Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EĞİTİM FELSEFESİ PERSPEKTİFİNDEN DİJİTALLEŞME VE EĞİTİM 4.0

Yıl 2021, Sayı 21, 221 - 238, 27.04.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.818165

Öz

İnsanların var oluşundan beri toplumların, devletlerin gelişmesinde, kalkınmasında eğitimin ve felsefenin çok büyük bir rolü vardır. Bu nedenle her çağda olduğu gibi çağımızda da devletlerin bilgi toplumu olma yolunda ihtiyaç duydukları yetişmiş insan gücünün önemi artmaktadır. Enformasyon çağındaki gelişmeler sonucunda insan, önceki çağlara oranla daha hızlı teknolojik ve bilimsel gelişmelerle karşı karşıyadır. Çünkü felsefeyle birlikte beyin, sinirbilim, dijitalleşme ve yapay zekânın çok önemli olduğu bir çağda yaşam sürdürülmektedir. Bu nedenle çok eski çağlara gitmeden yakın dönemlere kadar; online eğitim, e-öğrenme, Eğitim 4.0, dijital güvenlik sistemleri, e-ticaret, beş duyu reklam, sanal gerçeklik ve yapay zekâ gibi kavramlar literatürde kullanılmıyordu. Ancak günümüzde bu alanlarla ilgili akademik çalışmaların yeterli olmadığı görülmektedir. Bu nedenle çalışmanın amacı her geçen gün bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin olanağı ile eğitim alanındaki gelişmelerin birbirine entegre edilmesidir. Çünkü her toplumda endüstri, teknoloji ve eğitim gibi birçok alanda yakın ve uzak hedefleri vardır. Yakın ve uzak hedeflerin gerçekleşip gelişmesinde eğitim felsefenin önemi göz ardı edilmemelidir.

Kaynakça

 • AKYÜZ, Emrah, (2020), Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek, Ankara: Astana Yayınları.
 • AKYUZ, Emrah, (2016), How does global capitalism affect the higher education systems of developing countries?, Academic Sight, 53, 138-146.
 • ALKAYIŞ, Ahmet, (2020), Çağdaş Sorunlar Karşısında İnsan ve Eğitim, Ankara: Astana Yayınları.
 • CANAN, Sinan, (2016), Unutulacak Şeyler, İstanbul: Tuti Kitap.
 • CANAN, Sinan, (2018), Değişen Be(y)nim, İstanbul: Tuti Kitap.
 • ÇAM, Çelikel, Feryal, (2020), “Öğrenme ve Beyin”, Öğrenme Psikolojisi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • ÇELEBİ, Emin & GÜLTEKİN, Abdurrazak, (2020), Ontolojik Sınırların Belirsizliği: Yapay Zeka, Mit ve Her (Aşk) Filmi Üzerinden Bir Değerlendirme, İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, Arşiv / Cilt 6, Sayı 1, Sayfa: 40-46. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijca/issue/55540/744186
 • DEMİRKAYA, Harun & SARPEL, Ersin, (2018), Eğitim ve Geliştirme Uygulamalarında Yeni Nesil Bilişim Teknolojilerinden Sanal Gerçeklik, Bulut Bilişim ve Yapay Zekâ, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/602367 (Ağustos 2020)
 • GÖÇER, Gürkan, (2015), “Finlandiya Eğitim Modeli”, Karşılaştırmalı Eğitim Dünya Ülkelerinden Örneklerle, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ÖZTEMEL, Ercan, (2018), Eğitimde Yeni Yönelimlerin Değerlendirilmesi ve Eğitim 4.0, Üniversite Araştırma Dergisi, Nisan 2018, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa: 25-30.
 • SATI, Zümrüt Ecevit, (2020), Endüstri 4.0 Ortamında Değişen İş ve Mesleklerin Türkiye’de Kadın İstihdamına Etkileri, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1129246 (Ağustos 2020)
 • SAYIN, Zehra & SEFEROĞLU, Süleyman Sadi, (2016), Yeni Bir 21. Yüzyıl Becerisi Olarak Kodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim Politikalarına Etkisi, Adnan Menderes Üniversitesi, Akademik Bilişim, 3-5 Şubat 2016, Adnan Menderes Üniversitesi.
 • SHAHROMM, A. A, & HUSSİN, N, (2018), Industrial revolution 4.0 and education. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(9), 314-319.
 • MARİA, M., SHAHBODİN, F, & PEE, N. C, (2018), Malaysian higher education system towards industry 4.0–current trends overview, In AIP Conference Proceedings, 1-7.
 • SÖNMEZ, Veysel, (2017), Eğitim Felsefesi, Ankara: Anı Yayınları.
 • YAZGAN, Akan Deniz, (2019), “Bilgi Toplumu ve Yapay Zekâ Uygulamaları Çerçevesinde Eğitim”, Eğitim Felsefesi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • YELKİKALAN, Nazan & ERDEN- AYHÜN, Sena & AYDIN, Erdal & KURT, Ünzüle (2019), “Endüstri 4.0’dan Eğitim 4.0’a Yükseköğretimin Geleceği”, 4th International Higher Education Studies Conference October 10-12, 2019 / 10-12 Ekim 2019 4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı.
 • TÜRKEL, Süleyman & YEŞİLKUŞ, Fatma (2020), “Dijital Dönüşüm Paradigması: Endüstri 4.0”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), Asead cilt 7, sayı 5, s 332-346.
 • YILDIZ, Müslüm & YILDIRIM, Banu Fulya, (2018), Yapay Zekâ ve Robotik Sistemlerin Kütüphanecilik Mesleğine Olan Etkileri, Türk Kütüphaneciliği, 32, 1 (2018), 26-32.

