Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF ETHNOCENTRISM, COUNTRY IMAGE AND INNOVATIVENESS ON THE INTENTION TO PURCHASE A DOMESTIC BRANDED CAR: A STUDY IN THE CONTEXT OF TURKEY'S CAR (TOGG)

Yıl 2020, Sayı: 20, 439 - 466, 23.10.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.731882

Öz

The automotive sector is one of the sectors that affects many sectors in a
country and acts as a locomotive in the economic development of the country.
Due to reasons such as increased interest in foreign branded cars and low
domestic alternatives, foreign dependence in the automotive sector has increased
and it has become very important for countries to produce their own domestic
branded cars. In the 1960s in Turkey, attempts have been made in producing
domestic branded car but mass production has not been started. In 2017 the local
and national car touted as the prototype of Turkey's car was produced by Turkey's
Automobile Enterprise Group and it is presented on December 27, 2019. Some
consumers can see the presented prototypes physically, while others have
followed them through media channels. Therefore, the main purpose of the
research is to determine the opinions of the consumers towards the domestic
branded cars that is presented and to determine whether consumer
innovativeness, consumer ethnocentrism and country of origin image factors have
an impact on the intention to purchase domestic branded cars. The online
questionnaire prepared for this purpose was applied to 584 participants between
11.01.2020 and 04.02.2020. The data obtained were analyzed with SPSS 21 and
AMOS 24 programs and as a result of the analysis, it was determined that
consumer innovativeness and consumer ethnocentrism had positive effects on the
intention to purchase domestic branded cars, while the country of origin image
factor had no significant effect on the intention to purchase domestic branded
cars.

Kaynakça

 • AKTAN, Murat (2013), “Kamuoyunun Yerli Otomobil Projesini Algısı”, Öneri Dergisi, 10(39), 1-9.
 • ALTUNIŞIK, Remzi, Coşkun, Recai, Bayraktaroğlu, Serkan ve Yıldırım, Engin (2010), “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Spss Uygulamalı”, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • ARI, Emin Sertaç ve Madran, Canan (2012), “Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Rolü”, Öneri Dergisi, 9(35), 15-33.
 • AVCU, Nazan (2016), “Türkiye’de Otomotiv Sektöründe Yoğunlaşma ve Büyüme Üzerindeki Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • AYDOĞAN, Sibel (2019), “Tüketici Etnosentrizmi ve Ülke Menşei Etkisinin Yabancı Markalı Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi”, Beykoz Akademi Dergisi, 7(1), 89-122.
 • BARTELS, Jos ve Reindels, Machiel J. (2011), “Consumer Innovativeness and Its Correlates: A Propositional Inventory for Future Research”, Journal of Business Research, 64, 601-609.
 • BAŞKOL, M.Ozan (2011), “Türk Otomotiv Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü (1996-2010)”, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 7(2), 63-78.
 • BATRA, Rajev, Ramaswamy, Venkatram, Akden, Dana, Steenkamp, J.E.M., & Ramachander, S. (2000), “Effects of Brand Local and Nonlocal Origin on Consumer Attitudes in Developing Countries”, Journal of Consumer Psychology, 9(2), 83-95.
 • BEDİR, Atila (1999), “Gelişmiş Otomotiv Sanayilerinde Ana-Yan Sanayi İlişkileri ve Türkiye’de Otomotiv Yan Sanayiinin Geleceği”, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Yayın No : Dpt. 2495.
 • BİLGEN, Ilknur ve Zoghi, Farzaneh Soleimani (2017), “A Research on the Impact of Ewom Source Credibility and Personal Innovativeness on Online Shopping Intention in Turkish Customers”, Journal of Management, Marketing and Logistics, 4(2) 143-151.
 • BOZYİĞİT, Sezen ve Akkan, Erdem (2011), “Tüketici Etnosentrizmi ile Satın Alma Niyeti ve Otoriter Tutumla Yetiştirilme Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Pilot Bir Çalışma”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 98-118.
 • BÜLBÜL, Hasan ve Özoğlu, Buket (2015), “Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Riskin Satın Alma Davranışına Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44, 43-58.
