Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 16, Sayfalar 49 - 68 2018-10-01

AN EMPIRICAL STUDY TO DETERMINE THE EFFECT OF PACKAGING ON PURCHASE BEHAVIOUR
AMBALAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Abdulvahap BAYDAŞ [1] , Mehmet Emin YAŞAR [2]


The findings of the study on the effect of packaging on purchasing can be summarized as follows: the packaging has a feature of protecting the products, food products are generally purchased by paying more attention to the information in the packaging, packaging reassures in food products due to its protective feature, and it creates an identity to the product.

It is also important that the packaging facilitate the sales, that it increases the sales of the food products under favor of health, packaging of the products, which are quickly deteriorated gives confidence for their purchasing, as well as packaging makes the products different and convenience for carrying.

Its under stood from the study that designing of the package with coherent writing forms or with proper colours increases the sales, that the product must be quality if it has a package made of expensive and durable materials, and that the right color choosing effects the decisions of the clients.

It is also revealed from the t-test conducted within the scope of the research that he packaging is more important for men than the women; especiallythemarriedparticipantsgaveimportancetothedesignandthecolouring of the packaging at a higher level than the singles.

It is seen from the factor analysis that the study consists of nine factors. The mentioned factors are attractiveness, colour harmony, informing, charming safety, hygiene and portability, explanatoriness, discrepancy, design, expensiveness and quality.

Ambalajın satın alma davranışı üzerindeki etkisi ile ilgili yapılan çalışmada öne çıkan bulgular aşağıdaki gibi özetlenebilir: ambalajın ürünü koruma özelliği, gıda ürünlerinin daha çok ambalajındaki bilgilere dikkat edilerek satın alındığı, ambalajın gıda ürünlerinde koruyucu özelliğinden dolayı güven verici özelliği ve ambalajın ürüne kimlik kazandırdığı ifadelerinin en önemli faktörler olarak belirlenmiştir.

Ambalajın satışı kolaylaştırdığı, sağlık açısından gıda ürünlerinin satışını artırdığı, ürün hakkında bilgi verdiği, çabuk bozulabilen ürünlerin ambalajlanması ürünün alımı için güven verdiği, çekici görünen ambalaj satışı kolaylaştırdığı, ambalajın ürünü farklılaştırdığı, ambalajın ürünü taşımada kolaylık sağladığı da diğer önemli olan hususlardır.

Ambalajda uyumlu yazı ve şekil halinde tasarlanmasının satışları artırdığı, ürünün yapısına uygun seçilen renklerle oluşturulmuş bir ambalaj satışı olumlu etkilediği, pahalı ve dayanıklı malzemeden yapılan gösterişli ambalaj ürünün de kaliteli olduğu imajını verdiği, ambalajda renk seçimi müşterilerin ürünle ilgili duygu ve düşüncelerini etkilediği ifadeleri ise satın almada etkili olmayan ifadelerdir.

Araştırma kapsamında yapılan t testinde, erkekler için ambalajın kadınlara göre daha fazla önem arz ettiği, evli olan katılımcıların bekârlara oranla daha yüksek düzeyde ambalajın tasarım ve rengine önem verdikleri de ortaya çıkmıştır.

Yapılan faktör analizinde çalışmanın 9 faktörden oluştuğu görülmüştür. Söz konusu faktörler; Albeni özelliği, Renk uyumu özelliği, Bilgilendirme özelliği, Cezp edici güvenirlik özelliği, Hijyen ve kolay taşıyabilme özelliği, Açıklayıcılık ve farklılık özelliği, Tasarım özelliği, Pahalılık ve kalite özelliği ve Dikkat çekici tasarım özelliği ifadeleridir.

