Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

INTERACTION OF ALTERNATIVE INVESTMENT INSTRUMENTS WITH THE STOCK EXCHANGE

Yıl 2021, Sayı 21, 499 - 518, 27.04.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.735972

Öz

This study aims to determine the impact of traditional alternative investment instruments on the Stock Exchange Istanbul. For this purpose, weekly data of BIST100, gold, interest and dollar variables for the period 25.12.2009 – 30.03.2018 were used. The relationship between variables was investigated with the help of the Johansen cointegration test and the Toda Yamamoto causation test. As a result of the analysis, it was determined that the variables were co-integrated in the long term. As a result of causality analysis, it was determined that there is a one-way causality relationship from BIST100 to dollar and interest and that there is no causality relationship between gold and BIST00.

Kaynakça

 • AYAYDIN, H. ve DAĞLI, H. (2012), Gelişen Piyasalarda Hisse Senedi Getirisini Etkileyen Makroekonomik Değişkenler Üzerine Bir İnceleme: Panel Veri Analizi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3-4, Sayı 26, ss.45-65.
 • AYVAZ, Ö. (2006), Döviz Kuru ve Hisse Senetleri Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, ss.1-14.
 • BARIŞIK, S. ve DEMIRCIOĞLU, E. (2006), Türkiye’de Döviz Kuru Rejimi, Konvertibilete, İhracat-İthalat İlişkisi (1980-2001), ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt3, Sayı 2, ss.71-84.
 • BENLİ KESKİN, Y. (2015), Döviz Kuru İle Borsa İstanbul 100 Ve Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi, Uluslararası Hakemli Beşeri Ve Akademik Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 4, ss.56-72.
 • BOZTOSUN, D. (2010), İMKB’de İşlem Gören Banka Hisse Senetlerinin Getirileri İle Makro Ekonomik Faktörler Arasındaki İlişkinin Analizi, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Cilt 45, Sayı 4, ss.39-53.
 • COŞKUN, Y. ve ÜMİT, Ö. (2016), Türkiye’de Hisse Senedi ile Döviz, Mevduat, Altın, Konut Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkilerinin Analizi, Business and Economics Research Journal, Volt 7, No 1, pp. 47-69.
 • DİZDARLAR, I. ve DERİNDERE, S. (2008), Hisse Senedi Endeksini Etkileyen Faktörler: İMKB 100 Endeksini Etkileyen Makro Ekonomik Göstergeler Üzerine Bir Araştırma, Yönetim Dergisi, Cilt 19, Sayı 61, ss.113-124.
 • DOĞAN, B. (2017), Ekonomik Küreselleşme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi, Finans Ekonomik & Politik Yorumlar, Cilt 268, Sayı 54, ss.19-27.
 • DOĞRU, B. ve UYSAL, M. (2015), Bir Yatırım Aracı Olarak Altın İle Hisse Senedi Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Üzerine Ampirik Uygulama, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 24, ss.239-254.
 • EYÜBOĞLU, S. ve EYÜBOĞLU, K. (2018), Borsa İstanbul Sektör Endeksleri İle Döviz Kurları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: ARDL Modeli, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, ss.8-28.
 • GAY, R. D. (2008), Effect Of Macroeconomic Variables on Stock Market Returns forFour Emerging Economies: Brazil, Russia, India, and China, International Business &Economics Research Journal – March 2008 Volume 7, Number 3, pp. 1-8.
 • GUJARATI, N. D. ve PORTER, C.D. (2009), Temel Ekonometri, İstanbul Literatür Yayıncılık.
 • GÜNEY, S. ve ILGIN, K. (2019), Yatırım Araçlarının Bist-100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 53, ss.226-245.
 • IŞIK, N., ACAR, M. ve IŞIK, H.B. (2004), Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: Bir Eşbütünleşme Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt 2, Sayı 9, ss. 325-340.
 • KALIYAMOORTHY, S. ve PARİTHİ, S. (2012), Relationship of Gold Market Andstock Market: an Analysis”, International Journal of Business and Management Tomorrow, Vol. 2, No 6, pp.1-6.
 • LEVİN, E. J., MONTAGNOLİ, A. ve WRİGHT, R. E. (2006), Short-runandlong-rundeterminants of theprice of gold”, World Gold Council Research, pp.32.
 • MULYADI, M. S. ve ANWAR Y. (2012), Gold Versus Stock Investment: an Econometric Analysis, International Journal of Developement and Sustainability, Vol. 1, No 1, pp.1-7.
 • ÖGET, E. ve ŞAHİN, S. (2017), Hisse Senetleri ile Altın Ons Fiyatları ve Ham Petrol Fiyatları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: BİST 100, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:11, Cilt:5, ss.637-653.
 • ÖZER A., KAYA A. ve ÖZER N. (2011), Hisse Senedi Fiyatları ile Makroekonomik Değişkenlerin Etkileşimi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 26, ss.163-182.
 • POLAT, M. (2016), Alternatif Yatırım Araçlarının Hisse Senedi Fiyatına Etkisi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, İstanbul, Cilt 621, Sayı 53, ss.61-69.
 • SERTKAYA, Y. ve OKUR, A. (2016), Türkiye’de Genç İşsizliğinin Belirleyicilerine Yönelik Ekonometrik Bir Analiz, Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 3, ss. 155-168.
 • ŞAHBAZ, Ü. (2007), Zaman Serilerinde Nedensellik Analizi Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Turizm Gelirleri Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • TEMELLİ, F. ve ŞAHİN, D. (2019), Hisse Senedi Fiyatları, Altın Fiyatları Ve Ham Petrol Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi, EKEV Akademi Dergisi, Cilt 23, Sayı 77, ss.161-178.
 • YILDIZ, A. (2014), BIST 100 Endeksi ile Alternatif Yatırım Araçlarının İlişkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 19, ss.39-56.
 • ZAKARİA, Z. ve SHAMSUDDİN, S. (2012), EmpiricalEvidence on the Relationship Between Stock Market Volatilityand Macroeconomics Volatility in Malaysia, Journal of Business Studies Quarterly, Vol. 4, No. 2, pp. 61-71.