 • CAMGÖZ, S.Metin ve Sürücü Ertem, Pelin (2007), “Should Food Manufacturers Care About Country-of-Origin Effect?”, Journal of Food Products Marketing, 14(1), 87-105.
 • CHEN, L.S. Lien, Wu, Yi-Jing ve Chen, Wei-Chun (2011), “Relationship Between Country of Origin, Brand Experience and Brand Equity: The Moderating Effect of Automobile Country”, First International Technology Management Conference, 638-642.
 • ÇETİNTEMEL, Reha (2019), “Menşe Ülke ve Üretim Ülkesi Farkının Tüketicilerin Satın Alma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • DENİZ, Arzu ve Erciş, Aysel (2016), “The Relationships Between Dimensions of Consumer Innovativeness and Effecting Factors Innovativeness”, KAUJEASF, 7(14), 461-475.
 • DHARMADASA, Pradeep ve Chanaka, Wjıewardena (2017), “Impact of Country of Origin Effect (Coe) on Consumer Purchase Intentions”, International Journal of Business and Management, International Institute of Social and Economic Sciences, 7(1), 74-86.
 • EKOVİTRİN, (2020), “Türkiye’nin Otomobili TOGG”, https://www.ekovitrin.com/images/upload/Ekovitrin_ocak-togg.pdf. Erişim tarihi: 22 Mart 2020.
 • ENGEL, James. F., Blackwell, Roger D. ve Miniard, Paul W. (1995), “Consumer Behavior”, Hindsale: The Dryden Press.
 • ERKUT, Erhan (2017), “Yerli ve Milli Otomobil”, http://erhanerkut.com/wp-content/uploads/2017/11/YerliMilliOto.pdf. Erişim tarihi: 24 Ocak 2020.
 • GHAZALI, M., Othman, M. Said., Yahya, A. Zahurittin ve Ibrahim, M. Sarif (2008), “Products and Country of Origin Effects: The Malaysian Consumers’ Perception”, International Review of Business Research Papers, 4(2), 91-102.
 • GÖRENER, Ali ve Görener, Ömer (2008), “Türk Otomotiv Sektörünün Ülke Ekonomisine Katkıları ve Geleceğe Yönelik Sektörel Beklentiler”, Journal Of Yaşar University, 3(10), 1213-1232.
 • GÜNEŞ, Serkan (2012), “Türk Toplumu ve Otomobil”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 213-230.
 • GÜRBÜZ, Sait ve Şahin, Fatih (2017), “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri”, Ankara. Seçkin Yayıncılık.
 • HAN, C. Min ve Terpstra, Vern (1988), “Country of Origin Effects for Uni-National and Binational Products”, Journal of International Business Studies, 19, 235-255.
 • JOHANSSON, Johny. K., Douglas, Susan. P. ve Nonaka, Ikıjuro (1985), “Assessing the Impact of Country of Origin on Product Evaluations: A New Methodological Perspective”, Journal of Marketing Research, 22(4), 388-396.
 • KLEIN, J. Gabrielle, Ettenson, Richard ve Morris, Marlene. D. (1998), “The Animosity Model of Foreign Product Purchase: An Empirical Test in the People's Republic of China”, Journal of Marketing, 62(1), 89-100.
 • KOÇ, Fatih, Giray, Caner ve Girişken, Yener (2017), “Tüketici Yenilikçiliği ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkide Sisteme Güven ve Algılanan Riskin Düzenleyici Etkisi: Instagram Dükkân Uygulamasına Yönelik Bir Araştırma”, Beykoz Akademi Dergisi, 5(2), 232-252.
 • LEICHT, Thomas, Chtourou, Anis ve Youssef, Kamel Bel (2018), “Consumer Innovativeness and Intentioned Autonomous Car Adoption”, J. High. Technol. Manag. Res., 29, 1-11.
 • MIDGLEY, David F. ve Grahame. R. Dowling (1978), “Innovativeness: The Concept and Its Measurement”, Journal of Consumer Research, 4, 229-242.
 • NART, Sima (2008), “Menşe Ülke Etkisinin Tüketici Algılamaları ve Davranışlarına Yansımaları: İngiltere Pazarında Türk ve Alman Markalarının Karşılaştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 153-177.
