Yıl 2020, Cilt , Sayı 19, Sayfalar 235 - 266 2020-04-28

ACCOUNTING SKILLS TRAINING IN HIGH SCHOOLS FROM THE PERSPECTIVE OF ACCOUNTING PROFESSIONALS
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAKIŞ AÇILARIYLA LİSELERDE MUHASEBE BECERİ EĞİTİMİ

İsmail Fatih CEYHAN [1] , Ramazan ULUTAN [2]


Applied vocational courses have an important role in preparing students for business life. The application of accounting skills training, which is compulsory in trade vocational high schools, is an application that gives qualifications to candidate of professional accountants in terms of professional development. In the world where information technologies are constantly evolving, skills training is also necessary in order to have a positive contribution to career development by supporting the theoretical education received from the school together with sufficient professional experience. There are some researches on skill training which is evaluated from the perspectives of teachers and students in the literature. The students who will receive skills training will have some expectations from the instructors in the workplace, and the instructors will have some expectations from these students. The purpose of the study is to contribute to the field with conclusions and suggestions for improvement of the quality of skill training in high schools by revealing the opinions of the accounting profession. In this study, it is tried to determine the opinions of accounting professionals who have provided skills training about training process. The questionnaire includes such issues as "personal and professional information", "working environment", "skill training" and "future of trainees". It is concluded that the internship is not as efficient as intended, the students can not meet the expectations of the sector and the present curriculum lacks some vital elements.

Uygulamalı meslek derslerinin öğrencileri iş hayatına hazırlamada önemli bir rolü bulunmaktadır. Ticaret meslek liselerinde zorunlu olarak uygulanan muhasebe alanı beceri eğitimi uygulaması muhasebe meslek mensubu adaylarına mesleki gelişim açısından nitelik kazandıran bir uygulamadır. Bilgi teknolojilerinin sürekli olarak geliştiği dünyamızda yeterli mesleki deneyim ile okuldan alınan teorik eğitimin birbirini destekleyerek kariyer gelişimine pozitif katkıda bulunması bakımından da gereklidir. Alanyazında öğretmenlerin ve öğrencilerin bakış açılarıyla beceri eğitiminin değerlendirildiği pek çok araştırma bulunmaktadır. Beceri eğitimi alacak öğrencilerin işyerindeki eğitmenlerden birtakım beklentileri olduğu gibi, eğitmenlerin de bu öğrencilerden bazı beklentileri olacaktır. Bu araştırmanın amacı; muhasebe meslek mensuplarının liselerde beceri eğitimi uygulaması faaliyetiyle ilgili görüşlerini ortaya çıkararak, beceri eğitiminin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik sonuç ve önerilerle alana katkı sağlamaktır. Bu çalışmada beceri eğitimi vermiş olan muhasebe meslek mensuplarının, bu eğitim süreci ile ilgili görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Anket, “kişisel ve mesleki bilgiler”, “çalışma ortamı”, “beceri eğitimi” ve “stajyerlerin gelecekleri” gibi konuları kapsamaktadır. Sonuç olarak, stajın istenilen verimlilikte olmadığı, öğrencilerin sektörün beklentilerine cevap veremediği, müfredatın eksik kaldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

