Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 17, Sayfalar 37 - 50 2019-04-23

İKİNCİ EKRAN UYGULAMALARININ TV’DEKİ ÜRÜN YERLEŞTİRMELER YOLUYLA SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR BAKIŞ
A CONCEPTUAL VIEW OF THE EFFECT OF SECOND SCREEN APPLICATIONS ON PURCHASING BEHAVIOR THROUGH PRODUCT PLACEMENT ON TV

Hüseyin Sabri KURTULDU [1] , Derya ALTINTAŞ [2]


Günümüz tüketicileri piyasada üretilen ürün miktarının ve çeşitliliğinin oldukça yüksek olması ve rekabetin hızla artmasıyla beraber mal ile hizmetlere daha hızlı bir şekilde ulaşma ihtiyacı duymaya başlamışlardır. Dolayısıyla hızlı bir şekilde tüketiciye sunulan ürünlerin farkına varılması ve satın alma niyetinin oluşturulup tüketicilerin satın alma davranışına yönlendirilmesinin de aynı hızla gerçekleştirilebilmesi teknolojideki değişimi takip eden güncel pazarlama uygulamalarıyla mümkün olabilecektir. Ayrıca bu hızlı tüketim sürecinde çoğu zaman gerçek yaşamla ilişkilendirdiğimiz TV'deki programlar dünyaya bakış açımızı etkilemekte, düşüncelerimizi, yaşam tarzımızı şekillendirmekte ve dolayısıyla satın alma davranışlarımızı etkilemektedir. Tüketiciler, bu programlardaki karakterler gibi görünebilmek veya yaşayabilmek için neleri, nerelerden, nasıl satın alacaklarına ve bu ürünleri ne amaçla, kimlerle tüketeceklerine karar vermeye çalışmaktadırlar. Bu noktada ünlülerin programlar içinde ve hatta dışındaki hayatlarında sponsorlarla desteklendikleri böylece markalar için hem birer aracı görevi üstlendikleri hem de tüketicilerin satın alma davranışını etkiledikleri söylenebilir. Bu doğrultuda çalışmada, TV’deki ürün yerleştirmeler sayesinde oluştuğu düşünülen satın alma niyetlerinin ikinci ekran uygulamalarıyla kullanıcıların satın alma davranışına dönüştürülebilmesi kavramsal olarak incelenmiştir.

Today's consumers begin to need to reach the goods and services more quickly, as the quantity and diversity of the products which produced in the market are very high and competition is increasing rapidly. Therefore, it will be possible to realize the products offered to the consumer in a fast way and to make the purchase intention to be directed to the purchasing behavior of consumers at the same speed with the current marketing applications following the change in technology. Moreover, in this fast-paced consumption process, TV programs that we often associate with real life affect our view of the world, shape our minds, our lifestyle, and thus affect our buying behavior. Consumers try to decide what to buy, how to buy, where to buy and consume these products with whom in order to live like the TV characters that they follow. At this point, it can be said that the celebrities are sponsored by their sponsors in their programs and even outside their lives, so that they can act as both agents and influence consumers' purchasing behavior. In this line of work, conceptualization of buying intentions, which are thought to be made possible by product placement in TV, can be turned into purchasing behavior by second screen applications.

