Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 18, Sayfalar 949 - 974 2019-10-21

THE EFFECTS OF CURRENT FINANCIAL APPLICATIONS ON CONSUMER PERCEPTIONS: A RESEARCH ON THE CONSTRUCTION SECTOR
GÜNCEL FİNANSAL UYGULAMALARIN TÜKETİCİ ALGILARINA ETKİLERİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yusuf TEPELİ [1] , Mertcan TAŞÇIOĞLU [2]


Changes in today's economic conditions have led companies to different financial practices and in some cases to obligations. Especially economic fluctuations and changes in exchange rates affect the business world in a negative way. In this context, the concepts of concordat and fight against inflation, which are frequently heard today, have started to attract both companies and consumers. Specifically in the construction sector, the number of companies declaring concordat is quite high compared to other sectors. In this study, the effects of the construction companies' fully fledged fight against inflation, concordat declaration and delivery status of the houses preferences, on the attitude of consumers towards the company, in respect to trust and perceived financial risk of consumers are examined. One of the most interesting results of the study is that if a construction company that declares a concordat, does not participate in the fully fledged fight against inflation program, whether the company delivers their homes immediately or not have no significant effect on the consumer's perception of the financial risk. 

Günümüzün ekonomik koşullarındaki değişiklikler, şirketleri farklı finansal uygulamalara ve bazı durumlarda da zorunluluklara yöneltmiştir. Özellikle ekonomik dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler iş dünyasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağlamda günümüzde sıklıkla duyulan konkordato ve enflasyonla mücadele kavramları hem şirketler hem de tüketiciler tarafından ilgi çekmeye başlamıştır. Özellikle inşaat sektöründe diğer sektörlere oranla konkordato ilan eden şirket sayısı oldukça fazladır. Bu çalışmada inşaat sektöründeki şirketlerin enflasyonla topyekûn mücadeleye katılım, konkordato ilanı ve evlerin teslim durumu konularındaki tercihlerinin tüketicilerin şirkete karşı tutum, güven ve algıladıkları finansal risk üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmanın en ilgi çeken sonuçlarından birisi konkordato ilan eden bir inşaat şirketi, eğer enflasyonla topyekûn mücadele programına katılmıyorsa bu şirketin evlerini hemen teslim edip etmemesinin tüketicilerin finansal risk algısı üzerinde önemli bir etkisinin olmamasıdır.

Enflasyonla Topyekûn Mücadele, Konkordato, Finansal Risk, Tüketici Davranışı
 • AJZEN, Icek and FISHBEIN, Martin (1977), “Attitude-Behavior Relations: A Theoretical Analysis And Review Of Empirical Research”, Psychological Bulletin, 84(5), 888-918.
 • AKTURAN, Ulun (2007), “Tüketicilerin Perakendeci Mağazalarda Müşteri Olma Davranışına İlişkin Kavramsal Bir Model Önerisi”, Öneri Dergisi, 7(28),189-197.
 • ALPER, Ali Eren (2017). “İnşaat Sektörünün Ekonomik Büyümedeki Rolü: Türkiye Örneği”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 239-247.
 • BAILEY, Ainsworth Anthony. (2005), “Non-Fulfillment Of Promotional Deals: The İmpact Of Gender And Company Reputation On Consumers’ Perceptions And Attitudes”, Journal of Retailing and Consumer Services, 12(4), 285-295.
 • BAYRAK, Selami (2018). “İnsana Yakışır İş Kavramı Bakımından Türkiye’de İnşaat Sektörünün Genel Görünümü”, Çalışma ve Toplum, 58(3), 1531-1554.
 • ÇAKMAK, Umut ve GÖKÇE, Atilla (2018). “Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Kamu Sektörü Açığı Arasındaki Dinamik İlişkiler ve Makro-Ekonomik Yansımaları (1975-2016)”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 73-89.
 • DAMODARAN, Aswath (2002). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • DABHOLKAR, Pratibha. A. (1994) “Incorporating Choice into an Attitudinal Framework: Analyzing Models of Mental Comparison Process”, Journal of Consumer Research, 21(1), 100–118.
 • DELVECCHIO, Devon and DANIEL C. Smith (2005), “Brand-Extension Price Premiums: The Effects of Perceived Fit and Extension Product Category Risk”, Journal of the Academy of Marketing Science, 33(2), 184-196.
 • DEMİR, Mehmet Özer (2011). “Risk Algısının Marka Sadakatine Etkisi: Cep Telefonları Kategorisinde Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış, 11(2), 267-276.
 • DOĞUKANLI, Hatice ve ERGÜN, Bahadır (2015). “Bist’te Sürü Davranışı: Hwang ve Salmon Yöntemi ile Bir Araştırma”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 52(603), 7-24.