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ MENKUL KIYMETLER BORSASI İLE ETKİLEŞİMİ

Yıl 2021, Sayı 21, 499 - 518, 27.04.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.735972

Öz

Bu çalışmanın amacı, geleneksel alternatif yatırım araçlarının Borsa İstanbul’a etkisini tespit etmektir. Bu amaçla BIST100, Altın, Faiz ve Dolar değişkenlerinin 25.12.2009 – 30.03.2018 dönemine ait haftalık verileri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkisi, Johansen eşbütünleşme testi ve Toda Yamamoto nedensellik testi yardımı ile araştırılmıştır. Eşbütünleşme analiz neticesinde değişkenlerin uzun dönemde eşbütünleşik olduğu tespit edilmiştir. Nedensellik analiz neticesinde ise BIST100’den dolar ve faize doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu, altın ile BİST00 arasında ise herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunmadığı belirlenmiştir.

Kaynakça

 • AYAYDIN, H. ve DAĞLI, H. (2012), Gelişen Piyasalarda Hisse Senedi Getirisini Etkileyen Makroekonomik Değişkenler Üzerine Bir İnceleme: Panel Veri Analizi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3-4, Sayı 26, ss.45-65.
 • AYVAZ, Ö. (2006), Döviz Kuru ve Hisse Senetleri Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, ss.1-14.
 • BARIŞIK, S. ve DEMIRCIOĞLU, E. (2006), Türkiye’de Döviz Kuru Rejimi, Konvertibilete, İhracat-İthalat İlişkisi (1980-2001), ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt3, Sayı 2, ss.71-84.
 • BENLİ KESKİN, Y. (2015), Döviz Kuru İle Borsa İstanbul 100 Ve Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi, Uluslararası Hakemli Beşeri Ve Akademik Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 4, ss.56-72.
 • BOZTOSUN, D. (2010), İMKB’de İşlem Gören Banka Hisse Senetlerinin Getirileri İle Makro Ekonomik Faktörler Arasındaki İlişkinin Analizi, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Cilt 45, Sayı 4, ss.39-53.
 • COŞKUN, Y. ve ÜMİT, Ö. (2016), Türkiye’de Hisse Senedi ile Döviz, Mevduat, Altın, Konut Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkilerinin Analizi, Business and Economics Research Journal, Volt 7, No 1, pp. 47-69.
 • DİZDARLAR, I. ve DERİNDERE, S. (2008), Hisse Senedi Endeksini Etkileyen Faktörler: İMKB 100 Endeksini Etkileyen Makro Ekonomik Göstergeler Üzerine Bir Araştırma, Yönetim Dergisi, Cilt 19, Sayı 61, ss.113-124.
 • DOĞAN, B. (2017), Ekonomik Küreselleşme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi, Finans Ekonomik & Politik Yorumlar, Cilt 268, Sayı 54, ss.19-27.
 • DOĞRU, B. ve UYSAL, M. (2015), Bir Yatırım Aracı Olarak Altın İle Hisse Senedi Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Üzerine Ampirik Uygulama, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 24, ss.239-254.
 • EYÜBOĞLU, S. ve EYÜBOĞLU, K. (2018), Borsa İstanbul Sektör Endeksleri İle Döviz Kurları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: ARDL Modeli, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, ss.8-28.
 • GAY, R. D. (2008), Effect Of Macroeconomic Variables on Stock Market Returns forFour Emerging Economies: Brazil, Russia, India, and China, International Business &Economics Research Journal – March 2008 Volume 7, Number 3, pp. 1-8.