 • NECKEL, Aanderson ve Boeing, Ricardo (2017), “Relation Between Consumer Innovativeness Behavior and Purchasing Adoption Process: A Study with Electronics Sold Online”, International Journal of Marketing Studies, 9(3), 64-75.
 • NGUYEN, Tho D., Nguyen, Trang T. M. ve Barrett, Nigel J. (2008), “Consumer Ethnocentrism, Cultural Sensitivity and Intention to Purchase Local Products : Evidence from Vietnam”, Journal of Consumer Behaviour, 7(1), 88-100.
 • OKECHUKU, Chike (1994), “The Importance of Product Country of Origin: A Conjoint Analysis of the United States, Canada, Germany and The Netherlands”, European Journal of Marketing, 28(4), 5-19.
 • ÖZSOMER, Ayşegül ve Çavuşgil, S.Tamer (1991), “Country-of-Origin Effects on Product Evaluations: A Sequel to Bilkey and Nes Review”, American Marketing Association, 2, 269-277.
 • PHUONG, V. Nguyen, Hoang M.P.T. Lee ve Khoa T. Tran (2019), “Effects of Country of Origin, Foreign Product Knowledge and Product Features on Customer Purchase Intention of Imported Powder Milk”, International Journal of Business Innovation and Research, 19(2), 139-161.
 • PİŞKİN, Sercan (2017), “Türkiye Otomotiv Sanayii Rekabet Gücü ve Talep Dinamikleri Perspektifinde 2020 İç Pazar Beklentileri”, TSKB Ekonomik Araştırmalar, Ocak 2017.
 • PLLANA, Donjeta Z. ve Aliu, Hamit (2018), “The Impact of Consumer Ethnocentrism on Purchase Intentions: Case of Kosovo”, International Journal of Scientific and Research Publications, 8(10), 624-632.
 • RANJBAIRAN, Bahram, Barari, Mojtaba ve Zabihzade, Kazem (2011), “Ethnocentrism Among Iranian Consumer with Different Consumption Habits”, International Journal of Marketing Studies, 3(3), 30-41.
 • REINHARDT, Ronny ve Gurtner, Sebastian (2015), “Differences Between Early Adopters of Disruptive and Sustaining Innovations”, Journal of Business Research, 68, 137-145.
 • RENKO, Natasa, Crnjak Karanovic, Biljana ve Matic, Matea (2012), “Influence of Consumer Ethnocentrism on Purchase Intentions: Case of Croatia”, Ekonomska Misao İ Praksa, 2, 529-544.
 • SCHAEFER, Anja (1997), “Consumer Knowledge and Country of Origin Effects”, European Journal of Marketing, 31(1), 56-72.
 • SCHERMELLEH, E.Karin, Moosbrugger, Helfried ve Müller, Hans (2003), “Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures”, Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • SCHOOLER, Robert D. (1965), “Product Bias in The Central American Common Market”, Journal of Marketing Research, 2(4). 394-397.
 • SHIMP, Terence A. ve Sharma, Subhash (1987), “Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE”, Journal of Marketing Research, 24(3), 280-289.
 • SHOHAM, Aviv ve Brencic, M.Makovec (2003), “Consumer Ethnocentrism, Attitudes and Purchase Behaviour: A Israeli Study”, Journal of International Consumer Marketing, 4(15), 67-86.
 • SILILI, E. P. ve Karunaratna, A. C. (2014), “Consumer Ethnocentrism: Tendency of Sri Lankan Youngsters”, Global Journal of Emerging Trends In E-Business, Marketing and Consumer Psychology, 1(1), 1-15.
 • STATISTA, (2016), “Global Automotive Industry: Capacity and Assembly Volume 2015/2022”, https://www.statista.com/statistics/266852/capacity-of-the-global-automobile-production-industry. Erişim tarihi: 13 Şubat 2020.