 • Emlak Kulisi (2019), https://emlakkulisi.com/guncel/enflasyonla-mucadele-programi/1717789, Erişim Tarihi: 09.01.2019.
 • Enflasyonla Mücadele, (2018a), https://enflasyonlamucadele.org.tr/enflasyonla-topyekun-mucadele/, Erişim Tarihi: 20.11.2018.
 • Enflasyonla Mücadele, (2018b), https://enflasyonlamucadele.org.tr/2500-firmadan-tam-destek/, Erişim Tarihi: 20.11.2018.
 • FEDDERKE, Johannes W. and BOGETIC, Zeljko. (2009). “Infrastructure and Growth in South Africa: Direct and Indirect Productivity Impacts of 19 İnfrastructure Measures”, World Development, 37(9), 1522-1539.
 • FOLKES, Valerie S., and KAMINS, Michael, A. (1999) “Effects of Information About Firms’ Ethical and Unethical Actions on Consumers’ Attitudes”, Journal of Consumer Psychology, 8(3), 243-259. FORNELL, Claes and LARCKER, David, F. (1981), “Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error” Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 • GARBARINO, Ellen and JOHNSON, Mark, S. (1999), “The Different Roles Of Satisfaction, Trust, And Commitment İn Customer Relationships”, Journal of Marketing, 63(2), 70-87.
 • GREMLER, Dwayne D. (1995), “The Effect of Satisfaction, Switching Costs, and Interpersonal Bonds on Service Loyalty”, Unpublished Doctoral Dissertation, Marketing Department, Arizona State University.
 • GUPTA, Shruti and PIRSCH, Julie (2006), “The Company-Cause-Customer Fit Decision in Cause-Related Marketing”, Journal of Consumer Marketing, 23(6), 314-326.
 • GÜVEN AYVAZ, Emine, Türkan ve AYVAZ, Yusuf, Yüksel (2018). “Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1990-2017 Dönemi Türkiye Örneği”, International Journal of Human Sciences, 15(2), 766-778.
 • HA, Hong-Youl and PERKS, Helen (2005), “Effects of Consumer Perceptions of Brand Experience on the Web: Brand Familiarity, Satisfaction and Brand Trust”, Journal of Consumer Behaviour: An International Research Review, 4(6), 438-452.
 • HAIR, Joseph F., BLACK W. C., BABIN, B. J. and ANDERSON, R. E. (2010), Multivariate Data Analysis, Seventh Edition. Upper Saddie River, NJ: Prentice Hall.
 • HARRIS, Lloyd C. and GOODE, Mark M.H. (2004), “The Four Levels of Loyalty and the Pivotal Role of Trust: A Study of Online Service Dynamics,” Journal of Retailing, 80(2), 139-158.
 • HESS, Jeffery S. (1995), “Construction and Assessment of a Scale to Measure Consumer Trust,” in AMA Winters Educators’ Proceedings, Barbara Stern & George M. Zinkhan, eds. Chicago, IL: American Marketing Association, 20-26.
 • Hürriyet, (2019), http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/konut-satis-rakamlari-aciklandi-41246320, Erişim Tarihi: 27.06.2019.
 • İcra İflas Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf, Erişim Tarihi: 21.11.2018.
 • İflas Erteleme, (2018), http://www.iflaserteleme.com/iyilestirme-projesi-nedir/, Erişim Tarihi: 21.11.2018.
 • İnşaat Noktası, (2019), http://www.insaatnoktasi.com/HABER/68616/TURKIYE-IMSADDAN-ENFLASYONLA-MUCA.aspx, Erişim Tarihi: 09.01.2019.
 • Kamupersoneli, (2018). https://www.kamupersoneli.net/bankalar-ve-krediler/kredi-faiz-oranlarina-yuzde-10-indirim-nasil-yapilacak-h53173.html, Erişim Tarihi: 20.11.2018.
 • KELEŞ, Dursun (2017). “Borca Batık İşletmelerin İflasının Ertelenmesinde İyileştirme Projesinin Önemi: Muhasebe Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 10(2), 185-208.
 • KILIÇ, Ramazan ve DEMİRBAŞ, Erkan (2012). “Türkiye’de Kamu İnşaat Harcamalarının Belirleyicileri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 84-97.
 • LANTIERI, Tara and CHIAGOURIS, Larry (2009), “Brand Trust in an Age Without Trust: Expert Opinions”, Journal of Consumer Marketing, 26(2), 78-86.
 • MATHWICK, Charla and RIGDON, Edward (2004), “Play, Flow, and the Online Search Experience,” Journal of Consumer Research, 31, 324-332.
 • MITCHELL, Aandrew A., & OLSON, Jerry, C. (1981), “Are Product Attribute Beliefs the Only Mediator of Advertising Effects on Brand Attitude?”, Journal of Marketing Research, 18(3), 318-332.