 • ACAR, Durmuş & TUĞAY, Osman (2007), “Üniversite Sanayi İşbirliği Bağlamında Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin KOBİ’lerde Staj Olanakları: Burdur’da Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(1), ss. 1-12.
 • AKBULUT, Halim, PEKKAYA, Mehmet, & AKSAKALOĞLU, Hakan (2014), “Meslek Mensuplarının Bakış Açısıyla Ticaret Meslek Liselerindeki Muhasebe Eğitimi: Bursa İli Üzerine Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan, ss. 73-92.
 • AKOĞLAN KOZAK, Meryem (2016), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara, Detay Yayıncılık.ALBU, Nadia, St.CALU, Daniela Artemisa & GUSE, Raluca (2016), “The Role of Accounting Internships in Preparing Students' Transition from School to Active Life”, Accounting and Management Information Systems, 15(1), pp. 131-153.
 • ALKAN, Cevat (1996), Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları, Ankara, Gazi Büro Kitapevi.BURNETT, Sharon (2003), “The Future of Accounting Education: A Regional Perspective”, Journal of Education for Business, 78(3), pp. 129-134.
 • ÇAMTOSUN, İsa (2008), Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Sürecindeki Ticaret Meslek Liselerindeki Muhasebe Eğitiminin Meslek Yüksekokullarındaki Muhasebe Eğitimine Etkileri: İstanbul’da Bir Alan Araştırması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • CAPKA, John & Craig, Foltin (2017), “Policy Implications of a Proposed Framework to Improve the Accessibility and Effectiveness of Internships in Accounting”, eJournal of Educational Policy, 2017 Fall, pp. 1-17.
 • ÇAYLAN ÖZER, Didem, AKPINARLI, Verda & DEVECİ Durmuş Ali (2016) “Öğrencilerin Staj Programları İle İşe Alım Süreci”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), ss. 241-264.
 • ÇETİN, Şule (2005), “Öğrenci Stajlarında Yararlanılan Dersler Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Mersin İli Örneği.” Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(2), ss: 153-169.
 • DEBORAH, F. Beard (2007), “Assessment of Internship Experiences and Accounting Core Competencies”, Accounting Education: An International Journal, 16(2), pp. 207-220.
 • DEMİR, Berna (2015), “Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Eğitiminde Stajın Önemi Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), ss. 76-80.
 • DEMİR, Engin & ŞEN, H. Şenay (2009), “Cumhuriyet Dönemleri Mesleki ve Teknik Eğitim Reformları-2” Ege Eğitim Dergisi, 10(2), ss: 39-59.
 • DOĞAN, Hıfzı, ALKAN Cevat & SEZGİN, İlhan (1980), Mesleki ve Teknik Eğitimin Prensipleri, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • EBİED, Hussein (2004), “An Empirical Investigation of the Impact of the Student Accounting Internships on Subsequent Academic Performance: The Case of UAE University”, Journal of Economic and Administrative Sciences, 20(2), pp. 33-44.
 • EROL, Mikail & ERKAN Gülgün (2008), “Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Araştırma.” Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2008(14), ss. 284-301.
 • ERTÜRK, Selahattin (1988), “Son Makalesi Türkiye'de Eğitim Felsefesi Sorunu”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1988(3), ss. 11-16.
 • FAVORIETA E.Y. & YUNIASIH, Rafika (2018) Perception of accounting students and alumni of the influence of internships on skill development, Competition and Cooperation in Economics and Business – Gani et al. (Eds), pp. 27-32.
 • FER, Seval (2000), “Modüler Program Yaklaşımı ve Bir Öneri”, Milli Eğitim Dergisi, 147(3), ss. 21-37.
 • FINDIK, Hakkı & ÖZTÜRK, Erkan (2016), “Türkiye’de Muhasebe Eğitiminin Uluslararası Muhasebe Standartları İle Uyumlaştırılması Sürecinde Karşılaşılan Problemlerin Muhasebe Alt Kültür Değerleri Çerçevesinde Tartışılması”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 9(3), ss. 241-256. https://bariserdem.blob.core.windows.net/files/7fd46674-65b4-4f44-be52-54aeaab04990.pdf. Erişim Tarihi: 11 Ağustos 2019.
 • http://mtegm.gov.tr. Erişim Tarihi: 15 Nisan 2019.
 • http://mtegm.meb.gov.tr/tr/okullar.asp?PAGE=Liste. Erişim Tarihi: 08 Nisan 2019.
 • MAERTZ, Carl P. Jr., STOEBERI, Philipp A., & MARKS, Jill (2014), “Building successful internships: Lessons from the research for interns, schools, and employers”, Career Development International, 19(1), pp. 123‐142.
 • Mesleki Eğitim Kanunu 3308 Sayılı, (1986), Resmi Gazete, 19.06.1986, Sayı:19139.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2006). İşletmelerde meslek eğitimi değerlendirmesi, http://www.meb.gov.tr/earged/earged/Isletmelerde_meslek_egtm_degerlendirilmesi.pdf. Erişim Tarihi: 29 Ağustos 2019.
 • MOGHADDAM, John (2011), “Perceived Effectiveness of Business Internships: Student Expectations, Experiences, and Personality Traits”, International Journal of Management, 28(4), pp.287-303.
 • MOHAIDIN, Nur Jannah, SUPAR, Masniza, IBRAHIM, Mohd Adha & JAAFAR SIDIK, Morni Hayati (2017), SHS Web of Conferences 36, 00010 DOI: 10.1051/shsconf/20173600010, 2016 ICGA.
 • NAYIR, İlknur (2006), Ticaret Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj Eğitiminden Beklentileri ve Staj Eğitimi Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • ÖZKAN, Fatih & AKSOY, Cenk (2015), “Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulaması, Gaziantep İlinde Bir Alan Araştırması”, Bartın İİBF Dergisi, 6(12), ss. 283-305.
 • PERNSTEINER, Aimee J. (2015), “The Value of an Accounting Internship: What Do Accounting Students Really Gain?”, Academy of Educational Leadership Journal, 19(3), ss. 223-233.
 • SAWANİ Yussri, ABDILLAH, Azlin, RAHMAT, Mariam, NOYEM, Josephine Avelind & SIRAT, Zahrah, “Employer's Satisfaction on Accounting Service Performance: A Case of Public University Internship Program”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 224, 15 June 2016, pp. 347-352. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.386
 • SCHERMELLEH-ENGEL, Karin, MOOSBRUGGER, Helfried & MÜLLER, Hans (2003), “Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures”, Methods of Psychological Research Online, 8(2), pp. 23-74.
 • SEZGİN, İlhan (1983), Meslekî eğitimin kapsam ve gelişimi: Türkiye’de meslek eğitimi ve sorunları. Ankara, Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • SWANSON, Scott R. & TOMKOVICK, Chuck (2011), “Perspectives from Marketing Internship Providers”, Marketing Education Review, 21(2), pp. 163-176. DOI: 10.2753/MER1052-8008210206
 • ŞENGEL, Salim (2010), “Sürekli Muhasebe Meslek Eğitiminin Önemi ve Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2010(47), ss. 81-94.
 • TAVŞANCIL, Ezel (2002), Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi, Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • TEKTAŞ, Necla, YAYLA, Ayşe, SARIKAŞ, Ali, POLAT, Zühal, TEKTAŞ, Mehmet & ÖZ CEVİZ, Nuray (2016), “Ön Lisans Öğrencilerinin Staj Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Marmara Üniversitesi Örneği”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(36), ss.310-318.
 • THOMPSON, James H. (2011), “A comparative empirical analysis of characteristics associated with accounting internships”, International Journal of Business, Humanities and Technology, 1(1), pp. 54-68.
 • TÜRMOB, 2017. http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Kurumsal/UyeIstatistikleri/Istatistik.aspx?param=vXvxwCI6ot/IL1WTAAXqyo7+IQzWwx2oUZf0ZFm0Q2QlWpk6Ag2NdApm1y4ZbbJGOTnmeQ3qK7L3dgIK6V1HIQ==
 • URAL, Ayhan & KILIÇ, İbrahim (2013), Bilimsel Araştırma Süreci Ve Spss İle Veri Analizi, Ankara, Detay Yayıncılık.
 • UZUN, Fazlı (2018), Muhasebe Eğitimi ve Ara Eleman İstihdam Sorunu: Meslek Mensubunun Bakış Açısıyla Teknik Lise ve Anadolu Meslek Liseleri Üzerine Bir Değerlendirme, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
 • YAZARKAN, Hakan & YILMAZ, Züleyha (2016), “Muhasebe Stajyerlerinin Staj Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri: TR90 Bölgesinde Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(2), ss. 285-302.
 • YILMAZ, Yunus (2016), “Ticaret Meslek Lisesi Öğrencilerinin İşletmelerdeki Beceri Eğitimi Uygulaması Aracılığıyla İş Bulma Olanaklarının İncelenmesi: Erzurum İlinde Bir Araştırma”, International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(2), ss. 688-703.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4314-7374
Yazar: İsmail Fatih CEYHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1440-6437
Yazar: Ramazan ULUTAN
Kurum: Kumburgaz Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi, İstanbul
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Nisan 2020

