Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 16, Sayfalar 495 - 508 2018-10-01

AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SEVENTH-GRADE STUDENTS’ MOTIVATION AND SELF-EFFICACY BELIEFS WITH SCIENCE ACHIEVEMENT
YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON İLE ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Mustafa UĞRAŞ [1]


The aim of this research was to examine the relationship between seventh-grade students’ motivation and science self-efficacy beliefs with science achievement. This research was conducted with a relational model. In order to collect data, motivation belief scale which is a sub-scale of "Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)" and “Resources of Self-Efficacy Scale" were used. The sample of the study was composed of 160 seventh grade students. While 61.25% of samples were girls, 38.75% of them were boys. In the analysis of the data, multiple regressions and a correlation analysis were utilized. The results of the correlation analyses showed a positive middle-level relationship between motivation belief and science self-efficacy perception variables. Results of the multiple regression analyses also showed that motivation belief and science self-efficacy perception positively predicted science achievement. Students’ motivate and science self-efficacy beliefs explain about 48% of the total variance regarding their science achievement.

Bu araştırmanın amacı yedinci sınıf öğrencilerinin motivasyon ve öz yeterlik inançları ile fen bilimleri dersindeki başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu kapsamda çalışmada nicel yöntem içerisinde değerlendirilen ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği” ve “Öz Yeterlik Kaynakları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Elazığ il merkezinde sekiz farklı okulda öğrenim gören 160 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 98’ i (%61,25) kız 62’ si (%38,75)ise erkektir. Çalışma yapılacak öğrencilerin belirlenmesinde uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Öğrenciler araştırmaya gönüllülük esaslı olarak katılmışlardır. Araştırmaya katılan öğrencilerden elde edilen verilerin analizleri, çıkarımsal istatistik yöntemlerinden olan çoklu regresyon ve korelasyon analizi kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin motivasyon ve öz yeterlikleri ile fen bilimlerindeki başarıları arasında pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Motivasyon ve öz yeterlik inanç puanlarının fen bilimleri başarısı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu tespit edilmiştir.  

  • AKTAMIŞ, H., ÖZENOĞLU KİREMİT, H. & KUBİLAY, M. (2016), Öğrencilerin Öz-Yeterlik İnançlarının Fen Başarılarına ve Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 1-10ALKAN, İ. & BAHRİ, N. (2017), Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon ile Fen Başarısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Meta Analiz Çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 865-874.ANTLE, A. N., TANENBAUM, J., BEVANS, A., SEABORN, K., & WANG, S. (2011), Balancing act: Enabling public engagement with sustainability issues through a multi-touch tabletop collaborative game. Human-Computer Interaction – INTERACT 2011, 6947, 194-211.AREEPATTAMANNIL, S., FREEMAN, J. G., & KLINGER, D. A. (2011), Influence of motivation, self-beliefs, and instructional practices on science achievement of adolescents in Canada. Social Psychology of Education, 14(2), 233-259.BANDURA, A. (1997), Self-efficacy: Theexercise of control. New York: Freeman.BONG, M., LEE, S. K., & WOO, Y. (2015), The roles of interest and self-efficacy in the decision to pursue mathematics and science. In K. A. Renninger, M. Nieswandt, & S. Hidi. Interest in mathematics and science learning. (pp. 33 - 48). Washington, DC: American.BORSATO, G., & STOBEL, K. (2013), Academic demands and student achievement: A view from middle school classrooms in Redwood City, CA (1st ed., pp. 1-10). Retrieved from http://gardnercenter.stanford.edu/resources/publications/RCSDSurvey IssueBriefFinal11413.pdf.CAPRARA, G. V., VECCHIONE, M., ALESSANDRI, G., GERBINO, M., & BARBARANELLI, C. (2011), The contribution of personality traits and self-efficacy beliefs to academic achievement: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology, 81, 78–96. http://dx.doi.org/10.1348/2044-8279.002004.CARNEGIE CORPORATION OF NEW YORK, INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY, & COMMISSION ON MATHEMATİCS AND SCİENCE EDUCATION (2009), The opportunity equation: Transforming mathematics and science education for citizenship and the global economy. Retrieved 01 March 2018, from http://carnegie.org/fileadmin/ Media/Publications/PDF/OpportunityEquation.pdf.CHANG, C.