Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 363 - 390 2019-12-27

EL-MAṬLABUL-EʿLĀ, EL-MAḲṢADU’L-AḲSĀ: KEMĀLPĀŞĀZĀDE’NİN RİSĀLE FĪ ʿİLMİ ĀDĀBİ’L-BAḤS̠’I
AL-MAṬLAB AL-AʿLĀ, AL-MAḲṢAD AL-AḲSĀ: KAMĀLPĀSHĀZĀDA’S RİSĀLA FĪ ʿILM ĀDĀB AL-BAḤS

Necmettin PEHLİVAN [1] , Muhammet ÇELİK [2]


Şemsuddīn Muḥammed b. Eşref es-Semerḳandī (ö.722/1322) tarafından sistemleştirilen ādābu’l-baḥs̠ ve’l-münāẓara isimli tartışma teorisi, es-Semerḳandī sonrasında hem telif eserler hem de bu eserler hakkında yazılan şerḥ, ḥāşiye, taʿlīḳ yazın kültürü ile kendine özgü bir gelenek oluşturmuştur. Böylece bu tartışma teorisi, Aristoteles’in Topika’sına dayanan cedel ile daha ziyade İslâm hukukçuları tarafından kullanılan ḫilāf tartışma teorilerinin yerini almıştır. Ādābu’l-baḥs̠ ve’l-münāẓaranın en özgün ve yetkin eserleri, Osmanlı bilim havzasında ortaya çıkmıştır.  Örneğin Ḥüseyin Şāh Adanavī (ö.1050/1640)’nin Ḥüseyniyye’si, es-Semerḳandī’nin Risāle fī Ādābi’l-baḥs̠’inin yerini almıştır. Saçaḳlızāde Meḥmed Efendī (ö.1145/1732)’nin Taḳrīru’l-ḳavānīn’i ise, şerḥ, ḥāşiye, taʿlīḳ yazın kültürü içinde saklı bir inci gibi duran ādābu’l-baḥs̠ ve’l-münāẓarayı bütün güzelliği ile ortaya çıkarmıştır. Osmanlı bilim havzanın çok yönlü bilginlerinden biri olan Kemālpāşāzāde Şemsüddīn Aḥmed (ö.940/1534), bu geleneğe katkıda bulunmuştur. Bu alanda “hacmi az manası çok, sırf fayda(=nefʿun maḥḍun ḳalīlu’l-ḥacm kes̠īru’l-maʿnā)” olarak nitelediği Risāle fī ʿilmi ādābi’l-baḥs isimli bir eser yazmıştır. Kemālpāşāzāde, İslâm düşüncesinin en netameli tartışmalarının yapıldığı Tehāfüt geleneğine Tehāfüt Ḥāşiyesi ile katılmıştır ve bu eserinde ādābu’l-baḥs̠ ve’l-münāẓarayı uygulamıştır. Bu makalede, yaptığı tartışmalardaki teorik temeli ortaya koyduğu küçük risalesi şekil ve içerik bakımından değerlendirilecek ve tenkitli neşri ile tercümesi sunulacaktır.

Disputation theory in Islamic thought called as ādāb al-baḥs̠ va al-munāẓara was systemized by Shams al-Dīn Muḥamad al-Samarḳandī (d.722/1322).  After al-Samarḳandī, this theory has had a specific tradition in virtue of epistles, commentaries and super-commanteries. For this reason, al-jadal that is based on Aristotle’s Topics and al-ḫilāf that is known as Islamic jurispuridential disputation theory has been succeeded by ādāb al-baḥs̠ va al-munāẓara. The most seminal ādāb works was written in Ottoman milieu. For instance, Ḥusayn Shah Adanavī (d.1050/1640)’s al-Ḥusayniyya prevailed in Ottoman madrasahs instead of al-Samarqandī’s Risāla fī Ādāb al-baḥs̠. Sāçaqlīzāda Muḥamad Afandī (d.1145/1732)’s Taḳrīr al-Ḳavānīn evinced exactly the rules of  ādāb al-baḥs̠ va al-munāẓara discovered by Sāçaqlīzāda’s predecessors. Kamālpāshāzāda Shemsuddīn Aḥmad (d.940/1534) also wrote an epistle named  Risāla fī ādāb al-baḥs̠ on ādāb al-baḥs̠ va al-munāẓara.He described this epistle as pure advantage and concise text. He, moreover, have a super-commentary called as Ḥāşiya al-Tehāfut on Ḫūcazāda Muṣliḥ al-Dīn’s Tehāfut al-Falāsifa. Even just for the reason that he carried out ādāb al-baḥs̠ va al-munāẓara in this work, Risāla fī ādāb al-baḥs̠ has an important role for having a grasp of Kamālpāshāzāda’s Ḥāşiya al-Tehāfut. In this article, Risāla fī ādāb al-baḥs̠ was analysed in terms of its content and manner. Finally, we appended a critical edition of the Arabic text of the epistle with Turkish.

