Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER ZÜMRE TOPLANTI TUTANAKLARININ İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Sayı 21, 433 - 466, 27.04.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.822173

Öz

Bu araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı İstanbul ili ilköğretim okullarının Sosyal Bilgiler zümre toplantı tutanaklarının incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırmaya dayalı yürütülen bu çalışmada doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmada İstanbul ilinde 2018- 2019 eğitim-öğretim yılı 1 ve 2. Döneme ait 12 zümre toplantı tutanağı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Toplantılara 67’si erkek ve 44’ü kadın olmak üzere toplam 107 Sosyal Bilgiler öğretmeni, 2 müdür ve 5 müdür yardımcısı katılmıştır. Toplantı tutanaklarından oluşan veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Zümre toplantı tutanaklarında yer alan gündemi oluşturan konular, öğretme-öğrenme süreci, ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin başarısını arttırmaya ve geleceğe yönelik alınan kararlar ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kararlar analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, zümre toplantı tutanaklarının gerçeklikten uzak bir anlayışla genellikle birbirinin kopyası şeklinde hazırlandığı belirlenmiştir. Zümre toplantısı gündem maddelerinde sadece bazı ufak değişikliklerin yapılması ve basmakalıp ifadelerin kullanılması, toplantılarda değişen zamanın, okulların kendilerine özgü koşullarının ve öğrenci ihtiyaçlarının yeterince dikkate alınmadığına işaret etmektedir. 1. dönem zümre toplantı tutanaklarının sayfa sayısı, gündem maddesi ve alınan kararlar açısından daha ayrıntılı olduğu, 2. dönem zümre toplantı tutanaklarında ise çok fazla ayrıntıya yer verilmediği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • AĞDELEN, B VE AĞDELEN, Z. (2006). “İlköğretim Okullarında Yönetim Süreçlerinin İşleyişine İlişkin Olarak Öğretmen Algılarının Analizi”, http://www.mebnet.net/Dergi/2.pdf,
 • BAKİ, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiği öğretme bilgilerinin gelişiminin incelenmesi: bir ders imecesi (Lesson study) çalışması. Yayınlanmamış Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • BALCI, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, E. K., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş. VE DEMİREL, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • BÜTÜN, M. (2012). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının uygulanan zenginleştirilmiş program sürecinde matematik öğretme bilgilerinin gelişimi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.
 • CROPANZANO, R. L. A. & BENSON. L. (2011). Peer Justice and teamwork process. Group and Organization Management, 36(5), s.567-596.
 • ÇALIŞKAN, H., YILDIRIM, Y., & KILINÇ, G. (2019). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarına ve emüfredata ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 3061. DOI: https://dx.doi.org/10.30855/gjes.2019.05.01.003.
 • ÇELEBİ, N., VURANOK, T., TURGUT, I. (2015). Zümre Öğretmenlerinin İş birliği Düzeyini Belirleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Mart 2016 Cilt:24 No:2. Kastamonu Eğitim Dergisi, s.803-820.
 • ÇEPNİ, S. VE KÜÇÜK, M. (2003). Eğitim araştırmalarının fen bilgisi öğretmenlerinin uygulamaları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi: Bir örnek olay çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(12), s.75-84.
 • DEMİRTAŞ, H. VE CÖMERT. M. (2006). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi: Malatya ili örneği. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(25), s.96–108.
 • DEMİRTAŞ, H., ÜSTÜNER, M., ÖZER, N. VE CÖMERT, M. (2008). Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), s.55-74.
 • Eroğlu, M., Özbek, R. (2018). Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Mesleki Gelişim Bağlamında İncelenmesi. Social Science Studies, Cilt 6 / Sayı 3, s. 255-271.
 • GÖKÇE, B. (1999). Toplumsal bilimlerde araştırma. (3.Basım). Savaş Kitap ve Yayınevi, Ankara.
 • GÖKSOY, S., YENİPINAR, Ş. (2015). Öğretmenlerin Okul Zümre Öğretmenler Kurullarına İlişkin Görüşler. Millî Eğitim, Sayı 205, s.26-30.
 • GÖKYER, N. (2011). İlköğretim Okulu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Gerçekleşme Düzeyi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science. Cilt: 21, Sayı: 2, Sayfa: 127-148, Elazığ.
 • GÜLER, M, ALTUN, T., TÜRKDOĞAN, A. (2015). Matematik Öğretmenlerinin Zümre Öğretmenler Kurulunun Etkililiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Elementary Education Online, 14(2), s.395-406, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.30323.
 • GÜLSÜM, E. (1998), “Öğretmenler ve zümre başkanlarının bakışı ile zümre etkililiğinin nitel bir değerlendirmesi: Bir özel okuldaki Türkçe ve zümreleri örnekleri” Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Ankara.
 • HARGREAVES, D., & HOPKİNS, D. (1994). Development planning for school improvement. London, Cassell.
 • HİLL, H. C., ROWAN, B., & BALL, D. L. (2005). Effects of teachers' mathematical knowledge for teaching on student achievement. American Educational Research Journal, 42(2), s.371-406.
 • KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2005). Yeni insan ve insanlar/ sosyal psikolojiye giriş. (10. Basım), Evrim Yayınevi, İstanbul.
 • KARASAR, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri, “Kavramlar, ilkeler ve teknikler”, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • KAVURAN, T. (2003). Resim-ş öğretmenliği anabilim dallarına özel yetenek sınavları ile öğrenci alınırken karşılaşılan sorunlar, TUBİTAK.
 • KÜÇÜK, M., AYVACI, H. K. VE ALTINTAŞ, A. (2004). Zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının eğitim ve öğretim uygulamaları üzerindeki yansımaları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • MEB. (2013). Millî Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliği (7 Eylül 2013). Resmi Gazete, 28758.
 • MİTCHENER, C. P., ANDERSON, R.D. (1989). Teachers’ perspective: developing and ımplementing an STS curriculum. Journal of Research in Science Teaching, 26 (4), s.351-369.
 • MCCALEB, S. P. (2013). Building communities of learners: A collaboration among teachers, students, families, and community. Routledge.
 • Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (2017, 16 Eylül). Resmi Gazete (Sayı: 30182). Erişim adresi:http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017.09/20161748.
 • ÖZTÜRK, C. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretimi: Demokratik Vatandaşlık Eğitimi. Pegem Akademi, İstanbul.
 • ŞAHİN, E., MADEN, S., GEDİK, M. (2011). Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Etkililiğinin Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Erzurum İl Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergis.i Cilt-Sayı: 13-1.
 • TDK (2005). Türkçe sözlük. Türk Dili Kurumu Yayınları, Ankara.
 • UTLEY, B. L., BASİLE, C. G. VE RHODES, L. K. (2003). Walking in two worlds: master teachers serving as site coordinators in partner schools. Teaching and Teacher Education, 19, 515528.
 • YILDIRIM, A. VE ŞİMŞEK, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Basım). Seçkin Yayıncılık, Ankara.