-Y., & CHENG, W.-Y. (2008), Science achievement and students’ self‐confidence and interest in science: A Taiwanese representative sample study. International Journal of Science Education, 30(9), 1183-1200.CHOWDHURY, S. M. & SHAHABUDDIN, M. A. (2007), Self-efficacy, motivation and their relationship to academic performance of Bangladesh College Students, College Quarterly, 10(1), 1-9.ÇAYCI, B. (2013), İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öz-Yeterlik İnançları ile Kavram Başarıları Arasındaki İlişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 305-324.DECI, E. L., & RYAN, R. M. (2000), The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268. http://dx.doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01.DECI, E. L., & RYAN, R. M. (2008), Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life’s domains. Canadian Psychology, 49, 14-23.ERGENE, T. (2011), Lise öğrencilerinin sınav kaygısı, çalışma alışkanlıkları, başarı güdüsü ve akademik performans düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Education and Science, 36, 320-330.FETTAHLIOĞLU, P., GÜVEN, E., İNCE, E., ÇIBIK, A. & AYDOĞDU M. (2011), Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının akademik başarı üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12(3), 159-175FIELD, A. (2009), Discovering statics using SPSS. London: SAGE.FRAENKEL, J., WALLEN, N., & HYUN, H.H. (2012), How to design and evaluate research in education (8th ed.). Boston: McGraw Hill.GÖK, G. (2014), The effect of 7E learning cycle instruction on 6th grade students’ conceptual understanding of human body systems, self-regulation, scientific epistemological beliefs, and science process skills. (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara, Turkey.GÜRBÜZ, S. & ŞAHİN, F. (2017), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.İSRAEL, E. (2007), Özdüzenleme eğitimi, fen başarısı ve özyeterlilik. Yayımlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.INSTITUTE OF MEDICINE, NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING, & NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES (2007), Rising above the gathering storm: Energizing and employing America for a brighter economic future. Washington, DC: The National Academies Press.JACK, B. M., LIN, H.-S., & YORE, L. D. (2014), The synergistic effect of affective factors on student learning outcomes. Journal of Research in Science Teaching, 51(8), 1084-1101.KARADENİZ, Ş. BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. AKGÜN, Ö. E. ÇAKMAK, E. K. & DEMİREL, F. (2008), The Turkısh Adaptatıon Study Of Motıvated Strategıes For Learnıng Questıonnaıre (MSLQ) For 12–18 Year Old Chıldren: Results Of Confırmatory Factor Analysıs. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET. 7(4), 108-117.KIRAN, D. (2010), A Study on Sources and Consequences of Elementary Students’ Self-Effıcacy Belıefs in Scıence and Technology Course. (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara, Turkey.KIZILGÜNEŞ, B., TEKKAYA, C., & SUNGUR, S. (2009), Modeling the Relations Among Students’ Epistemological Beliefs, Motivation, Learning Approach, and Achievement, The Journal of Educational Research, 102(4), 243-255.KOMARRAJU, M., & NADLER, D. (2013), Self-efficacy and academic achievement: Why do implicit beliefs, goals, and effort regulation matter? Learning and Individual Differences, 25, 67–72. http://dx.doi.org/ 10.1016/j.lindif.2013.01.005.KRAPP, A., & PRENZEL, M. (2011), Research on interest in science: Theories, methods, and findings. International Journal of Science Education, 33(1), 27–50.KUENZI, J., MATTHEWS, M., & MANGAN, B. (2006), Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education issues and legislative options. Congressional research report. Washington, DC: Congressional Research Service.KUZGUN, Y. (2000), Vocational counseling: Theory, applications. Ankara: Nobel.LENT, R. W., LOPEZ F. G., & BİESCHKE, K. J. (1991), Mathematics self-efficacy: Sources and relation to science-based career choice. Journal of Counseling Psychology, 38, 424-430.LIGHTSEY R., (1999), Albert Bandura and the Exercise of SelfEfficacy, J. Cognit. Psychother., 13(2), 158–166.LIOU, P.