  • ALTINTAŞ, Derya (2009),“Pazarlama İletişiminde Ürün Yerleştirmenin Hatırlatıcı Etkisi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.ALTUNA, K. Oylum ve Arslan, F. Müge (2014), “Popüler Türk Dizilerindeki Başrol Erkek Oyuncuların Marka Denkliği Boyutlarının Karşılaştırılması Ve Tüketicinin Satın Alma Niyetine Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi İİB Dergisi, C.1, ss.187-213.D'ASTOUS, Alain ve Chartier, Francis (2000), "A Study of Factors Affecting Consumer Evaluations and Memory of Product Placements in Movies", Journal of Current Issues & Research in Advertising, C.22, Sy.2, ss.31-40.ERDEM, Tahir (2017), "Yeni Dünya Düzeni, Elektronik Ticaret ve Vergi.", Mali Çözüm Dergisi, C.27, ss. 13-41.ERDEMİR, Ayşe, Simin (2016), “Integrating Second Screen and Moments of Inspiration: Impact of Socialization and Patronage on Purchase Decision.” Journal of Business and Behavioral Sciences, C.28, Sy.1, ss.13-31ERICSSON, Isa (2013), The Second Screen. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:678931/FULLTEXT01.pdf. Erişim Tarihi: 15.02.2018.ESEN, M. Fevzi ve Türkay Bahar (2017), "Turizm Endüstrilerinde Büyük Veri Kullanımı", Journal of Tourism and Gastronomy Studies, C.92, ss. 92-115.GÜRER Varlı, Saadet, Zeynep ve Gürer, Mert (2017), “Televizyonda Tasarlanan Hayatlar Ekseninde Gösterişçi Tüketimin Sunumu: Cesur Ve Güzel Dizisi Örneği”, Journal of International Social Research, C.10, Sy.51, ss.1164-1173.IAB Türkiye İkinci Ekran Raporu (2017), https://www.iabturkiye.org/UploadFiles/Reports/iab-ikinciekran3112017172624.pdf. Erişim Tarihi: 10.02.2018.JENSEN, A. Jonathan, Walsh, Patrick, Cobbs, Joe ve Turner, A. Brain (2015), “The Effects Of Second Screen Use On Sponsor Brand Awareness: A Dual Coding Theory Perspective.” Journal of Consumer Marketing, C.32, Sy.2, ss.71-84.KARA, Merve (2014), https://webrazzi.com/2014/12/16/thetake-film-taniyan-mobil-ticaret/. Erişim Tarihi: 28.02.2018.KARABOĞA, Tahir (2007), “Bir Kitle İletişimsizlik Aracı Olarak Televizyon” http://www.ilefarsiv.com/id/yazi_4.htm. Erişim Tarihi: 23.02.2018.KARRH, James A. (1998), “Brand Placement: A Review”, Journal of Current Issues & Research in Advertising, C.20, Sy.2, ss. 31-49.LASI, Heiner, Kemper, Hans-Georg, Fettke, Peter, Feld, Thomas ve Hoffmann, Michael (2014), “Industry 4.0”, Business & Information Systems Engineering, C.6, Sy.4, ss. 239-242.LOWREY Annie (2014), https://www.nytimes.com/2014/05/05/business/media/advertisers-seek-a-second-screen-connection-with-viewers.html. Erişim Tarihi: 13.09.2017.ÖZDEL, Gizem (2018), “Yeni Reklam Ortamı Olarak Vlog’larda Ürün Tanıtımı Ve Anlam Üretimi.” Yeni Medya Elektronik Dergisi, C.2, Sy.1, ss.1-15.RTÜK Faaliyet Raporu (2017), https://www.rtuk.gov.tr/faaliyet-raporlari/3696/890/yillik-faaliyet-raporlari.html. Erişim Tarihi: 15.02.2018.RUSSELL, Cristel Antonia ve Belch, Michael (2005), "A Managerial Investigation into The Product Placement Industry", Journal of Advertising Research, C.45, Sy.1, ss.73-92.SCHNEIDER, Lars-Peter, Systems, Bae, ve Cornwell, T. Bettina (2005), "Cashing in on Crashes via Brand Placement in Computer Games: The Effects Of Experience And Flow On Memory", International Journal of Advertising, C.24, Sy.3, ss.321-343.SCHULTZ, Don ve Block, Martin (2012), “Rethinking Brand Loyalty in an Age of Interactivity”, The IUP Journal of Brand Management, C.9, Sy.3, ss.21-39. SEGIJN, Claire. M. (2016), “Second Screen Advertising: A Typology of Multiscreening. In Advertising in New Formats and Media: Current Research and Implications for Marketers”, Emerald Group Publishing Limited, ss.77-96.SMIT, Edith, van Reijmersdal, Eva ve Neijens, Peter (2009), "Today’s Practice of Brand Placement and The Industry Behind It", International Journal of Advertising, C.28, Sy.5, ss.761-782.TORLAK, Ömer (2010), “Tüketim Ve Değerler: Gündelik Hayatta Tüketime Yön Veren Değerlerdeki Değişim”, İstanbul Ticaret Odası Yayınları No.32, ss.47-65TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması(2004-2018) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028. Erişim Tarihi: 17.09.2018.WILSON, Sherryl (2016), “In The Living Room: Second Screens and TV Audiences”, Television & New Media, C.17, Sy.2, ss.174-191.YAZICI, Fikret (2017), “Türkiye’de Ürün Yerleştirme Uygulaması: Reklam Ajansları Üzerine Bir İnceleme”, Humanities Sciences (NWSAHS), C.12, Sy.2, ss.65-75.ZÚÑİGA, Homero Gil de ve Liu, James H (2017), “Second Screening Politics in The Social Media Sphere: Advancing Research on Dual Screen Use in Political Communication with Evidence from 20. Countries”, Journal of Broadcasting & Electronic Media, C.61, Sy.2, ss.193-219.https://movym.soft112.com/. Erişim Tarihi: 28.01.2018.http://www.thebrandage.com/dimes-besiktas-kahvalticilar-sokagi. Erişim Tarihi: 14.02.2018.https://www.slideshare.net/kogital/dijital-trkiye-2016-trkiye-dijital-pazar-statistikleri. Erişim Tarihi: 17.02.2018http://www.connectedvivaki.com/category/guncel-istatistikler/. Erişim Tarihi: 20.02.2018
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8517-893X
Yazar: Hüseyin Sabri KURTULDU
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1965-236X
Yazar: Derya ALTINTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: TRABZON ÜNİVERSİTESİ, VAKFIKEBİR MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { busbed482052, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {37 - 50}, doi = {10.29029/busbed.482052}, title = {İKİNCİ EKRAN UYGULAMALARININ TV’DEKİ ÜRÜN YERLEŞTİRMELER YOLUYLA SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Kurtuldu, Hüseyin Sabri and Altıntaş, Derya} }
APA Kurtuldu, H , Altıntaş, D . (2019). İKİNCİ EKRAN UYGULAMALARININ TV’DEKİ ÜRÜN YERLEŞTİRMELER YOLUYLA SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR BAKIŞ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (17) , 37-50 . DOI: 10.29029/busbed.482052
MLA Kurtuldu, H , Altıntaş, D . "İKİNCİ EKRAN UYGULAMALARININ TV’DEKİ ÜRÜN YERLEŞTİRMELER YOLUYLA SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR BAKIŞ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 37-50 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/44814/482052>
Chicago Kurtuldu, H , Altıntaş, D . "İKİNCİ EKRAN UYGULAMALARININ TV’DEKİ ÜRÜN YERLEŞTİRMELER YOLUYLA SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR BAKIŞ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 37-50
RIS TY - JOUR T1 - İKİNCİ EKRAN UYGULAMALARININ TV’DEKİ ÜRÜN YERLEŞTİRMELER YOLUYLA SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR BAKIŞ AU - Hüseyin Sabri Kurtuldu , Derya Altıntaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29029/busbed.482052 DO - 10.29029/busbed.482052 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 50 VL - 9 IS - 17 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.482052 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.482052 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İKİNCİ EKRAN UYGULAMALARININ TV’DEKİ ÜRÜN YERLEŞTİRMELER YOLUYLA SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR BAKIŞ %A Hüseyin Sabri Kurtuldu , Derya Altıntaş %T İKİNCİ EKRAN UYGULAMALARININ TV’DEKİ ÜRÜN YERLEŞTİRMELER YOLUYLA SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR BAKIŞ %D 2019 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 9 %N 17 %R doi: 10.29029/busbed.482052 %U 10.29029/busbed.482052
ISNAD Kurtuldu, Hüseyin Sabri , Altıntaş, Derya . "İKİNCİ EKRAN UYGULAMALARININ TV’DEKİ ÜRÜN YERLEŞTİRMELER YOLUYLA SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR BAKIŞ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 17 (Nisan 2019): 37-50 . https://doi.org/10.29029/busbed.482052
AMA Kurtuldu H , Altıntaş D . İKİNCİ EKRAN UYGULAMALARININ TV’DEKİ ÜRÜN YERLEŞTİRMELER YOLUYLA SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR BAKIŞ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(17): 37-50.
Vancouver Kurtuldu H , Altıntaş D . İKİNCİ EKRAN UYGULAMALARININ TV’DEKİ ÜRÜN YERLEŞTİRMELER YOLUYLA SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR BAKIŞ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(17): 37-50.
IEEE H. Kurtuldu ve D. Altıntaş , "İKİNCİ EKRAN UYGULAMALARININ TV’DEKİ ÜRÜN YERLEŞTİRMELER YOLUYLA SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR BAKIŞ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, sayı. 17, ss. 37-50, Nis. 2019, doi:10.29029/busbed.482052