Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THOMAS HOBBES’DA EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK SORUNU: DOĞA YASASI TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2021, Sayı 21, 203 - 220, 27.04.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.820596

Öz

Bu makale Hobbes’un doğa durumunda ve sivil durum insanların eşitlik, özgürlük ve güvenlik problemlerine ilişkin düşünceleri hakkındadır. Yapılan değerlendirmeler, Hobbes’un doğa yasası düşüncesi temelinde yapılmıştır. Doğa yasası, akılla bulunan, insanlar için zararlı şeyleri yasaklayan ve insan hayatını korumayı amaçlayan ilkelerdir. Doğa durumunda herkes eşittir ve herkesin her şey üzerinde eşit hakkı vardır. Bu, insanlar arasında güvensizlik ve dolayısıyla savaşa neden olur. Ayrıca, doğa durumunda insanları doğa yasasına vicdanları dışında uymaya zorlayacak bir güç yoktur. İnsanlar, kendileri için değerli gördükleri hayatlarını, ailelerini ve mülkiyetlerini korumak ve bunlara gerçek anlamda sahip olmak isterler. Dolayısıyla, insanlar doğa durumundaki haklarını bir egemene devrederek devleti kurmuşlardır. Böylece cehalet, barbarlık ve yoksulluğun kol gezdiği doğa durumunun kötülüklerini terk eden insan, devleti kurarak yasaların kendilerine tanıdığı hak ve özgürlükler sayesinde barış ve refaha kavuşmuşlardır.

Kaynakça

 • AKARSU, Bedia (1998), Felsefe Terimleri Sözlüğü, 13. Baskı, İstanbul, İnkılap Kitabevi.
 • Aristoteles (1975), Politika, (Çev. Mete Tuncay), 1. Baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Aristoteles (2014), Nikomakhos’a Etik, (Çev. Saffet Babür), 5. Baskı, Ankara, BilgeSu Yayıncılık.
 • ARSŞAM, Ahmet (2017), Felsefeye Giriş, 25. Baskı, Ankara, BB101 Yayınları.
 • BOLAY, Süleyman Hayri (2013), Felsefi Doktrinler ve Terimle Sözlüğü, 11. Baskı, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık.
 • CEVİZCİ, Ahmet (2012), Felsefe Sözlüğü, 3. Baskı, İstanbul: Say Yayınları.
 • COPLESTON, Frederick (1994), A History of Philosophy, Volume V, New York, An İmage Book Published by Doubleday.
 • ERDOĞAN, Mustafa (2006), Aydınlanma Modernlik ve Liberalizm, 1. Baskı, Ankara, Orion Yayınevi.
 • GIDDENS, Anthony ve Sutton, Philip W. (2014), Sosyolojide Temel Kavramlar, (Çev. Ali Esgin), Ankara, Phoenix Yayınevi.
 • GIERKE, Otto (1934), Natural Law and The Theory of Society, London, Cambridge University Press.
 • GROTIUS, Hugo (1967), Savaş ve Barış Hukuku, (Çev. Seha L. Meray), Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • HAYEK, Friedrich A. von (2010), Kölelik Yolu, (Çev. Turhan Feyzioğlu, Yıldıray Arsan ve Atilla Yayla), 4. Baskı, Ankara, Liberte Yayınları.
 • HEYWOOD, Andrew (2015), Siyasetin Temel Kavramları, (Çev. Hayrettin Özler), 2. Baskı, Ankara, Liberte Yayınları.
 • HEYWOOD, Andrew (2018), Siyaset Teorisine Giriş, (Çev. Hızır Murat Köse), 9. Baskı, İstanbul, Küre Yayınları.
 • HOBBES, Thomas (1998), Leviathan, New York, Oxford University Press.
 • HOBBES, Thomas (2010), Leviathan, (Çev. Semih Lim), 8. Baskı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • HOBBES, Thomas (2014), Elementa Philosophica De Cive, (Çev. Cihan Deniz Zarakolu), 2. Baskı İstanbul, Belge Yayınları.
 • HUMBOLDT, Wilhelm von (2013), Devlet Faaliyetinin Sınırları, (Çev. Bahattin Seçilmişoğlu), 3. Baskı, Ankara, Liberte Yayınları.
 • KARAGÖZOĞLU, Hümeyra (2006), “Homo Homini Lupus: Thomas Hobbes’un Ahlak Felsefesi Üzerine”, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30, (2006/1), ss. 215-242.
 • LOCKE, John (2002), Sivil Toplumda Devlet – Uygar Yönetim Üzerine İkinci İnceleme, (Çev. Serdar Taşçı ve Hale Akman), İstanbul, Metropol Yayınları.
 • MARTINICH, Aloysius Patrick (2013), Hobbes, (Çev. Akın Terzi), 1. Basım, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • MENGÜŞOĞLU, Takiyettin (2017), İnsan Felsefesi, 2. Baskı, Ankara, Doğu Batı Yayınları.
 • PLATON (2002), Devlet, (Çev. Hüseyin Demirhan), 1. Baskı, İstanbul, Sosyal Yayınlar.
 • SABİNE, George (1969), Siyasal Düşünceler Tarihi, cilt,I, (Çev. Harun Rızatepe), Ankara, Sevinç Matbaası.
 • STRAUSS, Leo (2011), Doğal Hak ve Tarih, (Çev. Murat Erşen ve Petek Onur), 1. Baskı, İstanbul, Say Yayınları. TORUN, Yıldırım (2005), Hugo Grotius’un Hukuk ve Siyaset Felsefesi, 1. Basım, İstanbul, Kaknüs Yayınları.