  • Kullanılan KaynaklarAdebanjo, D. (2000). ‘Identifying Problems in Forecasting Consumer Demand in Fast Moving Consumer Goods Sector’, Benchmarking: An Int. J. Vol. 7, 3. Ahmed, R.R.; Parmar, V. ve Amin, M.A. (2014), “Impact of Product Packaging on Consumer’s Buying Behavior”, European Journal of Scientific Research, 120 (2): 145-157.Akpınar, M.G., Gül, M., Oral A.A., Akay, A.Ş. ve Gülcan, S. (2015). Meyve Suyu Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalaj Faktörünün Değerlendirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 44 Sayı, Nisan 2015, 58-67. Alagöz, S.B. ve Ekici, N. (2009). Ambalaja İlişkin Tutum ve Davranışlar: Karaman İli Araştırması, KMU İİBF Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 17, Aralık 2009, 84-94. Albayrak, M. (2000). Ankara İlinde Gıda Maddeler Paketleme ve Etiketleme Bilgileri Hakkında Tüketicilerin Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi, Gıda Maddeler Alım Yerler ve Ambalaj Tercihleri Üzerine Bir Çalışma, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ankara. Baycılı, S. (1987). “Ambalajın Satış Arttırıcı Etkisi Reklamcılıktan Daha Üstündür”, Ambalaj Dergisi, Sayı 1, Nisan. İstanbul, s. 13-14. Bener, Ö. (1995), Ambalajlı Gıda Maddeleri ve Tüketici Açısından Önemi, Standart, Mayıs. Boone, L. ve Kurtz, D. (1998). Contemporary Marketing, The Dryden Press, Orlando, 9th Edition Bradshaw, R. ve Phillips, D. (1993): ‘How Customers Actually Shop: Customer Interaction with the Point of Sale’, The Journal of the Market Research Society, 35. Chukwu, B.A. ve Enudu, T.O. (2018), “The Impact of Product Packaging on Consumers’ Purchasing Behavior in Benin Metropolis, Edo State, Nigeria” International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom Vol. VI, Issue. 4, ss. 708-725.Cop, R. (2003). Tüketim Mallarının Ambalajının ve Etiket Bilgilerinin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkileri Bir Uygulama, Mevzuat Dergisi, Yıl: 6, Sayı 62, Şubat 2003, ISSN 1306-0767. Dilber F.; Dilber, A. ve Karakaya, M. (2012). Gıdalarda Ambalajın Önem ve Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkiler (Karaman İli Örneği), Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı: 3, Mart-Nisan, 159-190. Düz, N. (2012), Ambalaj-Reklam İlişkisi ve Tasarım Eğitimindeki Yeri, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), Cilt: 3, Sayı:6, 2012, 19-52. Emiroğlu, M. (1985). Türkiye’de Gıda Sanayinde Cam Ambalaj Semineri, İstanbul. Gök, B.; Salkın, M.; Kenanoğlu Bektaş, Z. ve Kınıklı, F. (2017), Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünler Satın Alma Tercihinde Ambalajın Etkisi: İzmir İli Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, 23 (2).Gökalp, F. (2007), “Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışında Ambalajın Rolü”, Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7(1) 79–97.Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2017), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz, Seçkin Yayınevi, 4. Baskı, Yayın No:134, ss. 131-236.İslamoğlu, A.H. (1999). Pazarlama Yönetimi (Stratejik ve Global Yaklaşım), Beta Yayınları, İstanbul. Kotler, P. (2001). Marketing Management, The Millennium Edition, Prentice hall, India.Kotler, P. ve Armstrong, G. (2004). Principles of Marketing, Prentice Hall, 10. Edition New Jersey. Kotler, P. (2000). Pazarlama Yönetimi, Çev., Nejat Muallimoğlu, Beta Yayınları, İstanbul.Kotler, P. ve Armstrong, G. (2014). Principles of Marketing, Pearson International Edition. Ksenia, P. (2013) Packaging Design as a Marketing Tool and Desire to Purchase, Saimaa University of Applied Sciences Faculty of Business Administration, Lappeenranta Degree Programme in International Business Thesis.Lysonki, S.; Durvasula, S. ve Zotos Y. (1996). “Consumer Decision- Making Styles: A Multi-Country Investigation”, European Journal of Marketing, 30 (12). Luca, P. ve Penco, P. (2006), The Role of Packaging in Marketing Communication: an Explorative Study of the Italian Wine Business, 3rd International Wine Business Research Conference, Montpellier, 6-7-8 July. Mcllveen (1994). ‘Product Development and The Consumer: The Reality of Managing Creativity’, Nutrition & Food Science, 6.Meyers, H.M. ve Lubnier, M.J. (2004). Başarılı Ambalaj Başarılı Pazarlama, Çev., Zehra Üsdiken, Rota Yayınları, 2. Baskı, İstanbul. Narcarrow, C., Wright, L.T. (1998). ‘Gaining Competitive Advantage from Packaging and Labelling in Marketing Communications’, British Food Journal, 100 (2).Oaya, C.Z.T.; Newman, O. ve Ezie, O. (2017), “Impact of Packaging on Consumer Buying Behavior in Nasarawa State”, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) Vol. 36, No 4, pp. 28-46. Oğuz, S. (1997). Ürün, Etiket ve Ambalajın Kalite İmajı Üzerine Etkileri, Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Okumuş, A.; Yaraş E. ve Yeniçeri, T. (2003). “Tüketicilerin Ambalaja İlişkin Tutum ve Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma”, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Prendergast, G. ve Pitt, L. (1996): ‘Packaging, Marketing, Logistics and the Environment: Are There Trade-offs?’, International Journal of Physical and Logistics Management; 26 (6). Pride, W.M. ve Ferrel, O.C. (1987). Marketing, Basic Concept and Decisions, Fifth Edition. Rundh. B. (2005), “The Multi-faceted Dimension of Packaging”, British Food Journal, Vol. 107, pp. 670-684.Sedlacekova, Z. (2017), Food Packaging Materials Comparison of Materials Used for Packaging Purposes, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, International Business and Logistics Thesis.Senesi, D. (2006), “Role of Packaging on Consumer Buying Behavior”, Global Journal of Management and Business Research, Vol. 12, pp. 48-68. Silayoi, P. ve Speece, M. (2004). ‘Packaging and Purchase Decisions, an Exploratory Study on the Impact of Involvement Level and Time Pressure’, British Food J. 106(8) Süer, İ. (2014). Pazarlama İlkeler, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Yayın No: 1005, ISBN: 978-605- 1363-906-1, Ankara, 550. Tek, Ö.B. (1983). Ambalajlama Yönetimi, D.E.Ü İ.İ.B.F. Yayınları. Teke, B. (2014). Gıda Ürünler Ambalajının Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi (Ankara İli Mamak İlçesi Örneği), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat, 91. Toyne, B. ve Walters, P.G.B. (1993). Global Marketing Management, Second Edition, Allyn and Bacon, USA Underwood, R. (2003). ‘The Communicative Power of Product Packaging: Creating Brand Identity via Lived and Mediated Experience’, J. of Marketing, 11(1).Usta, R. (2002). ‘Uluslararası Pazarlara Yönelik Fındık Mamullerinin Geliştirilmesinde Ambalajlama ve Markalama’, Pazarlama Dünyası, 2, Mart-Nisan.Üçüncü, M. (2000), Gıdaların Ambalajlanması, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. Yıldız, Z.; Yılmaz, V.; Kaşkır, F. ve Baş, M. (2012). Çok Değişkenli İstatistiklerle Tüketicilerin Sıvı Yağ Ambalaj Tercihlerine Göre Bölümlendirilmesi, DPUJSS Number 32, Vol 1, April 2012, 255-272.Zekiri, J. ve Hasani, V.V. (2015), “The Role and Impact of the Packaging Effect on Consumer Buying Behaviour”, ECO
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4471-3470
Yazar: Abdulvahap BAYDAŞ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8137-2946
Yazar: Mehmet Emin YAŞAR
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2018