-Y. (2014a), Evaluating measurement properties of attitudinal items related to learning science in Taiwan from TIMSS 2007. Journal of Baltic Science Education, 16(3), 856–869.LIOU, P.-Y., & LİU, E. Z.-F. (2015), An analysis of the relationships between Taiwanese eighth and fourth graders′ motivational beliefs and science achievement in TIMSS 2011. Asia Pacific Education Review, 16(3), 433–445.LIOU, P.-Y & JESSİE HO, H-N (2018). Relationships among instructional practices, students’ motivational beliefs and science achievement in Taiwan using hierarchical linear modelling, Research Papers in Education, 33(1), 73-88, DOI: 10.1080/02671522.2016.1236832.MARGOLIS, H & MCCABE, P. (2003), Self-Efficacy: A Key to Improving the Motivation of Struggling Learners. Preventing School Failure. 47(4), 162-169.MARSH H. W., & YEUNG A. S. (1997), Coursework selection: Relations to academic self-concept and achievement. American Educational Research Journal, 34(4), 691-720.MARTIN, M.O., MULLIS, I.V.S., FOY, P., & STANCO, G.M. (2012), TIMSS 2011 international results in science. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) (2013), PİSA uluslararası öğrenci değerlendirme programı: PİSA 2012 Ulusal Ön Raporu. Ankara: Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.MORGAN, G. A., LEECH, N. L., GLOECKNER, G., W., & BARRET, K. C., (2004), Spss for Introductory Statistics: Use and Interpretation. Second Edition. London, Lawrance Erlbaum Associates.MULTON K. D., BROWN S. D. & LENT R. W. (1991), Relation of self-efficacy beliefs to academic outcomes: a meta-analytic investigation, J. Couns. Psychol., 38(1), 30.OLATOYE, R. A. (2009), Students’ test anxiety, motivation for examinations and science achievement in junior secondary schools in Ogun State, Nigeria. International Journal of Psychology and Counselling, 1(10), 194-198.OSBORNE, J., SİMON, S., & COLLINS, S. (2003), Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049-1079.PAJARES, F. (2002), Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. Retrieved April 29, 2018 from http://www.des.emory.edu/mfp/eff.html PINTRICH, P.R. (1999), The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated lear6ning. International Journal of Educational research, 31, 459-470.PINTRICH, P. R., & SCHUNK D. H. (1996), Motivation in education: Theory, research, and applications. Englewood Cliffs, NJ: Merrill/Prentice Hall.PINTRICH, P. R., SMITH, D. A. F., GARCIA, T., & MCKEACHIE, W. J. (1991), A Manual for the use of the motivated strategies for learning (Rep. No. NCRIPTAL-91-B- 004). Michigan: Office of Educational Research and Improvement. http://www.ilo.uva.nl/projecten/Gert/Teaching/VietnamCourseDec2006ResearchMethodology/Pintrich.pdf adresinden 24 Ocak 2018 tarihinde erişilmiştir.ROBBINS S. B., LAUVER K., LE H., DAVIS D., LANGLEY R. & CARLSTROM A., (2004), Do psychosocial and study skill factors predict college outcomes? A meta-analysis, Psychol. Bull., 130(2), 261–288.SANDRA, D. (2002), Mathematics and science achievement: Effects of motivation, interest and academic engagement. Journal of Educational Research, 95(6), 323-332.SCHUNK, D. H. (1990), Goal setting and self-efficacy during self-regulated learning. Educational Psychologist, 25(1), 71-86. http://dx.doi.org/10.1207/s15326985ep2501_6.SCHUNK, D. (1995), Inherent details of self-regulated learning include student perceptions. Educational Psychologist, 30, 213–216.SCHUNK, D. H., & PAJARES, F. (2002), The development of academic self-efficacy. In A. Wigfield & J. S. Eccles (Eds.), Development of achievement motivation, (pp. 15-31). San Diego, CA: Academic Press.SEÇER, İ. (2015), SPSS ve Lisrel ile pratik veri analizi: Analiz ve raporlaştırma. Ankara: AnıSIMPKINS, S. D., DAVIS-KEAN, P. E., ECCLES, J. S., & SIMPKINS-CHAPUT, S. (2006), Math and science motivation: A longitudinal examination of the links between choices and beliefs. Developmental Psychology, 42, 70-83.