 • SÜRER, Salih (2017), “Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Tüketicilerin Yerli Marka Otomobil Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM OFİSİ, (2019), “Otomotiv Sektöründe Gündem”, (2019 Özel Sayısı), http://v1.invest.gov.tr/tr-TR/infocenter/publications/Documents/OTOMOTIV.SEKTORUNDE.GUNDEM.pdf. Erişim Tarihi: 10 Nisan 2020.
 • TELLIS, Gerard J. Yin, Eeden ve Bell, Simon (2009), “Global Consumer Innovativeness: Crosscountry Differences and Demographic Commonalities”, Journal of International Marketing, 17(2), 1-22.
 • THAKUR, Rakhi ve Srivastava, Mala (2015), “A Study on the Impact of Consumer Risk Perception and Innovativeness on Online Shopping in India”, International Journal of Retail & Distribution Management, 43(2), 148-166.
 • TOGG, (2019), “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu-Ürün Bülteni”, https://www.togg.com.tr/Dosyalar/Pdf/togg-urun-bulteni.pdf. Erişim tarihi: 20 Şubat 2020.
 • TOMIC MAKSAN, Marina, Kovacic, Damir ve Cerjak, Marija (2019), “The Influence of Consumer Ethnocentrism on Purchase of Domestic Wine: Application of The Extended Theory of Planned Behaviour”, Appetite, 142, 104393.
 • TURANLI, Münevver, Taşpınar Cengiz, Dicle ve Bozkır, Ömer (2012), “Faktör Analizi ile Üniversiteye Giriş Sınavlarındaki Başarı Durumuna Göre İllerin Sıralanması”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 17, 45-68.
 • TYBOUT, Alice M. ve Hauser, John R. A. (1981), “Marketing Audit Using a Conceptual Model of Consumer Behavior: Application and Evaluation”, Journal of Marketing, 45, 82-101.
 • VANDECASTEELE, Bert ve Geuens, Magie (2010), “Motivated Consumer Innovativeness: Concept, Measurement and Validation”, International Journal of Research in Marketing, 27, 308-318.
 • YANG, Kiseol (2010), “The Effects of Technology Self-Efficacy and Innovativeness on Consumer Mobile Data Service Adoption Between American and Korean Consumers”, Journal of International Consumer Marketing, 22,117-127.
 • YELKUR, Rama, Chakrabarty, Subhra ve Soumava, Bandyopadhyay (2006), “Ethnocentrism and Buying Intentions: Does Economic Development Metter?”, Marketing Managment Journal, 16(2), 26-37.
 • YILDIRIM, İ.Esen (2017), “İstatistiksel Araştırma Yöntemleri”, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara.
 • YILDIZ, Aytaç ve Demir, Yunus (2019), “Bulanık Topsis Yöntemiyle Türkiye’nin Yerli Otomobili İçin En Uygun Fabrika Yerinin Seçimi”, BMIJ, 7(4), 1427-1445.
 • YILMAZ, K.Nurgül ve Karakadılar, İ. Sarper (2015), “Türk Otomobil Pazarında Yerli Üretim Ve İthal Araçların Verimliliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), 499-521.
 • YILMAZ, Sinan, Taştan, Kürşat, Ecek, Nurgül ve Çınar Ertuğrul (2017), “Otomotiv Sektörünün Dünyadaki ve Türkiye’deki Değişimi”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(3), 685-695.
 • YUNUS, N.S.N. Muhamad ve Rashid, W.E. Wan (2016), “The Influence of Country-of-Origin on Consumer Purchase Intention: The Mobile Phones Brand From China”, Procedia Economics and Finance, 37, 343-349.
 • ZHANG, Yong (1997), “Country-of-Origin Effect: The Moderating Function of Individual Difference in Information Processing”, International Marketing Review, 14(4): 266-287.

