Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A STRATEGIC EVALUATION ON THE BRANDING OF THE TURKISH HEALTH SYSTEM

Yıl 2022, Cilt , Sayı 23, 207 - 225, 28.04.2022
https://doi.org/10.29029/busbed.1030757

Öz

In the global knowledge economy, fierce competition affects both the public and private sectors closely. In this process, actors in the health sector have also turned to proactive strategies with their efforts to create a strong brand and innovation in order to have more influence in the said environment. The global competition that left its mark on the past century is not only to increase the existing service quality; At the same time, it is shaped to produce new services in line with the tastes and expectations of the people or institutions receiving the service and to present them to the public successfully. In the study, it is aimed to evaluate the Turkish Health System within the framework of different titles, as well as to evaluate the internationalization and branding of the health system with the support of the literature. Strategic recommendations were developed as a result of the findings. Turkey's creation of a country brand with its health system will be beneficial for all institutions operating in the health sector and wishing to internationalize, but it will also be supportive for other sectors.

Kaynakça

 • Todaro M.P., & Smith S.C. (2011). Economic Development. (11th ed). Pearson.
 • WHO. (World Health Organization). (2000). The World Health Report 2000 Health Systems: Improving Performance. Geneva.
 • Uğurluoğlu, Ö., & Çelik, Y. (2005). Sağlık sistemleri performans ölçümü, önemi ve Dünya Sağlık Örgütü yaklaşımı, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(1), 3-29.
 • Yıldırım, H.H. (2013). Türkiye Sağlık Sistemi: Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu, Sağlık-Sen Yayınları. Ankara
 • Kol, E. (2015). Türkiye’de sağlık reformlarının sağlık hakkı açısından değerlendirilmesi. Sosyal Güvenlik Dergisi, 5(1), 135-164
 • Sağlık Bakanlığı. (2006). Sağlıkta Performans Yönetimi, Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi, Sağlıkta Dönüşüm Serisi 2, Ankara.
 • Sağlık Bakanlığı. (2012). Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu (2003-2011).
 • OECD. (2020). Health Statistics https://www.oecd.org/ Erişim tarihi: 18.05.2021
 • Sağlık Bakanlığı. (2020). Sağlık istatistikleri yıllığı 2019.
 • OECD & World Bank. (2008). OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri: Türkiye ISBN 978-975-590-282-1
 • Küçük, S. & Şahin, B. (2015). Kamu hastane birlikleri uygulamasına ilişkin sağlık yöneticilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 18(2); 103-121.
 • Karagan, E. (2008). Bazı Avrupa birliği ülke sağlık sistemleri ile Türk sağlık sisteminin karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi [Yüksek Lisans Tezi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Sarp, N. (2017). "Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmet Kuruluşları". içinde Muazffer Şeker & Y. Bulduklu (Ed.), Sağlık Kurumları Yönetimi-I (ss. 30–51). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Sağlık Bakanlığı. (2018). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017. Ankara.
 • Yılmaz, E. (2019). Yaygınlaşma Dönemindeki Şehir Hastanelerinin Sağlık Yönetimi Açısından İyi Uygulama Örnekleri: İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı [Yüksek Lisans Tezi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Sağlık Bakanlığı. (2003). Sağlıkta Dönüşüm. Erişim adresi: https://www.saglik.gov.tr/TR,11415/saglikta-donusum-programi.html
 • Eke, E. (2014). Neoliberal devlet döneminde sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarına yönelik sektördeki paydaşların algısı: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı [Doktora Tezi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Önder, B. (2013). Türk Sağlık Reformları Kapsamında Sağlıkta Dönüşüm Programının İncelenmesi: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı. [Yüksek Lisans Tezi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Joint Comission International (JCI). (2019). JCI Accredited Organizations, https://www. jointcommissioninternational. org/aboutjci/jci-accredited-organizations/ ?c=Turkey &pg=1. Accessed January 19