THE PROBLEM OF EQUALITY, FREEDOM AND SECURITY IN THOMAS HOBBES: AN ASSESSMENT BASED ON NATURAL LAW

Yıl 2021, Sayı 21, 203 - 220, 27.04.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.820596

Öz

This article is about Hobbes' thoughts about people's problems of equality, freedom and security in the state of nature and civilized society. The evaluations were made on the basis of Hobbes' idea of natural law. The laws of nature is the principles found by reason prohibiting things harmful to humans and aiming to protect human life. In the case of nature, everyone is equal and everyone has an equal right to everything. This causes distrust and hence war among people. Also, in the case of nature, there is no force to force people to comply with the law of nature outside of their conscience. People want to protect and truly be possessed their lives, their families and their property, which they consider valuable to them. Therefore, people transferred their rights in the state of nature to sovereign and established the state. Thus, people who abandon the evil of the state of nature, in which ignorance, barbarism and poverty are wandering, have found peace and prosperity by establishing the state, thanks to the rights and freedoms afforded to them by the law.

Kaynakça

 • AKARSU, Bedia (1998), Felsefe Terimleri Sözlüğü, 13. Baskı, İstanbul, İnkılap Kitabevi.
 • Aristoteles (1975), Politika, (Çev. Mete Tuncay), 1. Baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Aristoteles (2014), Nikomakhos’a Etik, (Çev. Saffet Babür), 5. Baskı, Ankara, BilgeSu Yayıncılık.
 • ARSŞAM, Ahmet (2017), Felsefeye Giriş, 25. Baskı, Ankara, BB101 Yayınları.
 • BOLAY, Süleyman Hayri (2013), Felsefi Doktrinler ve Terimle Sözlüğü, 11. Baskı, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık.
 • CEVİZCİ, Ahmet (2012), Felsefe Sözlüğü, 3. Baskı, İstanbul: Say Yayınları.
 • COPLESTON, Frederick (1994), A History of Philosophy, Volume V, New York, An İmage Book Published by Doubleday.
 • ERDOĞAN, Mustafa (2006), Aydınlanma Modernlik ve Liberalizm, 1. Baskı, Ankara, Orion Yayınevi.
 • GIDDENS, Anthony ve Sutton, Philip W. (2014), Sosyolojide Temel Kavramlar, (Çev. Ali Esgin), Ankara, Phoenix Yayınevi.
 • GIERKE, Otto (1934), Natural Law and The Theory of Society, London, Cambridge University Press.
 • GROTIUS, Hugo (1967), Savaş ve Barış Hukuku, (Çev. Seha L. Meray), Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • HAYEK, Friedrich A. von (2010), Kölelik Yolu, (Çev. Turhan Feyzioğlu, Yıldıray Arsan ve Atilla Yayla), 4. Baskı, Ankara, Liberte Yayınları.
 • HEYWOOD, Andrew (2015), Siyasetin Temel Kavramları, (Çev. Hayrettin Özler), 2. Baskı, Ankara, Liberte Yayınları.
 • HEYWOOD, Andrew (2018), Siyaset Teorisine Giriş, (Çev. Hızır Murat Köse), 9. Baskı, İstanbul, Küre Yayınları.
 • HOBBES, Thomas (1998), Leviathan, New York, Oxford University Press.
 • HOBBES, Thomas (2010), Leviathan, (Çev. Semih Lim), 8. Baskı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • HOBBES, Thomas (2014), Elementa Philosophica De Cive, (Çev. Cihan Deniz Zarakolu), 2. Baskı İstanbul, Belge Yayınları.
 • HUMBOLDT, Wilhelm von (2013), Devlet Faaliyetinin Sınırları, (Çev. Bahattin Seçilmişoğlu), 3. Baskı, Ankara, Liberte Yayınları.
 • KARAGÖZOĞLU, Hümeyra (2006), “Homo Homini Lupus: Thomas Hobbes’un Ahlak Felsefesi Üzerine”, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30, (2006/1), ss. 215-242.
 • LOCKE, John (2002), Sivil Toplumda Devlet – Uygar Yönetim Üzerine İkinci İnceleme, (Çev. Serdar Taşçı ve Hale Akman), İstanbul, Metropol Yayınları.
 • MARTINICH, Aloysius Patrick (2013), Hobbes, (Çev. Akın Terzi), 1. Basım, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • MENGÜŞOĞLU, Takiyettin (2017), İnsan Felsefesi, 2. Baskı, Ankara, Doğu Batı Yayınları.
 • PLATON (2002), Devlet, (Çev. Hüseyin Demirhan), 1. Baskı, İstanbul, Sosyal Yayınlar.
 • SABİNE, George (1969), Siyasal Düşünceler Tarihi, cilt,I, (Çev. Harun Rızatepe), Ankara, Sevinç Matbaası.
 • STRAUSS, Leo (2011), Doğal Hak ve Tarih, (Çev. Murat Erşen ve Petek Onur), 1. Baskı, İstanbul, Say Yayınları. TORUN, Yıldırım (2005), Hugo Grotius’un Hukuk ve Siyaset Felsefesi, 1. Basım, İstanbul, Kaknüs Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Felsefe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bekir GEÇİT> (Sorumlu Yazar)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3129-4112
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 21

Kaynak Göster

APA Geçit, B. (2020). THOMAS HOBBES’DA EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK SORUNU: DOĞA YASASI TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (21) , 203-220 . DOI: 10.29029/busbed.820596