EXAMINATION OF SOCIAL STUDIES GROUP MEETING MINUTES FOR THE 2018-2019 ACADEMIC YEAR: ISTANBUL CASE

Yıl 2021, Sayı 21, 433 - 466, 27.04.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.822173

Öz

This research was conducted in order to describe and evaluate the minutes of Social Studies group meetings of primary schools in Istanbul for the 2018-2019 academic year. Based on qualitative research, this study used document analysis. The minutes of 12 Social Studies group meetings in the first and second semesters of the 2018-2019 academic year in Istanbul were examined comparatively in the study. A total of 107 Social Studies teachers, 67 male and 44 female, 2 principals and 5 vice principals attended the meetings. The data consisting of meeting reports were analyzed by content analysis method. The subjects that constitute the agenda, teaching-learning process, measurement and evaluation, decisions taken to increase the success of students and the future, and decisions about work health and safety were analyzed in the reports of the group meetings. As a result of the analysis, it was found that the minutes of Social Studies group meetings were prepared in the form of copies of each other with an approach or work habit far from reality. The fact that only some minor changes were made in the agenda items of the group meetings and the use of lots of stereotypes indicates that the changing time in the meetings, specific conditions of schools and student needs were not taken into account adequately. It was detected that the reports of the group meetings in 1st semester are more detailed in terms of the number of pages, agenda items and the decisions taken, and that there are not many details in the reports of the group meetings in the 2nd semester.

