, V. (2000). Küreselleşme: Kavram, Gelişim ve Yaklaşımlar, Küreselleşmenin İnsani Yüzü, (Der. Veysel Bozkurt), İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Ceylan, A. ve Anbar, A. (2014). Modern İşletmecilik. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Ceran, Y. ve İnal, M. E. (2004). “Maliyet Bilgileri Temeline Dayalı Pazarlama Kararları İçin Pazarlama Muhasebesi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 22, 63-83.
 • Ceran, Y. ve Bezirci, M. (2011). “Pazarlama Bilgi Sistemi - Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisine Stratejik Bir Yaklaşım: Stratejik Pazarlama Muhasebesi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 26, 103-115.
 • Çetintürk, İ. (2014). “Turizmde Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Kaynağı Olarak Yenilik Yeteneği: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü.
 • Dalgıç, T., ve Yeniçeri, T. (2013). Customer-Oriented Marketing Strategy: Theory and Practice. New York: Business Expert Press.
 • Dinç, E. ve Varıcı, İ. (2008). ”Muhasebe Bilgi Sisteminin Kurumsallaşma Düzeyine Etkisi: Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 10(1), 67-85.
 • Dinçer B. ve Dinçer, C. (2005). “Otel Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Kararları”, Review of Social, Economic & Business Studies, Cilt: 5/6, 353-365.
 • Dinç, E. ve Abdioğlu, H. (2009). “İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi: İMKB-100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 157-184.
 • Elmacı, O., Uslu, M. ve Tutkavul, K. (2013). “Sürdürülebilir Rekabet Gücünün Sağlanmasında Altı Sigma’nın Yönteminin Kullanılması ve Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’De Bir Uygulama Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, EYİ 2013 Özel Sayısı, 465-494.
 • Erdoğan, B. Z. vd. (2014). Pazarlama İlkeler ve Yönetim. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Ergin, H. (1997). Stratejik Yönetim Muhasebesi. Kütahya: Ekspres Matbaası.
 • Eren, E. (2013). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Gündoğmuş, M. E. ve Köroğlu, Ç. (2017). “Pazarlama Bilgi Sistemi İle Muhasebe Bilgi Sistemi Arasındaki İlişkinin Stratejik Pazarlama Muhasebesi Açısından İncelenmesi: X Otel İşletmesinde Uygulama”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, (50), 1-20.
 • Hyvönen, T. (2003). “Management Accounting and Information Systems: ERP VersusBoB”, Europen Accounting Review, 12(1), 155-173.
 • Kotler, P. (2003). Marketing Management, New Jersey: Pearson Education International.
 • Lazol, İ. (2017). Genel Muhasebe. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Minars, D. (2003). Accounting, Barron’s Educational Series, Inc: New York.
 • Mucuk, İ. (2007). Pazarlama İlkeleri. İstanbul. Türkmen Kitabevi.
 • Nakip, M. (2013). Pazarlamada Araştırma Teknikleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Papatya N. (2003). Sürdürülebilir Rekabette Stratejik Yönetim ve Pazarlama Odağı Kaynak Tabanlılık Görüşü Kavramsal ve Kuramsal Yaklaşım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Papatya, N., Papatya, G. ve Songur, A. (2015). “Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Kaynak Tabanlı İhracat Performansı: Türkiye İSO-500 İhracatçı İmalat İşletmelerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 21, 1-30.
 • Roslender, R. ve Hart, S. J. (2002). “Integrating Management Accounting and Marketing in the Pursuit of Competitive Advantage; The Case for Strategic Management Accounting”, Critical Perspectives on Accounting, 13(2), 255-277.
 • Reinecke, S. & Janz, S. (2007). Marketing-Controlling, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH,
 • Sayılır, A. ve Dirlik, S. (2009). Yönetim Bilişim Sistemlerinin Örgüt Yapısına ve Karar Vermeye Etkisi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Sürmeli, F., (2005). Muhasebe Bilgi Sistemi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Talvinen, J. M. (1995). “Information Systems in Marketing Indentifying Opportunities for New Applications”, European Journal of Marketing, 29 (1),
 • Tutkavul, K. (2016). “İşletmelerin Sürdürülebilir Rekabet Gücü Ve Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Verecekleri Stratejik Kararların Kaynak Tüketim Muhasebesi Modeliyle Doğrulanmasına Yönelik Amprik Bir Çalışma”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yazıcı, N. (2010). “Bir Bilgi Sistemi Olarak Muhasebenin Kobi’lerin Yönetim Kararlarına Etkisi: Erzurum Araştırması”, MUFAD, Sayı: 47, 202-212.
 • Yükçü, S. (2014). Yeni TTK Uyumlu, TMS ve UFRS Örnekli Genel Muhasebe. İzmir: Altın Nokta Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7436-5289
Yazar: Fatma TEMELLİ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9685-5334
Yazar: Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Nisan 2018

Bibtex @derleme { busbed373709, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {181 - 194}, doi = {10.29029/busbed.373709}, title = {KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ}, key = {cite}, author = {Temelli, Fatma and Eroğlu Pektaş, Güzide Öncü} }
APA Temelli, F , Eroğlu Pektaş, G . (2018). KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 181-194 . DOI: 10.29029/busbed.373709
MLA Temelli, F , Eroğlu Pektaş, G . "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 181-194 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/36623/373709>
Chicago Temelli, F , Eroğlu Pektaş, G . "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 181-194
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ AU - Fatma Temelli , Güzide Öncü Eroğlu Pektaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.373709 DO - 10.29029/busbed.373709 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 194 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.373709 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.373709 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ %A Fatma Temelli , Güzide Öncü Eroğlu Pektaş %T KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 15 %R doi: 10.29029/busbed.373709 %U 10.29029/busbed.373709
ISNAD Temelli, Fatma , Eroğlu Pektaş, Güzide Öncü . "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (Nisan 2018): 181-194 . https://doi.org/10.29029/busbed.373709
AMA Temelli F , Eroğlu Pektaş G . KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 181-194.
Vancouver Temelli F , Eroğlu Pektaş G . KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 181-194.
IEEE F. Temelli ve G. Eroğlu Pektaş , "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 15, ss. 181-194, Nis. 2018, doi:10.29029/busbed.373709