YERLİ MARKALI OTOMOBİL SATIN ALMA NİYETİNDE ETNOSENTRİZM, ÜLKE İMAJI VE YENİLİKÇİLİĞİN ETKİSİ: TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ (TOGG) BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2020, Sayı: 20, 439 - 466, 23.10.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.731882

Öz

Otomotiv sektörü bir ülkedeki birçok sektörü etkileyen ve ekonomik
anlamda ülkenin kalkınması konusunda lokomotif görevi gören sektörlerden
biridir. Gerek yabancı markalı otomobillere olan ilginin artması gerek yerli
alternatiflerinin azlığı gibi nedenlerden dolayı otomotiv sektöründe dışa
bağımlılık artmış ve ülkelerin kendi yerli markalı otomobillerini üretmeleri büyük
önem kazanmıştır. Bu anlayışla Türkiye’de 1960’lı yıllarda yerli markalı
otomobil üretme konusunda girişimler yapılsa da seri üretime geçilememiş ve
2017 yılında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yerli ve milli
otomobil olarak lanse edilen Türkiye’nin Otomobili ismi ile yerli markalı
otomobilin prototipleri üretilerek, tanıtımı 27 Aralık 2019 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Bazı tüketiciler tanıtımı yapılan prototipleri fiziki olarak
görebilirken bazıları ise medya kanalları aracılığı ile takip etmişlerdir. Dolayısı
ile araştırmanın temel amacı tüketicilerin tanıtımı yapılan yerli markalı
otomobile yönelik görüşlerini belirlemek ve bu kapsamda tüketici yenilikçiliği,
tüketici etnosentrizmi ve menşei ülke imajı faktörlerinin yerli markalı otomobil
satın alma niyeti üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla
hazırlanan çevrimiçi anket formu 11.01.2020 ve 04.02.2020 tarihleri aralığında
584 katılımcıya uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21 ve AMOS 24
programları ile analiz edilmiş ve analiz sonucunda tüketici yenilikçiliği ve tüketici
etnosentrizminin yerli markalı otomobil satın alma niyeti üzerinde olumlu etkilerinin olduğu, menşei ülke imajı faktörünün ise yerli markalı otomobil satın
alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • AKTAN, Murat (2013), “Kamuoyunun Yerli Otomobil Projesini Algısı”, Öneri Dergisi, 10(39), 1-9.
 • ALTUNIŞIK, Remzi, Coşkun, Recai, Bayraktaroğlu, Serkan ve Yıldırım, Engin (2010), “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Spss Uygulamalı”, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • ARI, Emin Sertaç ve Madran, Canan (2012), “Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Rolü”, Öneri Dergisi, 9(35), 15-33.
 • AVCU, Nazan (2016), “Türkiye’de Otomotiv Sektöründe Yoğunlaşma ve Büyüme Üzerindeki Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • AYDOĞAN, Sibel (2019), “Tüketici Etnosentrizmi ve Ülke Menşei Etkisinin Yabancı Markalı Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi”, Beykoz Akademi Dergisi, 7(1), 89-122.
 • BARTELS, Jos ve Reindels, Machiel J. (2011), “Consumer Innovativeness and Its Correlates: A Propositional Inventory for Future Research”, Journal of Business Research, 64, 601-609.
 • BAŞKOL, M.Ozan (2011), “Türk Otomotiv Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü (1996-2010)”, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 7(2), 63-78.
 • BATRA, Rajev, Ramaswamy, Venkatram, Akden, Dana, Steenkamp, J.E.M., & Ramachander, S. (2000), “Effects of Brand Local and Nonlocal Origin on Consumer Attitudes in Developing Countries”, Journal of Consumer Psychology, 9(2), 83-95.
 • BEDİR, Atila (1999), “Gelişmiş Otomotiv Sanayilerinde Ana-Yan Sanayi İlişkileri ve Türkiye’de Otomotiv Yan Sanayiinin Geleceği”, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Yayın No : Dpt. 2495.
 • BİLGEN, Ilknur ve Zoghi, Farzaneh Soleimani (2017), “A Research on the Impact of Ewom Source Credibility and Personal Innovativeness on Online Shopping Intention in Turkish Customers”, Journal of Management, Marketing and Logistics, 4(2) 143-151.
 • BOZYİĞİT, Sezen ve Akkan, Erdem (2011), “Tüketici Etnosentrizmi ile Satın Alma Niyeti ve Otoriter Tutumla Yetiştirilme Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Pilot Bir Çalışma”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 98-118.
 • BÜLBÜL, Hasan ve Özoğlu, Buket (2015), “Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Riskin Satın Alma Davranışına Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44, 43-58.