 • Hollenson, S. (2020). Global Marketing. (8th Ed). London: Pearson Education.
 • Leonidou, L.C., Katsikeas, C.S., Samiee, S., Aykol, B. (2018). Advances in Global Marketing. Cham: Springer Publishing.
 • Green, M.C., Keegan, W.J. (2020). Global Marketing. (10th Ed). Harlow: Pearson Education.
 • Kotler, P., Armstrong, G., Harris, L.C., He, H. (2020). Principles of Marketing. (8th Ed). Harlow: Pearson Education.
 • Cateora, P.R., Money, R.B., Gilly, M.C., Graham, J.L. (2020). International Marketing. (18th Ed). New York: McGraw Hill.
 • Boga, T.C., Weiermair, K. (2011). Branding New Services in Health Tourism. Tourism Review, 66 (1/2): 90-106.
 • Costa, C., Quintela, J., Mendes, J. (2015). Health and Wellness Tourism: A Strategic Plan for Tourism and Thermalism Valorization of São Pedro do Sul. Peris-Ortiz , M., Álvarez-García J. (Editors). Health and Wellness Tourism: Emergence of a New Market Segment. London: Springer Publishing, 21- 31.
 • Antunes, V.M.P., Alves, H.M.B., Rodrigues, R.G. (2010). O estado actual da orientaçao empreendedora e do marketing no sector termal-o CasoPortugues. Revista Turismo & Desenvolvimento, 13/14: 175- 184.
 • Smith, M., Puczko, L. (2009). Health and Wellness Tourism. Burlington: Elsevier.
 • Horowitz, M.D., Rosensweig, J.A., Jones, C.A. (2007). Medical tourism: globalization of the healthcare marketplace. Medscape, 9(4):33.
 • Hanefeld, J., Lunt, N., Smith, R., Horsfall, D. (2015). Why do medical tourists travel to where they do? the role of networks in determining medical travel. Social Science & Medicine, 124: 356-363.
 • https://www.ushas.com.tr/saglik-turizmi-verileri/, 02.03.2021.
 • Armstrong, G., Kotler, P., Harker, M., Brennan, R. (2015). Marketing an Introduction. (3rd. Ed). Harlow: Pearson Publishing.
 • Kaku, M. (2012). Physics of The Future. Toronto: Doubleday.
 • Wheeler, A. (2018). Designing Brand Identity. (5th Ed). New Jersey: Wiley Company.
 • Dimitrova, B., Rosenbloom, B. (2010). Standardization versus adaptation in global markets: ıs channel strategy different?. Journal of Marketing Channels, 17(2):157-176.
 • Theodosiou, M., Leonidou, L.C. (2003). Standardization versus adaptation of ınternational marketing strategy: an ıntegrative assessment of the empirical research. International Business Review, 12: 141–171.
 • http://www.saturk.gov.tr/tyst.php, 01.03.2021.
 • Yılmaz, E. (2011). Marka İmajı: Alışveriş Merkezlerine İlişkin Bir Araştırma. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Verlegh, P.W.J., Steenkamp, J.B.E.M. (1999). A review and meta-analysis of country-of-origin research. Journal of Economic Psychology, 20: 521-546.
 • Gürhan Canlı, Z., Maheswaran, D. (2000). Determinants of country-of-origin evaluations. Journal of Consumer Research, 27: 96-108.
 • Kostak, D. (2007). Turizm hareketleri (Türkiye örneği üzerinden sağlık turizmi). Marmara Üniversitesi
 • Barca, M., Akdeve, E., Gedik Balay, İ. (2013). Türkiye sağlık turizm sektörünün analizi ve strateji önerileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 64–92.
 • Omay, E. G. G., Cengiz, E. (2013). "Health tourism in Turkey: Opportunities and threats". Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(10), 424–431.
 • Kördeve, M. K. (2018). Hastanelerde stratejik yönetim swot analizi: özel bir hastane uygulaması. Sağlık Yönetimi Dergisi, 2(1), 67–78.
 • Tontuş, H. Ö. 2019. Dünyada Sağlık Turizmi. SATURK.
 • Büyüközkan, G., Mukul, E., Kongar, E. 2020. Health tourism strategy selection via swot analysis and integrated hesitant fuzzy linguistic ahp-mabac approach. Socio- Economic Planning Sciences, 100929.

TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİN MARKALAŞMASINA STRATEJİK BİR BAKIŞ

Yıl 2022, Cilt , Sayı 23, 207 - 225, 28.04.2022
https://doi.org/10.29029/busbed.1030757

Öz

Küresel bilgi ekonomisinde şiddetli rekabet hem kamu sektörünü hem de özel sektörü yakından etkilemektedir. Bu süreçte sağlık sektöründeki aktörler de söz konusu ortamda daha fazla etki alanına sahip olabilmek için güçlü bir marka ve yenilik yaratma çabalarıyla proaktif stratejilere yönelmişlerdir. Geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran küresel rekabet sadece var olan hizmet kalitesinin artırılması değil; aynı zamanda hizmeti alan kişi ya da kurumların beğeni ve beklentileri doğrultusunda yeni hizmetler üretme ve bunları başarılı bir şekilde kamuoyuna sunma noktasında şekillenmektedir. Çalışmada Türk Sağlık Sisteminin farklı başlıklar çerçevesinde ele alınmasının yanı sıra sağlık sisteminin uluslararasılaşması ve markalaşmasına ilişkin değerlendirmelerin literatür destekli olarak yapılması amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde stratejik öneriler geliştirilmiştir. Türkiye’nin sağlık sistemi ile bir ülke markası yaratması sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve uluslararasılaşmak isteyen bütün kurumlar için yararlı olmakla birlikte diğer sektörler için de destekleyici olacaktır.