 • OKKA, Osman (2009). Analitik Finansal Yönetim Teori ve Problemler, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • ORTH, Ulrich, R., & GREEN, Mark T. (2009), “Consumer Loyalty to Family Versus Non-Family Business: The Roles of Store Image, Trust and Satisfaction”, Journal of Retailing and Consumer Services, 16(4), 248-259.
 • ÖZOĞLU, Buket ve BÜLBÜL, Hasan (2013). “Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Risk Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3), 131-139.
 • RIFON, Nora, J., LAROSE, Robert and CHOI, Sejung Marina (2005), “Your Privacy is Sealed: Effects of Web Privacy Seals on Trust and Personal Disclosures”, Journal of Consumer Affairs, 39(2), 339-362.
 • Sabah Gazetesi, (2019), https://www.sabah.com.tr/egeli/2018/10/15/izmir-insaat-sektoru-gelecekten-umutlu, Erişim Tarihi: 08.01.2019.
 • TAŞÇIOĞLU, Mertcan ve YENER, Dursun (2019), “Materialism Domains and Perceived Risk Effects on Consumer Boycott Effectiveness”, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 355-369.
 • TEPELİ, Yusuf (2018). “Yönetim Muhasebesi Açısından Sistematik Risk İle Mali Oranlar Arasındaki İlişkinin Analizi ve Halka Açık Olmayan Şirketlerde Sistematik Riskin Tahmin Edilmesi: Turizm Sektörü’nde Bir Araştırma”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi, Muğla.
 • YAVUZ, Mustafa (2018). “Son Düzenlemeler Işığında Mahkemelerce Verilen Konkordato Mühletinin Alacaklılar ve Borçlu Bakımından Sonuçları”, Mali Çözüm, 28, 159-168.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0413-4869
Yazar: Yusuf TEPELİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4024-2453
Yazar: Mertcan TAŞÇIOĞLU
Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { busbed585583, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {949 - 974}, doi = {10.29029/busbed.585583}, title = {GÜNCEL FİNANSAL UYGULAMALARIN TÜKETİCİ ALGILARINA ETKİLERİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Tepeli, Yusuf and Taşçıoğlu, Mertcan} }
APA Tepeli, Y , Taşçıoğlu, M . (2019). GÜNCEL FİNANSAL UYGULAMALARIN TÜKETİCİ ALGILARINA ETKİLERİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (18) , 949-974 . DOI: 10.29029/busbed.585583
MLA Tepeli, Y , Taşçıoğlu, M . "GÜNCEL FİNANSAL UYGULAMALARIN TÜKETİCİ ALGILARINA ETKİLERİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 949-974 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/49585/585583>
Chicago Tepeli, Y , Taşçıoğlu, M . "GÜNCEL FİNANSAL UYGULAMALARIN TÜKETİCİ ALGILARINA ETKİLERİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 949-974
RIS TY - JOUR T1 - GÜNCEL FİNANSAL UYGULAMALARIN TÜKETİCİ ALGILARINA ETKİLERİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Yusuf Tepeli , Mertcan Taşçıoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29029/busbed.585583 DO - 10.29029/busbed.585583 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 949 EP - 974 VL - 9 IS - 18 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.585583 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.585583 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi GÜNCEL FİNANSAL UYGULAMALARIN TÜKETİCİ ALGILARINA ETKİLERİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Yusuf Tepeli , Mertcan Taşçıoğlu %T GÜNCEL FİNANSAL UYGULAMALARIN TÜKETİCİ ALGILARINA ETKİLERİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 9 %N 18 %R doi: 10.29029/busbed.585583 %U 10.29029/busbed.585583
ISNAD Tepeli, Yusuf , Taşçıoğlu, Mertcan . "GÜNCEL FİNANSAL UYGULAMALARIN TÜKETİCİ ALGILARINA ETKİLERİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 18 (Ekim 2019): 949-974 . https://doi.org/10.29029/busbed.585583
AMA Tepeli Y , Taşçıoğlu M . GÜNCEL FİNANSAL UYGULAMALARIN TÜKETİCİ ALGILARINA ETKİLERİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(18): 949-974.
Vancouver Tepeli Y , Taşçıoğlu M . GÜNCEL FİNANSAL UYGULAMALARIN TÜKETİCİ ALGILARINA ETKİLERİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(18): 949-974.
IEEE Y. Tepeli ve M. Taşçıoğlu , "GÜNCEL FİNANSAL UYGULAMALARIN TÜKETİCİ ALGILARINA ETKİLERİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, sayı. 18, ss. 949-974, Eki. 2019, doi:10.29029/busbed.585583