 • CAMGÖZ, S.Metin ve Sürücü Ertem, Pelin (2007), “Should Food Manufacturers Care About Country-of-Origin Effect?”, Journal of Food Products Marketing, 14(1), 87-105.
 • CHEN, L.S. Lien, Wu, Yi-Jing ve Chen, Wei-Chun (2011), “Relationship Between Country of Origin, Brand Experience and Brand Equity: The Moderating Effect of Automobile Country”, First International Technology Management Conference, 638-642.
 • ÇETİNTEMEL, Reha (2019), “Menşe Ülke ve Üretim Ülkesi Farkının Tüketicilerin Satın Alma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • DENİZ, Arzu ve Erciş, Aysel (2016), “The Relationships Between Dimensions of Consumer Innovativeness and Effecting Factors Innovativeness”, KAUJEASF, 7(14), 461-475.
 • DHARMADASA, Pradeep ve Chanaka, Wjıewardena (2017), “Impact of Country of Origin Effect (Coe) on Consumer Purchase Intentions”, International Journal of Business and Management, International Institute of Social and Economic Sciences, 7(1), 74-86.
 • EKOVİTRİN, (2020), “Türkiye’nin Otomobili TOGG”, https://www.ekovitrin.com/images/upload/Ekovitrin_ocak-togg.pdf. Erişim tarihi: 22 Mart 2020.
 • ENGEL, James. F., Blackwell, Roger D. ve Miniard, Paul W. (1995), “Consumer Behavior”, Hindsale: The Dryden Press.
 • ERKUT, Erhan (2017), “Yerli ve Milli Otomobil”, http://erhanerkut.com/wp-content/uploads/2017/11/YerliMilliOto.pdf. Erişim tarihi: 24 Ocak 2020.
 • GHAZALI, M., Othman, M. Said., Yahya, A. Zahurittin ve Ibrahim, M. Sarif (2008), “Products and Country of Origin Effects: The Malaysian Consumers’ Perception”, International Review of Business Research Papers, 4(2), 91-102.
 • GÖRENER, Ali ve Görener, Ömer (2008), “Türk Otomotiv Sektörünün Ülke Ekonomisine Katkıları ve Geleceğe Yönelik Sektörel Beklentiler”, Journal Of Yaşar University, 3(10), 1213-1232.
 • GÜNEŞ, Serkan (2012), “Türk Toplumu ve Otomobil”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 213-230.
 • GÜRBÜZ, Sait ve Şahin, Fatih (2017), “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri”, Ankara. Seçkin Yayıncılık.
 • HAN, C. Min ve Terpstra, Vern (1988), “Country of Origin Effects for Uni-National and Binational Products”, Journal of International Business Studies, 19, 235-255.
 • JOHANSSON, Johny. K., Douglas, Susan. P. ve Nonaka, Ikıjuro (1985), “Assessing the Impact of Country of Origin on Product Evaluations: A New Methodological Perspective”, Journal of Marketing Research, 22(4), 388-396.
 • KLEIN, J. Gabrielle, Ettenson, Richard ve Morris, Marlene. D. (1998), “The Animosity Model of Foreign Product Purchase: An Empirical Test in the People's Republic of China”, Journal of Marketing, 62(1), 89-100.
 • KOÇ, Fatih, Giray, Caner ve Girişken, Yener (2017), “Tüketici Yenilikçiliği ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkide Sisteme Güven ve Algılanan Riskin Düzenleyici Etkisi: Instagram Dükkân Uygulamasına Yönelik Bir Araştırma”, Beykoz Akademi Dergisi, 5(2), 232-252.
 • LEICHT, Thomas, Chtourou, Anis ve Youssef, Kamel Bel (2018), “Consumer Innovativeness and Intentioned Autonomous Car Adoption”, J. High. Technol. Manag. Res., 29, 1-11.
 • MIDGLEY, David F. ve Grahame. R. Dowling (1978), “Innovativeness: The Concept and Its Measurement”, Journal of Consumer Research, 4, 229-242.