DIGITIZATION AND EDUCATION 4.0 FROM THE EDUCATIONAL PHILOSOPHY PERSPECTIVE

Yıl 2021, Sayı 21, 221 - 238, 27.04.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.818165

Öz

Education and philosophy have played an enormous role in the development and development of societies and states since the existence of humans. For this reason, as in every age, the importance of trained manpower is increasing to states which need to become an information society in our age. As a result of the developments in the information age, human beings are faced with faster technological and scientific developments compared to previous ages. Because together with philosophy, life is lived in an age where the brain, neuroscience, digitalization and artificial intelligence are very important. For this reason, until recent times, concepts such as online education, e-learning, Education 4.0, digital security systems, e-commerce, five-sense advertising, virtual reality and artificial intelligence were not used in the literature. However, it is seen that academic studies on these fields are not sufficient today. For this reason, the aim of the study is to integrate the possibility of scientific and technological advancements with each other in the field of education. Because every society has short term and long term goals in many areas such as industry, technology and education. The importance of educational philosophy should not be overlooked in the realization and development of short term and long term goals.

Kaynakça

 • AKYÜZ, Emrah, (2020), Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek, Ankara: Astana Yayınları.
 • AKYUZ, Emrah, (2016), How does global capitalism affect the higher education systems of developing countries?, Academic Sight, 53, 138-146.
 • ALKAYIŞ, Ahmet, (2020), Çağdaş Sorunlar Karşısında İnsan ve Eğitim, Ankara: Astana Yayınları.
 • CANAN, Sinan, (2016), Unutulacak Şeyler, İstanbul: Tuti Kitap.
 • CANAN, Sinan, (2018), Değişen Be(y)nim, İstanbul: Tuti Kitap.
 • ÇAM, Çelikel, Feryal, (2020), “Öğrenme ve Beyin”, Öğrenme Psikolojisi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • ÇELEBİ, Emin & GÜLTEKİN, Abdurrazak, (2020), Ontolojik Sınırların Belirsizliği: Yapay Zeka, Mit ve Her (Aşk) Filmi Üzerinden Bir Değerlendirme, İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, Arşiv / Cilt 6, Sayı 1, Sayfa: 40-46. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijca/issue/55540/744186
 • DEMİRKAYA, Harun & SARPEL, Ersin, (2018), Eğitim ve Geliştirme Uygulamalarında Yeni Nesil Bilişim Teknolojilerinden Sanal Gerçeklik, Bulut Bilişim ve Yapay Zekâ, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/602367 (Ağustos 2020)
 • GÖÇER, Gürkan, (2015), “Finlandiya Eğitim Modeli”, Karşılaştırmalı Eğitim Dünya Ülkelerinden Örneklerle, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ÖZTEMEL, Ercan, (2018), Eğitimde Yeni Yönelimlerin Değerlendirilmesi ve Eğitim 4.0, Üniversite Araştırma Dergisi, Nisan 2018, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa: 25-30.
 • SATI, Zümrüt Ecevit, (2020), Endüstri 4.0 Ortamında Değişen İş ve Mesleklerin Türkiye’de Kadın İstihdamına Etkileri, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1129246 (Ağustos 2020)
 • SAYIN, Zehra & SEFEROĞLU, Süleyman Sadi, (2016), Yeni Bir 21. Yüzyıl Becerisi Olarak Kodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim Politikalarına Etkisi, Adnan Menderes Üniversitesi, Akademik Bilişim, 3-5 Şubat 2016, Adnan Menderes Üniversitesi.
 • SHAHROMM, A. A, & HUSSİN, N, (2018), Industrial revolution 4.0 and education. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(9), 314-319.
 • MARİA, M., SHAHBODİN, F, & PEE, N. C, (2018), Malaysian higher education system towards industry 4.0–current trends overview, In AIP Conference Proceedings, 1-7.
 • SÖNMEZ, Veysel, (2017), Eğitim Felsefesi, Ankara: Anı Yayınları.
 • YAZGAN, Akan Deniz, (2019), “Bilgi Toplumu ve Yapay Zekâ Uygulamaları Çerçevesinde Eğitim”, Eğitim Felsefesi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • YELKİKALAN, Nazan & ERDEN- AYHÜN, Sena & AYDIN, Erdal & KURT, Ünzüle (2019), “Endüstri 4.0’dan Eğitim 4.0’a Yükseköğretimin Geleceği”, 4th International Higher Education Studies Conference October 10-12, 2019 / 10-12 Ekim 2019 4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı.
 • TÜRKEL, Süleyman & YEŞİLKUŞ, Fatma (2020), “Dijital Dönüşüm Paradigması: Endüstri 4.0”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), Asead cilt 7, sayı 5, s 332-346.
 • YILDIZ, Müslüm & YILDIRIM, Banu Fulya, (2018), Yapay Zekâ ve Robotik Sistemlerin Kütüphanecilik Mesleğine Olan Etkileri, Türk Kütüphaneciliği, 32, 1 (2018), 26-32.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Felsefe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet ALKAYIŞ> (Sorumlu Yazar)
Bingöl Üniversitesi
0000-0002-1523-9554
Türkiye

Destekleyen Kurum Bingöl Üniversitesi
Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 21

Kaynak Göster

APA Alkayış, A. (2020). EĞİTİM FELSEFESİ PERSPEKTİFİNDEN DİJİTALLEŞME VE EĞİTİM 4.0 . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (21) , 221-238 . DOI: 10.29029/busbed.818165

Cited By


Yapay Zekânın Luditleri Kimler Olacak?
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
https://doi.org/10.26466/opus.944914

KLASİK MANTIKTAN BULANIK MANTIĞA YAPAY ZEKÂ SERÜVENİ
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Abdurrazak GÜLTEKİN
https://doi.org/10.29029/busbed.996365