Kaynakça

 • Todaro M.P., & Smith S.C. (2011). Economic Development. (11th ed). Pearson.
 • WHO. (World Health Organization). (2000). The World Health Report 2000 Health Systems: Improving Performance. Geneva.
 • Uğurluoğlu, Ö., & Çelik, Y. (2005). Sağlık sistemleri performans ölçümü, önemi ve Dünya Sağlık Örgütü yaklaşımı, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(1), 3-29.
 • Yıldırım, H.H. (2013). Türkiye Sağlık Sistemi: Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu, Sağlık-Sen Yayınları. Ankara
 • Kol, E. (2015). Türkiye’de sağlık reformlarının sağlık hakkı açısından değerlendirilmesi. Sosyal Güvenlik Dergisi, 5(1), 135-164
 • Sağlık Bakanlığı. (2006). Sağlıkta Performans Yönetimi, Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi, Sağlıkta Dönüşüm Serisi 2, Ankara.
 • Sağlık Bakanlığı. (2012). Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu (2003-2011).
 • OECD. (2020). Health Statistics https://www.oecd.org/ Erişim tarihi: 18.05.2021
 • Sağlık Bakanlığı. (2020). Sağlık istatistikleri yıllığı 2019.
 • OECD & World Bank. (2008). OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri: Türkiye ISBN 978-975-590-282-1
 • Küçük, S. & Şahin, B. (2015). Kamu hastane birlikleri uygulamasına ilişkin sağlık yöneticilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 18(2); 103-121.
 • Karagan, E. (2008). Bazı Avrupa birliği ülke sağlık sistemleri ile Türk sağlık sisteminin karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi [Yüksek Lisans Tezi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Sarp, N. (2017). "Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmet Kuruluşları". içinde Muazffer Şeker & Y. Bulduklu (Ed.), Sağlık Kurumları Yönetimi-I (ss. 30–51). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Sağlık Bakanlığı. (2018). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017. Ankara.
 • Yılmaz, E. (2019). Yaygınlaşma Dönemindeki Şehir Hastanelerinin Sağlık Yönetimi Açısından İyi Uygulama Örnekleri: İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı [Yüksek Lisans Tezi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Sağlık Bakanlığı. (2003). Sağlıkta Dönüşüm. Erişim adresi: https://www.saglik.gov.tr/TR,11415/saglikta-donusum-programi.html
 • Eke, E. (2014). Neoliberal devlet döneminde sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarına yönelik sektördeki paydaşların algısı: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı [Doktora Tezi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Önder, B. (2013). Türk Sağlık Reformları Kapsamında Sağlıkta Dönüşüm Programının İncelenmesi: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı. [Yüksek Lisans Tezi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Joint Comission International (JCI). (2019). JCI Accredited Organizations, https://www. jointcommissioninternational. org/aboutjci/jci-accredited-organizations/ ?c=Turkey &pg=1. Accessed January 19
 • Hollenson, S. (2020). Global Marketing. (8th Ed). London: Pearson Education.
 • Leonidou, L.C., Katsikeas, C.S., Samiee, S., Aykol, B. (2018). Advances in Global Marketing. Cham: Springer Publishing.
 • Green, M.C., Keegan, W.J. (2020). Global Marketing. (10th Ed). Harlow: Pearson Education.
 • Kotler, P., Armstrong, G., Harris, L.C., He, H. (2020). Principles of Marketing. (8th Ed). Harlow: Pearson Education.
 • Cateora, P.R., Money, R.B., Gilly, M.C., Graham, J.L. (2020). International Marketing. (18th Ed). New York: McGraw Hill.
 • Boga, T.C., Weiermair, K. (2011). Branding New Services in Health Tourism. Tourism Review, 66 (1/2): 90-106.
 • Costa, C., Quintela, J., Mendes, J. (2015). Health and Wellness Tourism: A Strategic Plan for Tourism and Thermalism Valorization of São Pedro do Sul. Peris-Ortiz , M., Álvarez-García J. (Editors). Health and Wellness Tourism: Emergence of a New Market Segment. London: Springer Publishing, 21- 31.
 • Antunes, V.M.P., Alves, H.M.B., Rodrigues, R.G. (2010). O estado actual da orientaçao empreendedora e do marketing no sector termal-o CasoPortugues. Revista Turismo & Desenvolvimento, 13/14: 175- 184.
 • Smith, M., Puczko, L. (2009). Health and Wellness Tourism. Burlington: Elsevier.
 • Horowitz, M.D., Rosensweig, J.A., Jones, C.A. (2007). Medical tourism: globalization of the healthcare marketplace. Medscape, 9(4):33.
 • Hanefeld, J., Lunt, N., Smith, R., Horsfall, D. (2015). Why do medical tourists travel to where they do? the role of networks in determining medical travel. Social Science & Medicine, 124: 356-363.
 • https://www.ushas.com.tr/saglik-turizmi-verileri/, 02.03.2021.
 • Armstrong, G., Kotler, P., Harker, M., Brennan, R. (2015). Marketing an Introduction. (3rd. Ed). Harlow: Pearson Publishing.
 • Kaku, M. (2012). Physics of The Future. Toronto: Doubleday.
 • Wheeler, A. (2018). Designing Brand Identity. (5th Ed). New Jersey: Wiley Company.
 • Dimitrova, B., Rosenbloom, B. (2010). Standardization versus adaptation in global markets: ıs channel strategy different?. Journal of Marketing Channels, 17(2):157-176.
 • Theodosiou, M., Leonidou, L.C. (2003). Standardization versus adaptation of ınternational marketing strategy: an ıntegrative assessment of the empirical research. International Business Review, 12: 141–171.
 • http://www.saturk.gov.tr/tyst.php, 01.03.2021.
 • Yılmaz, E. (2011). Marka İmajı: Alışveriş Merkezlerine İlişkin Bir Araştırma. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Verlegh, P.W.J., Steenkamp, J.B.E.M. (1999). A review and meta-analysis of country-of-origin research. Journal of Economic Psychology, 20: 521-546.
 • Gürhan Canlı, Z., Maheswaran, D. (2000). Determinants of country-of-origin evaluations. Journal of Consumer Research, 27: 96-108.
 • Kostak, D. (2007). Turizm hareketleri (Türkiye örneği üzerinden sağlık turizmi). Marmara Üniversitesi
 • Barca, M., Akdeve, E., Gedik Balay, İ. (2013). Türkiye sağlık turizm sektörünün analizi ve strateji önerileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 64–92.
 • Omay, E. G. G., Cengiz, E. (2013). "Health tourism in Turkey: Opportunities and threats". Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(10), 424–431.
 • Kördeve, M. K. (2018). Hastanelerde stratejik yönetim swot analizi: özel bir hastane uygulaması. Sağlık Yönetimi Dergisi, 2(1), 67–78.
 • Tontuş, H. Ö. 2019. Dünyada Sağlık Turizmi. SATURK.
 • Büyüközkan, G., Mukul, E., Kongar, E. 2020. Health tourism strategy selection via swot analysis and integrated hesitant fuzzy linguistic ahp-mabac approach. Socio- Economic Planning Sciences, 100929.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm, İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yeter DEMİR USLU
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8529-6466
Türkiye


Eda YILMAZ ALARÇİN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
0000-0002-6100-1272
Türkiye


Emre YILMAZ (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4502-9846
Türkiye


Erman GEDİKLİ
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5508-194X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 23

Kaynak Göster

APA Demir Uslu, Y. , Yılmaz Alarçin, E. , Yılmaz, E. & Gedikli, E. (2022). TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİN MARKALAŞMASINA STRATEJİK BİR BAKIŞ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (23) , 207-225 . DOI: 10.29029/busbed.1030757