 • ʾAdanavī, Ḥ. P. (2019). el-Ādābu’l-Ḥuseyniyye. tahk. Necmettin Pehlivan ve Muhammet Çelik, (Yayınlanmamış Çalışma), Erişim: http://cv.ankara.edu.tr/kisi.php?id=npehlivan@ankara.edu.tr&deger=1
 • el-ʿAskerī, E. H. (2009). Arab Dilinde ve Kur’ân’da Farklar Sözlüğü (el-Furūḳ fi’l-Luġa). İstanbul İşaret Yayınları.
 • es-Semerḳandī, Ş. ö. (2014). Kistās al-Afkār fī Tahqīq al-Asrār (N. Pehlivan, Trans. F. Necmettin Pehlivan Ed.): Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.
 • es-Semerḳandī, Ş. ö. (2018a). el-Envāru’l-İlāhiyye. tahk. Necmettin Pehlivan, (Yayınlanmamış Çalışma), Erişim: http://cv.ankara.edu.tr/kisi.php?id=npehlivan@ankara.edu.tr&deger=1
 • es-Semerḳandī, Ş. ö. (2018a). ʿIlmu’l-Munāẓara mine’l-Muʿteḳadāt. tahk. Necmettin Pehlivan, (Yayınlanmamış Çalışma), Erişim: http://cv.ankara.edu.tr/kisi.php?id=npehlivan@ankara.edu.tr&deger=1
 • es-Semerḳandī, Ş. ö. (2019b). Risāle fī Ādābi’l-Baḥs̠. tahk. Necmettin Pehlivan, (Yayınlanmamış Çalışma), Erişim: http://cv.ankara.edu.tr/kisi.php?id=npehlivan@ankara.edu.tr&deger=1
 • es-Semerḳandī, Ş. ö. (2018b). Şerḥu Ḳıstāsı’l-Efkār. tahk. Necmettin Pehlivan, (Yayınlanmamış Çalışma), Erişim: http://cv.ankara.edu.tr/kisi.php?id=npehlivan@ankara.edu.tr&deger=1
 • es-Semerḳandī, Ş. ö. (2018c). Şerḥu’l-Fusūl –Mukaddime Kısmı-. tahk. Necmettin Pehlivan, (Yayınlanmamış Çalışma), Erişim: http://cv.ankara.edu.tr/kisi.php?id=npehlivan@ankara.edu.tr&deger=1
 • Güney, A. (2010 ). Kemāluddīn Mesʿūd b. Huseyn eş-Şirvānī'nin Şerḥu Ādābi’s-Semerḳandī Adlı Eserinin tahkiki ve Değerlendirmesi. (Yüksek Lisans), Sakarya Üniversitesi. Kemālpāşāzāde, Ş. A. (2019). Risāle fī ādābi’l-baḥs. (Makalenin Ekindeki Nüsha). Ankara.
 • Özen, Ş. (1999). İlm-i Hilaf Yahut Fukaha Metoduna Göre Cedel Hakkında Klasik Bir Metin: Menşe'ü'n-Nazar. Makâlât(2), 171-198.
 • Paşa, A. C. (1294). Ādāb-ı Sedād. İstanbul: Maṭbaʿa-ı Āmire.
 • Pehlivan, N., Muhammet Çelik. (2018). Zamanı Olsaydı Daha Kısa Yazacaktı: Birgīvī Meḥmed Efendī (Ö. 981/1573)’nin Risāle Fi’l-Ādāb’ı. In M. B. vd. (Ed.), Balıkesirli Bir İslam Alimi İmam Birgivi (Vol. 3, pp. 412-456). Balıkesir: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi.
 • Saçaḳlızāde, M. i. A. B. (2017). Takrîru'l-Kavânîn el-Mütedâvile min İlmi'l-Munâzara (Y. Türker Ed.). Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi.
Birincil Dil tr
Konular Felsefe
Bölüm Mantık
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2151-4644
Yazar: Necmettin PEHLİVAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4664-2300
Yazar: Muhammet ÇELİK