Kaynakça

 • AĞDELEN, B VE AĞDELEN, Z. (2006). “İlköğretim Okullarında Yönetim Süreçlerinin İşleyişine İlişkin Olarak Öğretmen Algılarının Analizi”, http://www.mebnet.net/Dergi/2.pdf,
 • BAKİ, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiği öğretme bilgilerinin gelişiminin incelenmesi: bir ders imecesi (Lesson study) çalışması. Yayınlanmamış Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • BALCI, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, E. K., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş. VE DEMİREL, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • BÜTÜN, M. (2012). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının uygulanan zenginleştirilmiş program sürecinde matematik öğretme bilgilerinin gelişimi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.
 • CROPANZANO, R. L. A. & BENSON. L. (2011). Peer Justice and teamwork process. Group and Organization Management, 36(5), s.567-596.
 • ÇALIŞKAN, H., YILDIRIM, Y., & KILINÇ, G. (2019). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarına ve emüfredata ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 3061. DOI: https://dx.doi.org/10.30855/gjes.2019.05.01.003.
 • ÇELEBİ, N., VURANOK, T., TURGUT, I. (2015). Zümre Öğretmenlerinin İş birliği Düzeyini Belirleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Mart 2016 Cilt:24 No:2. Kastamonu Eğitim Dergisi, s.803-820.
 • ÇEPNİ, S. VE KÜÇÜK, M. (2003). Eğitim araştırmalarının fen bilgisi öğretmenlerinin uygulamaları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi: Bir örnek olay çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(12), s.75-84.
 • DEMİRTAŞ, H. VE CÖMERT. M. (2006). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi: Malatya ili örneği. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(25), s.96–108.
 • DEMİRTAŞ, H., ÜSTÜNER, M., ÖZER, N. VE CÖMERT, M. (2008). Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), s.55-74.
 • Eroğlu, M., Özbek, R. (2018). Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Mesleki Gelişim Bağlamında İncelenmesi. Social Science Studies, Cilt 6 / Sayı 3, s. 255-271.
 • GÖKÇE, B. (1999). Toplumsal bilimlerde araştırma. (3.Basım). Savaş Kitap ve Yayınevi, Ankara.
 • GÖKSOY, S., YENİPINAR, Ş. (2015). Öğretmenlerin Okul Zümre Öğretmenler Kurullarına İlişkin Görüşler. Millî Eğitim, Sayı 205, s.26-30.
 • GÖKYER, N. (2011). İlköğretim Okulu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Gerçekleşme Düzeyi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science. Cilt: 21, Sayı: 2, Sayfa: 127-148, Elazığ.
 • GÜLER, M, ALTUN, T., TÜRKDOĞAN, A. (2015). Matematik Öğretmenlerinin Zümre Öğretmenler Kurulunun Etkililiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Elementary Education Online, 14(2), s.395-406, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.30323.
 • GÜLSÜM, E. (1998), “Öğretmenler ve zümre başkanlarının bakışı ile zümre etkililiğinin nitel bir değerlendirmesi: Bir özel okuldaki Türkçe ve zümreleri örnekleri” Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Ankara.
 • HARGREAVES, D., & HOPKİNS, D. (1994). Development planning for school improvement. London, Cassell.
 • HİLL, H. C., ROWAN, B., & BALL, D. L. (2005). Effects of teachers' mathematical knowledge for teaching on student achievement. American Educational Research Journal, 42(2), s.371-406.
 • KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2005). Yeni insan ve insanlar/ sosyal psikolojiye giriş. (10. Basım), Evrim Yayınevi, İstanbul.
 • KARASAR, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri, “Kavramlar, ilkeler ve teknikler”, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • KAVURAN, T. (2003). Resim-ş öğretmenliği anabilim dallarına özel yetenek sınavları ile öğrenci alınırken karşılaşılan sorunlar, TUBİTAK.
 • KÜÇÜK, M., AYVACI, H. K. VE ALTINTAŞ, A. (2004). Zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının eğitim ve öğretim uygulamaları üzerindeki yansımaları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • MEB. (2013). Millî Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliği (7 Eylül 2013). Resmi Gazete, 28758.
 • MİTCHENER, C. P., ANDERSON, R.D. (1989). Teachers’ perspective: developing and ımplementing an STS curriculum. Journal of Research in Science Teaching, 26 (4), s.351-369.
 • MCCALEB, S. P. (2013). Building communities of learners: A collaboration among teachers, students, families, and community. Routledge.
 • Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (2017, 16 Eylül). Resmi Gazete (Sayı: 30182). Erişim adresi:http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017.09/20161748.
 • ÖZTÜRK, C. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretimi: Demokratik Vatandaşlık Eğitimi. Pegem Akademi, İstanbul.
 • ŞAHİN, E., MADEN, S., GEDİK, M. (2011). Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Etkililiğinin Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Erzurum İl Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergis.i Cilt-Sayı: 13-1.
 • TDK (2005). Türkçe sözlük. Türk Dili Kurumu Yayınları, Ankara.
 • UTLEY, B. L., BASİLE, C. G. VE RHODES, L. K. (2003). Walking in two worlds: master teachers serving as site coordinators in partner schools. Teaching and Teacher Education, 19, 515528.
 • YILDIRIM, A. VE ŞİMŞEK, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Basım). Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Büşra ELÇİÇEĞİ> (Sorumlu Yazar)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1346-8185
Türkiye


Kaya YILMAZ>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2344-1074
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 21

Kaynak Göster

APA Elçiçeği, B. & Yılmaz, K. (2020). 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER ZÜMRE TOPLANTI TUTANAKLARININ İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (21) , 433-466 . DOI: 10.29029/busbed.822173