Bibtex @araştırma makalesi { busbed644717, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {235 - 266}, doi = {10.29029/busbed.644717}, title = {MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAKIŞ AÇILARIYLA LİSELERDE MUHASEBE BECERİ EĞİTİMİ}, key = {cite}, author = {Ceyhan, İsmail Fatih and Ulutan, Ramazan} }
APA Ceyhan, İ , Ulutan, R . (2020). MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAKIŞ AÇILARIYLA LİSELERDE MUHASEBE BECERİ EĞİTİMİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (19) , 235-266 . DOI: 10.29029/busbed.644717
MLA Ceyhan, İ , Ulutan, R . "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAKIŞ AÇILARIYLA LİSELERDE MUHASEBE BECERİ EĞİTİMİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 235-266 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/53987/644717>
Chicago Ceyhan, İ , Ulutan, R . "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAKIŞ AÇILARIYLA LİSELERDE MUHASEBE BECERİ EĞİTİMİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 235-266
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAKIŞ AÇILARIYLA LİSELERDE MUHASEBE BECERİ EĞİTİMİ AU - İsmail Fatih Ceyhan , Ramazan Ulutan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29029/busbed.644717 DO - 10.29029/busbed.644717 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 266 VL - IS - 19 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.644717 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.644717 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAKIŞ AÇILARIYLA LİSELERDE MUHASEBE BECERİ EĞİTİMİ %A İsmail Fatih Ceyhan , Ramazan Ulutan %T MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAKIŞ AÇILARIYLA LİSELERDE MUHASEBE BECERİ EĞİTİMİ %D 2020 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V %N 19 %R doi: 10.29029/busbed.644717 %U 10.29029/busbed.644717
ISNAD Ceyhan, İsmail Fatih , Ulutan, Ramazan . "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAKIŞ AÇILARIYLA LİSELERDE MUHASEBE BECERİ EĞİTİMİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 19 (Nisan 2020): 235-266 . https://doi.org/10.29029/busbed.644717
AMA Ceyhan İ , Ulutan R . MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAKIŞ AÇILARIYLA LİSELERDE MUHASEBE BECERİ EĞİTİMİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (19): 235-266.
Vancouver Ceyhan İ , Ulutan R . MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAKIŞ AÇILARIYLA LİSELERDE MUHASEBE BECERİ EĞİTİMİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (19): 235-266.
IEEE İ. Ceyhan ve R. Ulutan , "MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAKIŞ AÇILARIYLA LİSELERDE MUHASEBE BECERİ EĞİTİMİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 19, ss. 235-266, Nis. 2020, doi:10.29029/busbed.644717