 • GUJARATI, N. D. ve PORTER, C.D. (2009), Temel Ekonometri, İstanbul Literatür Yayıncılık.
 • GÜNEY, S. ve ILGIN, K. (2019), Yatırım Araçlarının Bist-100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 53, ss.226-245.
 • IŞIK, N., ACAR, M. ve IŞIK, H.B. (2004), Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: Bir Eşbütünleşme Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt 2, Sayı 9, ss. 325-340.
 • KALIYAMOORTHY, S. ve PARİTHİ, S. (2012), Relationship of Gold Market Andstock Market: an Analysis”, International Journal of Business and Management Tomorrow, Vol. 2, No 6, pp.1-6.
 • LEVİN, E. J., MONTAGNOLİ, A. ve WRİGHT, R. E. (2006), Short-runandlong-rundeterminants of theprice of gold”, World Gold Council Research, pp.32.
 • MULYADI, M. S. ve ANWAR Y. (2012), Gold Versus Stock Investment: an Econometric Analysis, International Journal of Developement and Sustainability, Vol. 1, No 1, pp.1-7.
 • ÖGET, E. ve ŞAHİN, S. (2017), Hisse Senetleri ile Altın Ons Fiyatları ve Ham Petrol Fiyatları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: BİST 100, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:11, Cilt:5, ss.637-653.
 • ÖZER A., KAYA A. ve ÖZER N. (2011), Hisse Senedi Fiyatları ile Makroekonomik Değişkenlerin Etkileşimi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 26, ss.163-182.
 • POLAT, M. (2016), Alternatif Yatırım Araçlarının Hisse Senedi Fiyatına Etkisi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, İstanbul, Cilt 621, Sayı 53, ss.61-69.
 • SERTKAYA, Y. ve OKUR, A. (2016), Türkiye’de Genç İşsizliğinin Belirleyicilerine Yönelik Ekonometrik Bir Analiz, Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 3, ss. 155-168.
 • ŞAHBAZ, Ü. (2007), Zaman Serilerinde Nedensellik Analizi Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Turizm Gelirleri Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • TEMELLİ, F. ve ŞAHİN, D. (2019), Hisse Senedi Fiyatları, Altın Fiyatları Ve Ham Petrol Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi, EKEV Akademi Dergisi, Cilt 23, Sayı 77, ss.161-178.
 • YILDIZ, A. (2014), BIST 100 Endeksi ile Alternatif Yatırım Araçlarının İlişkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 19, ss.39-56.
 • ZAKARİA, Z. ve SHAMSUDDİN, S. (2012), EmpiricalEvidence on the Relationship Between Stock Market Volatilityand Macroeconomics Volatility in Malaysia, Journal of Business Studies Quarterly, Vol. 4, No. 2, pp. 61-71.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ethem KILIÇ> (Sorumlu Yazar)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-6247-9024
Türkiye


Mahmut UÇAKTÜRK>
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-4699-9003
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 21

Kaynak Göster

APA Kılıç, E. & Uçaktürk, M. (2020). ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ MENKUL KIYMETLER BORSASI İLE ETKİLEŞİMİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (21) , 499-518 . DOI: 10.29029/busbed.735972