Bibtex @araştırma makalesi { busbed441913, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {49 - 68}, doi = {10.29029/busbed.441913}, title = {AMBALAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Baydaş, Abdulvahap and Yaşar, Mehmet Emin} }
APA Baydaş, A , Yaşar, M . (2018). AMBALAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (16) , 49-68 . DOI: 10.29029/busbed.441913
MLA Baydaş, A , Yaşar, M . "AMBALAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 49-68 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/39173/441913>
Chicago Baydaş, A , Yaşar, M . "AMBALAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 49-68
RIS TY - JOUR T1 - AMBALAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA AU - Abdulvahap Baydaş , Mehmet Emin Yaşar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.441913 DO - 10.29029/busbed.441913 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 68 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.441913 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.441913 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AMBALAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA %A Abdulvahap Baydaş , Mehmet Emin Yaşar %T AMBALAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 16 %R doi: 10.29029/busbed.441913 %U 10.29029/busbed.441913
ISNAD Baydaş, Abdulvahap , Yaşar, Mehmet Emin . "AMBALAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (Ekim 2018): 49-68 . https://doi.org/10.29029/busbed.441913
AMA Baydaş A , Yaşar M . AMBALAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(16): 49-68.
Vancouver Baydaş A , Yaşar M . AMBALAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(16): 49-68.
IEEE A. Baydaş ve M. Yaşar , "AMBALAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 16, ss. 49-68, Eki. 2018, doi:10.29029/busbed.441913