 • NART, Sima (2008), “Menşe Ülke Etkisinin Tüketici Algılamaları ve Davranışlarına Yansımaları: İngiltere Pazarında Türk ve Alman Markalarının Karşılaştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 153-177.
 • NECKEL, Aanderson ve Boeing, Ricardo (2017), “Relation Between Consumer Innovativeness Behavior and Purchasing Adoption Process: A Study with Electronics Sold Online”, International Journal of Marketing Studies, 9(3), 64-75.
 • NGUYEN, Tho D., Nguyen, Trang T. M. ve Barrett, Nigel J. (2008), “Consumer Ethnocentrism, Cultural Sensitivity and Intention to Purchase Local Products : Evidence from Vietnam”, Journal of Consumer Behaviour, 7(1), 88-100.
 • OKECHUKU, Chike (1994), “The Importance of Product Country of Origin: A Conjoint Analysis of the United States, Canada, Germany and The Netherlands”, European Journal of Marketing, 28(4), 5-19.
 • ÖZSOMER, Ayşegül ve Çavuşgil, S.Tamer (1991), “Country-of-Origin Effects on Product Evaluations: A Sequel to Bilkey and Nes Review”, American Marketing Association, 2, 269-277.
 • PHUONG, V. Nguyen, Hoang M.P.T. Lee ve Khoa T. Tran (2019), “Effects of Country of Origin, Foreign Product Knowledge and Product Features on Customer Purchase Intention of Imported Powder Milk”, International Journal of Business Innovation and Research, 19(2), 139-161.
 • PİŞKİN, Sercan (2017), “Türkiye Otomotiv Sanayii Rekabet Gücü ve Talep Dinamikleri Perspektifinde 2020 İç Pazar Beklentileri”, TSKB Ekonomik Araştırmalar, Ocak 2017.
 • PLLANA, Donjeta Z. ve Aliu, Hamit (2018), “The Impact of Consumer Ethnocentrism on Purchase Intentions: Case of Kosovo”, International Journal of Scientific and Research Publications, 8(10), 624-632.
 • RANJBAIRAN, Bahram, Barari, Mojtaba ve Zabihzade, Kazem (2011), “Ethnocentrism Among Iranian Consumer with Different Consumption Habits”, International Journal of Marketing Studies, 3(3), 30-41.
 • REINHARDT, Ronny ve Gurtner, Sebastian (2015), “Differences Between Early Adopters of Disruptive and Sustaining Innovations”, Journal of Business Research, 68, 137-145.
 • RENKO, Natasa, Crnjak Karanovic, Biljana ve Matic, Matea (2012), “Influence of Consumer Ethnocentrism on Purchase Intentions: Case of Croatia”, Ekonomska Misao İ Praksa, 2, 529-544.
 • SCHAEFER, Anja (1997), “Consumer Knowledge and Country of Origin Effects”, European Journal of Marketing, 31(1), 56-72.
 • SCHERMELLEH, E.Karin, Moosbrugger, Helfried ve Müller, Hans (2003), “Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures”, Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • SCHOOLER, Robert D. (1965), “Product Bias in The Central American Common Market”, Journal of Marketing Research, 2(4). 394-397.
 • SHIMP, Terence A. ve Sharma, Subhash (1987), “Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE”, Journal of Marketing Research, 24(3), 280-289.
 • SHOHAM, Aviv ve Brencic, M.Makovec (2003), “Consumer Ethnocentrism, Attitudes and Purchase Behaviour: A Israeli Study”, Journal of International Consumer Marketing, 4(15), 67-86.
 • SILILI, E. P. ve Karunaratna, A. C. (2014), “Consumer Ethnocentrism: Tendency of Sri Lankan Youngsters”, Global Journal of Emerging Trends In E-Business, Marketing and Consumer Psychology, 1(1), 1-15.
 • STATISTA, (2016), “Global Automotive Industry: Capacity and Assembly Volume 2015/2022”, https://www.statista.com/statistics/266852/capacity-of-the-global-automobile-production-industry. Erişim tarihi: 13 Şubat 2020.