ŞENAL, A. (2010), The contribution of chemistry self-efficacy and goal orientations to eleventh grade students’ chemistry achievement. (Unpublished master’s thesis), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.ŞİŞMAN, M., ACAT, M. B., AYPAY, A., & KARADAĞ, E. (2011), TIMSS 2007 ulusal matematik ve fen raporu: 8. sınıflar. Ankara: Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.TABACHNICK, B. G., & FIDELL, L. S. (2007), Using multivariate statistic. Boston, MA: Pearson Education, Inc.TAMIM, R., BERNARD, R., BOROKHOVSKI, E., ABRAMI, P., & SCHMID, R. (2011), What forty years of research says about the impact of technology on learning: A second-order meta-analysis and validation study. Review of Educational Research, 81, 4–28.UĞRAŞ, M. (2018), Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnanç, Üst Bilişsel Farkındalık ve Fen Öz Yeterlik Algısının Fen Bilimleri Başarısına Etkisinin İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(24), 17-32. doi: 10.29329/mjer.2018.147.2WANG, Y-L., LIANG, J-C & TSAI, C-C (2018), Cross-cultural comparisons of university students’ science learning self-efficacy: structural relationships among factors within science learning self-efficacy, International Journal of Science Education, 40(6), 579-594, DOI: 10.1080/09500693.2017.1315780WANG, C-J & LIOU, P-Y. (2017), Students’ motivational beliefs in science learning, school motivational contexts, and science achievement in Taiwan, International Journal of Science Education, 39(7), 898-917, DOI: 10.1080/09500693.2017.1310410.WANG, M. M., WU, K., & HUANG, T. I. (2007), A study on the factors affecting biological concept learning of junior high school students. International Journal of Science Education, 29(4), 453-464. http://dx.doi.org/10.1080/09500690601073152.WIGFIELD, A., & ECCLES, J. S. (2000), Expectancy–value theory of achievement motivation. Contemporary educational psychology, 25(1), 68-81.YEŞİLYURT, E. (2011), Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 71-100.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6921-0178
Yazar: Mustafa UĞRAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2018

Bibtex @araştırma makalesi { busbed453792, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {495 - 508}, doi = {10.29029/busbed.453792}, title = {YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON İLE ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Uğraş, Mustafa} }
APA Uğraş, M . (2018). YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON İLE ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (16) , 495-508 . DOI: 10.29029/busbed.453792
MLA Uğraş, M . "YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON İLE ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 495-508 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/39173/453792>
Chicago Uğraş, M . "YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON İLE ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 495-508
RIS TY - JOUR T1 - YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON İLE ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ AU - Mustafa Uğraş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.453792 DO - 10.29029/busbed.453792 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 495 EP - 508 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.453792 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.453792 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON İLE ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ %A Mustafa Uğraş %T YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON İLE ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 16 %R doi: 10.29029/busbed.453792 %U 10.29029/busbed.453792
ISNAD Uğraş, Mustafa . "YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON İLE ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (Ekim 2018): 495-508 . https://doi.org/10.29029/busbed.453792
AMA Uğraş M . YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON İLE ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(16): 495-508.
Vancouver Uğraş M . YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON İLE ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(16): 495-508.
IEEE M. Uğraş , "YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON İLE ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 16, ss. 495-508, Eki. 2018, doi:10.29029/busbed.453792