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { busbed589543, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {363 - 390}, doi = {10.29029/busbed.589543}, title = {EL-MAṬLABUL-EʿLĀ, EL-MAḲṢADU’L-AḲSĀ: KEMĀLPĀŞĀZĀDE’NİN RİSĀLE FĪ ʿİLMİ ĀDĀBİ’L-BAḤS̠’I}, key = {cite}, author = {Pehlivan, Necmettin and Çelik, Muhammet} }
APA Pehlivan, N , Çelik, M . (2019). EL-MAṬLABUL-EʿLĀ, EL-MAḲṢADU’L-AḲSĀ: KEMĀLPĀŞĀZĀDE’NİN RİSĀLE FĪ ʿİLMİ ĀDĀBİ’L-BAḤS̠’I . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Özel Sayı , 363-390 . DOI: 10.29029/busbed.589543
MLA Pehlivan, N , Çelik, M . "EL-MAṬLABUL-EʿLĀ, EL-MAḲṢADU’L-AḲSĀ: KEMĀLPĀŞĀZĀDE’NİN RİSĀLE FĪ ʿİLMİ ĀDĀBİ’L-BAḤS̠’I" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 363-390 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/51032/589543>
Chicago Pehlivan, N , Çelik, M . "EL-MAṬLABUL-EʿLĀ, EL-MAḲṢADU’L-AḲSĀ: KEMĀLPĀŞĀZĀDE’NİN RİSĀLE FĪ ʿİLMİ ĀDĀBİ’L-BAḤS̠’I". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 363-390
RIS TY - JOUR T1 - EL-MAṬLABUL-EʿLĀ, EL-MAḲṢADU’L-AḲSĀ: KEMĀLPĀŞĀZĀDE’NİN RİSĀLE FĪ ʿİLMİ ĀDĀBİ’L-BAḤS̠’I AU - Necmettin Pehlivan , Muhammet Çelik Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29029/busbed.589543 DO - 10.29029/busbed.589543 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 363 EP - 390 VL - IS - SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.589543 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.589543 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi EL-MAṬLABUL-EʿLĀ, EL-MAḲṢADU’L-AḲSĀ: KEMĀLPĀŞĀZĀDE’NİN RİSĀLE FĪ ʿİLMİ ĀDĀBİ’L-BAḤS̠’I %A Necmettin Pehlivan , Muhammet Çelik %T EL-MAṬLABUL-EʿLĀ, EL-MAḲṢADU’L-AḲSĀ: KEMĀLPĀŞĀZĀDE’NİN RİSĀLE FĪ ʿİLMİ ĀDĀBİ’L-BAḤS̠’I %D 2019 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V %N %R doi: 10.29029/busbed.589543 %U 10.29029/busbed.589543
ISNAD Pehlivan, Necmettin , Çelik, Muhammet . "EL-MAṬLABUL-EʿLĀ, EL-MAḲṢADU’L-AḲSĀ: KEMĀLPĀŞĀZĀDE’NİN RİSĀLE FĪ ʿİLMİ ĀDĀBİ’L-BAḤS̠’I". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / (Aralık 2019): 363-390 . https://doi.org/10.29029/busbed.589543
AMA Pehlivan N , Çelik M . EL-MAṬLABUL-EʿLĀ, EL-MAḲṢADU’L-AḲSĀ: KEMĀLPĀŞĀZĀDE’NİN RİSĀLE FĪ ʿİLMİ ĀDĀBİ’L-BAḤS̠’I. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 363-390.
Vancouver Pehlivan N , Çelik M . EL-MAṬLABUL-EʿLĀ, EL-MAḲṢADU’L-AḲSĀ: KEMĀLPĀŞĀZĀDE’NİN RİSĀLE FĪ ʿİLMİ ĀDĀBİ’L-BAḤS̠’I. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 363-390.
IEEE N. Pehlivan ve M. Çelik , "EL-MAṬLABUL-EʿLĀ, EL-MAḲṢADU’L-AḲSĀ: KEMĀLPĀŞĀZĀDE’NİN RİSĀLE FĪ ʿİLMİ ĀDĀBİ’L-BAḤS̠’I", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss. 363-390, Ara. 2019, doi:10.29029/busbed.589543