 • SÜRER, Salih (2017), “Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Tüketicilerin Yerli Marka Otomobil Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM OFİSİ, (2019), “Otomotiv Sektöründe Gündem”, (2019 Özel Sayısı), http://v1.invest.gov.tr/tr-TR/infocenter/publications/Documents/OTOMOTIV.SEKTORUNDE.GUNDEM.pdf. Erişim Tarihi: 10 Nisan 2020.
 • TELLIS, Gerard J. Yin, Eeden ve Bell, Simon (2009), “Global Consumer Innovativeness: Crosscountry Differences and Demographic Commonalities”, Journal of International Marketing, 17(2), 1-22.
 • THAKUR, Rakhi ve Srivastava, Mala (2015), “A Study on the Impact of Consumer Risk Perception and Innovativeness on Online Shopping in India”, International Journal of Retail & Distribution Management, 43(2), 148-166.
 • TOGG, (2019), “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu-Ürün Bülteni”, https://www.togg.com.tr/Dosyalar/Pdf/togg-urun-bulteni.pdf. Erişim tarihi: 20 Şubat 2020.
 • TOMIC MAKSAN, Marina, Kovacic, Damir ve Cerjak, Marija (2019), “The Influence of Consumer Ethnocentrism on Purchase of Domestic Wine: Application of The Extended Theory of Planned Behaviour”, Appetite, 142, 104393.
 • TURANLI, Münevver, Taşpınar Cengiz, Dicle ve Bozkır, Ömer (2012), “Faktör Analizi ile Üniversiteye Giriş Sınavlarındaki Başarı Durumuna Göre İllerin Sıralanması”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 17, 45-68.
 • TYBOUT, Alice M. ve Hauser, John R. A. (1981), “Marketing Audit Using a Conceptual Model of Consumer Behavior: Application and Evaluation”, Journal of Marketing, 45, 82-101.
 • VANDECASTEELE, Bert ve Geuens, Magie (2010), “Motivated Consumer Innovativeness: Concept, Measurement and Validation”, International Journal of Research in Marketing, 27, 308-318.
 • YANG, Kiseol (2010), “The Effects of Technology Self-Efficacy and Innovativeness on Consumer Mobile Data Service Adoption Between American and Korean Consumers”, Journal of International Consumer Marketing, 22,117-127.
 • YELKUR, Rama, Chakrabarty, Subhra ve Soumava, Bandyopadhyay (2006), “Ethnocentrism and Buying Intentions: Does Economic Development Metter?”, Marketing Managment Journal, 16(2), 26-37.
 • YILDIRIM, İ.Esen (2017), “İstatistiksel Araştırma Yöntemleri”, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara.
 • YILDIZ, Aytaç ve Demir, Yunus (2019), “Bulanık Topsis Yöntemiyle Türkiye’nin Yerli Otomobili İçin En Uygun Fabrika Yerinin Seçimi”, BMIJ, 7(4), 1427-1445.
 • YILMAZ, K.Nurgül ve Karakadılar, İ. Sarper (2015), “Türk Otomobil Pazarında Yerli Üretim Ve İthal Araçların Verimliliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), 499-521.
 • YILMAZ, Sinan, Taştan, Kürşat, Ecek, Nurgül ve Çınar Ertuğrul (2017), “Otomotiv Sektörünün Dünyadaki ve Türkiye’deki Değişimi”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(3), 685-695.
 • YUNUS, N.S.N. Muhamad ve Rashid, W.E. Wan (2016), “The Influence of Country-of-Origin on Consumer Purchase Intention: The Mobile Phones Brand From China”, Procedia Economics and Finance, 37, 343-349.
 • ZHANG, Yong (1997), “Country-of-Origin Effect: The Moderating Function of Individual Difference in Information Processing”, International Marketing Review, 14(4): 266-287.
Toplam 65 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İbrahim Avcı 0000-0001-9112-5076

Yayımlanma Tarihi 23 Ekim 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Avcı, İ. (2020). YERLİ MARKALI OTOMOBİL SATIN ALMA NİYETİNDE ETNOSENTRİZM, ÜLKE İMAJI VE YENİLİKÇİLİĞİN ETKİSİ: TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ (TOGG) BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(20), 439-466. https://doi.org/10.29029/busbed.731882

Cited By